Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Ewa Solska

dr hab. Ewa Solska
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA HUMANISTYKI CYFROWEJ I METODOLOGII HISTORII
Funkcje
Kierownik Katedry
Telefon
0815372644
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0001-5546-0467
http://ohistorie.eu/
Konsultacje

Semestr letni 2023/2024


Konsultacje: 


Poniedziałek: 15:30 - 16:30 (online) 


Piątek: 9:30 - 10:30


Kontakt mailowy: ewa.solska@mail.umcs.pl


emurska@gmail.com 


 


link do zespołu Konsulatacji: 


https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aTMesx-MEX9VCU-if_UIS3NrdtqLHi_s5ntUqmzBvJSI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=4ff73eb8-0677-418b-8b5d-7fe04e007b9e&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b 

Adres

Instytut Historii UMCS, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin

O sobie

Ewa Solska - adiunkt w Katedrze Humanistyki Cyfrowej i Metodologii Historii UMCS w Lublinie. Absolwentka politologii na UMCS i filozofii na KUL. Studia doktoranckie odbyła w Instytucie Historii UMCS.

Ukończyła szkołę muzyczną pierwszego i drugiego stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie.

http://poecipolscy.pl/aktualnosci/ars-combinatoria-wedlug-ewy-solskiej/ 

 

Zainteresowania naukowe: ogólna metodologia nauk, metodologia historii, współczesne teorie poznania historycznego, historia filozofii, filozofia nauki, historia historiografii, studia nad nauką i technologią, humanistyka cyfrowa, deep history, public history 

 

 

 

 

 

 

 


Działalność naukowa

ZADANIA BADAWCZE:
Statutowe:

Ogólna metodologia nauk, metodologia historii, historia historiografii, współczesne teorie poznania historycznego, historia nauki, historia filozofii, public history

Własne:

Studia nad nauką i tehnologią, humanistyka cyfrowa, badania nad uniwersytetem, historia głęboka (deep history), historia początku (wielka historia)  

Dane dodatkowe:
DZIAŁALNOŚĆ POZAUNIWERSYTECKA:

Uczestnictwo w ogólnopolskim seminarium p.n. Rola szkolnictwa wyższego w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy, zorganizowanym przez Instytut Społeczeństwa Wiedzy w Warszawie.

Udział w aplikacji konkursowej w ramach starań miasta Lublina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 (sekcja: Lublin miasto wiedzy); członkostwo w Społecznym Komitecie Organizacyjnym Europejska Stolica Kultury Lublin 2016.

Przystąpienie do projektu "EUniverCities. Partnerstwo miasto-uniwersytet na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki i społeczności miasta", w ramach unijnego programu URBACTII.

Towarzystwo literacko-krytyczne Inicjatywa Dworzec Wschodni, redakcja czasopisma "Dworzec Wschodni" ISSN 2084 – 6878 ; uczestnictwo w corocznym Festiwalu "Miasto Poezji" w Lublinie;  działalność literacka (trzy książki poetyckie).

 


PRZYNALEŻNOŚĆ DO STOWARZYSZEŃ I ORGANIZACJI NAUKOWYCH:

Polskie Towarzystwo Historyczne

Towarzystwo Historiograficzne (członek Zarządu Głównego)   
Towarzystwo Historiograficzne – o. w Lublinie, przewodnicząca

Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami  

Centrum Badawczo-Rozwojowe e-Humanistyka przy UMCS

 Platforma DARIAH-PL

 

ORGANIZACJA (wybrane):

Ogólnopolskie debaty tematyczne w Instytucie Historii UMCS (cyklicznie od roku 2009)

Konkurs dla maturzystów ”Historiomania – w drogę na studia” Lublin, 18 kwietnia 2009.

Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa p.n.  "Historie Alternatywne", 17-19 maja 2010 roku, Instytut Historii UMCS w Lublinie.

Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa p.n.   "Tymoteusz Karpowicz: Ostatni modernista, ojciec poezji lingwistycznej, patron twórców osobnych - czy postać znowu nierozpoznana?", 28-30 maja 2012, Lublin.

2011/12 - Koordynacja projektu realizowanego wraz Kołem Metodologicznym Historyków UMCS w ramach „Konkursu na projekt”, organizowanego przez biuro poselskie prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej, Poseł do Parlamentu Europejskiego, na rzecz rozwoju wiedzy i promowania Lubelszczyzny.  Nazwa projektu: "Lubelszczyzna - Wiele kultur - wiele możliwości". [Sprawozdanie: Studenci Instytutu Historii UMCS laureatami konkursu projektowego, Res Historica, 2013, nr 35, s. 331.]

2012 - Organizacja wraz z KMH UMCS i Biurem Poselskim prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej  konkursu na krótki film o tematyce historyczno-regionalnej p.n.  „Stąd jestem, tu zostaję” . 

