Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Marek Szymański

Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA HISTORII FILOZOFII I FILOZOFII PORÓWNAWCZEJ
Telefon
815375984
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://filozofia.umcs.lublin.pl/zaklad-religioznawstwa-i-filozofii-wschodu/marek-szymanski
Konsultacje

Piątki, godz. 13.45-15.45 (pok. 218)


 

O sobie

Specjalizuje się w historii filozofii indyjskiej. Autor licznych publikacji z tej dziedziny oraz uczestnik wielu konferencji. Obronił doktorat poświęcony filozofii Śankary. Jego rozprawa habilitacyjna nosi tytuł: Zagadnienie jedności i tożsamości świadomej istoty w filozofii buddyzmu indyjskiego. Przedmiotem obecnie prowadzonych badań jest tradycyjny buddyzm tantryczny i buddyzm współczesny.


Działalność naukowa

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz publikacji

Wybrane artykuły naukowe

 • Pozostałości symboliki słowa w filozofii Siankary, [w:] „Symbol w kulturze”, t. 2, red. G. Głuchowski, Lublin 1999, s. 173-187
 • S. Radhakrishnana koncepcja religii, [w:] „Z Indyj ku jedności”, red. L. Borowski, Lublin 2000, s. 157-164
 • Buddyjski dogmat o aktualnej niepoznawalności natury nirwany a teza o braku różnicy między sansarą a stanem wyzwolenia, [w:] „Nadprzyrodzone”, red. E. Przybył, Kraków 2003, s. 261-269
 • Guru, Henoteizm, Hinduizm, Indriya [w:] „Powszechna Encyklopedia Filozofii”, red. ks. A. Maryniarczyk i inni, t. 4, Lublin 2003, s. 149-151, 339-341, 462-467, 795-799
 • Buddyjskie koncepcje nietrwałości, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica” 37 (2004); s. 63-69
 • Buddyjskie pojęcie dharmy jako pryncypium ontycznego, „Nomos” 47/48 (2004), s. 19-32
 • Jnana, Kanada, Kapila, Kautilya, [w:] „Powszechna Encyklopedia Filozofii”, red. ks. A. Maryniarczyk i inni, t. 5, Lublin 2004, s. 357-361, 462-464, 482-483, 558-560
 • Ksanikatva, Lokayata, Maya, [w:] „Powszechna Encyklopedia Filozofii”, red. ks. A. Maryniarczyk i inni, t. 6, Lublin 2005, s. 99-103, 505-506, 946-948
 • Moksa, Nama-rupa, Nagarjuna, [w:] „Powszechna Encyklopedia Filozofii”, red. ks. A. Maryniarczyk i inni, t. 7, Lublin 2006, s. 331-334, s. 491-493, 476-478
 • Prolegomena do filozofii madhjamaki, [w:] „W Poszukiwaniu zaginionej drogi. Tematy hinduskie i taoistyczne”, red. J. Sieradzan, Białystok 2007
 • Radhakrishnan, [w:] „Powszechna Encyklopedia Filozofii”, red. ks. A. Maryniarczyk i inni, t. 8, Lublin 2007, s. 610-611
 • Śankara, Śunyata, Yogacara [w:] „Powszechna Encyklopedia Filozofii”, red. ks. A. Maryniarczyk i inni, t. 9, Lublin 2008, s. 329-331, 343-345, 889-892
 • Podstawy abhidharmicznej koncepcji umysłu, „Analiza i egzystencja” 9 (2009), s. 143-161 (http://egzystencja.whus.pl/?page_id=865)
 • Pojęcie przyczynowości w nikajach, „Studia Antyczne i Mediewistyczne” 42 (2009), s. 21-32
 • Nirwana jako summum bonum we wczesnym buddyzmie, „Estetyka i Krytyka” 22 (2011), s. 311-322 (http://estetykaikrytyka.pl/art/22/eik_22_23.pdf)
 • Koncepcja alajawidżniany na tle abhidharmicznej koncepcji umysłu, „Politeja” 18 (2011), s. 89-122
 • Związek między filozofią indyjską, koncepcjami zbawczego doświadczenia i medytacją, „Analiza i Egzystencja” 20 (2012), s. 103-122 (http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-7be99207-2f54-4a45-821e-e3cb9d7fbf42)
 • Pojęcia ortodoksji i herezji w buddyzmie indyjskim, „The Polish Journal of the Arts and Culture” 6 (2013), s. 125-142 (http://www.pjac.uj.edu.pl/documents/30601109/ccb41e48-035d-46a4-994e-42bd6c5eb1f4)
 • Buddyjskie pojęcie pradźńapti i jego wykładnia w filozofii Nagardźuny, "Analiza i Egzystencja" 28 (2014), s. 93-119 (http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-e5ea1f59-8136-48f5-863e-afbd878feea8)
 • Rytualna transgresja w indyjskiej wadźrajanie, "Studia Religiologica" 48 (1) 2015, s. 49-69, (http://www.ejournals.eu/Studia-Religiologica/Tom-48-2015/Numer-48-1-2015/art/4812/)
 • Spór o naturę aktów komunikacji językowej charakterystycznych dla buddyzmu tantrycznego, "Kultura i wartosci" 20 (2016), s. 53-70 (https://journals.umcs.pl/kw/article/viewFile/4983/3688)
 • Soteriologiczny paradygmat wadżrajany, "Argument" 7 (1) 2017, s. 111-128 (http://www.argument-journal.eu/back-issues/tom-7-numer-1)
 • Zachodni buddyzm a opresja społeczna, "Ethos" 31 (2018) nr 2 (122), s. 145-160
 • Rola lęku w indyjskim buddyzmie tantrycznym, "Przegląd Religioznawczy" 3 (273)/2019, s. 112-134 (https://journal.ptr.edu.pl/index.php/ptr/article/view/90/108
 • Buddyjska magia przed powstaniem wadźrajany, "Kultura i wartości" 30 (2020), s. 45-67

