Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Agata Skała

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA HISTORII LITERATURY POLSKIEJ
Telefon
(81) 537 51 98
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

W semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023:


poniedziałek 14.00 - 15.00, 


wtorek 14.50 - 15.50, p. 131 Stara Humanistyka


 


DOKTORANCI:


mgr Bartłomiej Borek  e-mail: borek.bartłomiej[at]wp.pl


mgr Angelika Moskal   e-mail: angelikamoskal93[at]wp.pl


 


WYPROMOWANI DOKTORZY:


dr Ewa Borkowiak (tytuł pracy doktorskiej: Sen - sacrum - sztuka. Twórczość Edwarda Leszczyńskiego w kontekstach modernistycznych, 2022)


dr Justyna Wójcicka (tytuł pracy doktorskiej: Eliza Orzeszkowa wobec kwestii wiary, 2022)


 


 


 


 


 


 

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4A
20-031 Lublin

O sobie

ORCID:  0000-0002-0427-0652

OPIS PODSTAWOWY

Doktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa; specjalności: teoria i historia literatury, historia literatury polskiej.

 

ŻYCIORYS ZAWODOWY

 • 1 X 1990 - 30 VI 1995  – studia w Instytucie Filologii Polskiej UMCS, ukończone z wynikiem bardzo dobrym; praca magisterska pt. Techniki pisarskie w powieściach Leopolda Buczkowskiego napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Janusza Misiewicza, recenzowana przez prof. dr hab. Elżbietę Rzewuską.
 • 15 VII 1996  – zakończenie studiów podyplomowych z zakresu logopedii, pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Grabiasa, dyplom z wynikiem bardzo dobrym.
 • 1 X 1996 - 30 IX 2001  – studia doktoranckie w IFP UMCS.
 • 21 XI 2001 uzyskała stopień doktora na podstawie rozprawy Zygmunta Kubiaka eseje o sztuce; promotor: prof. dr hab. Janusz Misiewicz (UMCS); recenzenci: prof. dr hab. Stefan Nieznanowski (UMCS), prof. dr hab. Tadeusz Kłak (Uniwersytet Śląski).
 • W latach 2002-2003 wykładowca w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu.
 • Od 1 lutego 2003 do 30 września 2019 roku zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski IFP UMCS w Lublinie; od 1 X 2019 – na stanowisku prof. UMCS (Katedra Historii Literatury Polskiej; Instytut Filologii Polskiej UMCS).
 • 2 VII 2014 r.  uzyskała habilitację na podstawie książki Adolf Dygasiński - niepoprawny pozytywista. Między tradycją a nowoczesnością. Recenzent wydawniczy: prof. dr hab. Tadeusz Kłak (Uniwersytet Śląski). Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Ewa Paczoska (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Tadeusz Budrewicz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), prof. KUL dr hab. Jakub Malik, dr hab. Janina Szcześniak (UMCS).
 • Za książkę habilitacyjną i osiągnięcia naukowe otrzymała w październiku 2014 roku Nagrodę Rektora UMCS.
 • Prowadziła (i prowadzi) różne rodzaje konwersatoriów, wykładów i seminaria: historia literatury polskiej do 1918 roku, antyk i Biblia, seminarium dyplomowe, seminarium magisterskie, seminarium doktoranckie, metodologia badań literackich, sacrum w literaturze, światowe dziedzictwo kultury i natury, pogranicza literatury, oblicza kiczu, teoria kultury, wiedza o kulturze, kultura popularna, konwersatorium z literatur europejskich, klasyka europejskiego modernizmu, analiza tekstu, sztuka pisania, kulturowe konteksty dzieła literackiego, konwencje literackie, topika śródziemnomorska, sacrum w kulturze, filozoficzne konteksty literatury, ekfrazy literackie wczesnego modernizmu, impresjonizm w kulturze, nowela XIX i XX wieku, małe formy narracyjne, afektywność w literaturze, edytorstwo i myślenie obrazami - Stanisław Wyspiański, tradycje literatury XIX wieku, wykład ogólnouniwersytecki: "Wielkie afekty w wielkiej literaturze" (semestr zimowy 2017/2018) oraz "Mity i symbole w obrazach literackich" (semestr letni 2019/2020).

 


Działalność naukowa

ZAKRES BADAŃ

Problematyka aksjologiczna w literaturze.    
Estetyka dzieła.
Filozoficzne aspekty literatury.
Sacrum w literaturze.
Portret jako kategoria kulturowej historii literatury.

