Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Katarzyna Stachurska-Szczesiak

dr hab. Katarzyna Stachurska-Szczesiak
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
CENTRUM DOKUMENTACJI EUROPEJSKIEJ, KATEDRA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
Funkcje
Kierownik Pracowni
Telefon
81 537 6000
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.politologia.pl
Konsultacje

 


 


Moje konsultacje w semestrze zimowym 2022/2023:

*piątki 9.40-11.10;


*czwartki 8.00-9.30


miejsce: sala A4.28; WPiDz UMCS; ul Głęboka 45

 Przypominam, że Seminaria licencjackie odbywają się w semestrze letnim 2022/2023 w pokoju A.4.28.


.


 

Adres

ul. Głeboka 45
20-612 Lublin

O sobie

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce

dr hab. prof. UMCS Katarzyna Stachurska - Szczesiak

Adiunkt

Uzyskane wykształcenie:

 • 23.09.2019 r. - stopień doktora habilitowanego;
 • 24.01.2006 r. - stopień doktora;
 • 12.07.2000 r. - tytuł magistra

Absolwentka Wydziału Politologii UMCS; specjalność stosunki międzynarodowe” (2000 r.), Wydział ten ukończyła z wyróżnieniem. Praca magisterska pt. Polityka zagraniczna Francji wobec państw Maghrebu” napisana pod kierownictwem prof. dr hab. Z. J. Pietrasia;. W styczniu 2006 r. obroniła rozprawę doktorską, pt. Pomoc Unii Europejskiej dla państw Maghrebu (program MEDA) napisana pod kierownictwem prof. dr hab. M. Pietrasia;

Dyscyplina naukowa: nauki o polityce i administracji, subdyscyplina naukowa: stosunki międzynarodowe.

Zainteresowania badawcze: Zakres przedmiotowy prowadzonych badań obejmuje tematykę rozwoju samopodtrzymującego (zrównoważonego) oraz Integracji Europejskiej - południowy wymiar Unii Europejskiej (proces barceloński, państwa Maghrebu, Europejska Polityka Sąsiedztwa, Unia dla Śródziemnmorza); stosunki międzynarodowe (europejsko-arabskie); problemy metodologii badań stosunków międzynarodowych.

 Języki:

