Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Małgorzata Szabaciuk

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

                                                    


Miejesce konsultacji: Budynek tzw. "Stara Humanistyka", pokój 223.


W razie potrzeby możliwy kontakt za pośrednictwem MS Teams.

Adres

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin

O sobie

Opis dorobku naukowego i kariery zawodowej:

W roku 2003 ukończyłam studia, uzyskując tytuł magistra historii (specjalność archiwistyczna i nauczycielska). Pracę magisterską, pt. "Zastosowanie komputera w kancelarii i archiwum zakładowym”, przygotowałam na seminarium w Zakładzie Archiwistyki pod kierunkiem prof. dra hab. Krzysztofa Skupieńskiego.
W latach 2001-2003 uczęszczałam na zajęcia w Policealnym Studium Informatyki i Przedsiębiorczości w Lublinie, gdzie w roku 2003 uzyskałam tytuł technika – informatyka.
Od lipca 2003 r. do stycznia 2008 r. współpracowałam z Regionalnym Biurem Finansowym PKN ORLEN S.A. w Lublinie w zakresie archiwizacji dokumentacji.
Od października 2003 r. do czerwca 2011 r. pracowałam jako asystent w Instytucie Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (dawniej Akademia Świętokrzyska) - Filia w Piotrkowie Trybunalskim.
Od października 2007 roku prowadzę również zajęcia dla studentów podyplomowych w zakresie archiwistyki, z techniki komputerowej we współczesnych kancelariach i archiwach.
15 grudnia 2010 r. obroniłam rozprawę doktorską pt. "Przedpole archiwalne w Polsce a rozwój Records Management i innych metod zarządzania dokumentacją współczesną". Jestem doktorem nauk humanistycznych w zakresie historii najnowszej i archiwistyki.
Od 14 lutego 2011 roku pracuję jako adiunkt w Zakładzie Archiwistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Prowadzę zajęcia m.in. z: komputeryzacji biurowości, dokumentacji elektronicznej i jej obiegu, technologii informacyjnej, zasobów informacyjnych w instytucjach i firmach oraz warsztaty z zarządzania dokumentacją.
Byłam głównym wykonawcą grantu promotorskiego Nr 1 H 01G 013 30 (Przedpole archiwalne w Polsce a rozwój Records Management i innych metod zarządzania dokumentacją współczesną) przyznanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach którego przebywałam na miesięcznej kwerendzie w listopadzie 2008 r. w Archivschule w Marburgu.
W 2012 roku dostałam grant wydziałowy Nr 26/WH/2012 (Narzędzia nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym w Niemieckiej Republice Demokratycznej (1949-1990)). W trakcie jego realizacji przebywałam na miesięcznej kwerendzie w Berlinie i Poczdamie. W roku 2013 przyznano mi kolejny grant wydziałowy Nr 19/WH/2013 (Narzędzia nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym w Republice Federalnej Niemiec do 1990 roku), w ramach którego, w sierpniu 2013 r. przebywałam na kwerendzie w Monachium. 
We wrześniu 2012 roku byłam moderatorem Panelu „Zarządzanie dokumentacją a zarządzanie wiedzą i informacją – łączenie perspektyw” w czasie VI Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich we Wrocławiu.
W latach 2008-2009 byłam członkiem zespołu naukowego Informatyka i Archiwa przy NDAP. Od września 2012 r. jestem członkiem zarządu Sekcji Edukacji Archiwalnej SAP. 
 
 

Działalność naukowa

Wykaz publikacji: 

Współredakacja:

1. Belliculum Diplomaticum V Lublinense. Dokumenty, kancelarie i archiwa między wschodem i zachodem Europy, red. A. Górak i M.Szabaciuk, Lublin 2014.

2. Multimedia a źródła historyczne w nauczaniu i badaniach, red. M. Ausz i M. Szabaciuk, Lublin 2015. 

3. Problemy nauczania ustawicznego po studiach historycznych, archiwistycznych i pokrewnych, red. M. Ausz i M. Szabaciuk, Lublin 2017. 

Wybrane artykuły:

