Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Marek Sioma

dr hab. Marek Sioma
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA METODOLOGII I BADAŃ NAD XX-XXI W.
Funkcje
p.o. Kierownika Katedry
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Semestr letni 2022/2023                                         wtorek 13.00-14.00                                   czwartek 13.15-14.15

Adres

Lublin

O sobie

Ur. 1971 w Michalowie, woj. lubelskie, 1990 r. – absolwent Liceum Ogólnokształcące w Tomaszowie Lubelskim, 1995 – magisterium, 2002 – doktorat nt. Sławoj Felicjan Składkowski. Biografia polityczna, 2014 – habilitacja nt. Między dekompozycją a konsolidacją. Obóz Zjednoczenia Narodowego (1937-1939)

W Instytucie Historii od 1995. W latach 1995-1996 starszy referent techniczny; od 1 grudnia 1996 do 30 maja 2002 r. asystent, od 1 czerwca 2002 do 30 września 2014 r. adiunkt, od 1 października 2014 r. adiunkt ze stopniem naukowym doktora habilitowanego. Na stanowisku profesora uczelni od 2016 roku.

Zainteresowania badawcze

Prace biograficzne nad postacią gen. Sławoja Składkowskiego, jednego z najsprawniejszych w działaniu polityków obozu piłsudczykowskiego. Przedmiot obecnych badań obejmuje analizę zależności i powiązań administracji rządowej i polityki, ze szczególnym uwzględnieniem roli w tym procesie działaczy Obozu Zjednoczenia Narodowego. Prowadzone badania i kwerendy zmierzają do ustalenia proporcji oraz wyjaśnienia mechanizmów, które doprowadziły a następnie utrwaliły proces dekompozycji polskiej sceny politycznej, a obozu piłsudczykowskiego w szczególności. Prowadzi także badania nad Legionem Młodych.

Członkostwo w towarzystwach i periodykach naukowych

Polskie Towarzystwo Historyczne - Zarząd Główny w Warszawie (sekretarz generalny)

Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Lublinie (prezes)

Instytut Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Redaktor naczelny "Rocznika Tomaszowskiego" (2014-2022)

Redaktor tematyczny "Niepodległości"

Redaktor tematyczny "Rocznika Lubelskiego" (2009-2022)

Współredaktor Słownika biograficznego miasta Lublina, t. 4 (2014)

GRANTY ZREALIZOWANE

Grant zespołowy Prorektora UMCS ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej (Londyn 2009). Tytuł: Dziennik generała brygady Kordiana Józefa Zamorskiego (1930-1939) (wspólnie z prof. dr hab. R. Litwińskim)

Grant MNiSW, program DIALOG: Nr 0252/016/2018/ID. Tytuł: Jakiej historii Polacy dzisiaj potrzebują? Wersja 2.0. Kierownik: prof. dr hab. Jan Pomorski. Kwota – 1.190.000,00 PLN. Marek Sioma – wykonawca.

GRANTY W REALIZACJI

Grant NPRH 10 (2020). ID wniosku: 496194 (Nr rejestracyjny: NPRH/DN/SP/496194/2021/10). Typ: Dziedzictwo narodowe. Tytuł: Dzienniki wojenne piłsudczykówKierownik: dr hab. Marek Sioma, prof. uczelni. Członkowie merytoryczni zespołu: prof. dr hab. Marek Kornat (IH PAN), prof. dr hab. Robert Litwiński (UMCS), dr Ariel Orzełek (UMCS). Wykanawca merytoryczny dr hab. Renata Bizek-Tatara, prof. uczelni. Kwota przyznana na realizację projektu – 585.771,00 PLN. 

GRANTY NIEPRZYZNANE

Grant Zespołowy MNiSW (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki) Nr 2010120 (2011). Tytuł Dzienniki gen. Kordiana Zamorskiego (1939-1961). Kierownik: prof. dr hab. Robert Litwiński, Marek Sioma – główny wykonawca.

Grant NCN. Program OPUS 12 (2017). ID: 350596, Nr rejestracyjny: 2016/23/B/HS5/03716. Tytuł: Sprawa Francusko-Polskich Zakładów Samochodowych i Lotniczych SA (Frankopol) w aspekcie prawnym i historycznym. Kierownik grantu: dr hab. Marek Kulik (Wydział Prawa i Administracji UMCS); Marek Sioma – główny wykonawca (w zakresie historii).

