Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Ewa Skowronek

dr hab. Ewa Skowronek
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA GEOGRAFII REGIONALNEJ I TURYZMU
Telefon
+48 81 537 68 40
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Rok akademicki 2022/2023


semestr letni:


wtorek: 10.00-11.00


czwartek: 14.00-15.00


Konsultacje - proszę kontaktować się ze mną bezpośrednio (pokój 8B), za pośrednictwem platformy Teams lub maila.

O sobie

Zainteresowania badawcze: 

przemiany krajobrazu kulturowego na pograniczu polsko-ukraińskim;
krajobraz turystyczny;
przyrodnicze, ekonomiczne i społeczne aspekty rozwoju oraz funkcjonowania turystyki w regionie lubelskim

 

Prowadzone przedmioty:

dla studentów kierunku Geografia:
Geografia regionalna Polski i świata
Ćwiczenia terenowe na Roztoczu

dla studentów kierunku Turystyka i rekreacja:
Regiony geograficzne Polski i świata
Regiony turystyczne świata
Regiony turystyczne Polski z elementami krajoznawstwa
Potencjalne i funkcjonalne regiony turystyczne
Seminarium magisterskie
Targi turystyczne


Działalność naukowa

Publikacje:

 1. Brzezińska-Wójcik T., Skowronek E. 2021. 3.1. Park krajobrazowy. Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy. [w:] W. Kałamucka, T. Grabowski (red.), System obszarów chronionych Roztocza w Polsce i na Ukrainie a rozwój zrównoważony regionu. Wyd.: Roztoczański Park Narodowy (ISBN 978-83-954586-0-6), UMCS (ISBN 978-83-227-9494-4), Lublin, Zwierzyniec: 57–64.
 2. Brzezińska-Wójcik T., Cebrykow P., Grabowski T., Grzechnik L., Kałamucka W., Kałamucki K., Kasiborski P., Krukowski M., Łoboda K., Meksuła M., Skowronek E., Świeca A., Żygawski J. 2021. Authoring and cartographic preparation of maps. [in:] Roztocze Central Cycle Route. Tourist guide with maps. Kartpol, Lublin, 190 s.
 3. Terkenli T.S., Skowronek E., Georgoula V., 2021. Landscape and Tourism: European Expert Views on an Intricate Relationship, LAND, 10, 327.
 4. Skowronek E., Brzezińska-Wójcik T., Stasiak A., Tucki A. 2020. The role of regional products in preserving traditional farming landscapes in the context of development of peripheral regions – Lubelskie Province, Eastern Poland. Acta Universitatis Carolinae,55(1): 1–17.
 5. Brzezińska-Wójcik T., Skowronek E., 2020. Tanginable heritage of the Historical Stonework Centre in Brusno Stare in the Roztocze area (SE Poland) - as an opportunity for development of geotourism, Geoheritage, vol. 12 (1), DOI : 10.1007/s12371-020-00442-x.
 6. Terkenli, T.S., Skowronek, E., Tucki, A., Kounellis, N., 2019. Toward understanding tourist landscape. A comparative study of locals' and visitors' perception in selected destinations in Poland and Greece. Quaestiones Geographicae, 38(3);81-93.
 7. Skowronek E., Brzezińska-Wójcik T., Stasiak A., 2019. Culinary heritage as an opportunity to make Lubelskie voivodeship’s tourist offer more attractive (E Poland). Quaestiones Geographicae,38(1): 61-71.
 8. Skowronek E., Tucki A., Huijbens E., Jóźwik M.J., 2018. What is the tourist landscape? Aspects and features of the concept. Acta geographica Slovenica, 58(2): 73-85.
 9. Skowronek E., Tucki A., Jodłowska M., 2018. An assessment of the quality of services offered by the Nałęczów Health Resort and Spa SA, Ekonomiczne Problemy Turystyki, 4(40): 49-63.
 10. Skowronek E., Krzyżanek I., 2018: Atrakcyjność oferty turystyki zdrowotnej uzdrowiska Kołobrzeg SA w ocenie niemieckich kuracjuszy. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 535, 172-185.
 11. Brzezińska-Wójcik T., Skowronek E., Świeca A., 2018. Diversity of the tourism potential and functions in the Roztocze region, Ekonomiczne Problemy Turystyki, nr 4 (40): 65-81.
 12. Brzezińska-Wójcik T., Skowronek E., 2018. Potencjalne i funkcjonalne obszary turystyczne na Roztoczu w świetle wyników wielowymiarowej analizy porównawczej – wyzwania i problemy metodyczne, Prace Geograficzne, 152: 33-53.
