Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Anna Boguszewska

dr hab. Anna Boguszewska
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA WCZESNEJ EDUKACJI
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


semestr letni r. ak. 2020/2021


konsultacje dla studentów M. Teams


wtorek     11.00- 12.15


czwatrek  12.15-13.00


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

O sobie

Dr hab. Anna Boguszewska - 

stanowisko profesor UMCS

Absolwentka dwóch kierunków studiów: nauczanie początkowe i wychowanie plastyczne (1986 - UMCS Lublin). W latach 1988-2019 zatrudniona w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej na Wydziale Artystycznym (UMCS Lublin), gdzie w latach 2014-2019 sprawowała funkcję kierownika Zakładu Edukacji  Artystycznej.  Od 1 października 2019 zatrudniona na Wydziale Pedagogiki w Instytucie Pedagogiki, w  Katedrze Wczesnej  Edukacji (UMCS Lublin).

1997 - uzyskany stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, na podstawie rozprawy Kształcenie nauczycieli do nauki rysunku w szkołach powszechnych w okresie II Rzeczypospolitej. Zamierzenia i rzeczywistość, opracowanej pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Karola Poznańskiego.

2014 - uzyskany stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie pedagogiki na podstawie rozprawy Projekty graficzne pozapodrecznikowego wyboru książek zalecanego do edukacji elementarnej w Polsce w latach 1918-1945. Wyd.  UMCS, Lublin, 2013, ss. 443. Materiały do Projektów graficzych pozapodrecznikowego wyboru książek zalecanego do edukacji elementarnej w Polsce w latach 1918-1945,CD, ss. 314.

 

Zainteresowania naukowe:

- historia oświaty i edukacji (koncepcje wychowania estetycznego, założenia i realizacja kształcenia przez sztukę, kształcenie nauczycieli, kształcenie estetyczne dzieci i młodzieży, historia dzieciństwa)

- historia polskiej ilustracji książkowej - aspekty estetyczne, edukacyjne i wychowawcze

- metodyka edukacji plastycznej (kształcenie nauczycieli)

- grafika artystyczna

 

Członek Zespołu Edukacji Elementarnej PAN, Stowarzyszenia Przyjaciół Książki dla Młodych (Polskia Sekcja IBBY).

Autorka koncepcji programu kwalifikacyjnych studiów podyplomowych w zakresie wiedzy o kulturze, (funkcja kierownika w latach 2003-2007), Podyplomowych Studiów dla Nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych i plastyki (projekt współfinansowany ze środków Budżetu Państwa i EFS, funkcja kierownika w latach 2005-2009).


Działalność naukowa

Monografie autorskie

 

2020

 Sztuka ksiązki. O kształceniu graficznym w środowisku akademickim Krakowa i Warszawy w latach 1918-1989, Wyd. UMCS, Lublin, ss. 235.

2013   

Ilustracje i ilustratorzy lektur dla uczniów w młodszym wieku szkolnym w Polsce w latach 1944-1989, Wyd. UMCS, Lublin, ss. 441.

2013

Projekty graficzne pozapodrecznikowego wyboru książek zalecanego do edukacji elementarnej w Polsce w latach 1918-1945, Wyd. UMCS, Lublin, ss. 431. Materiały ikonograficzne do Projekty graficzne pozapodrecznikowego wyboru książek zalecanego do edukacji elementarnej w Polsce w latach 1918-1945. CD, ss. 314.

2010 

Kształcenie nauczycieli rysunku do szkół powszechnych w okresie Drugiej Rzeczypospolite, Wyd. UMCS, Lublin, 2010, ss. 226.

 

Współautorstwo publikacji

2013  

Stan wiedzy o sztuce i kulturze plastycznej i muzycznej uczniów kształconych według podstawy programowej obowiązującej w latach 1999-2010, Lublin 2013, s. 74. Anna Boguszewska, Małgorzata Stępnik, Romuald Tarasiuk

2008  

Standardy edukacji kultury. Materiały do konsultacji środowiskowych, Polska Rada Muzyczna, Warszawa 2008  Projekt realizowany w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Program: Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury, priorytet 1. Tytuł projektu: Tworzenie i wdrażanie standardów edukacji kulturalnej w Polsce

2007  

Pomaluj Przewodnik metodyczny z plastyki  kl. IV - VI, cz. 1-2, MAC, Kielce  - Anna Boguszewska, Marzena Żywicka

2007

Pomaluj Przewodnik metodyczny z plastyki   kl. IV-VI, Płyta  CD,  MAC, Kielce - Anna Boguszewska, Mikołaj Boguszewski

2002

160 pomysłów na nauczanie zintegrowane, Edukacja plastyczno-muzyczna,  Wyd.Impuls, Kraków 2002, ss.145,  (wyd. VI, 2015)  – Anna Boguszewska Anna, Agnieszka Weiner

 

Współredakcja publikacji

2015

Sztuka – Edukacja. Muzyka, WA UMCS Lublin, Boguszewska Anna, Niścior Barbara, red.