Grant NPRH (2018) ID: 406578, Nr rejestracyjny: 31H18042086. Tytuł: Wojewodowie Drugiej Rzeczypospolitej. Słownik biograficzny (wraz z wersją on-line). Kierownik grantu – dr hab. Marek Sioma. Wykonawcy: dr hab. Janusz Mierzwa (UJ), dr hab. Joanna Dufrat (UWr), dr hab. Piotr Cichoracki (UWr), dr hab. Przemysław Olstowski (IH PAN), dr hab. Robert Litwiński (UMCS), mgr Kamil Stępień (UMCS).

STYPENDIA

Londyn 2002, Fundacja z Brzezia Lanckorońskich (temat: Sławoj Felicjan Składkowski. Biografia polityczna)

Londyn 2005, Fundacja z Brzezia Lanckorońskich (temat: Polityczne aspekty działalności obozu piłsudczykowskiego w latach 1935-1939

NAGRODY

Nagroda indywidulana II stopnia Rektora UMCS, 2005

Nagroda indywidualna III stopnia Rektora UMCS, 2012

Nominacja do Nagród Historycznych POLITYKI, 2012

Nagroda indywidualna III stopnia Rektora UMCS, 2013

Nagroda indywidualna III stopnia Rektora UMCS, 2017

Nagroda indywidualna I stopnia Rektora UMCS, 2019

WYRÓŻNIENIA

Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2011

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę, 2013

Medel 700-lecia Miasta Lublin, 2018

Medel za zasługi dla Tomaszowa Lubelskiego im. Tomasza Zamoyskiego, 2021


Działalność naukowa

Monografie autorskie

Sławoj Felicjan Składkowski 1885-1962. Żołnierz i polityk, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, ss. 474.

Redakcje naukowe monografii

Zamach stanu Józefa Piłsudskiego 1926 roku, pod red. M. Siomy, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007, ss. 502.

Piłsudczycy i sanatorzy drugiego planu (1926-1939). Portrety zbiorowe i indywidualne, red. nauk. R. Litwiński i M. Sioma, Lublin 2019, ss. 695.

Redakcje naukowe słowników

Słownik biograficzny miasta Lublina, t. 4, red. nauk. P. Jusiak, M. Sioma, J. Ternes, Lublin 2014, ss. 322.

Opracowania źródeł

Kordian Józef Zamorski, Dzienniki (1930-1938), wstęp i oprac. naukowe R. Litwiński, M. Sioma, „Biblioteka Niepodległości”, t. XIII, Wydawnictwo LTW, Warszawa 2011, ss. 571.

Felicjan Sławoj Składkowski wobec narodowości żydowskiej: polemika z Ludwikiem Honigwillem, „Sprawy Narodowościowe”. Seria nowa, Poznań-Warszawa 2005, nr 26, s. 221-235 (Sprostowanie, „Sprawy Narodowościowe”. Seria nowa, Poznań-Warszawa 2005, nr 27, s. 248).

Wspomnienia Eweliny Vonau, nauczycielki Szkoły Powszechnej w Grodysławicach (1828-1947), wstęp i oprac. J. Kłapeć, M. Piotrowski, M. Sioma, „Rocznik Lubelski” 2011, t. XXXVII, s. 211-238.

Źródła publicystyczne do dziejów Powszechnych Zjazdów Historyków Polskich (1880-1935), wstęp i oprac. M. Sioma, „Rocznik Lubelski” 2012, t. XXXVIII, s. 151-196.

„Okrągłe” rocznice powstania styczniowego w prasie lubelskiej dwudziestolecia międzywojennego, wstęp i oprac. M. Sioma, „Niepodległość” 2013, t. LXII, ss. 67-97.

Artykuły naukowe

Wojskowy okres życia Felicjana Sławoja Składkowskiego 1914-1926, „Res Historica”, 1999, z. 8, s. 153-172.

Zajścia chłopskie w Małopolsce w 1937 roku w świetle „Robotnika”, „Zeszyty Naukowe Puławskiej Szkoły Wyższej”, 2000, z. 1, s. 93-105.

Lublin w dniach przewrotu majowego, „Res Historica”, 2002, z. 15, s. 101-130.

Zajścia przed Magistratem w Lublinie w dniach 6–7 kwietnia 1926 r., „Res Historica”, 2002, z. 15, s. 81-100.

