Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Petar Sotirow

dr hab. Petar Sotirow
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA JĘZYKOZNAWSTWA SŁOWIAŃSKIEGO
Telefon
81 5372652
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0003-4082-4592
Konsultacje

Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/23:


Środa godz. 10:30 - 11:30


Piątek: godz. 11:30 -12:30


 


pl. Marii C.-Skłodowksiej 4a, Nowy Humanik, p. 428, Wydział Fililogiczny


Kontakt mozliwy jest również na platformie Teams po uprzednim uzgodnieniu na e-mail adres: petar.sotirow@mail.umcs.pl)


 

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a, p. 428
20-031 Lublin

O sobie

Absolwent specjalności filologia bułgarska Uniwersytetu Sofijskiego im. Klimenta Ochrydzkiego, stopień naukowy doktora uzyskał  w Bułgarii, stopień naukowy doktora habilitowanego – w Polsce. Pracował na Uniwersytecie Sofijskim, na Uniwersytecie w Debreczynie jako lektor języka i kultury bułgarskiej, od roku 2000 do dziś - na Uniwersytetcie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W okresie 2001-2017 roku był kierownikiem Zakładu Językoznawstwa Słowiańskiego. Jest redaktorem naczelnym czasopisma naukowego Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie.


Działalność naukowa

Badania dotyczą problematyki socjolingwistycznej (języka i zachowań językowych osób migrujących, sytuacji językowej mniejszości narodowych, potoczności w języku), etnolingwistycznej (semantyki konceptów kulturowych), komunikacji interkulturowej oraz lingwodydaktyki. Jest autorem monografii i artykułów naukowych oraz redaktorem naukowym prac zbiorowych. Prace zostały opublikowane w języku bułgarskim, polskim, angielskim, rosyjskim, niemieckim, węgierskim i serbskim.  Publikacje wydano w postaci książek i artykułów w Bułgarii, w Polsce, w Stanach Zjednoczonych, na Węgrzech, w Austrii i w Serbii.

Wybrane publikacje:

