Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Wiesław Bondyra

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA HISTORII XVI-XIX W. I EUROPY WSCHODNIEJ
Funkcje
Dyrektor Centrum
Telefon
81 537-26-87
Adres e-mail
Wyświetl
Link do Bazy Wiedzy
Wiesław Bondyra
Konsultacje

Semestr letni 2023/2024:  


wtorek     8.30 -  9.30              


środa       8.30 - 9.30


p. 312 (Nowa Humanistyka) 


 


Uprzejmie informuję, że w dniach 28-29 maja b.r. odwołuję swój dyżur konsultacyjny z powodu wyjazdu. 


Zapraszam za tydzień. 

O sobie

Zainteresowania badawcze:

szlachecka i królewska własność ziemska w XVIII w.

rezydencje szlacheckie w Lublinie w XVIII w.

genealogia szlachty Rusi Czerwonej w XVIII w.

parlamentaryzm Rzeczypospolitej szlacheckiej w czasach saskich


Działalność naukowa

Publikacje

Monografie:

 1. Słownik historyczny miejscowości woj. zamojskiego, Lublin - Zamość 1993.
 2. Reprezentacja sejmowa Rusi Czerwonej w czasach saskich, Lublin 2005.
 3. Dzieje miejscowości  gminy  Zamość, Zamość 2010  (współaut.).
 4. Akta sejmikowe ziemi chełmskiej 1572-1668, Lublin 2013  (współaut.)
 5. Własność ziemska w województwie bełskim w czasach saskich, Lublin 2015.

Ważniejsze artykuły:

 1. Starostowie chełmscy w XVI w. Charakterystyka grupy, „Annales UMCS” Sectio F, t. 46/47: 1994, s. 133-156;
 2. Konfederacja tarnogrodzka. Jej uwarunkowania międzynarodowe i wewnętrzne, [w:] Konfederacja tarnogrodzka i jej tradycje, Tarnogród 1995, s. 15-27;
 3. Chronologia sejmików ziemi chełmskiej 1697-1762, „Rocznik Chełmski”, t. 2: 1996, s. 341-370;
 4. Kariery polityczne szlacheckich wychowanków Akademii Zamojskiej z Rusi Czerwonej w dobie saskiej, [w:] W kręgu akademickiego Zamościa, Lublin 1996, s. 283-293;
 5. Migracje szlachty czerwonoruskiej w dobie saskiej, [w:] Sąsiedztwo. Osadnictwo na pograniczu etnicznym polsko-ukraińskim w dobie nowożytnej, Rzeszów 1997, s. 103-110;
 6. Chronologia sejmików bełskich w czasach saskich (1697-1763), „Res Historica”, z. 7: 1999, s. 99-149;
 7. Konfederacja targowicka, [w:] Encyklopedia katolicka KUL, t. 9, Lublin 2002, s. 562-563;
 8. Zarys dziejów Uhruska, [w:] Gmina Wola Uhruska na tle Euroregionu Bug. Język i kultura, Lublin 2003, s. 13-27;
 9. Greckokatolickie fundacje szlacheckie na Rusi Czerwonej w czasach saskich, „Res Historica”, z. 17: 2004, s. 63-75;
 10. Testament Franciszka Węgleńskiego podkomorzego chełmskiego z 1750 r. Przyczynek do dziejów szlachty chełmskiej, „Res Historica”, z. 17: 2004, s. 155-170. 
 11. Dwory szlacheckie w Lublinie w czasach saskich, "Res Historica", z. 20: 2005, s. 181-190.
 12. Tarłowie i szlachta woj. lubelskiego w I poł. XVIII w., [w:] Tarłowie. Rola i znaczenie rodziny w dziejach ogólnonarodowych i lokalnych XVI-XIX w., Janowiec 2006/2007, s. 72-79. 
 13. Działalność polityczna Sapiehów na Rusi Czerwonej w czasach saskich, [w:] Sapiehowie epoki Kodnia i Krasiczyna, Lublin 2007, s. 399-404.
 14. Testament Jana Tarły, wojewody sandomierskiego, z 1750 r., "Res Historica", z. 26: 2008, s. 141-153.
 15. Przed utworzeniem Ordynacji Zamojskiej, "Zamojski Kwartalnik Kulturalny", 2008, nr 3, s. 11-13.
 16. Dobra ziemskie Tarłów w Małopolsce w czasach saskich, [w:] Tarłowie. Z dziejów kulturalnych, gospodarczych i politycznych rodu, t. 2, Janowiec 2009, s. 49-60.
 17. Właściciele dóbr ziemskich w byłym woj. bełskim w II poł. XVIII w., "Pogranicze. Polska - Ukraina", R. 3: 2009/2010, s. 21-35.
 18. Uposażenie ziemskie Akademii Zamojskiej, [w:] Akademia Zamojska i Akademia Ostrogska w perspektywie historyczno-kulturowej, Zamość 2010, s. 119-126.
 19. Ostatni przedstawiciele rodu Żółkiewskich w Żółkiewce w XVII i I połowie XVIII w., [w:] Żółkiewscy w ziemi chełmskiej, Żółkiewka 2011, s. 69-87.
 20. Testament Andrzeja Wolskiego, podsędka ziemskiego chełmskiego, z 1739 r. Karta z dziejów karier szlacheckich i sarmackich fundacji, "Annales UMCS" sectio F, t. 66: 2011, s. 7-23.
 21. Akt nabycia Sławinka przez Kościuszków w 1755 r. oraz osiemnastowieczne inwentarze dworu i folwarku, "Rocznik Lubelski", t. 38: 2012, s. 139-150.
 22. Pałace i dwory szlacheckie w Lublinie w czasach saskich, „Pogranicze. Polska – Ukraina”, R. 4: 2012, s. 173-186.
 23. Tomasz Stamirowski i jego lokacja miasta Żółkiewki, [w:] Historia Żółkwi – współczesnej Żółkiewki w powiecie krasnostawskim, Żółkiewka 2013, s. 127-145.
 24. Aleksander Świeżawski, chorąży lubaczowski. Kariera średniego szlachcica z województwa bełskiego w czasach saskich, „Res Historica”, nr 35: 2013, s. 83-92. 
 25. Rezydencje Lubomirskich w Lublinie w XVIII w., [w:] Lubomirscy. Wśród ludzi i książek, t. 2, Janowiec 2014, s. 83-98.
 26. Urzędnicy grodzcy województwa bełskiego i ziemi chełmskiej w czasach saskich. Spisy, [w:] Scientia nihil est quam veritatis imago. Studia ofiarowane Prof. R. Szczygłowi w siedemdziesięciolecie urodzin, Lublin 2014 (ed. 2015), s. 888-936.