Monografie

 • Zagadnienie jedności i tożsamości istoty świadomej w filozofii buddyzmu indyjskiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010.

Konferencje

 • Buddyjskie koncepcje nietrwałości, konferencja „Buddyzm i buddologia w Polsce” (organizator: UJ), Kraków 2003
 • Sakralność i niewysłowioność nirwany, I Kongres Religioznawczy (organizator: Polskie Towarzystwo Religioznawcze), Tyczyn 2003
 • Buddyjskie pojęcie dharmy jako pryncypium ontycznego, VII Polski Zjazd Filozoficzny, Szczecin 2004 r.
 • Koncepcja alajawidźńany w filozofii buddyzmu indyjskiego. Geneza, istota, warianty, konferencja „Myśl i kultura buddyjska” (organizator: UJ), Ojców 2006
 • Dogmat nirwany a ontologia buddyzmu indyjskiego, konferencja „Kanon i ortodoksja w buddyzmie” (organizator: Centrum Kultury Japońskiej MANGGHA, UJ), Kraków 2007
 • Koncepcje ciała istoty świadomej w filozofii abhidharmy, VIII Polski Zjazd Filozoficzny, Warszawa 2008
 • Pojęcie ćitty w filozofii buddyzmu indyjskiego, II Konferencja „Myśl i kultura buddyjska” (organizator: UJ), Osieczany 2008
 • Nirwana jako summum bonum w buddyzmie, konferencja „Wartości w filozofii i kulturze Wschodu (organizator: UJ), Kraków 2009
 • Rozważania na temat ortodoksyjności nauki o zarodku tathagaty, III Konferencja „Myśli i kultura buddyjska” (organizator: UMCS), Kazimierz Dolny 2010
 • Religijny wymiar filozofii indyjskiej, III Międzynarodowy Kongres Religioznawczy (organizator: PTR, UMK), Toruń 2011
 • Pojęcia ortodoksji i herezji w buddyzmie indyjskim, konferencja „Czy herezje są twórcze? Zjawisko herezji w różnych tradycjach i kulturach” (organizator: UJ), Kraków 2012
 • Ontologiczny paradygmat indyjskiej mahajany. Definicja, pochodzenie i warianty, IV Konferencja „Myśl i kultura buddyjska” (organizator: UJ), Ojców 2012
 • Abhidharmiczna teoria przedmiotu i jej krytyka w tekstach Nagardźuny, II Szczecińskie Interdyscyplinarne Spotkanie Studiów Buddyjskich (organizator: US), Szczecin 2013
 • Rytualne naruszanie norm w buddyzmie tantrycznym, konferencja naukowa  „Potrzeba religii. Dynamika praktyk religijnych i rytualnych” (organizator: KUL), Lublin 2014
 • Modele soteriologiczne w indyjskiej wadźrajanie, "Buddyzm - religia czy filozofia". V Konferencja „Myśli i kultura buddyjska” (organizator: UMCS), Oblasy 2014
 • Motywy antynomiańskie we współczesnym buddyzmie tybetańskim, IV Międzynarodowy Kongres Religioznawczy (organizator: PTR, Akademia Marynarki Wojennej), Gdynia 2015
 • Rola "języka półmroku" w buddyzmie tantrycznym, VI ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu "Myśl i kultura buddyjska" (organizator: Katedra Orientalistyki UAM w Poznaniu), Ciążeń 2016
 • "Mysterium tremendum" w indyjskiej wadźrajanie, VII konferencja naukowa z cyklu "Myśl i kultura buddyjska" (organizator: Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ), Grabnik 2018
 • Rola magii w indyjskiej wadźrajanie, międzynarodowa konferencja naukowa "Indian Panorama in Wrocław" (organizator: Zakład Filologii Indyjskiej Uniwersytetu Wrocławskiego), Wrocław 2019
 • Rola wyobraźni w indyjskim buddyzmie tantrycznym, VI Międzynarodowy Kongres Religioznawczy (organizatorzy: PTR, UJ), Kraków 2021
 • Geneza buddyzmu tantrycznego, VIII konferencja naukowa z cyklu "Myśl i kultura buddyjska" (organizator: Zakład Filologii Indyjskiej oraz Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego), Srebrna Góra 2021