 • j. francuski
 • j. angielski

Wykaz publikacji

 • K. Stachurska, Polityka informacyjna Unii Europejskiej, „Studia Ekonomiczno-Społeczne”2003, t.3/4, s. 2.
 • K. Stachurska, Stosunki Unii Europejskiej z państwami Maghrebu, „Stosunki Międzynarodowe”, Warszawa 2003. 
 • K. Stachurska, Polityka Francji wobec Maroka w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, „Annales UMCS” 2004, sectio K, vol. XI, s. 39-58.
 • K. Stachurska, Stosunki UE z państwami Maghrebu, (w:) Adaptacja wartości europejskich na przykładzie państw arabskich, pod red. A. Ziętek, K. Stachurska, Lublin 2004.
 • K. Stachurska-Szczesiak, Wymiar śródziemnomorski Unii Europejskiej, „Politologia i Stosunki Międzynarodowe” 2007, nr 2, s. 209-238.
 • Katarzyna Stachurska-Szczesiak, Nowa polityka śródziemnomorska Unii Europejskiej, (w:) Zachód w globalnej i regionalnej polityce międzynarodowej, pod red. E. Kużelewska, A. Bartnicki, Toruń 2009, s. 343-356.
 • Praca zbiorowa: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, P. Bartuszek (Centrum Europejskie UW), E. Błaszczyk (Biblioteka Śląska w Katowicach), W. Poźniak (Kolegium Europejskie w Natolinie), K. Stachurska-Szczesiak (UMCS), E. Urbańska (UMK w Toruniu), J. M. Ziółkowski. Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum, Wspólnoty Europejskie 2009; <http://ec.europa.eu/polska/documents/information/cde_w_polsce_-_vademecum_-_tresc.pdf
 • Katarzyna Stachurska-Szczesiak, Dialog Śródziemnomorski NATO (w:) NATO w pozimnowojennym środowisku (nie) bezpieczeństwa, pod red. J. Olchowski, M. Pietraś, Lublin 2011, s. 143-155. 10.
 • Katarzyna Stachurska-Szczesiak, Europejska Polityka Sąsiedztwa a problem granic Unii Europejskiej, (w:) Granice wewnętrzne i zewnętrzne Unii Europejskiej. Pomiędzy otwartością i izolacją, pod red. J. Jańczaka, M. Musiał-Karg, Poznań 2011, s. 11-28.
 • Katarzyna Stachurska-Szczesiak, Wymiar południowy Europejskiej Polityki Sąsiedztwa - Unia dla Śródziemnomorza, (w:) Europejska Polityka Sąsiedztwa, pod red. J. M. Fiszera, Warszawa 2012, s. 205-217.
 • Katarzyna Stachurska-Szczesiak,Problem członkostwa tureckiego w unii Europejskiej. Scenariusze rozwoju wydarzeń, "Athenaeum" 2013, vol. 37, s. 194-209.
 • Katarzyna Stachurska-Szczesiak, Turcja państwem członkowskim Unii Europejskiej  czy bliskim sąsiadem?, (w:) Europejska Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej, pod red. M. Pietraś, K. Stachurska-Szczesiak, J. Misiągiewicz, Lublin 2012, s. 303-328.
 • Katarzyna Stachurska-Szczesiak, Koncepcja "sustainable development"jako wyraz strategii bezpieczeństwa ekologicznego UE w obszarze śródziemnmorskim, "Zeszyty Naukowe WSIZiA" 2014, nr 4 (29), s. 343-368.
 • Katarzyna Stachurska-Szczesiak, Uwarunkowania prawne stosowania koncepcji rozwoju samopodtrzymującego się w UE, "TEKA" 2014, t. IX.
 • I. Oleksiewicz, K. Stachurska-Szczesiak, Oszustwo komputerowe a polityka bezpieczeństwa informacyjnego Polski, [w:] Współczesne zagrożenia cyberterrorystyczne i bioterrorystyczne a bezpieczeństwo narodowe Polski, red. P. Bogdalski, Z. Nowakowski, T. Płuska, J. Rajchel, K. Rajchel, Dęblin 2015, s. 284-295;
 • K. Stachurska-Szczesiak, Zagrożenia ekologiczne Morza Śródziemnego wyzwaniem dla rozwoju samopodtrzymujacego się," TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych" 2016, Nr 11/2, s. 25-45
 • I. Oleksiewicz, K. Stachurska-Szczesiak, Istota i znaczenie koncepcji rozwoju samopodtrzymujacego się w polityce bezpieczeństwa UE względem regionu śródziemnomorskiego, [w:] Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata. Wymiar ekonomiczno-społeczny, pod red. I. Oleksiewicz, K. Stepień, Warszawa 2016, s. 553-576.
 • K. Stachurska-Szczesiak, M. Kowalska, System polityczny Republiki Tunezji po rewolucji jaśminowej, "Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych" 2019, vol. 2, nr 2, s. 9-24.
 • K. Stachurska-Szczesiak, Czynnik „arabskiej wiosny” w stosunkach Unia Europejska-Algieria, "Rocznik Integracji Europejskiej” 2021, nr 15, s. 107-123.

 

Publikacje w językach obcych:

 •  K. Stachurska-Szczesiak, La protection de la dimension méridionale de l’Union Européenne, Zeszyty Naukowe WSIZiA 2015, nr 2, s. 281-297;
 • K. Stachurska-Szczesiak, Securitization of Environmental Problems in the Mediterranean Sea Basin „Stosunki Międzynarodowe” 2015, tom 51, nr 3;
 • K. Stachurska-Szczesiak, Water Management challenge for sustainable development In the Mediterranean Sea, TEKA 2015, tom 10/2 , s. 85-109;
 • I. Oleksiwiecz, K. Stachurska-Szczesiak, The importance of the concept of sustainable developement In the formulation assuptitions of contemporary European Public Security, TEKA 2015, tom 10/2, s. 21-37;
 • K. Stachurska-Szczesiak, Les facteurs et l'importance de la migration dans l'espace euromaghrebine, TEKA 2017, tom 12/3, s. 77-95.