 13. Świeca A., Krukowska R., Brzezińska-Wójcik T., Skowronek E., Tucki A., Lachowska D., 2018: Lublin jako centrum turystyki w regionie, w: W. Janicki (red.) Lublin. Historia – społeczeństwo – gospodarka. Wydawnictwo UMCS, Lublin: 181-196.
 14. Skowronek E., Brzezińska-Wójcik T., Świeca A., Jóźwik M., 2017. Scientific research achievements in geography of tourism in the Department of Regional Geography and Tourism UMCS and its application in didactics and practice Turyzm, 27(1): 47-56.
 15. Kap K., Skowronek E., Sarnecka J., 2017. Rola szkoły w kształtowaniu zdrowego stylu życia uczniów na przykładzie opinii młodzieży licealnej, Annales UMCS sec. B, 72(2): 163-178.
 16. Brzezińska-Wójcik T., Skowronek E., Świeca A. 2016. Nature and culture heritage in the tourist offer of the border region of Roztocze. Scientific Review of Physical Culture, 7(2): 128-142.
 17. Skowronek E., Świeca A., 2016. Cultural heritage of Roztocze in the context of tourism product development opportunities. Tourism Role in the Regional Economy, vol. 7: 227-240.
 18. Brzezińska-Wójcik T., Skowronek E., Świeca A. (red.), 2016. Od regionu geograficznego do regionu turystycznego. Lubelszczyzna – implikacje historyczne, teoretyczne, naukowo-badawcze, edukacyjne. Wydawnictwo UMCS, Lublin, 195 s.
 19. Balytsky O., Bilyk M., Bovt Y., Brzezińska-Wójcik T., Droździel L., Flaga M., Grabowski T., Kałamucka W., Kałamucki K., Kozieł M., Lubynets I., Shemelynets I., Skowronek E., Soroka M., Stachyra P., Stryamets G., Urbańska A., Zinko J., 2015. Transgraniczny Rezerwat Biosfery „Roztocze”. Wyd. RPN, Zwierzyniec: 1-170.
 20. Skowronek E., 2015. Klaster jako forma współpracy w turystyce. Europa Regionum, 24: 129-140.
 21. Skowronek E., Brzezińska-Wójcik T., Harasimiuk M., Rutkowski T, Karolina S., Świeca A., Czerniec W., 2015. Projekt zintegrowanego produktu turystycznego „Szlak zdrowia i urody – spotkanie z naturą” w świetle geograficznych uwarunkowań Obszaru Funkcjonalnego Powiśle, Europa Regionum, 23: 119-136.
 22. Świeca A., Brzezińska-Wójcik T., Skowronek E., Krukowska R., Tucki A., Grabowski T., Malska M., Zinko J., Brusak V., Pandiak I., Shevchuk O. 2015. Turystyka na Roztoczu . [w:] Grabowski T., Harasimiuk M., Kaszewski B.M., Lorens B., Michalczyk Z. (red.), Roztocze – przyroda i człowiek. Wyd. RPN, Zwierzyniec: 389-427.
 23. Skowronek E., Kondraciuk P., Bilska-Kosyk L., 2015. Materialne dziedzictwo kulturowe [w:] Grabowski T., Harasimiuk M., Kaszewski B.M., Kravchuk Y., Lorens B., Michalczyk Z., Shabliy O. (red.), Roztocze – przyroda i człowiek. Wyd. RPN, Zwierzyniec: 293-310.
 24. Skowronek E., Kardaszewska E., Flaga M. (red.), 2015. 70 lat ośrodka geograficznego w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydawnictwo UMCS, Lublin, 338s.
 25. Tucki A., Skowronek E., 2015. Nastawienie społeczności lokalnej do rozwoju turystyki. Aspekty teoretyczne i metodologiczne. [W:] M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (red.) Przestrzeń w turystyce znaczenie i wykorzystanie, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa: 39-52.
 26. Skowronek E., Tucki A., Jóźwik M. J., 2015. Krajobraz turystyczny jako element kształtowania wizerunku i atrakcyjności obszaru. Percepcja krajobrazu turystycznego na przykładzie Zwierzyńca. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 853, Ekonomiczne Problemy Turystyki, nr 2 (30): 183-198.
 27. Skowronek E., Jóźwik M. J., Tucki A., 2014. Struktura i percepcja krajobrazu turystycznego Zwierzyńca, Barometr Regionalny Analizy i Prognozy, 12 (4): 61-70.
 28. Świeca A., Brzezińska-Wójcik T., Jóźwik M., J., Krukowska R., Skowronek E., Tucki A., 2014. Wybrane aspekty przestrzeni turystycznej Lubelszczyzny (studia przypadków), Turyzm, 24 (1): 89-96.