Działania wojenne na Chełmszczyźnie w okresie bitwy warszawskiej, „Rocznik Chełmski”, 2002, t. 8, s. 193-217.

Strajk chłopski w Małopolsce w ocenie rządu i „Gazety Polskiej”, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”. Sectio F, 2002, vol. LVII, s. 227-248.

Rząd gen. dyw. Sławoja Felicjana Składkowskiego we wrześniu 1939 roku, „Niepodległość”, 2002, t. LII, s. 7-26.

Rada Ministrów w latach 1936-1939. Rola i zadania premiera Sławoja Felicjana Składkowskiego w procesie kierowania pracami rządu, „Res Historica”, 2004, z. 16, s. 65-81.

Podróże inspekcyjne premiera gen. dyw. Sławoja Felicjana Składkowskiego na przykładzie inspekcji Białostocczyzny [w:] Polska i jej wschodni sąsiedzi w XX wieku. Studia i materiały ofiarowane prof. dr. hab. Michałowi Gnatowskiemu w 70-lecie urodzin, red. nauk. H. Konopka, D. Boćkowski, Białystok 2004, s. 185-195.

Państwo – społeczeństwo – obywatele w myśli politycznej obozu piłsudczykowskiego (1926-1935), [w:] Dziedzictwo Andrzeja Frycza Modrzewskiego w myśli humanistycznej i politycznej, t. 1: Dziedzictwo Andrzeja Frycza Modrzewskiego w myśli politycznej, pod red. J. Kukulskiego, Toruń 2004, s. 342-364.

Polityczne i zdrowotne aspekty pobytu marszałka Józefa Piłsudskiego na Maderze, [w:] Międzynarodowe aspekty życia i działalności Józefa Piłsudskiego, pod red. L. Maliszewskiego, Lublin 2004, s. 207-220.

Działalność wojskowa i polityczna lekarza 7 (3) pp. I Brygady Legionów Polskich kpt. Sławoja Składkowskiego w okresie walk na Wołyniu w latach 1915-1916, „Ucrainica Polonica”, t. 1, Київ – Житомир 2004, s. 121-135.

Obcy wśród swoich: losy gen. dyw. Sławoja Felicjana Składkowskiego w latach 1939-1941, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”. Sectio F (Losy Polaków pośród swoich i obcych), 2005, vol. LX, s. 193-207.

Angielskie lata Sławoja Felicjana Składkowskiego, [w:] Historia i bibliologia. Księga dedykowana pamięci doktora Zdzisława Konstantego Jagodzińskiego (1927-2001), pod. red. J. Farysia i M. Szczerbińskiego, Gorzów Wielkopolski 2005, s. 75-85.

Administracyjne aspekty działalności prozdrowotnej ministra spraw wewnętrznych Felicjana Sławoja Składkowskiego,[w:] Z dziejów zdrowia publicznego, pod red. Jana Nosko, Łódź 2006, s. 289-306.

Sławoja Składkowskiego związki z Józefem Piłsudskim, [w:] Spotkania z Józefem Piłsudskim, pod red. L. Maliszewskiego, Lublin 2006, s. 41-56.

Przewrót majowy 1926 roku. Wydarzenia, ludzie, opinie, [w:] Przewrót majowy w historiografii i dydaktyce historii z perspektywy osiemdziesięciolecia. Materiały z sesji popularnonaukowej, pod red. M. Białokura, Opole 2006, s. 15-38.

Przewrót majowy w komentarzach i ocenach Brytyjczyków w świetle raportów Poselstwa brytyjskiego w Warszawie, [w:] Zamach stanu Józefa Piłsudskiego 1926 roku, pod red. M. Siomy, Lublin 2007, s. 111-132.

Społeczne konsekwencje najazdu Armii Czerwonej na Lubelszczyznę w 1920 roku, „Rocznik Chełmski”, Chełm 2007, t. 11, s. 111-128; Toż: Суспільні наслідки нападу Червоної Армії на Люблїнщину у 1920 році, ibidem, s. 409-427.

Państwo w myśli politycznej Obozu Zjednoczenia Narodowego. Zarys problematyki, [w:] Między Europą naszych pragnień a Europą naszych możliwości, t. I, pod red. J. Farysia, T. Sikorskiego, P. Słowińskiego, Gorzów Wielkopolski 2007 [druk 2008], s. 197-210.

