Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Elżbieta Szul

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


 


Konsultacje-semestr letni 2022/23


poniedziałek godz. 8.40-9.40


środa godz. 14.30-15.30


pokój 108


istnieje możliwość konsultacji zdalnych MSTeams po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym


 


 


 tel. 81-5372887


 


 


 


 


 


 


 


 

O sobie

Wykształcenie:

UMCS, Wydział Filozofii i Socjologii, doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Józefa Styka

Katolicki Uniwersytet Lubelski, magister socjologii,  praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Józefa Styka

Zainteresowania naukowe:

Przedsiębiorczość, przedsiębiorczość rodzinna, innowacyjność firm,  prywatyzacja przedsiębiorstw, zachowania konsumenckie, reklama,

Przynależność do organizacji:

Polskie Towarzystwo Socjologiczne

Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą

Doswiadczenie zawodowe:

Specjalista ds. ewaluacji 2012-2014 projekt „Profesjonalizm w edukacji. Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Artystycznym UMCS”


Działalność naukowa

Wykaz publikacji:

       

 • E. Szul, Zachowania prosumpcyjne konsumentów-implikacje dla firm rodzinnych, Nierówności a wzrost gospodarczy, 2019 nr 59(3), s. 226-235

 • E. Szul, Prosumpcja w dzialalności firm rodzinnych - ujęcie teoretyczne i praktyczne, W: Społeczne i niematerialne determinanty rozwoju przedsiębiorstw pod red. P. Antonowicz, R. Bęben, R. Płoska, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019, s. 167-182

