Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Joanna Sobiesiak

Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
ZAKŁAD HISTORII POWSZECHNEJ ŚREDNIOWIECZNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Pokój 319


Proszę kontaktować się ze mną za pomocą adresu: jsobiesiak@yahoo.com


Konsultacje w semestrze zimowym 2018/2019


wtorek 13.40-14.30


czwartek 11.15-12.45


 


 


 

Adres

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin

O sobie

Historyk, mediewista i bohemista.

Główne zainteresowania badawcze koncentrują się na problematyce związanej z czeskim wcześniejszym średniowieczem. Okres tzw. Czech książęcych- X-XII wiek.

 

Jestem redaktorem naczelnym Annales UMCS sectio F. Historia


Działalność naukowa

Granty

a)      KBN 11/HO1/99/04/3 „Imitatio imperii, refutatio imperii”. Zadanie realizowane pod kierunkiem prof. Jacka Banaszkiewicza w ramach projektu „Polska w Europie na przełomie I i II tysiąclecia” realizowanego przy Instytucie Archeologii i Etnologii PAN pod kierunkiem prof. Przemysława Urbańczyka – jako jeden z wykonawców. (2000-2002)

b)      KBN NN 108 1879 33 Czeski udział militarny w służbie królów i cesarzy niemieckich (X-XII) wiek. – grant własny. (2007-2009)

c)       NCN 2012/07/B/HS3/00912, Wspólnoty wyobrażone. Konstruowanie tożsamości grupowych w średniowiecznej Europie, kierowany przez prof. Andrzeja Pleszczyńskiego - jako jeden z wykonawców. (2014-2016)

d)      NCN 2017/25/B/HS3/02442 (Opus 13); Tradycja o zwycięstwie wojsk króla Władysława I pod Mediolanem (1158 r.), jako składnik czeskiej średniowiecznej i nowożytnej pamięci historycznej.- grant własny (2018 -

Stypendia

Würzburg (Niemcy), listopad 2014 r. Stypendium Polskiej Misji Historycznej ufundowane przez Uniwersytet Juliusza Maksymiliana w Würzburgu

 

Publikacje

Książki

1. Bolesław II Przemyślida (+999) Dynasta i jego państwo, Kraków 2006 (I wydanie).

Bolesław II Przemyślida. Pobożny buntownik i mąż znamienitej damy (+999), Kraków 2017 (II wydanie)

Boleslav II. (+999), Veduta (Czechy) 2014 - wydanie w języku czeskim

2. Od Lechowego Pola (955) do Mediolanu (1158). W służbie monarchów Rzeszy. Relacje czeskich źródeł narracyjnych o wyprawach Przemyślidów, Lublin 2011.

3. Andrzej Pleszczyński, Joanna Sobiesiak, Karol Szejgiec, Michał Tomaszek, Przemysław Tyszka, Historia Communitatem Facit. Struktura narracji tworzących tożsamości grupowe w średniowieczu, Wrocław 2016.

Ważniejsze artykuły:

Książę Wacław na uczcie – Książę Wacław gospodarz, [w:] Persona Gestus Habitusque Insygnium. Zachowania i atrybuty jako wyznaczniki pozycji społecznej jednostki w średniowieczu , red. J. Banaszkiewicz, J. Maciejewski, J. Sobiesiak, Lublin 2009, s. 47-57.

The royal gestures of Vladislav II. in Vincent’s of Prague narrative about the Italian campaign of the year 1158, [w:] Moc a jeji symbolika ve středovĕku, Colloquia mediaevalia Pragensia 13 (2011), s. 33-39.

The Political Elite and Power. The Czech Consensus or How enthronement oaths were used in political practice untill the middle of the 12th century. [w:] Consensus or Violence? Cohesive Forces in Early and High Medieval Societies (9th-14th c.), ed. S. Moździoch, P. Wiszewski, Wrocław 2013, s. 181-188.

Tradycja o oblężeniu Mediolanu 1158 roku w Kronice tzw. Dalimila, [w:] Historia narrat. Studia z dziejów średniowiecza, red. A. Pleszczyński, J. Sobiesiak, M. Tomaszek, P. Tyszka, Lublin 2012, s. 205-219.

Jak Przemyślidzi zdobyli panowanie nad „plemieniem Czechów”.  Historia i archeologia o powstaniu czeskiego państwa (IX-X w.); [w:] Instytucja „wczesnego państwa” w perspektywie wielości i różnorodności kultur, red. J. Banaszkiewicz, M. Kara, H. Mamzer, Poznań 2013, s. 249-271.

Znaczenie bitwy pod Chlumcem (1126) dla relacji politycznych między władcą niemieckim Lotarem III a czeskim księciem Sobiesławem I., Res Historica 38 (2015), s. 43-59.

Mulier suadens und andere Damen. Dynastische Heiraten in der Geschichte der polnisch-böhmischen Beziehungen des 10.-12. Jahrhunderts [w:] Fernhändler, Dynasten, Kleriker.  Die piastische Herrschaft in kontinentalen Beziehungsgeflechten vom 10. bis zum frühen 13. Jahrhundert, ed. D. Adamczyk, N. Kersken, Wiesbaden 2015, s. 107-124.

Czechs and Germans: Nationals and Foreigners in the Work of Czech Chroniclers: from Cosmas of Prague (12th Century) to the Chronicle of the So-called Dalimil (14th Century), [w:] Imagined Communities. Constructing Collective Identities in Medieval Europe, red. A. Pleszczyński, J. Sobiesiak, M. Tomaszek, P. Tyszka, Brill 2018, s. 322 – 334.

 


Ogłoszenia