Piłsudczycy w Palestynie 1940-1945, [w:] Polska bez Marszałka. Dylematy piłsudczyków po 1935 roku, zbiór studiów pod red. M. Wołosa i K. Kani, Toruń 2008, s. 125-149.

Geneza i założenia programowe Związku Pracy Państwowej, „Niepodległość”, Warszawa 2008, t. LVIII, s. 236-256.

Spadkobiercy Piłsudskiego. Parlament i parlamentarzyści piłsudczykowscy w latach 1935-1939, [w:] Józef Piłsudski a parlamentaryzm polski, pod red. nauk. A. Adamczyka, Warszawa – Bełchatów 2009, s. 135-158.

Działalność administracyjna gen. Sławoja Składkowskiego w pierwszym dziesięcioleciu II Rzeczypospolitej, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, t. II, pod red. A. Góraka, D. Magiera, Lublin – Siedlce 2009, s. 237-247.

Zawsze wierni. Środowisko piłsudczyków „palestyńskich” wobec postaci Józefa Piłsudskiego (1941-1944), [w:] Post hominum memoriam. Profesorowi Januszowi Farysiowi – uczniowie i przyjaciele, pod red. Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej i Przemysława Słowińskiego, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2009, s. 191-207.

Wizja Polski powojennej w myśli politycznej Ignacego Matuszewskiego i piłsudczyków w Palestynie (1941-1944), [w:] Polskie niepodległości. Wizje państwa i społeczeństwa w okresie przełomów 1918-1945-1989, pod red. Janusza Farysia, Przemysława Słowińskiego, Tomasza Sikorskiego, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2009, s. 229-246.

Młodzi contra starzy: Legion Młodych w obozie piłsudczykowskim (1930-1935), [w:] Adaptacja – reforma – stabilizacja. Przestrzeń publiczna we współczesnych systemach politycznych, red. naukowa Tomasz Koziełło, Przemysław Maj, Waldemar Paruch, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010, s. 161-175.

Publicysta polityczny w dobie rządów piłsudczyków (1926-1939), [w:] Marian Kukiel. Historyk w świecie polityki, red. naukowa Rafał Habielski, Marek Jabłonowski, Seria: Ludzie – media – polityka, t. 2, Warszawa 2010, s. 105-130.

Koncepcja i realizacja hasła konsolidacji narodowej w latach 1936-1939. Założenia ogólne, „Dzieje Najnowsze”, R. XLII, 2010, nr 2, s. 85-101.

Spór o konsolidację narodową w okresie zagrożenia wojennego (1938-1939), „Res Historia”, 2011, nr 31, s. 177-195.

„Polski totalitaryzm”, czyli spór o oblicze polityczne Obozu piłsudczykowskiego i Obozu Zjednoczenia Narodowego w latach 1937-1939, [w:] Europa XX wieku między totalitaryzmem, autorytaryzmem a demokracją, pod red. A. Adamczyka, P. Binieckiej, K. Kaźmierczak, Wydawnictwo NWP, Piotrków Trybunalski 2011, s. 123-144.

„Wiadomości” londyńskie jako źródło poznania historii II Rzeczypospolitej (zamachu stanu Józefa Piłsudskiego 1926 roku) w warunkach emigracyjnych,[w:] Historia w kulturze współczesnej. Niekonwencjonalne podejście do przeszłości, red. P. Witek, M. Mazur, E. Solska, Wydawnictwo Edytor.org, Tczew 2011, s. 326-341.

Piłsudczycy w Palestynie wobec powojennych granic Rzeczypospolitej, [w:] W służbie Clio. Księga poświęcona pamięci Profesora Tadeusza Radzika, pod red. J. Kłapcia, W. Kozyry, G. Kuprianowicza, L. Litwińskiego, M. Mazura, M. Siomy, R. Wysockiego, Lublin 2012, s. 169-184.

Symbole w propagandzie Obozu Zjednoczenia Narodowego, [w:] Metamorfozy społeczne, t. 4: Kultura i społeczeństwo II Rzeczpospolitej, red. nauk. Włodzimierz Mędrzecki, Agata Zawiszewska, Instytut Historii PAN, Warszawa 2012, s. 161-177.

Edward Śmigły-Rydz wobec Obozu Zjednoczenia Narodowego – współdziałanie, czy „kohabitacja”?, „Niepodległość”, 2012, t. LXI, s. 185-204.