 Ogólnopolskie Seminarium Metodologiczne: „Historiografia w kontekstach nieoczekiwanych. W stronę Prześnionej rewolucji A. Ledera i Fantomowego ciała króla J. Sowy”, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie, 24-25 września 2015.

Ogólnopolska konferencja naukowa: „Humanistyka cyfrowa -  badanie tekstów, obrazów i dźwięku” w ramach cyklu DARIAH-PL „Nowoczesne technologie w badaniach humanistycznych”, organizowanej wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego (DUN-R 2015), 26-27 listopada 2015, UMCS w Lublinie.

XIII Lubelski Festiwal Nauki 17-23 września 2016: Nauka źródłem inspiracji (koordynator wydziałowy).

XIV Lubelski Festiwal Nauki 24-30 września 2017: Nauka  - między tradycją a współczesnością (koordynator wydziałowy). 

XV Lubelski Festiwal Nauki 15-21 września 2017: Człowiek inspiracją nauki (koordynator wydziałowy)

„Spotkania w Bramie”, pod auspicjami Towarzystwa Historiograficznego i ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” - otwarte seminaria naukowe, poświęcone historii Europy Środkowo-Wschodniej. 

Otwarte seminaria humanistyczne na portalu ohistorie.eu 

 XX Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Lublin 18-20 września 2019 r. 

 

Współredakcja portalu naukowego ohistorie.eu  ohistorie 

debaty portalowe: Wywiady – ohistorie 

 

PROJEKTY:

Projekt „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IV, Poddziałanie 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”.

Projekt „Humanista-stażysta'' [POWR.03.01.00-00- S015/17, Europejski Fundusz Społeczny] realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” [ Oś priorytetowa III Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju; Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym]. Okres realizacji Projektu: od 1 października 2017 roku do 31 października 2018 roku

 

 

 Publikacje 

Monografie

Duch liberalizmu a projekt Europejskiej Przestrzeni Edukacyjnej , Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011.

Czas kultury naukowej, Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2019.

 

Redakcja

"Kultura i Historia" nr 10/2006 (redakcja wydania) http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/numery/kultura-i-historia-nr-102006 

 „Historia@Teoria” 4, 2017, vol. 6, tytuł tomu: Dylematy metodologiczne historii najnowszej https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ht/issue/view/969 

 

Współredakcja

Historia w kulturze współczesnej. Niekonwencjonalne podejścia do przeszłości, Wydawca edytor.org, Tczew 2011.

Humanistyka Cyfrowa. Badanie tekstów, obrazów i dźwięku, E-naukowiec: Lublin 2016.

Historiografia w kontekstach nieoczekiwanych? Wobec zmiany i ciągłości: pejzaże współczsnego dyskursu historycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017.

Historie alternatywne i kontrfaktyczne. Wizje - narracja - metodologia, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017.

Między nauką a sztuką - wokół problemów współczesnej historiografii, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017. 

Strach, fascynacja, niezrozumienie. Dawne, obce wzorce kulturowe wobec ciągłości i zmiany, Muzeum Regionalne w Krasnymstawie, Krasnystaw 2018. 


Artykuły i rozdziały monograficzne

Europa w przestrzeni uniwersytetu, "Znak" 11/2005.

Pamięć uniwersytetu i projekt Europejskiej Przestrzeni Edukacji, „Kultura i Historia” nr 10/2006. Pamięć uniwersytetu i projekt Europejskiej Przestrzeni Edukacji 

Proces boloński: co dalej za przełęczą? „Kultura i Historia” nr 10/2006. Proces boloński: co dalej za przełęczą? 

Projekt Europejskiej Przestrzeni Edukacyjnej: ku wspólnocie otwartych umysłów? [w:] Dokąd zmierza Europa: przywództwo, idee, wartości, pod red. H. Taborskiej, J. Wojciechowskiego, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. Pułtusk 2007.

Zmierzch kultury uniwersytetu? [w:] Społeczna odpowiedzialność uczelni pod red. Krzysztofa Lei, Instytut Społeczeństwa Wiedzy, Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2008.

Perspektywa metaxu-methesis w sytuacji komunikacyjnej cyber-historyka [w:] Obserwacja uczestnicząca w badaniach historycznych, pod red. Barbary Wagner i Tomasza Wiślicza, Oficyna Wydawnicza „Inforteditions”, Zabrze 2008.

Świat ludzki i legitymizacja sensu w twórczości literackiej i refleksji meta-naukowej medyków. Przypadek Celine’a.[w:] Lekarze medycyny jako twórcy literatury polskiej i obcej, cz. VI, Literatura i medycyna, red. E. Łoch, G. Wallner, Wyd. LTN, Lublin 2008.