1) M. Wnuk, Pierwsze trzy lata działalności Studenckiego Koła Naukowego Archiwistów Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej (1996 – 1999), [w:] Pamiętnik III Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki w Lublinie, red. J. Łosowski, Lublin 2000, s. 267-270, (współautorstwo z Anetą Rybak).
2) M. Wnuk, Obraz kancelarii staropolskiej w pamiętnikach Marcina Matuszewicza i Józefa Wybickiego,[w:] Pamiętnik IV Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki, Katowice, 12-14 kwietnia 2000 r., red. A. Krzemińska, Katowice 2000, s. 119-122, (współautorstwo z Anetą Rybak).
3) M. Wnuk, Zastosowanie komputera w kancelarii i archiwum zakładowym, "Teki Archiwalne. Seria Nowa", 2004, t. 8 (30), s. 71-85.
4) M. Wnuk, Zastosowanie komputera w zarządzaniu dokumentacją współczesną – uwagi problemowe, [w:] Metody komputerowe w badaniach i nauczaniu historii, red. K. Narojczyk i B. Ryszewski, Olsztyn 2005, s. 59-70.
5) M. Wnuk, Komputer w kancelarii notarialnej – twórca źródeł historycznych? [w:] Notariat na ziemiach polskich w XIX – XX wieku, red. S. Piątkowski i K. Skupieński, Radom 2006, s. 185-192.
6) M. Wnuk, Biurokracja we współczesnej kancelarii, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, t. 1, red. A. Górak, I. Łuć i D. Magier, Lublin – Siedlce 2008, s. 597-603.
7) M. Wnuk, Kancelaria współczesna – zarządzanie dokumentacją – records management, punkt widzenia archiwisty, [w:] Archiwa w nowoczesnym społeczeństwie. Pamiętnik V Zjazdu Archiwistów Polskich, Olsztyn 6 – 8 września 2007 r., red. J. Poraziński i K. Stryjkowski, Warszawa 2008, s. 503-507.
8) M. Wnuk, Konferencja naukowa „Kształcenie archiwistów i zarządców dokumentacji w kontekście wdrażania procesu bolońskiego”, "Archiwista Polski", nr 1 (53), 2009, s. 79-84.
9)  M. Wnuk, Records management w Rosji, [w:] Bezpieczeństwo obszaru poradzieckiego. Księga poświęcona pamięci profesora Kazimierza Malaka, red. A. Bryc, A. Legucka i A. Włodkowska-Bagan, Warszawa 2011, s. 389-401.
10) M. Wnuk, Polskie podręczniki do nauczania archiwistyki na wybranych uniwersytetach – przegląd i zestawienie, [w:] Podręczniki archiwalne od koncepcji do realizacji, red. W. Kwiatkowskia i A. Rosa, Poznań 2012, s. 49-86. 
11) M. Szabaciuk, Miejsce records management w systemach informatycznych wspomagających zarzadzanie wiedzą i dokumentacją, [w:] Zatrzymać przeszłość, dogonić przyszłość. Pamiętnik VI Zjazdu Archiwistów Polskich, Wrocław 5-7 września 20012 r., red. W. Chorążyczewski i K. Stryjkowski, Warszawa 2013, s. 257-268.
12) M. Szabaciuk, Podsumowanie obrad panelu "Zarządzanie dokumentacją a zarzadzanie wiedzą i informacją – łączenie perspektyw", [w:] Zatrzymać przeszłość, dogonić przyszłość. Pamiętnik VI Zjazdu Archiwistów Polskich, Wrocław 5-7 września 20012 r., red. W. Chorążyczewski i K. Stryjkowski, Warszawa 2013, s. 219-220.
13) M. Szabaciuk, Dyplomatyka cyfrowa jako narzędzie badania dokumentu pogranicza Wschodu i Zachodu Europy, [w:] Belliculum Diplomaticum V Lublinense. Dokumenty, kancelarie i archiwa między wschodem i zachodem Europy, red. A. Górak i M.Szabaciuk, Lublin 2014, s. 59-70.
14) M. Szabaciuk, Między źródłoznawstwem a technologią informacyjną - problematyka dokumentu elektronicznego w nauczaniu archiwistów i records managerów, [w:] Multimedia a źródła historyczne w nauczaniu i badaniach, red. M. Ausz i M. Szabaciuk, Lublin 2015, s. 333-340.
15) M. Szabaciuk, Praktyki studenckie archiwistów i records managerów w UMCS - stan obecny i wyzwania przyszłości, [w:] Nowe funkcje archiwów, red. I. Mamczak-Gadkowska i K. Stryjkowski, Poznań 2015, s. 125-131.
16) M. Szabaciuk, Problemy wykorzystywania systemów zarządzania zasobami informacyjnymi (ECM) w polskiej administracji publicznej, [w:] Electronic records and access to archive resources via Internet (Colloquia Jerzy Skowronek dedicata 2013), red. A. Laszuk, Warszawa 2015, s. 65-75.
17) M. Szabaciuk, Studia podyplomowe w Instytucie Historii UMCS – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, [w:] Problemy nauczania ustawicznego po studiach historycznych, archiwistycznych i pokrewnych, red. M. Ausz i M. Szabaciuk, Lublin 2017, s. 123-128.
18) M. Szabaciuk, Problem wartościowania dokumentacji elektronicznej jako zasobu źródeł historycznych dla przyszłych badaczy dziejów XXI wieku, „Wschodni Rocznik Humanistyczny, t. XIV (2017), No 4, s. 207-224.