Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Kamil Sikora

dr hab. Kamil Sikora
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO I NAUKI O ADMINSTRACJI
Telefon
81-537-58-18
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Rok akademicki 2023/2024


semestr zimowy


konsultacje czwartek 9:30-11:00


pokój 703


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Adres

Pl.Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

O sobie

od 2001 roku zatrudniony w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji kolejno na stanowisku asystenta (od 2002 r.), adiunkta (od 2007 r.), profesora uczelni (od 2019 r.).

2006 r. - uzyskanie stopnia doktora nauk prawnych na podstawie dysertacji "Nadzór nad samorzadem terytirlanym a samodzielność i publicznoprawna podmiotowośc gminy" - nagroda III stopnia JM Rektora UMCS

2018 r. - uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie dorobku naukowego i monografii pt. "Istota i charakter prawny aktow prawa miejscowgo w zakresie ich sądowoadministracyjnej kontroli " - Lublin 2017 - nagroda II stopnia JM Rektora UMCS

 

Pełnione funkcję:

- Kierownik - Podyplomowych Studiów Administracji - Wydział Zamiejscowy UMCS w Puławach

- Kierownik - studia podyplomowe "Administracja Publiczna" - Wydział Prawa i Administracji UMCS

 


Działalność naukowa

Tematyka badawcza obejmuję problematykę

  • ustroju administracji publicznej
  • pozycji jednostek samorządu terytorialnego w struktrze państwa
  • kontroli i nadzoru w działaniach administracji publicznej