Sztuka – Edukacja. Sztuki wizualne, WA UMCS Lublin, Boguszewska Anna, Niścior Barbara, red.

Sztuka – Edukacja. Muzyka i sztuki plastyczne, WA UMCS Lublin, Boguszewska Anna, Niścior Barbara, red.

2013

Wybrane problemy edukacji plastycznej dzieci i młodzieży Wyd. UMCS, Lublin, Anna Boguszewska, Anna Mazur, red.

Konteksty wczesnoszkolnej edukacji artystycznej,  Wyd. UMCS, Lublin, Agnieszka Weiner, Anna  Boguszewska, red.

 

Artykuły w czasopismach i rozdziały w monografiach

 

2020

O edukacji wizualnej w kontekście ilustracji artystycznej - aspekt historyczny i współczesny, ,,Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze’’, nr 2, s. 14-23.

Z założeń wychowania estetycznego na terenie polskich na przełomie XIX i XX wieku, [W:] Oblicza pedagogiki przedszkolnej, (red.) A. Andrzejewska, B. Bilewicz- Kuźnia, Wyd. UMCS, Lublin, s. 65-82.

Teatr w aspekcie literatury polecanej uczniom klas początkowych w Polsce Ludowej (1944-1953), ,,Konteksty Pedagogiczne'', 2 (15), s. 417- 434.

Urszuli Szuścik Bazgrota w twórcosci plastycznej dziecka. O badaniach w twórczosci rysunkowej małego dziecka, ,,Problemy Opiekunczo-Wychowawcze'', nr 5, s. 76-81. 

 

2019

Zmiany w doborze lektury ucznia w wieku wczesnoszkolnym na przełomie XX i XXI wieku w polskiej szkole, W: Innowacyjność w praktyce pedagogicznej T. III, Współdziałanie rodziców – dziecka – nauczyciela, red. U. Szuścik, R. Raszka, A. Trzcionka - Wieczorek,  Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 71-85.

Edukacyjne i artystyczne walory ilustracji w książkach dla dzieci, W: Innowacyjność w praktyce pedagogicznej T. II, Refleksje pedagogiczne w teorii i praktyce, red. U. Szuścik, R. Raszka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 51-63.

Motyw ,,rodziny’’ i ,,dziecka’’ w europejskiej kulturze malarskiej, ,,Lwowsko- Rzeszowskie Zaszyty Naukowe, Rodzina-Kultura-Wychowanie. i konteksty’’ (red.)A. Śniegulska, M. Urbańska, W.  Walc, UR Rzeszów, nr 5.

Aktualność koncepcji wychowania estetycznego Stefana Szumana  dla edukacji wczesnoszkolnej, [W:] Teoria i badania, red. B. Borowska, M. Buk-Cegiełka, Wyd. KUL, Lublin, s. 41-58.

Sposoby kształcenia w grafice książkowej w wyższym szkolnictwie artystycznym Krakowa i Warszawyw Polsce Ludowej (1945-1952),,Biuletun Historii Wychowania", (41), s. 63-75.

2018

Twórcza działalność na rzecz książki dla dzieci Krystyny Lipki-Sztarbałło, ,,Annales Universitatis Pedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica’’, 6, s. 154-167.

Władysław Skoczylas (1883- 1934) – wybitny nauczyciel kształcenia artystycznego, ,,Cieszyński Almanach Pedagogiczny’’, Nauczyciel wartością w edukacji, nr 4, s. 111-120.

,,Mały Ster'' (1942-1944) – zawartość tematyczna i forma graficzna, W: Zachować dla przyszłości. Sprawy szkolnictwa i oświaty w przekazie prasowym XX i pierwszych lat XXI, red. Michalska I., Michalski G. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,  Łódź, s. 213-224.

Przyczynek do poszukiwania genezy polskiej książki obrazkowej, ,,Ars  Educandi’, 2018, s. 17-30.

