Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Katarzyna Szwaczko

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA CHEMII ORGANICZNEJ
Telefon
537 77 57
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

W semestrze zimowym  2022/2023;poniedzialek 10.00-12.30


W pilnych sprawach proszę o kontakt telefoniczny 737463495


 

Adres

ul. Gliniana 33, pokój 103
20-614 Lublin

O sobie

W 2002 roku ukończyłam studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi w Lublinie uzyskując tytuł magistra biologii w zakresie biochemii. Tematem pracy magisterskiej było "Badanie aktywności oksydazy NADH w komórkach Nocardia globerula i Nocardia opaca". W styczniu 2003 roku podjęłam pracę na etacie asystenta w Zakładzie Chemii Organicznej UMCS w Lublinie, kierowanym przez prof. dr hab. K.M. Pietrusiewicza. Tematem pracy naukowej w tym okresie była synteza i rozdział P-chiralnych związków.

W 2004 roku rozpoczęłam studia doktoranckie na Uniwersytecie Claude Bernard Lyon 1 (Francja), w Institut de Chimie et Biochimie Moleculaires et Supramoleculaires (Equipe Synthese Asymétrique). Praca naukowa w latach 2004-2007 dotyczyła syntezy i zastosowania w katalizie organometalicznej ligandów fosfinowych pochodnych D-glukozy.  Obrona pracy doktorskiej odbyła się we Francji dnia 10 października 2007. Tytuł rozprawy: "Use of monosaccharides and disaccharides as presursors of ligands for enantioselective organometallic catalysis". Dyplom nostryfikowany przez  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dnia 17-11-2008.

W latach 2011-2012 odbywałam roczny staż podoktorski na Uniwersytecie Warszawskim w grupie prof. Karola Greli.

Doswiadczenie naukowe

  • Wiedza teoretyczna oraz doświadczenie praktyczne w zakresie chemii organicznej ze szczególnym uwzględnieniem chemii związków fosfoorganicznych,  cukrów, alkaloidów
  • Rozwój stereokontrolowanych metod syntezy P-chiralnych związków oraz aplikacja ich kompleksów z metalem przejściowym w katalizie asymetrycznej.
  • Kataliza asymetryczna z udziałem chiralnych pomocników, reagentów i katalizatorów.
  • Projektowanie, synteza i specjalistyczne zastosowanie w chemii organicznej nowych katalizatorów metatezy olefin.
  • Synteza kompleksów z metalami przejściowymi (np. Pd, Ru, Rh, Ir), badanie struktury tych kompleksów oraz właściwości katalitycznych.
  • Prowadzenie reakcji wysokociśnieniowych (np. reakcje uwodornienia katalitycznego) oraz stymulowanych promieniowaniem mikrofalowym.
  • Biegła znajomość nowoczesnych technik rozdziału mieszanin reakcyjnych: techniki chromatograficzne (kolumnowa chromatografia cieczowa, chromatografia Flash, chromatografia cieczowa HPLC, chromatografia gazowa GC, GCMS), destylacja próżniowa.
  • Opracowywanie formulacji i technologii syntezy związów organicznych 

Działalność naukowa

Ostatnie publikacje naukowe:

Szwaczko, K. Coumarins Synthesis and Transformation via C–H Bond Activation—A Review. Inorganics 2022, 10, 23. https://doi.org/10.3390/inorganics10020023

Demchuk, O.M.; Martyna, A.; Kwaśnik, M.; Szwaczko, K.; Strzelecka, D.; Mirosław, B.; Pietrusiewicz, K.M.; Urbanczyk-Lipkowska, Z. A Modular Approach to Atropisomeric Bisphosphines of Diversified Electronic Density on Phosphorus AtomsMolecules 202227, 5504. https://doi.org/10.3390/molecules27175504

E. Łastawiecka, S. Sowa, K. Szwaczko, K. Dziuba, M. Stankevič, A. Włodarczyk Chiral Building Blocks in Asymmetric Synthesis: Synthesis and Applications Chiral Organophosphorus Compounds in Asymmetric Synthesis 2022 Wiley‐VCH GmbH