KSIĄŻKI:

 1. A. Skała, Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu, Wydawnictwo Archidiecezjalne, Lublin 1998.
 2. A. Skała, Sztuka i wartości. O eseistyce Zygmunta Kubiaka, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004 (rec. Celina Dembowska, Groza świata i słodycz śródziemnomorska, „Nowe Książki” 2004, nr 5, s.44; rec. Wiesława Klawiter, Bliżej Kubiaka, „Topos” 2005, nr 3, s. 180, 182).
 3. A. Skała, Adolf Dygasiński - niepoprawny pozytywista. Między tradycją a nowoczesnością, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013.

EDYCJE KRYTYCZNE:

Adolf Dygasiński, Opis imprezy wojennej Imć Pana Alberta Milicerego, konsula, alias burmistrza biskupiego miasta Bodzantyna, contra insolentiam tyraniej króla szwedzkiego Karła Gostausa, opracowanie, wstęp, przypisy Agata Skała,  Wydawnictwo UMCS, Lublin 2020.

REDAKCJE KSIĄŻEK:

 1. Kanon i obrzeża realizmu, pod red. Janiny Szcześniak, Agaty Skały, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016.
 2. Filozoficzne aspekty literatury. Horyzonty metodologiczne i interpretacyjne, pod red. Agaty Skały, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin 2018.
 3. Filozoficzne aspekty literatury. Strategie interpretacyjne, pod red. Agaty Skały, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin 2018.
 4. Filozoficzne aspekty literatury. Studia i szkice, pod red. Agaty Skały, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin 2019.
 5. Filozoficzne aspekty literatury. Tropy rzeczywistości fikcjonalnych, pod red. Agaty Skały, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin 2020.
 6. Filozoficzne aspekty literatury. Między aksjologią a estetyką, pod red. Agaty Skały, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin 2021.
 7. Filozoficzne aspekty literatury. O różnych porządkach aksjologicznych i ontologicznych, pod red. Agaty Skały, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin 2022.

PRACE EDYTORSKIE:

 1. Z. Niedźwiecki, Opowiadania, t. 1, red. D. Trześniowski (z zespołem: A. Adamczyk, A. Błaszczyk, M. Gabryś, A. Skała), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009.
 2. Z. Niedźwiecki, Opowiadania, t. 2, red. D. Trześniowski (z zespołem: A. Adamczyk, A. Błaszczyk, M. Gabryś, A. Skała), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009.
 3. Z. Niedźwiecki, Opowiadania, t. 3, red. D. Trześniowski (z zespołem: A. Adamczyk, A. Błaszczyk, M. Gabryś, A. Skała), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010.
 4. Z. Niedźwiecki, Opowiadania, t. 4, red. A. Skała, M. Gabryś-Sławińska, A. Adamczyk (przy współpracy D. Trześniowskiego), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012.

ARTYKUŁY:

 1. Dystans i polifonia. O powieściach Leopolda Buczkowskiego, „Akcent” 1996, nr 3.
 2. O uśmiechu na epitafium, „Sztuka Sakralna” 2003, nr 4.
 3. Epitafium Jana Kochanowskiego, „Biuletyn Historii Sztuki” 2006, nr 1. 
 4. Podróż do źródeł szlakami Ireny Sławińskiej, [w:] Peregrynacje do źródeł. Twórczość pisarzy Lubelszczyzny od połowy XIX wieku po współczesność, red. J. Szcześniak i D. Trześniowski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006.
 5. „U dojrzałego pisarza każda podróż jest literacka”. Lubelszczyzna Jana Parandowskiego, [w:]  Peregrynacje do źródeł. Lubelszczyzna w biografii i twórczości pisarzy XIX i XX wieku, cz. 2, red. J. Szcześniak i D. Trześniowski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010.
 6. W poszukiwaniu prawdy o człowieku.DioklesHenryka Sienkiewicza, „Estetyka i Krytyka”  2/2009-1/2010, nr 17/18 (https://pjaesthetics.uj.edu.pl/documents/138618288/139022113/eik_17-18_18.pdf/845bb47d-fdd1-4bf6-8473-4170887ebac3).
 7. Oblicza Fauna, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2011, nr 1.
 8. Marek Żuławskikrytyk sztuki, [w:] Zasługi Jerzego Żuławskiego i jego rodu dla literatury i kultury polskiej XX wieku, red. E. Łoch i D. Trześniowski, Lublin 2011.  
 9. „Co umarła muszla znaczy”, czyli o symbolice wanitatywnej w malarstwie Jacka Malczewskiego, [w:] Jacek Malczewski i symboliści, pod red. K. Stępnika i M. Gabryś-Sławińskiej, Lublin 2012.
 10. Demonologia słowiańska w twórczości Bolesława Leśmiana, [w:] Leśmian nowoczesny i ponowoczesny, pod red. B. Grodzkiego i D. Trześniowskiego, Radom 2012.
 11. Sacrum w „Godach życia" Adolfa Dygasińskiego. O niepozytywistycznym przyrodoznawstwie i irracjonalizmach, „Pamiętnik Literacki” 2012, nr 1 (https://rcin.org.pl/Content/63694/WA248_81690_P-I-30_skala-sacrum_o.pdf).
 12. Jan Gawroński - homo viator. O postawie autobiograficznej, [w:] Obrazy drogi w literaturze i sztuce, pod red. J. Adamowskiego i K. Smyk, Lublin 2012.
 13. Kazimierz Dolny w impresjach poetyckich (Długosz, Grechuta, Zadura), [w:] Peregrynacje do źródeł. Przestrzeń mityczna, przestrzeń realna Lubelszczyzny w twórczości pisarzy XIX-XXI wieku,  cz. 3, red. J. Szcześniak i D. Trześniowski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012.
 14. „Radość widnokręgów szerokich”. O poezji Barbary Grocholskiej-Kurkowiak, „Ruch Literacki” 2013, nr 4-5 (https://journals.pan.pl/publication/96218/edition/82966/ruch-literacki-2013-no-4-5-radosc-widnokregow-szerokich-o-poezji-barbary-grocholskiej-kurkowiak-the-joy-of-wide-horizons-the-poetry-of-barbara-grocholska-kurkowiak-skala-agata?language=pl).
 15. Nekropolia rodu Kochanowskich, „Nasza Przeszłość" 2013, t.120, s. 31-95 (http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-0ccea79a-269e-4211-8d93-9e01abbff17f).
                 OPUBLIKOWANE PO UZYSKANIU HABILITACJI:
 16. Pisarstwo ze sztuką w tle. Portret literacki Władysława Kozickiego, [w:] Literatura niewyczerpana. W kręgu mniej znanych twórców polskiej literatury lat 1863-1914, pod red. K. Fiołka, Universitas, Kraków 2014.
 17. O psiej perspektywie, oślej autobiografii i etosie kukułki. Uwagi o pisarstwie Adolfa Dygasińskiego, "Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" 2014, s. 373-384 (https://rcin.org.pl/ibl/dlibra/publication/83336/edition/69528/content).
 18. Alfred Gawroński i Zygmunt Kubiak - paralela. Stronnicza refleksja na temat pewnych oczarowań poezją i językiem, "Ethos" 2015, nr 1 (http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_12887_28-2015-1-109-18).