Polityka Obozu Zjednoczenia Narodowego wobec wsi i chłopów w latach 1937-1939, „Res Historica”, 2013, nr 35, s. 129-148.

Polityka zagraniczna i międzynarodowa Rzeczypospolitej w myśli politycznej i propagandzie Obozu Zjednoczenia Narodowego, „Niepodległość”, 2014, t. LXIII, s. 205-223.

Polityka władz Rzeczypospolitej w dobie zagrożenia wojennego (październik 1938 – sierpień 1939), [w:] Kampania Polska 1939. Polityka – Społeczeństwo – Kultura, t. 2: Polityka i społeczeństwo. Imponderabilia, pamięć, kultura, red. Marek Deszczyński, Tymoteusz Pawłowski, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2014, ss. 7-26.

Biografie paralelne?, czyli o pobycie piłsudczyków generałów Sławoja Składkowskiego i Kordiana Zamorskiego w Rumunii w latach 1939-1940, [w:] Polska i Rumunia. Wspólnie – obok – blisko, pod red. Elżbiety Wieruszewskiej-Calistru, Simony-Adriany Marcu, Wydawca S.C. Tipo-Lidana S.R.L., Suceava 2015, s. 152-175.

Myśl polityczna Legionu Młodych – Akademickiego Związku Pracy dla Państwa. Wprowadzenie do tematu, „Humanities and Social Sciences”, R.22, 2015, vol. XX, nr 2, s. 133-153.

Koncepcja władzy i spór o elitę obozu piłsudczykowskiego w latach 1935-1939. Zarys zagadnienia, „Dzieje Najnowsze”, R. XLVII, 2015, nr 4, s. 69-81.

Generał Sławoj Felicjan Składkowski – serwilista, czy niezależny polityk w mundurze?, [w:] Kadry decydują o wszystkim. Studia z dziejów biografistyki wojskowej, pod red. Jacka Jędrysiaka, Daniela Koresia, Grzegorza Straucholda i Krzysztofa Widzińskiego, Seria: „Wrocławskie Studia z Historii Wojskowości”, t. 4, Wydawnictwo GAJT, Wrocław 2015, s. 551-572.

Legion Młodych – Akademicki Związek Pracy dla Państwaa Józef Piłsudski, [w:] Józef Piłsudski. Człowiek – żołnierz – polityk, red. nauk. Zbigniew Girzyński i Jarosław Kłaczkow, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 382-404.

Tradycje patriotyczne na łamach dwutygodnika „Ziemia Tomaszowska”, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 2016, t. XIII, s. 235-248.

Akt 5 listopada w Lublinie, [w:] Akt 5 listopada 1916 roku i jego konsekwencje dla Polski i Europy, red. nauk. Jarosław Kłaczkow, Krzysztof Kania, Zbigniew Girzyński, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 94-112.

1926 m. Józefo Piłsudskio valstybės perversmo kariniai aspektai, „Acta Historica Universitatis Klaipedensis” 2016, vol. XXXII, s. 58-75.

Władysław Raczkiewicz – minister spraw wewnętrznych w latach 1921, 1925-1926, 1935-1936, [w:] Londyńska reduta, t. 1: Władysław Raczkiewicz (1885-1947), red. nauk. Jarosław Kłaczkow, Mirosław Golon, Krzysztof Kania, Zbigniew Girzyński, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, s. 39-76.

Swoi – inni czy obcy? Przypadek młodolegionistów w obozie piłsudczykowskim, [w:] Obcy/Inny. Analiza przypadków, pod red. Małgorzaty Karwatowskiej, Roberta Litwińskiego, Adama Siwca, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017, s. 321-345.

Ku upadkowi. Legion Młodych w latach 1935-1937, „Przegląd Zachodni”, 2018, nr 3, s. 81-95.

Dispute on “polish totalitarianism” of the authorities in the years 1937-1939, „Studia Humanistyczno-Społeczne” 2018, t. 20, s. 15-39.

Piłsudczycy, ale nie sanatorzy. Młodolegioniści w obozie pomajowym (1930-1935), [w:] Piłsudczycy i sanatorzy drugiego planu (1926-1939). Portrety zbiorowe i indywidualne, red. nauk. Robert Litwiński i Marek Sioma, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2019, s. 191-211.