Nauczyciele-artyści z lat międzywojennych W Polsce – krzewiciele wychowania estetycznego i sztuki książki  Nauczyciele. W: Zasłużeni – niedocenieni – zapamiętani, red. Władysława Szulakiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja w Toruniu, s. 301-323.

2017

Książka ilustrowana i książka obrazkowa dla dzieci jako instrument w wychowaniu przez sztukę, [W:] Sztuka w edukacji, Galeria Sztuki Współczesnej, BWA Katowice, s. 32-42.

Książka ilustrowana i książka obrazkowa dla dzieci jako instrument w wychowaniu przez sztukę, [W:] Zabawa i zabawka. Konteksty, wartość, znaczenie, Bilewicz-Kuźnia B., red., Lublin, s. 209-228.

Tematyka książki polskiego dziecka w okresie międzywojennym, [W:] Dziecko w historii w kręgu kultury chrześcijańskiej, Kryńska E., Suplicka A, Wróblewska U., red., Białystok, s. 233-247.

Elżbieta Marek, Przygotowanie do zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Polsce, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski 2015, ss. 424, ,,Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze’’, 2017, nr 4, s. 54-57.

O ilustracji lektur polecanych w programach szkolnych dla uczniów kształcenia zintegrowanego u progu XXI wieku, ,,Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna’’, nr 1 (9) s. 185-197.

Ewa Kłyszewska-Połosak, wierszem malowane. Utwory dla najmłodszych, Poligrafia, Otwock 2016, ,,Prima Educatione'', nr 1 s. 175-178.

2016

Dobór ideowy szkolnej lektury dla uczniów w wieku wczesnoszkolnym w Polsce w latach 1944-1956 i jej szata graficzna [W:] Polityczne konteksty sztuki, Stępnik M.red., Wyd. UMCS Lublin, s. 223-240.

Ilustracja książkowa twórczości dla dzieci Janiny Porazińskiej, ,,Konteksty Pedagogiczne'', 1(6), s.43-56.

Krajowe i międzynarodowe sukcesy polskich ilustratorów (lata 60. i 70.) [W:] Polska szkoła ilustracji 1960-1980, Poznań 2016, s. 12-14. (The national and international success of  Polish illustrators in the 1960 and 1970 s,  [W:] The polsh  school of ilustration 1960-1980, Poznań 2016, s. 15-18).

2015

Na przykładzie uczniowskich lektur - edukacja medialna a ilustrowana książka dla dzieci w Polsce, [W:] Kultura - Edukacja –  Sztuka, Kurowska B., Łopot- Dzierwa K., red., Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków, s. 219-240.

Ważne aspekty wychowania estetycznego dziecka przedszkolnego. Książka obrazkowa, książka ilustrowana – z tradycji i współczesności, [W:] Przestrzenie dziecka i dzieciństwa. Wielość perspektyw i znaczeń, Parczewska T., red., Wyd. UMCS, Lublin, s. 49-66.

Forma książki wychowuje. O twórczości polskich artystów książki dla dzieci w świetle nagród Konkursu Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek (1989-2010),[W:] Sztuka – Edukacja. Sztuki wizualne, Boguszewska A., Niścior B., red., WA UMCS Lublin, s. 127-148.

O zmianach w formie książki dla dzieci w Polsce, [W:]  Sztuka w kulturze konwergencji, Zalewska-Pawlak M., red., Wyd. UŁ., s. 325-341.

Dobór ideowy szkolnej lektury dla uczniów w wieku wczesnoszkolnym w Polsce w latach 1944-1956 i jej szata graficzna, [W:] Polityczne konteksty sztuki, Stępnik M., UMCS Lublin.

2014

Dekoracyjne techniki malarskie w doświadczaniu artystycznym z uczniem w wieku wczesnoszkolnym,[W:] Mazur A., Tarasiuk R., Interpretacje inspiracje dla edukacji artystycznej, Wyd. UMCS Lublin, s. 81-114.

Najpiękniejsza książka dla dzieci polecana przez  Komisję Oceny  Książek do Czytania dla m Młodzieży i  Szkolnej w latach 1923-1929, [W:] W służbie szkole i nauce, księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jerzemu Doroszewskiemu, W. Kowalski, A. Winiarz, red., Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe WSEI w Lublinie, Lublin, s. 191-206.

Popularyzacja twórczości artystów ilustratorów i projektantów książki adresowanej dla dzieci w Polsce po transformacji ustrojowej (1989-2010), Annales Sectio L, UMCS, Lublin 2014, s. 91-105.

