Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Wojciech Taras

Telefon
(81)537-51-40
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Dyżury w semestrze letnim:


czwartki w godz.11.15-12.30 w pok.712 oraz w innych dniach na platformie TEAMS po mailowym uzgodnieniu terminu.


 


 


 


 


 


 


 

Działalność naukowa

Ważniejsze publikacje dydaktyczne

 

1.J.Niczyporuk, W.Taras, R.Waszkiewicz: Materiały pomocnicze do nauki prawa administracyjnego. Akty prawne-Orzecznictwo-Piśmiennictwo, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1991, ss.240.

2.J.Łętowski, S.Strachowski, J.Szreniawski, W.Taras, A.Wróbel: Nauka administracji. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo "Iunctim", Lublin 1993, ss.143.

3.Instytucje gospodarki mieszkaniowej [w:] Wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego, red.J.Szreniawski, Wydawnictwo "Iunctim", Lublin 1994, rozdz.VI, s.99-118.

4.Ustrój administracji publicznej, red. J.Szreniawski, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 1995: rozdz.V Referendum gminne, s.82-96; rozdz.VIII Samorządowe kolegium odwoławcze, s.121-152;rozdz.XII W stronę dobrej administracji, s.186-195.

5.Prawo o języku polskim [w:] Prawo administracyjne. Część szczegółowa, red. J.Szreniawski, Oficyna Wydawnicza "Branta", Bydgoszcz 1997, s.365-390.

6.Samorządowe kolegia odwoławcze [w:] Prawo administracyjne ustrojowe. Podmioty administracji publicznej, red. J.Stelmasiak i J.Szreniawski, Oficyna Wydawnicza „Branta”, Bydgoszcz-Lublin 2002, s.138-152; wyd. drugie 2003.

7.K.Chorąży, W.Taras, A.Wróbel: Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2009, ss.312.

8.System organów podatkowych w Polsce, red. P.Smoleń, Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2009: rozdz.I.1 O dobrej administracji, s.9-17; rozdz.I.2 Koncepcje i modele organów administracji publicznej, s.18-52; rozdz.V P.Smoleń, W.Taras, Samorządowe kolegia odwoławcze, s.313-340.

9.Bezpieczeństwo w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego i kultury [w:] Podstawowe płaszczyzny zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego. Aspekty materialnoprawne, rozdz. IV, red. M.Zdyb, J.Stelmasiak, K.Sikora, Wolters Kluwer business, Warszawa 2014, s.119-134. 

 

Ważniejsze publikacje naukowe

  

1.Rechtliche Institutionen, die dem Bürger eine aktive Teilnahme am Verwaltungsverfahren ermöglichen, im Lichte der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio G (Ius), vol. XXXIV, Lublin 1987, s.365-372.

2.Prawny obowiązek informowania obywateli przez organy administracji państwowej, Państwo i Prawo 1988, nr 1 (503), s.65-75.

3.Rzecznik Praw Obywatelskich o postępowaniu administracyjnym, Państwo i Prawo 1991, nr 1 (539), s.44-53.

4.W.Taras, A.Wróbel: Samodzielność prawotwórcza samorządu terytorialnego, Samorząd Terytorialny 1991, nr 7-8 (7-8), s.10-19.

5.Informowanie obywateli przez administrację, Zakład Narodowy im. Ossolińskich-Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk [Ossolineum], Wrocław-Warszawa-Kraków 1992, ss.237.

 6a.Changes in Polish Public Administration 1989-1992, Public Administration 1993, vol.71, nos.1-2, s.13-32; 6b. Changes in Polish Public Administration 1989-1992 [w:] Administrative Transformation in Central and Eastern Europe. Towards Public Sector Reform in Post-Communist Societies, red.J.J.Hesse, Blackwell Publishers, Oxford-Cambridge, MA 1993, s.13-32.

7.W.Taras, A.Wróbel: Le contrat public dans le régime juridique polonais, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio G (Ius), vol. XLII, Lublin 1995, s.197-206.

8a.The Activity of the Commissioner for Civil Rights in Poland (Against the Background of French Mediateur) [w:] Protection of Human Rights in Poland and European Communities, red. L.Leszczyński, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1995, s.169-182; 8b. The Activity of the Commissioner for Civil Rights in Poland (Against the Background of French Mediateur) [w:] Protection of Human Rights in Poland and European Communities, red. L.Leszczyński, BookWorld Publications, wydanie drugie, Den Bosch 1997, s.199-214.

