Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Joanna Sobiesiak

dr hab. Joanna Sobiesiak
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
WYDZIAŁ HISTORII I ARCHEOLOGII, KATEDRA HISTORII STAROŻYTNEJ I ŚREDNIOWIECZNEJ
Funkcje
Dziekan
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Pokój 310


dyżury w semstrze letnim 2022/2023


wtorek 13.00-14.00


czwartek 12.15-13.15


joanna.sobiesiak@mail.umcs.pl


 


DYŻURY W DZIEKANACIE


poniedziałek 12.45-13.45


środa 11.00-12.30


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Adres

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin

O sobie

Historyk, mediewista i bohemista.

Główne zainteresowania badawcze koncentrują się na problematyce związanej z czeskim wcześniejszym średniowieczem.

*Okres tzw. Czech książęcych- X-XII wiek.

*Władza dynastów słowiańskich w relacji do Cesarstwa X- XII wiek

*Pierwociny władzy królewskiej w środkowej Europie, a narodziny nowoczesnego nacjonalizmu na przykładzie historii Czech XVI -XIX wieku.

Byłam redaktorem naczelnym Annales UMCS sectio F. Historia

https://journals.umcs.pl/f/issue/view/418

https://journals.umcs.pl/f/issue/view/586

 

Od kwietnia 2018 byłam członkiem Zespołu Studiów Słowiańskich i Wschodnioeuropejskich Komitetu Nauk Historycznych PAN. Obecnie wchodzę w skład Komitetu Studiów Słowiańskich i Wschodnioeuropejskich Komitetu Nauk Historycznych PAN.

http://www.knh.pan.pl/index.php/lista-komisji-knh/komisja-studiow-sowiaskich

Członek Rady Naukowej czasopisma: Średniowiecze Polskie i Powszechne. Od tomu 9(13) 2017.

Jestem członkiem Stałego Komitetu Mediewistów Polskich. Od lutego 2019 roku pełnię funkcję skarbnika Komitetu.

W latach 2008 – 2011, byłam koordynatorem studiów niestacjonarnych prowadzonych w Instytucie Historii UMCS.

W roku 2014 pełniłam funkcję Kierownika Studiów Podyplomowych realizowanych przez UMCS: „Turystyka Historyczna w społecznościach lokalnych"


Działalność naukowa

Granty

a)      KBN 11/HO1/99/04/3 „Imitatio imperii, refutatio imperii”. Zadanie realizowane pod kierunkiem prof. Jacka Banaszkiewicza w ramach projektu „Polska w Europie na przełomie I i II tysiąclecia” realizowanego przy Instytucie Archeologii i Etnologii PAN pod kierunkiem prof. Przemysława Urbańczyka – jako jeden z wykonawców. (2000-2002)

b)      KBN NN 108 1879 33 Czeski udział militarny w służbie królów i cesarzy niemieckich (X-XII) wiek. – grant własny. (2007-2009)

c)       NCN 2012/07/B/HS3/00912, Wspólnoty wyobrażone. Konstruowanie tożsamości grupowych w średniowiecznej Europie, kierowany przez prof. Andrzeja Pleszczyńskiego - jako jeden z wykonawców. (2014-2016)

d)      NCN 2017/25/B/HS3/02442 (Opus 13); Tradycja o zwycięstwie wojsk króla Władysława I pod Mediolanem (1158 r.), jako składnik czeskiej średniowiecznej i nowożytnej pamięci historycznej.- grant własny (2018 -

 

Zagraniczne pobyty badawcze i stypendia ( po uzyskaniu stopnia doktora, wybrane)

Tybinga (Niemcy) sierpień 2008, Universitätsbibliothek Eberhardt Karls Universität Tübingen

Tybinga (Niemcy) czerwiec 2009, Universitätsbibliothek Eberhardt Karls Universität Tübingen

Würzburg (Niemcy), listopad 2014 r. Stypendium Polskiej Misji Historycznej ufundowane przez Uniwersytet Juliusza Maksymiliana w Würzburgu

Praga (Czechy) październik 2015r.  Centrum medievistických studií

Praga (Czechy) wrzesień 2016 r., Národní knihovna ČR

Wiedeń (Austria) listopad 2016 r. Hauptbibliothek: Osteuropäische Geschichte und Slawistik; Geschichtswissenschaften

Praga (Czechy) czerwiec 2018 r.  Centrum medievistických studií

Rzym (Włochy) listopad 2018 r., Istituto Storico Germanico di Roma

 

KONFERENCJE ( po uzyskaniu stopnia doktora, wybrane)