 29. Tucki A., Skowronek E., Krukowska R, 2013. Ocena postaw społeczności lokalnej do rozwoju turystyki na przykładzie Zwierzyńca, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 304: 347-357.
 30. Skowronek E., Jóźwik M. J., Tucki A., 2013. Krajobraz turystyczny – koncepcja teoretyczna. Nowe – stare formy turystyki w przestrzeni. Warsztaty z Geografii Turyzmu, t. 3, Łódź: 63-77.
 31. Skowronek E., 2012. Budowanie innowacyjności oferty turystycznej województwa lubelskiego w zakresie turystyki kulturowej. [w:] D. Jegorow, A. Niedużak (red.) – Wpływ sektora B+R na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez rozwój innowacji, t. 1, Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS, Chełm: 99-126.
 32. Krukowska R., Skowronek E., Tucki A., 2013. Działania innowacyjne branży turystycznej województwa lubelskiego w zakresie rozwoju oferty turystycznej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 303: 166-173.
 33. Świeca A., Krukowska R., Tucki A., Skowronek E., Brzezińska-Wójcik T., Kociuba W., Jóźwik M., 2012. Possibilities of tourist use of natural and cultural resources in the Lublin Region – case study. Annales UMCS, sec. B., 67 (1): 219-245.
 34. Tucki A., Skowronek E., 2012. Analiza popytu na turystykę społeczną w Polsce na przykładzie projektu Europe Senior Tourism realizowanego w lubelskim biurze podróży. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 259: 35-43.
 35. Skowronek E., Krukowska R., Tucki A., 2012. Innowacyjność i rozwój oferty Uzdrowiska Nałęczów S.A. jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku turystyki zdrowotnej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 698, Ekonomiczne Problemy Usług nr 83: 495-508.
 36. Tucki A. Skowronek E., Krukowska R., 2012. Wielkość i zróżnicowanie bazy noclegowej jako determinanta popytu turystycznego w regionie lubelskim. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 699, Ekonomiczne Problemy Usług nr 84:383-396.
 37. Skowronek E., Krukowska  R., Tucki A., 2011,Wpływ społeczności lokalnych na rozwój obszarów wiejskich Lubelszczyzny na przykładzie Krainy Rumianku. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 157: 525-535.
 38. Tucki A. Skowronek E., Krukowska  R., Świeca A., 2011. Rola lokalnych organizacji w rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki turystycznej na przykładzie Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina Lessowych Wąwozów”. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 157: 535-545.
 39. Skowronek E., 2011. Uwarunkowania rozwoju oferty turystycznej Krainy Lessowych Wąwozów na przykładzie produktu „Kraina Zdrowia”. Nauka <=> Biznes. Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS, Chełm: 62-92.
 40. Brzezińska-Wójcik T., Skowronek E., 2009. Potencjał turystyczny Roztocza Tomaszowskiego na przykładzie gminy miejsko-wiejskiej Krasnobród. [The tourism potential of Tomaszów Roztocze as exemplified by the urban-rural commune of Krasnobród]. Annales UMCS, sec. B, 64 (1): 171-199.
 41. Krukowska R., Skowronek E., 2009. Natural environment assets as the basis of development of tourism in the Włodawa commune. [Walory przyrodnicze jako podstawa rozwoju turystyki w gminie Włodawa]. Polish Journal of Sport and Tourism, 16 (1): 15-22.
 42. Skowronek E., Furtak T., 2009. Determinants of Change in the Landscape of the Polish-Ukrainian Borderland as exemplified by Rawa Roztocze. Journal of Borderlands Studies, 24 (2): 106-122.
 43. Świeca A., Skowronek E., Brzezińska-Wójcik T., Krukowska R., 2009. Assessment of Lublin’s tourist space by tourists and inhabitants. [Ocena przestrzeni turystycznej Lublina przez turystów i mieszkańców]. Polish Joural of Sport and Tourism, 16 (40): 239-250.