The creative didactic activity of outstanding artists, graphic arts teachers in Poland, ,,Creativity. Theories- Research-Applications’’, 2014, nr 1 s. 131-140.

2013

Wybitni artyści-nauczyciele sztuki książki [W:] Sztukmistrze XX I wieku, M. Zalewska-Pawlak, (red.), Łódź 2013, s. 169-184.

O znaczeniu sztuki książki w kształtowaniu postawy estetycznejdzieci, [W:] (red.) Weiner A., Boguszewska A., Konteksty wczesnoszkolnej edukacji artystycznej,  UMCS, Lublin, s. 55-80 .

Medale polskiej sekcji IBBY dla ilustratorów książek dla dzieci,[ W:] Edukacyjny i terapeutyczny aspekt sztuki, red., A. M. Żukowska, Wyd. UMCSLublin, s. 145-168.

Kształcenie w zakresie grafiki w szkolnictwie artystycznym Krakowa, Lwowa i Wilna w latach międzywojennych, ,,Biuletyn Historii Wychowania” 2013, (nr 29), s. 85-100.

Nurt pięknej książki. Konteksty historyczne, ,,Świat Książki Dziecięcej’, nr 1, wkładka do ,,Poradnika Bibliotekarza’’, nr 3, s. 4-6.

Co czytali nasi pradziadkowie?, ,,Świat Książki Dziecięcej’, nr 3, wkładka do ,,Poradnika Bibliotekarza’’, nr 9, 1-3.

Bożena Truchanowska, ,,Świat Książki Dziecięcej’’, nr 4, wkładka do ,,Poradnika Bibliotekarza’’, nr 12.

Kształcenie w zakresie grafiki w szkolnictwie artystycznym Krakowa, Lwowa i Wilna w latach międzywojennych, ,,Biuletyn Historii Wychowania”, nr 29, s. 85 - 100.

2012

O ilustracji w książkach dla dzieci, ,,Wychowanie w Przedszkolu’’, nr 6, s. 17-22.

2011

Polska ilustracja książki dla dzieci przełomu XIX i XX wieku oraz okresu międzywojennego jako instrument wychowania estetycznego, [W:] Polska ilustracja książki dla dzieci przełomu XIX i XX wieku oraz okresu międzywojennego jako instrument wychowania estetycznego, [W:] W kręgu oświaty, szkolnictwa i nauki,  red., A. Winiarz, Lublin,, s. 159-168.

Powojenna kształcenie w zakresie grafiki, [W:] Komunikowanie artystyczne, red. M. Stępnik, Wydawnictwo WSPA, Lublin, s. 115-133.

Edukacja artystyczna dzieci w wieku wczesnoszkolnym w kontekście innowacji programowych w Polsce. [W:] Kurincová V., Seidler P., Komora J., Strategicý wýznam inovàcii v edukačnej teórii i praxi, Nitra,  publikacja elektroniczna Płyta CD Anna Boguszewska, Agnieszka Weiner

Wychowanie plastyczne a odpowiedzialność nauczyciela, Kultura artystyczna w przestrzeni wychowania,  red., B. Żurakowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,  Kraków, s. 47-57.

2010

Specyfika twórczości plastycznej Marii Sołtyk. O zastosowaniu metody biograficznej, [W:] Wybrane problemy z badań naukowych z zakresu edukacji artystycznej, red., W. Sacher, Bielsko-Biała, s. 127-133.

Tajne nauczanie w zakresie grafiki użytkowej w latach 1939-1944, ,,Przegląd Historyczno-Oświatowy’’,  nr 3-4, s. 126-133.

Kształcenie w zakresie projektowania książki w grafice użytkowej w szkolnictwie Warszawy (1939-1944), ,,Biuletyn Historii Wychowania”, nr 26.

Kicz we współczesnej ilustracji w książkach dla dzieci, ,,Poradnik Bibliotekarza'' nr 10, dod. s. 1-3 19.

Polscy ilustratorzy wybranych baśni, ,,Wychowanie w Przedszkolu’’, nr 11, s. 5-11.

Tajne nauczanie w zakresie grafiki użytkowej w latach 1939-1944, ,,Przegląd Historyczno-Oświatowy’’,  nr 3-4, s. 126-133.

