Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Tomasz Stefaniuk

dr hab. Tomasz Stefaniuk
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA HISTORII FILOZOFII I FILOZOFII PORÓWNAWCZEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje: Instytut Filozofii UMCS (budynek Starej Humanistyki), środy, 13:00-15:00

Działalność naukowa

Obszar specjalizacji:

  • historia filozofii: filozfia arabska, filozofia rosyjska, nowożytna filozofia europejska
  • orientalistyka

 

Zatrudnienie:

    1999-obecnie - UMCS w Lublinie
    2009-2011 - UJ w Krakowie
    2018 - Uniwersytet w Erzincan, Erzincan, Turcja

Członkostwo:

  • Polskie Tow. Filozoficzne
  • Instytut Studiów nad Islamem


Monografie:

    2014, Al-Kindi i poczatki filozofii w świecie islamu, Lublin: UMCS; 372 pp.
    2003, Danilewski. Panslawizm i wielość cywilizacji, Lublin: UMCS; 155 pp.

Wybrane artykuły:

    Religia naturalna i krytyka objawienia w pogladach Matthew Tindala. [=Natural Religion and Criticism on Religion in Matthew Tindal’s Views]. Kultura i Wartości, Vol. 15(2015), pp. 67-88.
    Religijne, społeczne i kulturowe funkcje meczetu. [=Religious, Social and Cultural Functions of the Mosque]. Kultura i wartości, Vol. 16 (2015), pp. 83-102.
    Rozumienie zycia doczesnego i smierci w zrodlach islamskich – Koranie i hadisach. [=Understanding Temporal Life and Death in Islamic Source Texts - the Qur'an and Hadiths]. Kultura i Wartości, Vol. 2 (2013), pp. 121–135.
    Epistemologia i metafizyka al-Kindiego. [=The Epistemology and Metaphysics of Al-Kindi] Studia Bliskowschodnie, Vol. 1 (2011), pp. 82-96.
    Al-Kindi i poczatki arabskiej terminologii filozoficznej. [=Al-Kindi and the Beginnings of the Arabic Philosophical Terminology]. Idea, Vol. XXII (2010), pp. 17-34.
    Islam a agnostycyzm. [=Islam and Agnosticism]. Studia Theologica Varsaviensia, 2 (2008), pp. 209-224.
    Utopia pietraszewcow. Zarys zagadnienia. [=The Utopia of the Petrashevtsy. An Outline of the Main Issues]. Annales UMCS, Sec. I, Vol. XXX (2005) 6, pp. 103-114.
    M. Danilewski: Rosyjska antycypacja filozofii Oswalda Spenglera. [=Nicholas Danilevsky. Russian Anticipation of Oswald Spengler’s Philosophy]. Philosophon Agora, Vol. 1 (1999), pp. 54-68.

Wybrane rozdziały:

    Al-Kindi, „Filozof Arabow” – miedzy wymogami islamu a filozofia grecka. [=Al-Kindi, „The Philosopher of the Arabs” – Between the Demands of Islam and Greek Philosophy]. In: Swiat arabski. Kultura. Polityka, ed. by: K Pachniak, Warszawa: Dialog, 2012, pp. 315-324.
    Czy istnieje islamska filozofia zdrowia? [=Is There a Islamic Philosophy of Health?]. In: Problemy diagnostyki i terapii w ujeciu nauk przyrodniczych i spolecznych [=Problems of Diagnosis and Therapy in Terms of Natural and Social Sciences], ed. by: Bozena Plonka-Syroka, Wroclaw: Medical University Press, 2012, pp. 111-132.
    Al-Farabi i poczatki filozofii politycznej w swiecie islamu. [=Al-Farabi and the Beginnings of Islamic Political Philosophy]. In: Nowoczesnosc, Europa, Islam, ed. by: Selim Chazbijewicz, Wroclaw: Wroclaw University Press, 2012, pp. 21-36.
    Teologiczne aspekty koncepcji blizniego w islamie – obrazy innowiercy i wspolwyznawcy. [=The Theological Aspects of the Concept of Neighbor in Islam - The Images of People of Other Faiths and Fellow Muslims]. In: Teologia blizniego, ed. by: Wojciech Szczerba, Bialystok: MSKK, 2010, pp. 29-44.
    Miejsce Awicenny w historii nauki islamskiej. [=Avicenna’s Position in the History of Islamic Science]. In: Szkice z nauk o zdrowiu, ed. by: Anczyk E. Sosnowiec: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Srodowiskowego, 2010, pp. 41-55.
    Idee pokoju i demokracji w tradycji islamskiej. [=The Concepts of Peace and Democracy in the Islamic Tradition]. In: Pokoj i demokracja, ed. by: Maria Szyszkowska, Warszawa: TCHU, 2009, pp. 244-250.
    Meandry dialogu chrzescijansko-muzulmanskiego. [=Intricacies of the Christian-Muslim Dialogue]. In: Dialog w zywiole wyobrazni, ed. by: Jerzy Stranz, Poznan;: Ksiegarnia sw. Wojciecha, 2008, pp. 238-256.
    Filozofia islamska – kreacjonizm czy emanacjonizm? [=Islamic Philosophy - Creationism or Emanationism?]. In: Ewolucjonizm czy kreacjonizm, ed. by: Piotr Jaroszynski, Lublin: Catholic University of Lublin, 2008, pp. 247-271.
    Islam, Zachod, wartosci. [=Islam, the West, the Values]. In: Islam i obywatelskosc; w Europie, ed. by: Katarzyna Górak-Sosnowska, Warszawa: Elipsa, 2006, pp. 48-63.
    Swiat wielu cywilizacji Mikolaja Danilewskiego. [=Nicholas Danilevsky’s World of Many Cultures]. In: Anthropos, ed. by: Stanislaw Jedynak, Lublin: UMCS 2004, pp. 55-77.
    Krytyka Europy i rozumu w mysli slowianofilskiej. [=Criticism of Europe and of Rationalism in the Philosophy of Russian Slavophiles]. In: Dylematy racjonalnosci, ed. by. Zdzislaw J. Czarnecki, Lublin: UMCS, 2001, pp. 95-115.
    Scholars of Muslim Andalusia (711-1492): Trans-borderness of Science and Culture in Historical Context [in eng];  Cambridge 2016.