 44. Skowronek E., Brzezińska-Wójcik T., Krukowska R., 2008. Przestrzeń turystyczna Lublina w ocenie mieszkańców. [W:] Dziekanowska M., Styk J., (red.) – Region w koncepcjach teoretycznych i diagnozach empirycznych. Wyd. Perfekta info, Lublin: 211-230.
 45. Skowronek E., Furtak T., 2007. Uwarunkowania rozwoju i kierunki przemian krajobrazu kulturowego pogranicza polsko-ukraińskiego na przykładzie Roztocza Rawskiego. Problemy Ekologii Krajobrazu, t. XVIII, Lublin: 357-369.
 46. Wołoszyn W., Skowronek E., 2007. Tourism Planning and Management in Kazimierz Landscape Park, Poland. [w:] Roca, Z., Spek, T., Terkenli, T., Plieninger, T., Höchtl, F. (Eds.) – European Landscapes and Lifestyles: The Mediterranean and Beyond. Edições Universitárias Lusófonas, Lisbon: 375-383.
 47. Skowronek E., Wołoszyn W., Speck T., Born K.M. (ed.), 2006, Cultural Landscapes of the Lublin Upland and Roztocze. Kartpol s.c., Lublin: 233 s.
 48. Palang H., Printsmann A., Konkoly Gyuró E., Urbanc M., Skowronek E., Woloszyn W., 2006. The forgotten rural landscapes of Central and Eastern Europe. Landscape Ecology 21(3):347-357.
 49. Skowronek E., Krukowska R., Świeca A., Tucki A., 2005. The evolution of rural landscapes in mid-eastern Poland as exemplified by selected villages. Landscape and Urban Planning, 70: 45-56.
 50. Skowronek E. (red.), 2005. Wpływ działalności gospodarczej wielkich majątków ziemskich na stan współczesny dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Wyd. UMCS, Lublin.
 51. Skowronek E., 2005: Wpływ działalności gospodarczej Ordynacji Zamojskiej na kształt dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Zamojszczyzny. [w:] Skowronek E. (red.) – Wpływ działalności gospodarczej wielkich majątków ziemskich na stan współczesny dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Wyd. UMCS, Lublin: 19-37.
 52. Wojciechowski K., Skowronek E., Tucki A., 2004. An outline of landscape science (in:) Antrop M. (ed.) – Poland in Landscape research in Europe. Belgeo, 2-3, Bruxelles: 321-329.
 53. Urbanc M., Printsmann A., Palang H., Skowronek E., Woloszyn W., Konkoly G., 2004. Comprehension of rapidly transforming landscapes of Central and Eastern Europe in the 20th century. Acta Geograhhica Slovenica, 44(2): 101-131.
 54. Skowronek E., Krukowska R., Świeca A., 2003. Transformations of cultural landscape: the case of the Polish-Ukrainian borderland. [w:] Palang H., Fry G.L.A. (ed.) – Monographs in Landscape Ecology: Landscape Interfaces, Cultural Heritage in Changing Landscapes. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht Harbound: 71-91.
 55. Skowronek E., 2002. Zarys rozwoju osadnictwa na Roztoczu Rawskim. [The outline of settlement development in the Rawa Roztocze]. Annales UMCS, B., 57: 179-192.
 56. Skowronek E., 1999. Zmiany krajobrazu w dorzeczu górnego Wieprza pod wpływem działalności człowieka w ostatnim tysiącleciu. [Changes in the landscape in the Upper Wieprz river-basin under the influence of man's activity in the last millennium]. Annales UMCS, (1999), B, LIV, 14. Lublin: 279-295.
 57. Skowronek E.,1998. Antropogeniczne zmiany krajobrazu naturalnego na Roztoczu Gorajskim (na przykładzie wsi Bononia i Huta Turobińska). [Anthropogenic changes of the Roztocze Gorajskie natural landscape (On the basis of examinations of the villages of Bononia and Huta Turobinska)]. Acta Geographica Lodziensis, 74: 207-213.
 58. Skowronek E., 1997. Zmiany krajobrazu w dorzeczu Białej Łady pod wpływem działalności człowieka w ostatnim tysiącleciu. [Changes of the landscape in the Biala Lada river-basin under the activity of the man in the last millennium]. Annales UMCS, B, 52: 185-202.
 59. Skowronek E., 1996. Rozwój osadnictwa na Wyżynie Lubelskiej i Roztoczu. [The development of settlement network in the Lublin upland and Roztocze]. Czasopismo Geograficzne, 67, 2: 209-225.