 1. Ars Scirbendi. O sztuce pisania w średniowiecznych Czechach i Polsce. Gniezno 15-18.09.2008, organizator UAM Poznań, ref. Kosmasa opowiadanie o udziale militarnym Czechów w wyprawach władców Niemiec.
 2. Terra Cognita. Przestrzeń i jej interpretacja. Środa Śląska 22-24. 10.2008, organizator Uniwersytet Wrocławski, ref. Bitwa na Lechowym Polu (955) w relacji współczesnych . Aspekty topograficzne starcia militarnego.
 3. Moc a její symbolika ve středověku, Praga, 20 listopada 2009 r., Centrum medievistických studií, ref.The royal gestures of Vladislav II. in Vincent’s of Prague narrative about the Italian campaign of the year 1158.
 4. Violence or Consensus. Forms of National Bonds in Medieval Europe, Wrocław 15-17. 09. 2010, ref: The Political Elite and Power. The Czech Consensus or How enthronement oaths were used in political practice untill the middle of the 12th century.
 5. Fidelis memoria. Od upamiętnienia do źródła historycznego, Jugowice 13-15. 04.2011, organizator Uniwersytet Wrocławski, ref. Memoria o zwycięskim oblężeniu Mediolanu w 1158 r. w Kronice tzw. Dalimila.
 6. Kupcy, klerycy, dynaści. Władza Piastów w jej społecznych i kontynentalnych kontekstach od  X do początków XIII w.; 31.05-1.06. 2012 Warszawa, organizator Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie. Ref: Dynastyczne mariaże w dziejach stosunków polsko- czeskich X-XII wiek.
 7. Instytucja wczesnego „państwa” w perspektywie wielości i różnorodności kultur; 15-16 listopada 2012 r. Poznań; organizator Oddział Poznański PAN. Ref: Jak Przemyślidzi zdobyli panowanie nad „plemieniem Czechów”. Historia i archeologia o powstaniu państwa czeskiego (VIII-X wiek)
 8. Merseburg 1013 – Ein Fůrstentreffen von europäischer Dimension; ref: Politics of Czech rulers of the early eleventh century. Premyslids between Henry II and Boleslav the Brave.; 23-25. 05. 2013, Merseburg-Lipsk, organizatorzy GWZO Leipzig, Niemiecki Instytut Historyczny
 9. Imagined Communities: Constructing Collective Identities in Medieval Europe.; Lublin 15-17. 10.2014: ref: Czechs and Germans; nationals and foreigners in the work of Czech chroniclers, from Cosmas of Prague (12th c.) to the Chronicle of Dalimil (14th c.).
 10. „An der Schwelle zu einer neuen Zeit? Lothar III. (1125-1137) und Boleslaw III. (1102-1138) in ihren europäischen Bezügen". Geisteswissenschaftliche Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO) Lipsk 20-21 październik 2014: ref: The role of the Battle at Chlumec (1126) for the political relations between Lothar III and Prince Sobieslav I of Bohemia
 11. Poland, Pomerania and Their Neighbours’ Shaping of Medieval European Civilisation before 1300; Wrocław, 16th-18th of November 2017: ref: The earliest connections between Poland and Western Pomerania in Medieval and Modern Czech Historiography
 12. Dynastia - państwo - grody w Europie Środkowowschodniej. Konfrontacje grzybowskie – piastowskie dzieje na środkowoeuropejskim tle. Grzybowo, 17–18 maja 2018 roku: ref: Władca i jego gród w czeskich źródłach narracyjnych do XII wieku
 13. VI Kongresu Mediewistów Polskich, Wrocław 20-22 wrzesień 2018; ref: Mediewalizm w malarstwie czeskim XIX wieku. Zwycięstwo pod Mediolanem 1158 roku i inne kluczowe wydarzenia epoki średniowiecza budujące tożsamość wspólnoty Czechów.
 14. Leeds International Medieval Congress, 01-04 July 2019; ref: The Bronze Seven-Arm Candlestick and the Expedition of Czech King Vladislav II to Italy in 1158, organizator: University of Leeds

 

Publikacje

Książki

1. Bolesław II Przemyślida (+999) Dynasta i jego państwo, Kraków 2006 (I wydanie).

Bolesław II Przemyślida. Pobożny buntownik i mąż znamienitej damy (+999), Kraków 2017 (II wydanie)

Boleslav II. (+999), Veduta (Czechy) 2014 - wydanie w języku czeskim

2. Od Lechowego Pola (955) do Mediolanu (1158). W służbie monarchów Rzeszy. Relacje czeskich źródeł narracyjnych o wyprawach Przemyślidów, Lublin 2011.

3. Andrzej Pleszczyński, Joanna Sobiesiak, Karol Szejgiec, Michał Tomaszek, Przemysław Tyszka, Historia Communitatem Facit. Struktura narracji tworzących tożsamości grupowe w średniowieczu, Wrocław 2016.

Współredakcje

Persona Gestus Habitusque Insygnium. Zachowania i atrybuty jako wyznaczniki pozycji społecznej jednostki w średniowieczu , red. J. Banaszkiewicz, J. Maciejewski, J. Sobiesiak, Lublin 2009

Historia narrat. Studia z dziejów średniowiecza, red. A. Pleszczyński, J. Sobiesiak, M. Tomaszek, P. Tyszka, Lublin 2012

Imagined Communities. Constructing Collective Identities in Medieval Europe, red. A. Pleszczyński, J. Sobiesiak, M. Tomaszek, P. Tyszka, Brill 2018

Ważniejsze artykuły:

Książę Wacław na uczcie – Książę Wacław gospodarz, [w:] Persona Gestus Habitusque Insygnium. Zachowania i atrybuty jako wyznaczniki pozycji społecznej jednostki w średniowieczu , red. J. Banaszkiewicz, J. Maciejewski, J. Sobiesiak, Lublin 2009, s. 47-57.

