Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Dariusz Tarasiuk

dr hab. Dariusz Tarasiuk
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA HISTORII XVI-XIX W. I EUROPY WSCHODNIEJ
Telefon
815372657
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Semestr letni 2018/2019


wtorek 11.00-12.00


środa 10.00-11.00


p. 334 NH

Adres

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin

Działalność naukowa

Wybrane publikacje:

Monografie

 1. D. Tarasiuk, Między nadzieją a niepokojem. Działalność społeczno-kulturalna i polityczna Polaków na wschodniej Białorusi w latach 1905–1918, Lublin 2007.
 2. M. Korzeniowski, M. Mądzik, D. Tarasiuk, Tułaczy los. Uchodźcy polscy w imperium rosyjskim w latach pierwszej wojny światowej, Lublin 2007.
 3. M. Mądzik, M. Korzeniowski, K. Latawiec, D. Tarasiuk, Polacy na wschodniej Ukrainie w latach 1832-1921, Lublin 2012; wyd. 2, Lublin 2014, wyd. ukraińskie: М. Мондзік, М. Коженьовський, К. Лятавєц, Д. Тарасюк, Поляки в Центральній та Східній Україні у 1832–1921 роках, Київ 2017.
 4. D. Tarasiuk, Polski obóz narodowy w Rosji w latach 1917-1918, Lublin 2014.
 5. K. Latawiec, M. Korzeniowski, D. Tarasiuk, Polacy w guberni połtawskiej na przełomie XIX i XX wieku, Lublin 2016.
 6. M. Korzeniowski, K. Latawiec, M. Gabryś-Sławińska, D. Tarasiuk, Leksykon uchodźstwa polskiego w Rosji w latach I wojny światowej, Lublin 2018.

***

 1. D. Tarasiuk, Wisznice. Z dziejów miasteczka i okolic do 1918 roku, Wisznice–Lublin 2006.
 2.  D. Tarasiuk, „Niepokorni”. Zarys dziejów parafii p.w. św. Jana Ewangelisty w Polubiczach, Lublin 2009.
 3.  D. Tarasiuk, Parafia Horbów 1516-1939, Horbów-Lublin 2016.

Wydawnictwa źródłowe

 1. M. S. Kossakowski, Diariusz, t. 1, cz. 1, (21 maja–31 sierpnia 1915), red. M. Mądzik, wstęp i opr. K. Latawiec, M. Korzeniowski, D. Tarasiuk, Lublin 2010.
 2. M. S. Kossakowski, Diariusz, t. 1, cz. 2, (1 września 1915–4 lutego 1916), red. M. Mądzik, wstęp i opr. M. Korzeniowski, D. Tarasiuk, K. Latawiec, Lublin 2010.
 3. M. S. Korwin-Kossakowski, Diariusz, t. 2, (połowa kwietnia–31 grudnia 1917), red. D. Tarasiuk, M. Korzeniowski, K. Latawiec, Lublin 2016.
 4. M. S. Korwin-Kossakowski, Diariusz, t. 3, (1 stycznia–31 grudnia 1918), red. M. Korzeniowski, D. Tarasiuk, K. Latawiec, Lublin 2016.
 5. M. Korzeniowski, K. Latawiec, D. Tarasiuk, Uchodźcy polscy w księgach metrykalnych parafii rzymskokatolickich archidiecezji mohylewskiej i diecezji tyraspolskiej (Charków, Kazań, Ługa, Moskwa, Saratów), Lublin 2017.
 6.  M. Korzeniowski, K. Latawiec, D. Tarasiuk (wstęp, wybór i opracowanie), Uchodźstwo polskie w Rosji w latach I wojny światowej w świetle dokumentów, Lublin 2018.

Artykuły naukowe (od 2016 r.) 

 1. The attitudes of Poles towards the Belarusian national aspirations in Minsk in 1917, „Studia Białorutenistyczne”, 2016, t. 10.
 2. Prasa rosyjska wobec Aktu 5 listopada, „Historia Slavorum Occidentis”, 2017, nr 2(13).
 3. Aby przed kongresem pokoju można było „tych prawdziwych Polaków” od reprezentacji zupełnie usunąć. Z korespondencji Marii Curie-Skłodowskiej i Bolesława Motza z Aleksandrem Lednickim (czerwiec-listopad 1917 r.), „Res Historica”, 2017, t. 44.
 4. Polityka zasad i celów. Polski obóz narodowo-demokratyczny w Rosji w latach 1917–1918, „Pamięć i Sprawiedliwość”, 2018, nr 1(31).
 5. Zesłania unitów z Południowego Podlasia do guberni chersońskiej i jekaterynosławskiej w latach 1875-1876, „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, 2018, t. 15, nr 1.

