Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Petar Sotirow

dr hab. Petar Sotirow
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA JĘZYKOZNAWSTWA SŁOWIAŃSKIEGO
Funkcje
Koordynator wydziałowy ds. programu Erasmus+
Telefon
81 5372652
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2020/21 obywają się na platformie Microsoft Teams w poniedziałki w godz. 13-14 i we wtorki w godz. 17-18. Kod dostępu: 21gckcr (nazwa zespołu: Konsultacje Sotirow). Możliwy jest kontakt również w innych dniach i godzinach po uprzednim uzgodnieniu mailowo na: petar.sotirov@poczta.umcs.lublin.pl oraz sotirow@gmail.com

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a, p. 428
20-031 Lublin

O sobie

Absolwent specjalności filologia bułgarska Uniwersytetu Sofijskiego im. Klimenta Ochrydzkiego, stopień naukowy doktora uzyskał  w Bułgarii, stopień naukowy doktora habilitowanego – w Polsce. Pracował w Instytucie dla Studentów Zagranicznych Uniwersytetu Sofijskiego, na Uniwersytecie w Debreczynie jako lektor języka i kultury bułgarskiej, był kierownikiem Zakładu Językoznawstwa Słowiańskiego UMCS w Lublinie w okresie 2001-2017 roku.


Działalność naukowa

Badania dotyczą strategii w mowie, języka i zachowań językowych osób migrujących, sytuacji językowej mniejszości narodowych oraz potoczności w języku. Prace naukowe zostały opublikowane w języku bułgarskim, polskim, angielskim, rosyjskim, niemieckim, węgierskim i serbskim.  Publikacje wydano w postaci książek i artykułów w Bułgarii, w Polsce, w Stanach Zjednoczonych, na Węgrzech, w Austrii i w Serbii. Kilka z nich opublikowano w wydawnictwach umieszczonych na liście European Reference Index for the Humanities (ERIH).

Wybrane publikacje:

П. Сотиров, 2002, Реч и цел. Въпроси на стратегиите в речта [Mowa a cel. Problemy strategii w mowie], Международно социолингвистическо дружество, София, ss. 290; P. Sotirov, 1999, Strategies in Modern Bulgarian Discourse. – In: J. A. Fishman (gen. ed.), International Journal of the Sociology of Language, 135 (1999), Berlin - New York: Mouton de Gruyter, pp. 133-147. / P. Sotirov, 1999, Strategie we współczesnym dyskursie bułgarskim, [w: ] J. A. Fishman (red.), International Journal of the Sociology of Language, nr 135 (1999), Mouton de Gruyter, Berlin - New York, 133-147; П. Сотиров, 2000, Език и живот. Социолингвистично изследване на българите в Унгария [Język a życie. Badania socjolingwistyczne nadjęzykiem Bułgarów na Węgrzech],Българско републиканско самоуправление, Будапеща, ss. 119; P. Sotirov, 2011, Wybrane aspekty zachowań językowych Bułgarów  zamieszkałych w Polsce, [w: ] Słupskie Studia Historyczne, 17, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, Słupsk, 245-259; P. Sotirov, 2007, Zachowania językowe Polaków w wyobrażeniach Bułgarów zamieszkałych w Polsce, [w:] B. Boniecka,  S. Grabias (red.) Potoczność a zachowania językowe Polaków, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 193-203; П. Сотиров, 2011, За езиковите промени у съвременните българи в чужбина: Проблеми на изследователската методология [O zmianach w języku współczesnych Bułgarów zagranicą: Problemy metodologii badawczej]. -  В: М. Кочиш (ред.), Българският език и литература в славянски и неславянски контекст [Język i literatura bułgarska w kontekście słowiańskim i niesłowiańskim], Университет в Сегед – JatePress, Сегед, 332–339; П. Сотиров, 2011, Родният език и социалният опит в чужбина [Język ojczysty a doświadczenia społeczne na obczyźnie] - В: М. Виденов и др. (ред.), Проблеми на социолингвистиката, т. 10. Езикът и социалният опит [Problemy socjolingwistyki, t. X. Język a doświadczenia społeczne], Международно социолингвистическо дружество, София, 133-141; P. Sotirov, M. Mostowska, A. Mokrzycka, 2011-2013, Bułgarsko-polski słownik leksyki potocznej, t. 1-2, Wydawnictwo UMCS, Lublin; П. Сотиров, 2012, Българската и полската картина на света, отразени в разговорната оценъчна лексика [Bułgarski i polski językowy obraz świata odzwierciedlony w wartościującej leksyce potocznej], Slavica XLI, Annales Instituti Slavici Universitatis Debreceniensis, Debrecen, 113-128; P. Sotirov, M. Mostowska, A. Mokrzycka, Bułgarsko-polski słownik leksyki potocznej, t. II (К-О), Lublin:  UMCS, 2013; Петър Сотиров,  Модели на езиково поведение на българите в чужбина. (Patterns of Linguistic Behaviour of Bulgarians Living Abroad) - В: Мигриращи култури и социални практики. По случай 10-годишнината на Академичния кръг по Сравнително литературознание. Съставител Румяна Л. Станчева, София, Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, Издателски център „Боян Пенев”, 2013, с. 207-218; Petar Sotirov, 2014, O koncepcie HONORU jako składniku językowo-kulturowego obrazu świata Bułgarów, [w: ] Slavica, XLII, 2014, s. 173-188; Петър Сотиров, 2014, Из историята на понятието ЧЕСТ в българския език, [w: ] Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie, nr 3, PFWT, Biała Podlaska 2014, s. 5-11; Петър Сотиров, 2015, Езиковата картина на честта в представите на българските студенти, В: Приноси към теорията и практиката на езиковото образование (сборник в памет на проф. Кирил Димчев). Издателство БУЛВЕСТ 2000, София, 2015, стр. 87-95; Petar Sotirov, Problem wpływu globalizacji na języki słowiańskie z perspektywy socjolingwistyki bułgarskiej, [w: ] H. Kurek, M. Święcicka, M. Pelplińska (red.), Bydgoskie studia nad pragmatyką językową nr 2. Globalizacja a przemiany języków słowiańskich , wyd. UKW, Bydgoszcz, 2016, s. 45-55; Петър Сотиров, За глобализацията и за съдбата на славянските езици на фона на текущата езикова ситуация, Проблеми на социолингвистиката, XII. Езиковата ситуация – състояние и тенденции, Международно социолингвистическо дружество, София, 2016, с. 86-90.

Publikacje w roku 2017:

Petar Sotirov, Dejan Ajdačić (red.) Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów (pod ogólną redakcją Jerzego Bartminskiego), T. 5. HONOR, UMCS, Lublin, 2017, 433 s. ISBN 978-83-7784-943-9

Petar Sotirov, HONOR - fundamentem słowiańskiego i europejskiego kanonu wartości, [w: ] Petar Sotirov, Dejan Ajdačić (red.) Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów (pod ogólną redakcją Jerzego Bartminskiego), T. 5. HONOR, UMCS, Lublin, 2017, s. 13-26. ISBN 978-83-7784-943-9

Петър Сотиров, Илиана Генев - Пухалева, Понятието ЧЕСТ в българския език, [w: ] Petar Sotirov, Dejan Ajdačić (red.) Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów (pod ogólną redakcją Jerzego Bartminskiego), T. 5. HONOR, UMCS, Lublin, 2017, s. 307-346. ISBN 978-83-7784-943-9