 • E. Szul, Prosumpcja młodych konsumentów – korzyści i wyzwania dla firm, Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, 2018 nr 88, s. 63-74
 • E. Szul, Prosumpcja i innowacyjność młdych konsumentów, Miedzynarodowe Studia Humanistyczne Społeczeństwo i Edukacja, nr 29(2) 2018
 • E. Szul, Biznesowa innowacyjność społeczna. Na przykładzie firm rodzinnych, Międzynarodowe Studia   Społeczno-Humanistyczne Humanum 26 (3)/2017, s. 87-96
 • E. Szul, Innowacyjność społeczna firm rodzinnych - wybrane aspekty, Handel Wewnętrzny,  2017, nr 4, T. II,
 • E. Szul, Dzielenie się wiedzą w firmach rodzinnych – wybrane aspekty, Studies&proceedings of Polish association for knowledge management, 2017 nr 83, s. 73-82
 • E. Szul, Konsumenci wobec innowacyjnych produktów, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 46 (2/2016), s. 226-236
 • E. Szul,  Obrazowanie współczesnego konsumenta – ujęcie socjologiczne, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 42 (2/2015), s. 174-186
 • E. Szul,  Wybrane aspekty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw na przykładzie województw Polski Wschodniej, Handel Wewnętrzny 2014; 6(353), s. 140-156
 • E. Szul, Innowacyjność polskich przedsiębiorstw – uwarunkowania społeczne, Przedsiębiorczość i zarządzanie, T. XV, z. 6, Łódź 2014, s. 33-44
 • E. Szul, Prosumpcja jako aktywność współczesnych konsumentów - uwarunkowania i przejawy. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. Kryzys finansów publicznych – przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej, z. 31, UR, Rzeszów 2013, s. 347-358
 • E. Szul, Znaczenie firm rodzinnych dla lokalnej gospodarki. Opinie i oceny społeczne, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 284, Wrocław 2013, s. 252-261
 • E. Szul, Działalność firm rodzinnych w ocenie społecznej, Zarządzanie i finanse, nr 1, Gdańsk 2013, s. 527-541
 • E. Szul, Społeczna ocena firm rodzinnych, Ekonomiczne problemy usług nr 97, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 724, Szczecin 2012, s. 499-512
 • E. Szul, Reklama porównawcza – forma edukacji czy manipulacji?  W: Nowe Media: edukacja, polityka, ekonomia, kultura, pod red. A. Ogonowskiej,  Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości, nr 26, Kraków 2012, s. 73-86
 • E. Szul, Postawy mieszkańców województwa podkarpackiego wobec przekształceń własnościowych, W: Kapitalizm środkowoeuropejski. Szkice z socjologii gospodarczej, red. R. Geisler, wyd. VIP for you, Dobrzeń Wielki 2012, s. 75-87
 • E. Szul, Dekonsumpcja – moda czy sposób na kryzys, W: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu, pod red. M. G. Woźniaka, Zeszyt nr 24, UR Rzeszów 2012, s. 316-328
 • E. Szul, Przedsiębiorczość rodzinna – szanse i bariery rozwoju, W: Społeczne światy wartości, Księga pamiątkowa z okazji 70. Jubileuszu Prof. dr hab. Józefa Styka, pod red. A. Kolasy-Nowak, W. Misztala, Lublin 2012, s. 441-453.
 • E. Szul, Outdoor - skuteczne medium reklamy? W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości, nr 22, Kraków 2011, s. 48-63
 • E. Szul, Reklama ambientowa jako niestandardowa forma komunikacji firmy z klientem, W: Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, nr 50, Bydgoszcz 2011, s. 324-336
 • E. Szul, Klastry jako forma wspierania przedsiębiorczości. Wybrane aspekty. W: Administracja, przedsiębiorczość, finanse jako elementy procesu rozwoju regionu, pod red. P. Dziekańskiego, Ostrowiec Świętokrzyski 2011, s.317-335
 • E. Szul, Anioły biznesu – ich znaczenie w rozwoju przedsiębiorczości, W: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej, pod red. M. G. Woźniaka, Zeszyt nr 18, UR Rzeszów 2011, s. 323-334
 • E. Szul, Kapitał zagraniczny w opinii mieszkańców miast województwa podkarpackiego, W: Przemiany miast polskich po 1989, pod red. P. Kryczki, J. Bieleckiej-Prus, Wyd. WSPA, Lublin 2010, s. 357-366
 • E. Szul, Społeczno-ekonomiczne aspekty prywatyzacji konsumpcji, W: Annales UMCS Sectio I Philosophia-Sociologia VOL.XXXIII 2008, wyd. UMCS, Lublin 2010, s. 127-138.
 • 7 .  E. Szul, Reklama z humorem – bawi czy wabi?, W: Oblicza humoru, pod red. W. Świątkiewicza, M. Świątkiewicz-Mośny, W. Ślęzak-Tazbir, T.IV, PTS, Warszawa 2010 (e-book), s. 176-188
 • E. Szul, Społeczne aspekty prywatyzacji z udziałem kapitału zagranicznego, W: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Spójność społeczno – ekonomiczna a modernizacja gospodarki. Zeszyt nr 17, UR Rzeszów 2010, s. 357-366