***

 1. Харків як осередок суспільно-політичного життя поляків в 1917-1918роках, (w:) 1915 рік: війна, провінція, людина: українсько-польські акценти: матеріали міжнародного наукового. симпозіуму, Харків, 17 квітня 2015 р.,  наук. ред. Л. Жванко, Харків 2016, s. 246-255.
 2. Отношение поляков, проживающих в России, к Февральской революции 1917 года, (w:) 1917 год в России. Социалистическая идея, революционная мифология и практика, гл. ред. О.С. Поршнева, Издательство Уральского университета, Екатеринбург 2016, s. 332-342.
 3. Польша в политических планах польских нациoнал-демократов проживающих в России в 1917 году, (w:) Время Великой войны: от глобального переустройства до трансформаций повседневности: сборник научных статей, ред. И.О. Дементьев, Калининград 2016, s. 18–28.
 4. Wpływ uchodźstwa na świadomość narodową ludności polskiej w Cesarstwie Rosyjskim w latach I wojny światowej, (w:) Migracje a tożsamość narodowa mieszkańców Europy Wschodniej w XIX i na początku XX wieku, red. D. Michaluk, Ciechanowiec 2016, s. 179–188.
 5. Diariusz Michała Stanisława Kossakowskiego jako źródło do badań nad dziejami uchodźstwa w latach I wojny światowej, (w:) Polskie dziewiętnastowieczne pamiętniki i listy z Ziem Zabranych - rola i miejsce w badaniach historycznych, red. W. Caban, L. Michalska-Bracha, Kielce 2017, s. 337–344.

Albumy

 1. Cztery strony gminy Podedwórze, opr. D. Tarasiuk, Podedwórze-Lublin 2011.
 2. Uchodźstwo polskie w Rosji w latach I wojny światowej, opr. M. Korzeniowski, K. Latawiec, D. Tarasiuk, L. Żwanko,  Lublin 2016.

 Udział w konferencjach naukowych (od 2016 r.):

 1. Ciechanowiec – 2–3 VI 2016 – Międzynarodowa konferencja naukowa Migracje a tożsamość narodowa mieszkańców Europy Wschodniej w XIX i na początku XX wieku, referat: Wpływ uchodźstwa na świadomość narodową ludności polskiej w Cesarstwie Rosyjskim w latach I wojny światowej.
 2. Kielce – Podzamcze – Chęciny – 9–10 VI 2016 – Międzynarodowa konferencja naukowa Rola i miejsce  dziewiętnastowiecznych pamiętników i listów w badaniach historycznych i literackich, referat: „Diariusz” Michała Stanisława Kossakowskiego jako źródło do badań nad dziejami uchodźstwa w latach I wojny światowej.
 3. Warszawa – 7 XI 2016 – Konferencja naukowa 100-lecie Aktu 5 Listopada. Geneza i znaczenie, referat: Władze rosyjskie i opinia publiczna wobec Aktu 5 Listopada.
 4. Jekaterynburg (Rosja) – 12–13 XI 2016 – Международный научный семинар 1917 год в России: социалистическая идея, революционная мифология и практика, referat: Отношение поляков, проживавших в России, к Февральской революции 1917 г.
 5. Białystok – 20–21 VI 2017 – Konferencja naukowa: 1917. Przełomowy rok Wielkiej Wojny? referat: Polacy w Rosji wobec rewolucji lutowej.
 6. Wisznice – 22–23 VI 2017 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polsko-białoruskie związki kulturowe, literackie i językowe referat: Włodzimierz Dworzaczek – działalność publicystyczna w Mińsku na początku XX wieku.
 7. Moskwa (Rosja) – 15–16 IX 2017 –  Международная научная конференция: Поляки в Сибири в условиях социальных катаклизмов: люди, институции, процессы, образы (конец XIX–первая четверть XX века), referat: Польские выходцы в Сибири в условиях 1 мировой войны.
 8. Poznań – 10 X 2017 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Rok 1917 w Rosji: Carat-Rewolucje-Nowa Rzeczywistość, referat: Odezwa do Polaków” Rządu Tymczasowego w świetle prasy polskiej i rosyjskiej.
 9. Wrocław – 31 XI–1 XII 2017 –  Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Dni, które wstrząsnęły światem? Rewolucje w imperium rosyjskim w 1917 r. (Przebieg, konsekwencje, pamięć), referat: Wpływ rewolucji październikowej na losy Polaków w Rosji.
 10. Mińsk (Białoruś) – 18–19 V 2018 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Suwerenność narodu (1918-2018): idea i praktyka polityczna, referat: Polacy białoruscy wobec idei niepodległości Polski (1905-1918).
 11. Ciechanowiec – 6–7 VI 2018 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Drogi do niepodległości narodów Europy Wschodniej 1914-1921, referat: Problematyka narodowa na łamach czasopisma „Biełaruski Szlach” w 1918 roku.
 12. Charków (Ukraina) –27–28 IX 2018 – Міжнародна наукова конференція: 1918 рік в історії Центрально-Східної Європи: до 100-річчя проголошення незалежності УНР та 100-річчя відродження Польської Державності” (1918 rok w historii Europy Środkowo-Wschodniej: z okazji 100-lecia ogłoszenia niepodległości Ukraińskiej Republiki Ludowej oraz 100-lecia odrodzenia Państwowości Polskiej), referat: Polsko-ukraiński spór o Ziemię Chełmską i Podlasie w 1918 roku.