Kształcenie nauczycieli rysunku w szkołach powszechnych w okresie II Rzeczypospolitej, [W:]Profesjonalne funkcjonowanie nauczyciela, red. J. Szempruch, M. Blachnik-Gęslarz, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, Częstochowa, s. 258-271

2009

Ilustracja książkowa jako środek wychowania estetycznego, [W:] K. Kusiak, I. Nowakowska-Buryła, R. Stawinoga (red.): Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym, Wyd.UMCS, Lublin s. 339-349.

Kicz a ilustracja autorska w polskich czasopismach dla dzieci w latach 1980-2000, [W:] Sztuka wobec zakresów wolności człowieka liberalnego. Pedagogiczne rozważania i doświadczenia, red., M. Zalewska Pawlak, Łódź, s.357-366.

Znaczenie ilustracji w książce dla dzieci , ,,Wychowanie w Przedszkolu’’,  nr 11, s. 20-22.

2008

Książka obrazkowa i książka z obrazkami dla dzieci zagadnienie kiczu w sztuce, [W:] K. Krasoń  B. Mazepa-Domagała Wyrazić odnaleźć siebie czyli o sztuce, ekspresji, edukacji i arteterapii,, Katowice-Mysłowice 2008, Katowice-Mysłowice, s. 242-248.

2007

Przemiany w edukacji  plastycznej w polskiej szkole w aspekcie wychowania estetycznego dzieci i młodzieży, [W:] red. M. Chepil, R. Kucha, Europejska wspólnota a przeobrażenia oświatowe w Polsce na Ukrainie, 1989-2006,  Drohobycz,-Lublin,s. 428-437.

Lektury wykorzystywane procesie dydaktycznym z zakresu rysunku w seminariach nauczycielskich w II Rzeczypospolitej, [W:]red A. M. Żukowska, Sztuka, edukacja, współczesność, Lublin, s. 183-194.

Ilustratorzy Zdzisław  Witwicki- artysta ilustrator - dzieciom, Znaczenie ilustracji w lekturze dziecięcej w poglądach badaczy, [ W:] K. Krasoń  B. Mazepa-Domagała, W obliczu sztuki dziecka. W poszukiwaniu ekspresji, Katowice-Mysłowice, s. 171-180.

Z założeń polskiej edukacji estetycznej w zakresie plastyki adresowanej do dziecka, Lubelski Rocznik Pedagogiczny, UMCS,  XXVI s. 73-88.

Wyższe Kursy Nauczycielskie dla nauczycieli rysunku w dwudziestoleciu międzywojennym, Annales  Sectio L, UMCS, Lublin s. 9-26.

2006

Edukacja estetyczna dziecka poprzez ilustrację książkową w Polsce, [W:] red. W. Limont, K. Nielek-Zawadzka, Dylematy edukacji artystycznej potencjał twórczy człowieka, t.2, Kraków,  s. 377-387.

Znaczenie ilustracji w edukacji dziecka, [W:] W obliczu sztuki dziecka. red. K. Krasoń, Katowice

Wkrótce Boże Narodzenie. scenariusz zajęć zintegrowanych do klasy II, ,,Wychowanie Muzyczne w Szkole’’, nr 5, s. 31-50, Weiner Agnieszka  Weiner, Anna Boguszewska.

Ilustratorzy baśni o krasnoludkach i sierotce Marysi, ,,Życie Szkoły'', nr 1, s. 50-53. 

2005

Ilustratorzy wybranych baśni polskich,  Annales Sectio L, UMCS, Lublin, s. 79-92.

Książka dla dzieci w kulturze wizualnej, [W:] Kultura jako fundament wspólnoty edukacyjnej, red. nauk. A. Sajdak, Wyd. UJ, Kraków, s. 161-171.

Kształcenie dzieci w wieku wczesnoszkolnym w zakresie plastyki w Polsce, [W:] red., E. Kozak-Czyżewska, D. Zdybel, B. Kępa, Współczesne tendencje rozwoju pedagogiki wczesnoszkolnej, MAC Kielce.

2004

Funkcja terapeutyczna w założeniach programowych przedmiotu „sztuka”, [W:] Terapia sztuką w edukacji, red., L. Kataryńczuk- Mania, J. Karcz, Zielona Góra, s.241-246.

Ilustracje do literatury dla dzieci Ewy Szelburg – Zarembiny Wydawnictwie Lubelskim, [W;] red. A. Krawczyk, E. Józefowicz-Wisińska, Lublin a książka, Materiały z konferencji naukowej, Lublin-Pszczela Wola, 6-7 listopada 2002 roku, LTN, Lublin, s. 643- 652.