П. Сотиров, 2002, Реч и цел. Въпроси на стратегиите в речта [Mowa a cel. Problemy strategii w mowie], Международно социолингвистическо дружество, София, ss. 290; P. Sotirov, 1999, Strategies in Modern Bulgarian Discourse. – In: J. A. Fishman (gen. ed.), International Journal of the Sociology of Language, 135 (1999), Berlin - New York: Mouton de Gruyter, pp. 133-147. / P. Sotirov, 1999, Strategie we współczesnym dyskursie bułgarskim, [w: ] J. A. Fishman (red.), International Journal of the Sociology of Language, nr 135 (1999), Mouton de Gruyter, Berlin - New York, 133-147; П. Сотиров, 2000, Език и живот. Социолингвистично изследване на българите в Унгария [Język a życie. Badania socjolingwistyczne nadjęzykiem Bułgarów na Węgrzech],Българско републиканско самоуправление, Будапеща, ss. 119; P. Sotirov, 2011, Wybrane aspekty zachowań językowych Bułgarów  zamieszkałych w Polsce, [w: ] Słupskie Studia Historyczne, 17, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, Słupsk, 245-259; P. Sotirov, 2007, Zachowania językowe Polaków w wyobrażeniach Bułgarów zamieszkałych w Polsce, [w:] B. Boniecka,  S. Grabias (red.) Potoczność a zachowania językowe Polaków, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 193-203; П. Сотиров, 2011, За езиковите промени у съвременните българи в чужбина: Проблеми на изследователската методология [O zmianach w języku współczesnych Bułgarów zagranicą: Problemy metodologii badawczej]. -  В: М. Кочиш (ред.), Българският език и литература в славянски и неславянски контекст [Język i literatura bułgarska w kontekście słowiańskim i niesłowiańskim], Университет в Сегед – JatePress, Сегед, 332–339; П. Сотиров, 2011, Родният език и социалният опит в чужбина [Język ojczysty a doświadczenia społeczne na obczyźnie] - В: М. Виденов и др. (ред.), Проблеми на социолингвистиката, т. 10. Езикът и социалният опит [Problemy socjolingwistyki, t. X. Język a doświadczenia społeczne], Международно социолингвистическо дружество, София, 133-141; P. Sotirov, M. Mostowska, A. Mokrzycka, 2011-2013, Bułgarsko-polski słownik leksyki potocznej, t. 1-2, Wydawnictwo UMCS, Lublin; П. Сотиров, 2012, Българската и полската картина на света, отразени в разговорната оценъчна лексика [Bułgarski i polski językowy obraz świata odzwierciedlony w wartościującej leksyce potocznej], Slavica XLI, Annales Instituti Slavici Universitatis Debreceniensis, Debrecen, 113-128; P. Sotirov, M. Mostowska, A. Mokrzycka, Bułgarsko-polski słownik leksyki potocznej, t. II (К-О), Lublin:  UMCS, 2013; Петър Сотиров,  Модели на езиково поведение на българите в чужбина. (Patterns of Linguistic Behaviour of Bulgarians Living Abroad) - В: Мигриращи култури и социални практики. По случай 10-годишнината на Академичния кръг по Сравнително литературознание. Съставител Румяна Л. Станчева, София, Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, Издателски център „Боян Пенев”, 2013, с. 207-218; Petar Sotirov, 2014, O koncepcie HONORU jako składniku językowo-kulturowego obrazu świata Bułgarów, [w: ] Slavica, XLII, 2014, s. 173-188; Петър Сотиров, 2014, Из историята на понятието ЧЕСТ в българския език, [w: ] Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie, nr 3, PFWT, Biała Podlaska 2014, s. 5-11; Петър Сотиров, 2015, Езиковата картина на честта в представите на българските студенти, В: Приноси към теорията и практиката на езиковото образование (сборник в памет на проф. Кирил Димчев). Издателство БУЛВЕСТ 2000, София, 2015, стр. 87-95; Petar Sotirov, Problem wpływu globalizacji na języki słowiańskie z perspektywy socjolingwistyki bułgarskiej, [w: ] H. Kurek, M. Święcicka, M. Pelplińska (red.), Bydgoskie studia nad pragmatyką językową nr 2. Globalizacja a przemiany języków słowiańskich , wyd. UKW, Bydgoszcz, 2016, s. 45-55; Петър Сотиров, За глобализацията и за съдбата на славянските езици на фона на текущата езикова ситуация, Проблеми на социолингвистиката, XII. Езиковата ситуация – състояние и тенденции, Международно социолингвистическо дружество, София, 2016, с. 86-90.

Prace opublikuwane przez ostatne 5 lat:

2017

Petar Sotirov, Dejan Ajdačić (red.) Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów (pod ogólną redakcją Jerzego Bartminskiego), T. 5. HONOR, UMCS, Lublin, 2017, 433 s. ISBN 978-83-7784-943-9; Petar Sotirov, HONOR - fundamentem słowiańskiego i europejskiego kanonu wartości, [w: ] Petar Sotirov, Dejan Ajdačić (red.) Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów (pod ogólną redakcją Jerzego Bartminskiego), T. 5. HONOR, UMCS, Lublin, 2017, s. 13-26. ISBN 978-83-7784-943-9; Петър Сотиров, Илиана Генев - Пухалева, Понятието ЧЕСТ в българския език, [w: ] Petar Sotirov, Dejan Ajdačić (red.) Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów (pod ogólną redakcją Jerzego Bartminskiego), T. 5. HONOR, UMCS, Lublin, 2017, s. 307-346. ISBN 978-83-7784-943