 

Wskaźniki bibliometryczne:

Indeks Hirscha według bazy Scopus: 6
Liczba cytowań publikacji według bazy Scopus: 254
Cytowania według Google Scholar: 599 (h=9)

 

Projekty:

wykonawca w projektach:

 „Region lubelski – walory przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe” [41-G/2000], grant finansowany przez EFS i Kuratorium Oświaty w Lublinie; realizowany w 2000 roku.

„Kreowanie Marki Lublin”, Prezydent Miasta Lublin i Biuro Promocji Miasta Lublin, realizowany w latach 2003–2007,

„Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych oraz geografii”, grant finansowany przez EFS; realizowany w latach 2007–2008.

 „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” (grant nr 2/POKL/4.1.1/2010) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV. „Szkolnictwo wyższe i nauka”, Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”; termin realizacji 2010–2015. Przygotowanie i prowadzenie zajęć dla dla studentów Wydziału Humanistycznego UMCS w ramach specjalności „Organizacja i funkcjonowanie turystyki w regionie” .

„Na szlaku kariery. Przygotowanie do pracy w branży turystycznej” – projekt Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej POKL.06.01.01-06-054/10, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy; realizowany w 2011 roku.

„Wsparcie procesu negocjacyjnego oraz realizacji zadań związanych z wypełnianiem zobowiązań wynikających z porozumień międzynarodowych oraz współpracy międzynarodowej w obszarze kompetencji resortu środowiska” – projekt Ministerstwa Środowiska, w którym przygotowałam fragment formalnej dokumentacji Rezerwatu Biosfery „Roztocze” oraz Transgranicznego Rezerwatu Biosfery „Roztocze” według formularzy nominacyjnych Międzynarodowej Rady Koordynacyjnej UNESCO-MAB; realizowany w 2014 roku.

„Poznanie i popularyzacja różnorodności biologicznej Roztocza – regionu pogranicza przyrodniczo-kulturowego” – projekt współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”; realizowany w 2015 roku.

„Eastern European Pearls: Development And Promotion Transboundary City Cultural Tourism Products” – projektwspółfinansowany ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnej Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007–2013, działanie 1.2. Rozwój turystyki; termin realizacji 1 sierpnia 2013 – 31 stycznia 2015.

„Roztocze - tutaj naturalnie odpoczywam. Opracowanie koncepcji i wdrożenie zasad funkcjonowania marki turystycznej” - wykonanie audytu turystycznego polskiej części Roztocza w województwach lubelskim i podkarpackim, na zlecenie Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Marszałków Województwa Lubelskiego i Podkarpackiego (2020).

„Bike Like Roztocze – together in spite of borders” z Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014 – 2020 (PL-BL-UA 2014-2020) (2021).

 

Członkostwo w organizacjach oraz towarzystwach naukowych:

członek PECSRL, od 2002 r.
członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, od 2011 r.
redaktor naczelna czasopisma Annales UMCS sec. B, od 2019 r.
przedstawicielka IGSEiGP w Radzie Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UMCS, od 2020 r.