 • E. Szul, Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania denaturalizacji konsumpcji, W: W: Partnerstwo i współpraca a kryzys gospodarczo-społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej, pod red. S. Partyckiego, T. II, Wyd. KUL, Lublin 2010, s. 488-500
 • E. Szul, Społeczna ocena prywatyzacji. Spełnione oczekiwania czy wielkie rozczarowanie? W: Syndrom pawia i papugi, 20 lat transformacji ustrojowej Polski, pod red. M. Sokołowskiego, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 33-46.
 • E. Szul, Bilans przekształceń własnościowych na przykładzie województwa podkarpackiego, W: Dwie dekady polskiej transformacji, gospodarka – społeczeństwo – polityka, pod red. L. Gołdyki, A. Zelek, Wyd. Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 2009, s. 77-93.
 • 12. E. Szul, Preferencje turystyczne Polaków, W: Małe tęsknoty? Style życia w czasie wolnym we współczesnym społeczeństwie, pod. red. W. Muszyńskiego,   wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 270-281
 • E. Szul, E-commerce jako przejaw wirtualizacji  życia, W: E-gospodarka, e-społeczeństwo, pod red. S. Partyckiego, Lublin  2009
 • E. Szul, Forma prywatyzacji a udział pracowników w zarządzaniu, W:  Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania, pod red. S. Banaszaka, K. Doktóra, wyd. WSKiZ, Poznań 2009 s. 711-722
 • E. Szul, Spacer w centrach handlowych – przymus czy atrakcja, W: Czas ukoi nas? Jakość życia i czas wolny we współczesnym społeczeństwie, pod red. W. Muszyńskiego, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008, s.49-59
 • E. Szul, Spacerowanie – atrakcyjna forma spędzania czasu wolnego? W: Kultura a rynek, T. 2, pod red. S. Partyckiego, wyd. KUL, Lublin 2008, s. 95-101
 • 17. E. Szul, Uwarunkowania kapitału społecznego w przedsiębiorstwie, W:   Stare i nowe struktury społeczne w Polsce, T. VII, pod. red. J. Styka, wyd. UMCS, Lublin 2008, s. 261-272
 • E. Szul, Product placement jako narzędzie kształtowania lojalności, W: Konsument a rynek – marketingowe mechanizmy kształtowania lojalności, wyd. UR, Rzeszów – Polańczyk 2007 s. 172-179
 • E. Szul, Strategie menedżerów a kapitał społeczny w przedsiębiorstwie, W: Nowoczesność – ponowoczesność – społeczeństwo obywatelskie w Europie Środkowej i Wschodniej, pod red. S. Partyckiego, wyd. KUL, Lublin 2007  s. 421- 426
 • E. Szul, Konsumpcja jako forma zniewolenia człowieka. W: Jarosławskie Studia Społeczne, wyd. PWSZ, Jarosław nr1/2006, s. 81-92
 • E. Szul, Postawy osób starszych wobec transformacji systemowej na przykładzie słuchaczy UTW w Lublinie, w: Starość i starzenie się jednostek i zbiorowości ludzkich, pod red. J.T. Kowaleskiego, P. Szukalskiego, wyd. UŁ, Łódź 2006, s. 332-338
 • E. Szul, Społeczne aspekty prywatyzacji. w : Nowa ekonomia a społeczeństwo, pod red. S. Partyckiego, T. II, wyd. KUL, Lublin 2006, s.461-466
 • E. Szul, Prywatyzacja kapitałowa po czternastu latach transformacji sukces czy porażka?. W: Własność i interesy w dobie transformacji ustrojowej, pod red. J. Tittenbruna, wyd. Rys, Poznań 2006, s. 39-59
 • E. Szul, Technology of influence of capital in privatization process in Poland, w: Drustvo i technologija society and technology, Informatologia no. 9, Zagreb 2005, s.55
 • E. Szul, Outplacement – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, W: Religia a społeczeństwo T. II, pod red. S. Partyckiego, wyd. KUL, Lublin 2005, s.165-169
 • E. Szul, Proces przekształceń własnościowych w opinii mieszkańców województwa podkarpackiego, W: Stare i nowe struktury społeczne w Polsce, T.V, pod red. D. Niczyporuk, wyd. UMCS, Lublin 2004 s. 119-133
 • E. Szul, Lokalny rynek pracy (na przykładzie Jarosławia),W: Stare i nowe struktury społeczne w Polsce, T. IV, pod red. A. Kolasy-Nowak, J. Styka, wyd. UMCS, Lublin 2002 s. 117-122
 • 28. E. Szul, Przekształcenia własnościowe w województwie    podkarpackim. W: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania konkurencyjności regionu    Podkarpacia, 2001, s. 101-109
 • E. Szul, Społeczno – ekonomiczne skutki przekształceń własnościowych. W: Perspektywy rozwoju województwa podkarpackiego w świetle postępującej integracji europejskiej,  s. 289-295

Ogłoszenia

Tematyka seminarium dyplomowego:

przedsiębiorczość i innowacyjność, klastry,  firmy rodzinne, organizacja i zarządzanie, promocja i reklama, zachowania konsumenckie, r