E. Łastawiecka, K.Szwaczko Niezwykły potencjał kwasu lewulinowego jako platformy chemicznej-od zastosowań w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym po otrzymywanie biopaliw, Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski, 2022

K. Dziuba , S.  Frynas, K. Szwaczko  Knoevenagel Condensation of Phosphinoylacetic Acids with Aldehydes: An Efficient One-Pot Strategy for the Synthesis of P-Functionalized Alkenyl Compounds, Synthesis 2021; 53(12): 2142-2154

K. Szwaczko, B. Miroslaw, O. M. Demchuk, G. Wójciuk, L. Mazur, K. M.Pietrusiewicz Metathetic approach to new NORPHOS-related bisphosphanes: facile synthesis and application in asymmetric hydrogenation, Pure Appl. Chem. 2021; 93(4): 409–426

Szwaczko K. , Lipa A. Zapach siana, który koi nerwy; kumaryny w medycynie przemyśle perfumeryjnym, Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski, 2021

K. Szwaczko, Ligands Derived from Carbohydrates for Asymmetric Catalysis, 2020, Wydawnictwo UMCS, ISBN: 978-83-227-9402-9

Pietrusiewicz, K.M.; Szwaczko, K.; Mirosław, B.; Dybała, I.; Jasiński, R.; Demchuk, O.M. New Rigid Polycyclic Bis(phosphane) for Asymmetric Catalysis. Molecules 2019, 24, 571. https://doi.org/10.3390/molecules24030571

K. Szwaczko, I. Czeluśniak, K. Grela, A partially serendipitous discovery of thermos-switchable ruthenium olefin metathesis initiator that seem to be well suited for ROMP of monomer bearing vinyl pedant groups, Journal of Organometallic Chemistry, 2017847, 146.

K. Szwaczko, O. M. Demchuk, B. Mirosław, D. Strzelecka, K. M. Pietrusiewicz Straightforward approach to norbornene core based chiral ligands by tandem cross dehydrogenative coupling reactions, Tetrahedron Lett. , 201656, 3491-3495.

Granty badawcze:

„Inkubator Innowacyjności 4.0, 2022; Opracowanie wielogramowej katalitycznej syntezy H-fosfonianów w środowisku wodnym, kierownik grantu.

Grant NCN “Staże podoktorskie” UMO-2012/04/S/ST5/00062 Nowe N-chelatujące katalizatory metatezy olefin, synteza i zastosowanie. 2012-2013. Kierownik projektu

Heterogenizacja ligandów typu NORPHOS ( Heterogenization of ligands of Norphos type) w ramach Programu Działań Zintegrowanych POLONIUM 2012-2013. Projekt realizowany wspólnie z Institute Chimie Biochimie Moléculaires et Supramoléculaires (UMR5246) Universite Claude-Bernard Lyon 1 CNRS – UMR 5246(SC). Wykonawca projektu.

Grant MNiSW (nr N N 204 265 238) - Synteza nowych bibliotek P,C-chiralnych ligandów difosfinowych dla potrzeb katalizy asymetrycznej. 2010-2013. Wykonawca projektu.

Projekty dydaktyczne:

1. Projekt, Chemiczna moc 4 żywiołów nr: POWR.03.01.00-00-U019/17-00 (2018-2019) realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Wykonawca projektu.

2. Projekt kierowany do szkół partnerskich UMCS, Na poważnie o chemii leków, cykl zajęć dydaktycznych (laboratoria) dla uczniów szkół średnich (2018-2019), kierownik i wykonawca projektu.

3. Projekt Bioaktywna Chemia, realizowany przy współpracy z Centrum Promocji UMCS, cykl zajęć dydaktycznych (wykłady i laboratoria) dla uczniów szkół średnich z woj. lubelskiego, (09. 2018), kierownik i wykonawca projektu.

4. Coroczny udział w projektach Lubelskiego Festiwalu Nauki