 19. „U dojrzałego pisarza każda podróż jest literacka”. Lubelszczyzna Jana Parandowskiego, "Lublin. Kultura i Społeczeństwo" 2015, nr 1-2 [przedruk z:  Peregrynacje do źródeł. Lubelszczyzna w biografii i twórczości pisarzy XIX i XX wieku, cz. 2, red. J. Szcześniak i D. Trześniowski].
 20. Ksiądz Zygmunt Chełmicki - przyjaciel pisarzy, społecznik, skandalista. Niekonwencjonalny wizerunek kapłana, "Ruch Literacki" 2015, nr 6, s. 571-586 (https://journals.pan.pl/dlibra/publication/96342/edition/83089/content/ruch-literacki-2015-no-6-ksiadz-zygmunt-chelmicki-przyjaciel-pisarzy-spolecznik-skandalista-niekonwencjonalny-wizerunek-kaplana?language=en).
 21. Pochwała linii prostej [wstęp w:] Barbara Grocholska-Kurkowiak, ...a w moim oknie Giewont, wyd. Polski Komitet Olimpijski, Warszawa 2016.
 22. "Nokturny rzymskie" Marii Konopnickiej – poetycka projekcja transcendentnie aktywnej świadomości. Z zagadnień fenomenologii percepcji, [w:] Kanon i obrzeża realizmu, red. J. Szcześniak, A. Skała, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, s.121-139.
 23. „W głębi duszy każdy poeta jest smutkiem”. Nieznany list Zbigniewa Herberta o sztuce poetyckiej, „Ruch Literacki” 2017, nr 1, s. 79-94 (https://journals.pan.pl/dlibra/doccontent?id=100529).
 24. Strategie biograficzności według Jacka Moskwy, [w:] Tropy biograficzne. Bieg życia w narracjach literackich i kulturowych, red. Jakub Knap, Magdalena Roszczynialska, Katarzyna Wądolny-Tatar, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2017, s. 153-165.
 25. Aksjomaty i mistyfikacje, czyli o świetle i ciemnej stronie poznania. Szkic do portretu Juliana Ochorowicza, "Ethos" 2017, nr 3, s. 293-309 (https://czasopisma.kul.pl/ethos/article/view/5191/5024).
 26. O wartości literatury w świetle aforyzmów i korespondencji Adolfa Dygasińskiego, "Zagadnienia Rodzajów Literackich" 2017, nr 2, s. 113-126.
 27. Stanisław Wyspiański - geniusz w kulturze, [w:] Człowiek w kulturze. Kultura w człowieku, t. 1, pod red. U. Kusio i K. Szcześniak, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018, s. 47-57.
 28. Humaniści i przyrodoznawcy(a). O badaniach pozytywizmu, "Humanistyka i Przyrodoznawstwo" (24)2018, s. 629-635  [rec. książki: Między przyrodoznawstwem a humanistyką. Przestrzenie kultury polskiego pozytywizmu, red. M. Gloger i T. Sobieraj, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2016, ss. 223]. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/hip/article/view/2643/2176
 29. O dwu pieśniach kryzysu przysięgowego, "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria" (18)2018, s. 60-75 (https://studiahistoricolitteraria.up.krakow.pl/article/view/5334/4962).
 30. W „ogródku” i teatrze repertuarowym. Sceniczne realizacje dramatów Adolfa Dygasińskiego, "Roczniki Humanistyczne" 2018, t.LXVI, z.1, s. 179-193 (https://ojs.tnkul.pl/index.php/rh/article/view/6668/6460).
 31. Hierofanie w utworach Antoniny Domańskiej, [w:] (Re)konstrukcje przeszłości w prozie Antoniny Domańskiej, red. M. Chrobak,K. Wądolny-Tatar, Kraków 2019, s. 274-288.
 32. Atlantyda – fantazmat poetów i hochsztaplerów. Modernistyczne wizje literackie na tle fałszerstw epoki, Kultura-Media-Teologia" 2021, nr 48, s.343-365 (https://kmt.uksw.edu.pl/atlantyda-fantazmat-poetow-artykul).
 33. O wierszach jak abanicos. Hiszpańskie tropy w poezji Alfreda Marka Wierzbickiego, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria” 2021, t. 21, s. 320-338 (https://studiahistoricolitteraria.up.krakow.pl/article/view/8926).