The royal gestures of Vladislav II. in Vincent’s of Prague narrative about the Italian campaign of the year 1158, [w:] Moc a jeji symbolika ve středovĕku, Colloquia mediaevalia Pragensia 13 (2011), s. 33-39.

The Political Elite and Power. The Czech Consensus or How enthronement oaths were used in political practice untill the middle of the 12th century. [w:] Consensus or Violence? Cohesive Forces in Early and High Medieval Societies (9th-14th c.), ed. S. Moździoch, P. Wiszewski, Wrocław 2013, s. 181-188.

Tradycja o oblężeniu Mediolanu 1158 roku w Kronice tzw. Dalimila, [w:] Historia narrat. Studia z dziejów średniowiecza, red. A. Pleszczyński, J. Sobiesiak, M. Tomaszek, P. Tyszka, Lublin 2012, s. 205-219.

Jak Przemyślidzi zdobyli panowanie nad „plemieniem Czechów”.  Historia i archeologia o powstaniu czeskiego państwa (IX-X w.); [w:] Instytucja „wczesnego państwa” w perspektywie wielości i różnorodności kultur, red. J. Banaszkiewicz, M. Kara, H. Mamzer, Poznań 2013, s. 249-271.

Znaczenie bitwy pod Chlumcem (1126) dla relacji politycznych między władcą niemieckim Lotarem III a czeskim księciem Sobiesławem I., Res Historica 38 (2015), s. 43-59.

Mulier suadens und andere Damen. Dynastische Heiraten in der Geschichte der polnisch-böhmischen Beziehungen des 10.-12. Jahrhunderts [w:] Fernhändler, Dynasten, Kleriker.  Die piastische Herrschaft in kontinentalen Beziehungsgeflechten vom 10. bis zum frühen 13. Jahrhundert, ed. D. Adamczyk, N. Kersken, Wiesbaden 2015, s. 107-124.

Czechs and Germans: Nationals and Foreigners in the Work of Czech Chroniclers: from Cosmas of Prague (12th Century) to the Chronicle of the So-called Dalimil (14th Century), [w:] Imagined Communities. Constructing Collective Identities in Medieval Europe, red. A. Pleszczyński, J. Sobiesiak, M. Tomaszek, P. Tyszka, Brill 2018, s. 322 – 334.

Władca i jego gród w Kronice Kosmasa i w przekazie kontynuatora jego kroniki, Kanonika Wyszehradzkiego, Historia Slavorum  Occidentis nr 2(21) 2019, s. 75-95.

Przemyślidzi między Henrykiem II a Bolesławem Chrobrym, czyli o okolicznościach, które zapoczątkowały zależność lenną czeskich książąt od władców Rzeszy. Historia Slavorum  Occidentis nr 3 (22) 2019, s. 44-62.

The oldest connections of Poland with Western Pomerania in medieval and modern Czech historiography, Poland, Pomerania and Their Neighbours' Shaping of Medieval European Civilisation (10th -12th Centuries), red, S. Rosik, Scripta Historica Europea 1, Uniwersytet Wrocławski 2020, s. 315-326.

A bronze seven-branch candelabra that was purportedly brought to Prague from Vladislav II’s Italian expedition of 1158. Lore on the artifact in medieval and modern Czech texts., Quaestiones Medii Aevi Novae, nr 25 (2020), s. 333-342.

Mediewalizm w malarstwie czeskim XIX wieku. Zwycięstwo pod Mediolanem 1158 roku i inne kluczowe wydarzenia epoki średniowiecza budujące tożsamość wspólnoty Czechów, Studia z Dziejów Średniowiecza, 24 (2020) s. 213-228. 

Recenzje i artykuły recenzyjne

Narracja Historia Fikcja. Dawne kultury w historiografii i literaturze, red. Ł. Grützmacher, Warszawa, Wydawnictwo Trio 2009; ss. 272; Studia Źródłoznawcze t. XLVIII, s. 141-143.

Rituál smiřeni. Konflikt a jeho řešeni ve středověku. Sbornik přispěvků z konference konané ve dnech 31. května – 1. června 2007 v Brně. red. M. Nodl, M. Wihoda, Brno 2008, ss. 348; Res Historica 31 (2011), s. 283-289.

Kilka uwag o książce Martina Wihody, První česká království, Praha 2015, s.440; Res Historica 42 (2016), s. 381-390.

Tradycje i nowoczesność. Początki Państwa Polskiego na tle środkowoeuropejskim w badaniach interdyscyplinarnych, red. H. Kóčka-Krenz, M. Matla, M. Danielewski, Poznań 2016, ss. 325; Scripta Historica 23 (2017), s. 301-306.

Biografia dla zaawansowanych, czyli uwagi o książce Lukáša Reitingera, Vratislav. První král Čechů, Argo 2017, ss. 533, w: Średniowiecze Polskie i powszechne. t. 11 (15) Uniwersytet Śląski 2019, s. 301-314.

 


Ogłoszenia