 

 • K. Stachurska-Szczesiak [et al], European Documentation Centres pan-european working group 2019 on outreach activities. Recommendations and good practices, European Commission , DG COMM, Brussels 2019, s. 13.

 

Publikacja pod redakcją:

 • Adaptacja wartości europejskich w państwach Islamu, Lublin 2004;
 • Europejska Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej, M. Pietraś, K. Stachurska-Szczesiak, J. Misiągiewicz, Lublin 2012

W przygotowaniu:

 • Arabska wiosna jako czynnik zmiany w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie. Bilans po dekadzie, pod red. K. Smoleń, K. Stachurska-Szczesiak, Lublin 2022.

Monografie:

 • K. Stachurska-Szczesiak, Program MEDA w polityce pomocy Unii Europejskiej państwom Maghrebu, Toruń 2007;
 • K. Stachurska-Szczesiak i inni, Bezpieczeństwo międzynarodowe. Wczoraj - dziś -jutro, Warszawa 2015;

 

 • I. Oleksiewicz, K. Stachurska-Szczesiak, Polityka wobec uchodzców i zintegrowana polityka morska a bezpieczenstwo Unii Europejskiej, Lublin 2017.

 

 • K. Stachurska-Szczesiak, Rozwój samopodtrzymujący w polityce Unii Europejskiej wobec państw Maghrebu, Lublin 2019, ss. 718.

 

 • K. Stachurska-Szczesiak, Rozwój samopodtrzymujacy. Ujęcia teoretyczne, Lublin 2021, ss. 197.

 W przygotowaniu:

 • Czynniki (nie) wystąpienia „wiosny arabskiej” w Algierii, [w:] Arabska wiosna jako czynnik zmiany w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie. Bilans po dekadzie, pod red. K. Smoleń, K. Stachurska-Szczesiak, Lublin 2022.

Inne osiągnięcia

 • Od kwietnia 2007 r.  do grudnia 2013 r. pełniła funkcję kierownika Centrum Dokumentacji Europejskiej UMCS (CDE UMCS). Brała czynny udział w jego tworzeniu. Od 1 stycznia 2014 pełni funkcję opiekuna merytorycznego CDE UMCS.
 • Od marca 2015 członek TEAM Europe;
 • 22.10.2018 r. - nominacja Rektora UMCS na członka Rady Programowej Centrum Europejskiego UMCS (konsorcjium francusko-ukraińsko-polskie);
 • od stycznia 2020 r. ponownie kierownik CDE UMCS
 • juror oraz członek Rady Naukowej Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich (AMPDO).
 • reprezentowanie polskich sieci CDE w Europie (nominacja KE)-EDC Pan European Working Group -PEWG Sewilla (wrzesień 2019 r. );
 • udział w EDC Seminar we Florencji (grudzień 2019 r.);
 • członek Doktoranckiej Komisji Styopedialnej dla studiów dokoranckich w zakresie nauk o polityce prowadzonych w języku angielskim (lata 2021/2022);
 • 11.05.2022 - uczestnik ministerialnego Zespołu ds. programu "Rozwój czasopism naukowych"

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/powolanie-zespolu-do-spraw-obslugi-programu-rozwoj-czasopism-naukowych

 Nagrody

 • 19.12.2019 r. - wręczenie Medalu Komisji Edukacji Narodowej;
 • 17.09.2020 r. - przyznanie Brązowego Krzyża Zasługi;
 • 23.10.2019 r. - nagroda indywidualna III stopnia za wyróżniajacą się pracę na rzecz Uczelni;
 • 20.10.2021 r. laureatka (I nagroda) w konkursie Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich za najlepszą monografię wydaną w roku 2019 r. pt. Rozwój samopodtrzymujący w polityce Unii Europejskiej wobec państw Maghrebu, Lublin 2019, s. 720.

 https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,4622,nagroda-dla-dr-hab-katarzyny-stachurskiej-szczesiak,108442.chtm

 •  19.02.2022 r. - nagroda Ministra Edukacji i Nauki za znaczace osiagnięcia w zakresie działności naukowej

https://www.umcs.pl/pl/wszystkie-aktualnosci,23641,naukowcy-umcs-wsrod-laureatow-nagrod-ministra-edukacji-i-nauki,112778.chtm

- Granty: Grant indywidualny Prorektora UMCS ds. Nauki; 2009 r.