Historia polityczna, [w:] Metamorfozy społeczne, t. 22: Wokół nowej syntezy dziejów Drugiej Rzeczypospolitej, red. nauk. W. Mędrzecki, Wydawca: IH PAN, Warszawa 2019, s. 39-49.

Главные направления административной деятельности ген. Фелициана Славоя Складковского, [w:] Управление документацией: прошлое, настоящее, будущее, ред. Ю.М. Кукарина, Wydawnictwo: ООО «ТЕРМИКА.РУ», Wydawca: Russian State University fot the Humanities, Moscow, Москва 2019, s. 183-195.

Refleksje i uwagi do książki Tomasza Chłopeckiego, Myśl polityczna i prawna obozu rządzącego w Polsce w latach 1935-1939. Państwo – Prawo – Gospodarka, Wydawca FNCE sp. z o.o., Poznań 2018, ss. 605, „Przegląd Sejmowy” 2019, nr 6(155), s. 125-144.

Borderline on Fire” – the Film image of the Polish Inter-War Period as an Element of Public Discourse, „Res Historica” 2020, nr 50, s. 483-507 DOI:10.17951/rh.2020.50.483-507.

Wizja gospodarki Obozu Zjednoczenia Narodowego, [w:] Procesy modernizacyjne w Drugiej Rzeczypospolitej, pod red. nauk. Pawła Graty, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2020, s. 37-67.

W dniach zamachu stanu Józefa Piłsudskiego (12-15 maja 1926 r.), [w:] Dzieje Lubelszczyzny 1918-1939. Aspekty polityczne, red. M. Kruszyński, R. Litwiński, W. Kozyra, D. Magier, T. Osiński, Wydawnictwo IPN, Lublin-Warszawa 2020, s. 453-483.

The First Two Years at the Wawel Castle. The Origin of the Conflict Over Marshal Piłsudski’s Coffin, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2021, nr 2 [w druku].

Biogramy

Eugeniusz Jędrusyna 1915-2014, „Rocznik Lubelski” 2014, t. XL, s. 263.

Śmigły-Rydz Edward, [w:] Leksykon piłsudczykowski, t. 2: Słownik biograficzny M-Ż, red. Jakub H. Szlachetko, Karol Dziuda, Kamil Piskała, Gdańsk 2017, s. 277-284.

Artykuły recenzyjne

W związku z książką Piotra Cichorackiego, Legenda i polityka. Kształtowanie się wizerunku marszałka Józefa Piłsudskiego w świadomości zbiorowej społeczeństwa polskiego w latach 1918-1939, Kraków 2005, ss. 411, „Kwartalnik Historyczny”, R. CXV, 2008, nr 3, s. 61-68.

Spór o recepcję postaci Sławoja Składkowskiego w związku z książką Marka Czarniawskiego, Sławoj Składkowski w legendzie, Białystok 2007, ss. 337, „Dzieje Najnowsze”, R. XLII, 2010, nr 2, s. 237-248.

Polskie samobójstwo, czyli pięćdziesiąt cztery uwagi, pytania, komentarze, refleksje i opinie o książce Piotra Zychowicza, Obłęd ’44. Czyli jak Polacy zrobili prezent Stalinowi wywołując Powstanie Warszawskie, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2013, ss. 511, „Res Historica” 2013, nr 36, s. 315-325.

Rafał A. Ziemkiewicz, Jakie piękne samobójstwo. Narracje o wojnie, szaleństwie i cynizmie, Wydawca fabryka słów, Lublin 2014, ss. 397, „Res Historica” 2014, nr 37, s. 266-276.

Inne spojrzenie, czyli odmienna interpretacja zamachu stanu Józefa Piłsudskiego w związku z książką Czesława Witkowskiego, Majowy zamach stanu. Czy działania podjęte przez piłsudczyków były w pełni zaplanowane, czy też w dużym stopniu okazały się działem przypadku? Wojskowy rokosz Piłsudskiego, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2016, ss. 340, „Dzieje Najnowsze” 2018, nr 1, s. 319-335.

Ścieżką obok tematu i faktów. Uwagi i refleksje nad książką Przyczyny i skutki przewrotu majowego 1926 roku, pod redakcją naukową Janusza Gmitruka, Wydawca: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa 2017, ss. 435 + 12 nlb., „Res Historica” 2018, nr 45, s. 373-404.