2018

Петър      Сотиров, Новият лингвистичен ред“ в България и преподаването на българския език в чужбина, “O R B I S   L I N G U A R U M“,   V O L U M E 16 , I S S U E   167, с. 67-73. ISS N 1312 – 0484; Петър Сотиров, За един новооткрит източникна сведения за българите от Егейска Македония, В: Българският език – древен, съвременен, единен, ред. Мария Китанова, София: Институт за български език „проф. Любомир Андрейчин“, Македонски научен институт, 2018, с. 32-39. ISBN 978-954-2977-46-9; Петър Сотиров, Съвременните процеси, тенденции и промени в полския език – поглед отвътре и отвън, Balkanistic Forum, 3, 2018, s. 52-62. ISSN 1310 – 3970; Petar Sotirov, 2018, Bałkany jako teren odwiecznych kontaktów językowych, [w:] Małgorzata Posturzyńska-Bosko, Piotr Sorbet (red.) SCRIPTA MANENT. Badania diachroniczne w Polsce V, Wyd. UMCS, 2018, s. 161-176, ISBN 978-83-227-9138-7; Петър Сотиров, За някои функционални различия по отношение на лексиката в българския и в полския език, [w:] Sociolinguistic Issues ХIII: Social Processes and their Impact on Language, International Sociolinguistic Society, Sofia, 2018, s. 172-178 ISSN 1314-5401; ISBN 978-954-8305-52

2019:

Petar Sotirov, Uwagi redaktorskie po opublikowaniu  tomu HONOR Leksykonu aksjologicznego Słowian i ich sąsiadów, [w:] Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Dorota Pazio – Wlazłowska (red.) Wartości w językowo – kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów, Tom 5, wyd. UMCS, Lublin, ISBN 978-83-227-9218-6, s. 65 – 72; Petar Sotirov, Gergana Padareva – Ilieva, Pojęcie demokracji w języku bułgarskim (uwagi wstępne), w: Stanosława Niebrzegowska-Bartmińska, Dorota Pazio – Wlazłowska (red.) Wartości w językowo – kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów, Tom 5, wyd. UMCS, Lublin, ISBN 978-83-227-9218-6, s. 235 – 244; Петър Сотиров, Идеите и постиженията на люблинската етнолингвистична школа и новите перспективи пред българската лингвистика, Orbis Linguarum (Езиков свят), 2019, с. 39-49  ISSN 1312 – 0484 / ISSN 2603-4026 (Online), Vol. 17, Issue 2; Петър Сотиров, Гергана Падарева-Илиева,  Eзиковата картина на понятието ДЕМОКРАЦИЯ в българския медиен дискурс, [w:] S. Niebzregowska-Bartmińska, D. Pazio-Wlazłowska (red.), Wartości w językоwo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów. T. 6. Jedność i różnorodności, UMCS, 2019, s. 235-250 ISBN 978-83-227-9296-4.

2020

Sotirov, P. Nauczanie języków słowiańskich w kontekście dziejowych przemian języków bułgarskiego i polskiego, [w:] A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborska, K. Skibski (red.) Kultura komunikacji językowej 6. Kultura komunikacji w dydaktyce, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2020, s. 191-198. ISBN 978-83-6-659-35-5; Сотиров, П. За някои българо-полски паралели в областта на разговорната лексика. - Известия на Института за български език, ХХХIII, 72-104. ISSN 0323-9934 (печатно издание) ISSN 2603-3402; Сотиров, П., Разговорната лексика за части на човешкото тяло в българския и в полския език. ForeignLanguageTeaching, Volume 47, Number 5, 2020, с. 443-459. ISSN 1314–8508 (Online) ISSN 0205–1834 (Print).

2021

Сотиров, П., Квалификаторът разговорно (potoczne) в полските лексикографски източници. Български език / Bulgarian Language 68 (2021), 2, 82–92; Сотиров, П., Разговорната формация като елемент на градската езикова ситуация в българския и в полския научен дискурс. Проблеми на социолингвистиката. Градска култура и езиково разнообразие. XIV (2021), 31–42; [Sotirov, P. Colloquial formation as an element of the urban language situation in Bulgarian and Polish scientific Discourse. Sociolinguistic Issues. Urban Culture and Language Diversity], XIV (2021), 31–42] ISSN 1314-5401.