KONFERENCJE I DEBATY NAUKOWE:

 1. V Konferencja Aksjologiczna pt. Prawda w literaturze, KUL, Lublin, 4-6 X 2007 (referat:  W poszukiwaniu prawdy o człowieku. „Diokles” H. Sienkiewicza).
 2. Jacek Malczewski i symboliści, Radom, 18-19 V 2009, organizatorzy: UMCS i Politechnika Radomska (referat: „Co umarła muszla znaczy”, czyli o symbolice wanitatywnej w malarstwie Jacka Malczewskiego).
 3. Leśmian nowoczesny i post-nowoczesny, Iłża 27-28 maja 2010, organizatorzy: UMCS, Politechnika Radomska (referat: Demonologia słowiańska w twórczości Bolesława Leśmiana).
 4. Droga w języku i kulturze, Lublin 15-16 listopada 2010, międzynarodowa, organizator: Instytut Kulturoznawstwa UMCS (referat: Jan Gawroński – homo viator. O postawie autobiograficznej).
 5. Niedoczytani, niedoczytane... Zapomniane postacie polskiej literatury lat 1863-1914, Kraków 3-4 listopada 2011, organizator: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (referat: Pisarstwo ze sztuką w tle. Portret literacki Władysława Kozickiego).
 6. Animals and Their People. The Fall of the Anthropocentric Paradigm?, Warszawa, 12-14 III 2014, międzynarodowa konferencja interdyscyplinarna prezentująca badania w perspektywie animal studies, organizator: IBL PAN; referat: A Dog’s Perspective, a Donkey’s Autobiography and a Cuckoo’s Ethos. Comments on Adolf Dygasiński’s Writings (O psiej perspektywie, oślej autobiografii oraz etosie kukułki. Uwagi o pisarstwie Adolfa Dygasińskiego).
 7. Teraźniejszość i przyszłość humanistyki, Lublin, 20 X 2015, panel zorganizowany przez Redakcję kwartalnika "Ethos" oraz Instytut Jana Pawła II KUL (w spotkaniu dyskusyjnym udział wzięli: dr hab. T. Garbol, prof. dr hab. P. Gutowski, dr M. Nowak, dr hab. A. Skała, dr hab. D. Skórczewski prof. KUL, ks. dr hab. A.Wierzbicki prof. KUL; prowadzenie dr hab. A. Lekka-Kowalik prof. KUL).
 8. Biografie i biografizacje w literaturze i kulturze, Kraków, 24-25 XI 2015, organizator: Katedra Poetyki i Teorii Literatury IFP Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN (referat: Strategie biograficzności według Jacka Moskwy).
 9. Oblicza miłości. Przeszłość - Teraźniejszość - Perspektywy, Lublin, 6 V 2016, organizator: Fundacja TYGIEL, Zakład Antropologii Społecznej Instytutu Kulturoznawstwa UMCS (aktywne uczestnictwo w pracach Komitetu Naukowego; wykład specjalny pt. Miłość w nimbie świętości. Konteksty interpretacyjne jednego dzieła).
 10. Trzeźwi entuzjaści - szlachetni realiści. Praca organiczna wczoraj – dziś – jutro, Lublin, 29-30 XI 2016, organizator: Fundacja Normalna Kultura, Katedra Literatury Realizmu i Naturalizmu KUL et al. (aktywny udział w pracach Komitetu organizacyjnego, referat: Julian Ochorowicz – szlachetny entuzjasta).
 11. Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju – IX Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2017, Lublin, 18-19 marca 2017 (aktywne uczestnictwo w pracach  Komitetu Naukowego).
 12. Oblicza miłości. Przeszłość - Teraźniejszość - Perspektywy, Lublin, 13 V 2017, organizator: Fundacja TYGIEL (aktywne uczestnictwo w pracach Komitetu Naukowego).
 13. Antonina Domańska i historia, Kraków, 26–27 czerwca 2017, organizator: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej (referat: Hierofanie w utworach Antoniny Domańskiej).
 14. Filozoficzne aspekty literatury, Lublin 27 X 2017, organizator: Instytut Filologii Polskiej UMCS, Fundacja TYGIEL (A. Skała – pomysłodawca konferencji, Komitet organizacyjny).
 15. VI Ogólnopolska Konferencja EPISTEME, Lublin 9-10 XII 2017, organizator: Wydział Filozofii i Socjologii UMCS, Fundacja TYGIEL (członek Komitetu Naukowego).
 16. X Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2018, Lublin, 17-18 marca 2018 (aktywne uczestnictwo w pracach  Komitetu Naukowego).
 17. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Oblicza miłości. Przeszłość - Teraźniejszość - Perspektywy, Lublin, 11 V 2018, organizator: Fundacja TYGIEL (aktywne uczestnictwo w pracach Komitetu Naukowego).
 18. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Tradycja i jej współczesne wymiary, Warszawa, 5 VI 2018, organizator: Fundacja TYGIEL (członek Komitetu Naukowego).
 19. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Filozoficzne aspekty literatury, Lublin 26 X 2018, organizator: Instytut Filologii Polskiej UMCS, Fundacja TYGIEL (A. Skała – pomysłodawca konferencji, Komitet organizacyjny).