Uniwersytet i europejski modus vivendi [w:] Rola uczelni w rozwijaniu społeczeństwa obywatelskiego, pod red. J. Dietla i Z. Sapijaszki, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź 2009.  

Globalizacja - państwo - uniwersytet. Dyskurs utopistyczny [w:] "Kultura - Historia - Globalizacja", nr 5 2009. http://www.khg.uni.wroc.pl/?type=artykul&id=85   

Stan badań nad RWE. Dostęp do źródeł , nowe inicjatywy badawcze [w:] Radio Wolna Europa w polityce polskiej i zachodniej, pod redakcją Andrzeja Borzyma i Jeremiego Sadowskiego, Stowarzyszenie Wolnego Słowa, Warszawa 2009.

O uniwersytecie. Przyczynek do dyskursu, który powinien być obecny [w:] Świat z historią, pod red. M. Woźniaka, P. Witka, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 2010.

Pitagoras z Waksmunda, pod redakcją A. Wróbla i J. Kotulskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Lublin 2010 - Słowo wstępne do wydania drugiego.

Komemoracja w społeczeństwie sieciowym. Dyskursywne konsekwencje projektu „Henio on Facebook”, [w:]   Historia w kulturze współczesnej. Niekonwencjonalne podejścia do przeszłości, pod redakcją: P. Witka, M. Mazura, E. Solskiej,   Wydawca edytor.org, Tczew 2011.

Kulturowa odpowiedzialność uniwersytetu [w:] Misja i służebność uniwersytetu w XXI wieku, pod red. Jerzego Woźnickiego, Instytut Społeczeństwa Wiedzy, Fundacja Rektorów Polskich, Warszawa 2013.

O slamie w Lublinie [w:] Najlepszy poeta nigdy nie wygrywa. Historia slamu w Polsce 2003-2012, pod red.  A Kołodziej, Hub Wydawniczy Rozdzielczość Chleba, Fundacja Liternet, Kraków 2013.

O teorii nauki Ludwika Flecka, Alma Mater. Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin 2013, nr1/86.

Którędy na Europę? Państwo dzwonią po naszych oksymoronistów, „Dworzec Wschodni”, nr 5, 2013, ss. 226-258 https://issuu.com/dworzecwschodni/docs/dworzec_wschodni_sprzeciw ISSN 2084 – 6878

Metodologia soi-disant (dociekania post-analityczne) [w:] Metodologia dzisiaj: na tropach sensu i bezsensu, pod red. Oksany Weretiuk, Grety Jagiełło, Piotra Domki, Biblioteka „Frazy”, Rzeszów 2014.

Ludwik Fleck: a message to start a new discourse, "Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences" 2015, Volume 28, Issue 1. 

O pojęciu sprzeciwu. Konteksty, uwagi, dociekania [w:] Opór - Protest - Wykroczenie, pod red. J. Wacha i Ł. Janickiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015. 

Doświadczenie miejsca [w:] Chełm w literaturze, pod red. B. Kucharskiej, A. Piwnickiej-Jagielskiej, Z. Gardzińskiego, Chełm 2015. 

Ośrodki uniwersyteckie jako miejsce badania historii [w:] Klio na wolności. Historiografia dziejów najnowszych w Polsce po 1989 r. pod red. M. Kruszyńskiego, S. Łukasiewicza, M. Mazura, S. Poleszaka, P. Witka, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, Lublin 2016.

Nowa Respublica Litteraria? Humanistyka cyfrowa jako metaorientacja współczesnych badań humanistycznych [w:] "Roczniki Kulturoznawcze", Volume 7 (2016), Issue 1.  http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rkult/article/view/108/0 

Rekonstrukcja w świetle badań metodologicznych [w:] Historiografia w kontekstach nieoczekiwanych? Wobec zmiany i ciągłości: pejzaże współczesnego dyskursu historycznego, pod red. E. Solskiej, P. Witka, M. Woźniaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017.

Europejskość jako sytuacja kultury hinternarodowej [w:] "Roczniki Kulturoznawcze", Volume 8 (2017), Issue 1.   http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rkult/article/view/4686 

Dyskurs rozszerzony w trybie kontrfaktycznym. Inne wizje historii, alternatywne warianty historiografii [w:] Historie alternatywne i kontrfaktyczne. Wizje - narracja - metodologia, pod red. E. Solskiej, P. Witka, M. WoźniakaWydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017.

Czy Platon wyświecałby poetów cybernetycznych? [w:] Między nauką a sztuką - wokół problemów współczesnej historiografii, pod red. E. Solskiej, P. Witka, M. Woźniaka, Wydawnictwo Uniwersutetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017. 

Turystyka jako przedmiot badań naukowych i dydaktyki [w:] Turystyka w edukacji historycznej i obywatelskiej, pod red. M. Ausza, J. Bugajskiej-Więclawskiej, A. Stępnika, D. Szewczuka, Wydawnictwo Uniwersutetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017. 