- projekt Komisji Europejskiej 095/2014/Si2.681679; 2014 r.

- projekt Komisji Europejskiej 309/2017/SI2.767682 ( I połowa 2018 r.; zakończony);

- projekt Komisji Europejskiej 338/2018/Si2.796345 (I połowa 2019 r.; zakończony);

- projekt Komisji Europejskiej 294/2019/Si2.818772 (I połowa 2020 r.; zakończony);

- projekt Komisji Europejskiej 183/2020/SI2.839813 (I połowa 2021 r.; zakończony);

-projekt Komisji Europejskiej 155/2001/SI2.861495 (styczeń-grudzień 2022; w realizacji).

Recenzje ksiązek:

 • B. Przybylska-Maszner, Z. Czachór, The European Council in the Process of Transformation, Poznań 2021, ss. 163;

 

 

Wdrażanie innowacyjnych metod w dydaktyce (debata oksfordzka)

Prowadzę warsztaty oraz stosuję jako metodę dydaktyczną narzędzie jakim są debaty oksfordzkie.

 • 30.09.2015 r. (Piotrków Trybunalski) - udział w symulacji debaty oksfordzkiej „Team Europe goes Oxford, z udziałem sieci KE (Team Europe, CDE, PIEED). Teza: Porozumienie o wolnym handlu UE-USA korzystne dla UE.
 • 7.03.2017 r. (Warszawa) brałam udział w szkoleniu dla jurorów oraz mentorów Turnieju Debat Oksfordzkich prowadzonych przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce w ramach II edycji projektu Team Europe & the art of debate;
 • 11-14.05.2017 r.  - udział jako sędzia w Akademickich Mistrzostwach Debat Oksfordzkich;
 • 09.03.2018 r. (Lublin, Wydział Politologii) organizacja warsztatów z zakresu debat oksfordzkich dla szkół ponadpodstawowych oraz studentów z województwa lubelskiego;

Efektem w/w aktywności jest stosowanie od 2018 r. przeze mnie debaty oksfordzkiej jako narzędzia w dydaktyce np. na Metodologii Badań Stosunków Międzynarodowych na kierunku SM oraz na Teorii i metodologii wiedzy o bezpieczeństwie na kierunku BN. Opisuję je jako innowacyjne i skuteczne narzędzie prowadzące do szybkiego i efektywnego poznania. Wyrazem skuteczności wdrażania tego narzędzia w dydaktyce na moich zajęciach jest udział dwóch drużyn (w tym jedna zwycięska) w Turnieju Eliminacyjnym , który odbył się 21.03.2018 r. na Wydziale Politologii UMCS, w III edycji projektu KE pt. Team Europe and the art of debate” 2018.

Ponadto:

 • W ramach udoskonalania umiejętności dydaktycznych ukończyłam dwa szkolenia (tym samym zdobyłam dwa certyfikaty):

1)      29.09.2015 r. (Piotrków Trybunalski) - z zakresu prezentacji i wystąpień publicznych;

2)      13.09.2016 r. (Kielce) – z zakresu egzekwowania i konstruktywnej krytyki.

Oba szkolenia były prowadzone przez Instytut Psycho-Immunologii z Warszawy.

 • udział w Ogolnopolskim spotkaniu ekspertów Team Europe oraz punktów EUROPE DIRECT w Polsce (Zawiercie, 28-30.09.2022 r.)

1. 29.09.2022 r. (Zawiercie) - szkolenie z zakresu komunikacji

https://www.facebook.com/TeamEuropePolska/

Prowadzone zajęcia:

 • Metodologia badań stosunków międzynarodowych KW;
 • Międzynarodowa polityka społeczna WY;
 • Polityka śródziemnomorska UE - fakultet;
 • Polityka bezpieczenstwa RP
 • Teoria i metodologia wiedzy o bezpieczeństwie