9.The Principle of Confidence in Judicial Decisions, Polish Legal Journal 1996, vol.1, no.1, s.43-51.

10.„Защитник Гражданских Прав” по отношению к проблеме заболеваний опухолями [w:] Екологическая антропологиия, Ежегодник выпуск 2, (red.) Т. В. Белоокаяа, Международное издание, Минск – Люблин – Лодзь 1997, s.471-475.

11.W.Taras, A.Wróbel: W sprawie jednolitej koncepcji umów publicznych [w:] Prawo administracyjne w okresie transformacji ustrojowej, red. E.Knosala, A.Matan, G.Łaszczyca, Kantor Wydawniczy „Zakamycze”, Kraków 1999, s.115-125.

12.Zalecenie, ostrzeżenie i przyrzeczenie administracyjne w systemie form działania administracji publicznej [w:] Administracja i prawo administracyjne u progu trzeciego tysiąclecia. Materiały konferencji naukowej Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego (Łódź, wrzesień 2000), red. M. Stahl, J. P. Tarno, M. Górski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000, s.465-476.

13.Nauka administracji - nauką idiograficzną czy nomotetyczną? [w:] Nauka administracji wobec wyzwań współczesnego państwa prawa. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Cisna, 2-4 czerwca 2002 r., red. J.Łukasiewicz, MITEL, Rzeszów 2002, s.109-119.

14.Demokracja bezpośrednia na tle reform samorządu terytorialnego państw europejskich [w:] Europeizacja polskiego prawa administracyjnego, red. Z.Janku, Z.Leoński, M.Szewczyk, M.Waligórski, K.Wojtczak, Kolonia Limited, Wrocław 2005, s.215-224.

15.Krytyka studiów administracyjnych [w:] Biurokracja. Bureaucracy. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Krynica Zdrój 2-4 czerwca 2006, red. J.Łukasiewicz, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Oddział w Rzeszowie, Rzeszów 2006, s.687-697.

16.Władza-administracja publiczna-zaufanie [w:] Władztwo administracyjne. Administracja publiczna w sferze imperium i w sferze dominium, red. J. Łukasiewicz, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa – Oddział w Rzeszowie, Rzeszów 2012, s.695-706.

17.H.Taras, W.Taras: Пам’яткоохоронне право у Польщі. Дві видавничі ініціативи, Археологiчнi дослiдження Львiвського унiверситету, випуск 14-15, Львiв 2012, s.305-310. 

18.H.Taras, W.Taras: Право собственности на археологические памятники в Республикие Польша и проблема их популяризации, Археологические вести, выпуск 19, Санкт-Петербург 2013, s.255-264.

19.Jawność działania administracji publicznej w warunkach przeciążenia informacyjnego [w:] Władza – obywatele – informacja. Ku nowemu porządkowi prawnemu. Księga Pamiątkowa ku czci Profesor Teresy Górzyńskiej, red. I. Lipowicz, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2014, s.29-40.

20.W poszukiwaniu jednolitych założeń nauki administracji – przegląd stanowisk badawczych [w:] Państwo, administracja i prawo administracyjne w europejskiej kulturze prawnej. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Andrzejowi Jeżewskiemu z okazji osiemdziesiątej rocznicy Urodzin, red. A. Cudak, I. M. Szkotnicka, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, Warszawa 2018, s.335-346. 


Ogłoszenia

Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne I rok

Wykład Prawne podstawy bezpieczeństwa państwa: czwartek godz. 8.45-11.05, Aula Uniwersytecka

 

Kierunek PRAWO II rok Prawo administracyjne

Ćwiczenia: czwartek godz.12.45-14.15, s.711 (grupa III); czwartek godz.14.20-15.50, s.711 (grupa IV); wtorek godz.11.10-12.40 (grupa VII)

 

Kierunek Prawnoadministracyjny III rok Prawo administracyjne - część szczegółowa

Ćwiczenia: środa godz.9.35-11.05, s.5 (grupa I); godz.11.10-12.40, s.5 (grupa II); godz. 14.20-15.50, s.2 (grupa III)