Topos demona w kulturze naukowej (za kilkoma tropami kulturowej pamięci Europy, ale nie przeciw Carlowi Saganowi), "Kultura i Historia" nr 32 / 2017 Topos demona w kulturze naukowej (za kilkoma tropami kulturowej pamięci Europy, ale nie przeciw Carlowi Saganowi) (PDF)

Lubelska Szkoła Metodologii Historii w Instyutucie Historii UMCS w Lublinie (współautorstwo z Piotrem Witkiem), "Historia@Teoria", nr 4 (2/2017) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ht/article/view/12365   

Mitologizacja i polityzacja historii.Co możemy wiedzieć, co możemy zrobić i czego możemy się spodziewać? , „Historia@Teoria” 4, 2017, vol. 6 

 Projekt „e-TV-Historia” wobec audiowizualnego idiomu współczesnych badań i edukacji historycznej , „Res Historica”, nr 44, 2017 Projekt „e-TV-Historia” wobec audiowizualnego idiomu współczesnych badań i edukacji historycznej 

 Ars creationis – ars combinatoria. W stronę "Traktatu skłamanego", "EleWator" nr 23 (1/2018)

 Teoria historii i badanie wartości. W stronę apologii upraktycznienia, "Kultura i Wartości” nr 25 (2018)

 Koncept historia magistra vitae w badaniach dziejów i dyskursie historycznym, "Sensus Historiae" vol 30, no 1 (2018) 

 Public history wobec postulatu oświeceniowego, „Historyka. Studia Metodologiczne” T. 48, 2018.

 X pośród innych: apofatyczność obcości (strona pytań kantowskich), [w:] Obcy/Inny - propozycje aplikacji pojęciowych, pod red. M. Karwatowskiej, R. Litwińskiego, A. Siwca, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2018.   

Diligent life or what is a scientific culture[w:] Strach, fascynacja, niezrozumienie. Dawne, obce wzorce kulturowe wobec ciągłości i zmiany, pod red. P. Litki, K. Grocheckiego, E. Solskiej, Wydawca: Muzeum Regionalne w Krasnymstawie, Krasnystaw 2018.

Takie mogłyby być nasze podróże (mapowanie moje), "EleWator" nr 28 (2/2019)

Uniwersytet krytyczny i zaangażowany. Glosa do dyskursu [w:] Odpowiedzialność, zaangażowanie i bezstronność uniwersytetu. Uwarunkowania kulturowe i prawne, pod red. J. Woźnickiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019. 

"Takie powinny być nasze podróże; poważne, dające się wygrawerować'. Ścieżkami akademika w komunikacyjnej przestrzeni public history, "Rocznik Antropologii Historii", rok IX, (12) 2019. 

 Patrząc na Zhongguo, "EleWator" nr 33 (3/2020).

O praktykowaniu historii w sferze public humanities [w:]  Słowo - Historia, historie w słowach, pod red. M. Karwatowskiej, R. Litwińskiego, A. Siwca, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2020. 

Facing Changes and Expectations. Some Remarks on the 20th General Convention of Polish Historians, "Acta Poloniae Historica" 121, 2020. 

Przeszłość i historia w dyskursie politycznym.Casus polski lat 2015-2019 [w:] Historia jako pokusa. Spojrzenie przez pryzmat Westerplatte, pod red. J. Marszalca, Wydawnictwo Muzeum Gdańska, Gdańsk 2021.  

Ta historia się nie skończyła. Kilka kwestii w rozprawie nad negacjonizmem, [w:]  "Wielka zmiana. Historia wobec wyzwań…”. Pamiętnik XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie, 18–20 września 2019 roku, t. 1: Potęga historii,  red. Mariusz Mazur, Jan Pomorski, IPN, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Warszawa–Lublin 2021, ss. 120-136. 

Epistemologiczne aspekty dyskursu o uniwersytecie, "Kwartalnik Historii Nauki i Techniki", 2022, Issue 1s. 125–147, Epistemologiczne aspekty dyskursu o uniwersytecie (ejournals.eu)

Specyfika i granice myślenia naukowego, [w:] Wprowadzenie do metodologii historii, red. E. Domańska, J. Pomorski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2022,ss. 50-70. 

Antykruchość contra klif Seneki — dyskurs kryzysowy i jego metaforyzacja, „Sensus Historiae”, 2023, vol LII, 3, ss. 11-30 Antykruchość contra klif Seneki — dyskurs kryzysowy i jego metaforyzacja | Solska | Sensus Historiae© (epigram.eu) 

Znaczenia usytuowane w kontekście rozproszonym. Tropami kulturowej historii postprawdy, „Perspektywy Kultury”, 2024, tom 1, nr 44 https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/2863