Plastyka zapomniana ?, ,, Życie Szkoły’’, nr 9, s. 584-588 – Anna Boguszewska, Krystyna Kusiak

Zamierzenia wychowania estetycznego w zakresie plastyki wobec dziecka w Polsce w latach dwudziestych XX wieku, Annales  Sectio L, UMCS, Lublin, s. 227-240.

2003

Międzynarodowe Kongresy Nauczania Rysunku w okresie międzywojennym w odniesieniu do założeń edukacji plastycznej końca XX wieku, [ W:]  Edukacja artystyczna dzieci i młodzieży, red., L. Kataryńczuk-Mania, Zielona Góra, 2003, s. 278-298.

Pracownie i gabinety rysunkowe w polskich seminariach nauczycielskich oraz pedagogiach w okresie międzywojennym, ,,Przegląd Historyczno-Oświatowy’’, nr 3-4, ss. 187-198.

Kategoria rytmu w aktywności muzycznej i plastycznej w kształceniu zintegrowanym, „Szkoła i Nauczyciel”, 2003 nr 1-2. Boguszewska Anna, Weiner Agnieszka 

Szancer w Wydawnictwie Lubelskim, „Niecodziennik Biblioteczny”, nr 2,s. 20-21.

Polska gościem honorowym Targów Książki Dziecięcej- Bolonia 2-5 kwietnia 2003 Literatura dziecięca, ,,Niecodziennik Biblioteczny”, nr 2, s.13.

Obrazy w Biblii, ,,Niecodziennik Biblioteczny”, 2003, nr 3, s. 6-7.

Goya zostanie z nami dłużej, [ W:] ,,Niecodziennik Biblioteczny”, 2003, nr 2, s. 15.

Lubelska kolęda, Niecodziennik Biblioteczny”, nr 4, s. 5.

Nauczanie przedmiotu „rysunek” w pedagogiach w okresie międzywojennym, Annales, Sectio L, UMCS, Lublin, s. 197-224.

Opłatek w książce, ,,Niecodziennik Biblioteczny”, nr 4, s. 5.

2002

Motywy zwierząt wybranych ścieżkach edukacyjnych, ,,Wychowanie Muzyczne w Szkole’’, nr 3, s. 120-137, Anna Boguszewska, Renata Gozdecka

Konferencje rejonowe jako forma doskonalenia nauczycieli szkół powszechnych uczących rysunku w okresie międzywojennym, ,,Przegląd Historyczno-Oświatowy’’, nr 3-4, s. 209-212.

2001

Wykorzystanie techniki origami jako czynnika integrującego w nauczaniu początkowym, „Nauczyciel i Szkoła’’, 2001, nr 1 – 2, s. 238-242.

Miejsce przedmiotu „,rysunek” w kształceniu ogólnym w pierwszej połowie XX wieku, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”,1-2, s. 65-82.

2000

Dialog muzyki i plastyki na płaszczyźnie dydaktycznej cz. I, „Wychowanie Muzyczne w Szkole”, 2000, nr 5, s. 189-193; 2001, nr 1, Anna Boguszewska, Renata Gozdecka

1998

Kształcenie nauczycieli do szkół powszechnych w zakresie rysunku w II Rzeczypospolitej. Założenia, [W:] red., K. Olbrycht, Kształcenie pedagogów realizujących wychowanie plastyczne w świetle aktualnych potrzeb edukacyjnych i uwarunkowań społeczno – kulturowych, UŚ Cieszyn.

1997

Podstawa programowa z plastyki dla klas 1 – 4, „Nauczanie Początkowe”, nr 3, Stanisław Popek, Anna Boguszewska

1996

Początki nauki rysunku i jego łączności z innymi przedmiotami nauczania w II Rzeczypospolitej, [W:] red. Kida J., Sztuka a świat dziecka, Rzeszów.

1995

Efektywność nauczania plastyki w dwóch pierwszych latach nauki szkolnej, Zeszyty Naukowe IWA, UMCS, tom 1, nr 1.

Planowanie zajęć plastycznych w przedszkolu, Zeszyty Naukowe IWA, Wyd. UMCS, Lublin, nr 1.

Grafika w przedszkolu, Zeszyty Naukowe IWA, UMCS, Lublin, 1995, nr 1.

1992- 1994

Rozkład treści nauczania dla klas 0 – 4, Plastyka, [W:]  red.: Cackowska M., Integralny system nauczania początkowego, cz. 1-4, Kielce.