 20. VIII Ogólnopolska Konferencja Filozoficzna EPISTEME, Lublin 8-9 XII 2018, organizator: Wydział Filozofii i Socjologii UMCS, Fundacja TYGIEL (Gość Honorowy w debacie pt. Przyjemność - (nie)potrzebna; aktywne uczestnictwo w pracach Komitetu Naukowego).
 21. XI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2019, Lublin, 23-24 marca 2019 (aktywne uczestnictwo w pracach  Komitetu Naukowego).
 22. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Oblicza miłości. Przeszłość – Teraźniejszość – Perspektywy, Lublin, 10 V 2019, organizator: Fundacja TYGIEL (aktywne uczestnictwo w pracach Komitetu Naukowego; Gość Honorowy - wykład plenarny pt. Mity miłosne à rebours – przykład Izoldy. O miłości w konwencji modernistycznej).
 23. IX Ogólnopolska Konferencja Filozoficzna EPISTEME, Lublin, 25-26 maja 2019, organizator: Wydział Filozofii i Socjologii UMCS, Fundacja TYGIEL (aktywne uczestnictwo w pracach Komitetu Naukowego).
 24. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Filozoficzne aspekty literatury, Lublin 25 X 2019, organizator: Instytut Filologii Polskiej UMCS, Fundacja TYGIEL (A. Skała – pomysłodawca konferencji, Komitet organizacyjny).
 25. Ogólnopolska Naukowa Konferencja Literacka "Życie i twórczość polskich pisarzy i poetów", Nałęczów 21 XI 2019, organizator: Fundacja TYGIEL (członek Komitetu Naukowego).
 26. X Ogólnopolska Konferencja Filozoficzna EPISTEME, Lublin, 7-8 XII 2019, organizator: Wydział Filozofii i Socjologii UMCS, Fundacja TYGIEL (aktywne uczestnictwo w pracach Komitetu Naukowego).
 27. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Oblicza miłości. Przeszłość – Teraźniejszość – Perspektywy, Lublin, 27 VIII 2020, organizator: Fundacja TYGIEL (aktywne uczestnictwo w pracach Komitetu Naukowego).
 28. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Motyw kobiety – matki, bohaterki, opiekunki…”, Lublin, 18 IX 2020, organizator: Fundacja TYGIEL (aktywne uczestnictwo w pracach Komitetu Naukowego).
 29. XII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2020 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” (aktywne uczestnictwo w pracach Komitetu Naukowego), Lublin, 24-27 IX 2020.
 30. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Filozoficzne aspekty literatury, Lublin 29 X 2020, organizator: Instytut Filologii Polskiej UMCS, Fundacja TYGIEL (A. Skała – pomysłodawca konferencji, Komitet organizacyjny).
 31. XIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2021 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” (aktywne uczestnictwo w pracach Komitetu Naukowego), Lublin, 25-28 III 2021.
 32. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Oblicza miłości. Przeszłość – Teraźniejszość – Perspektywy, Lublin, 14 V 2021, organizator: Fundacja TYGIEL (członek Komitetu Naukowego).
 33. XIII Ogólnopolska Konferencja Filozoficzna EPISTEME, Lublin, 29 V 2021, organizator: Fundacja TYGIEL (członek Komitetu Naukowego).
 34. II Ogólnopolska Naukowa Konferencja Literacka "Życie i twórczość polskich pisarzy i poetów", Nałęczów 10 VI 2021, organizator: Fundacja TYGIEL (członek Komitetu Naukowego).
 35. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Topos śmierci w literaturze, kulturze i sztuce”, 16 VII 2021, organizator: Fundacja TYGIEL (członek Komitetu Naukowego).
 36. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Filozoficzne aspekty literatury, Lublin 22 X 2021, organizator: Fundacja TYGIEL, Instytut Filologii Polskiej UMCS (A. Skała – pomysłodawca konferencji, Komitet organizacyjny).

 

POPULARYZACJA BADAŃ (AUDYCJE, SPOTKANIA):

 1. Wspomnienie o Zygmuncie Kubiaku, audycja literacka, Radio Lublin, emisja 28.03.2004 r.
 2. Piękna Europa [historia o porwaniu Europy w przekazach mitografów, dziejopisów i filozofów; recepcja mitu w literaturze i sztuce], audycja literacka, Radio Lublin, emisja 9.05.2004 r.
 3. Prezentacja poezji Barbary Grocholskiej-Kurkowiak na spotkaniu literackim w Klubie Olimpijczyka w Centrum Olimpijskim im. Jana Pawła II w Warszawie; wydarzenie odbyło się 2 VIII 2016 roku.
 4. Sekrety epitafium Jana Kochanowskiego – wykład dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lublinie, 10 XII 2018.
 5. Co nazywamy kiczem?, audycja kulturalna, Radio Centrum, emisja 24.05.2021.

ORGANIZACJE:

Członek Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.