Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Magdalena Błachnio

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA CHEMII FIZYCZNEJ
Telefon
+48 815375637
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

piątek 12.30-14.30 (zdalne, aplikacja Teams, zespół Konsultacje, kod zu5c224)

Działalność naukowa

TEMATYKA BADAWCZA:

Synteza węgli aktywnych oraz biokompozytów oraz analiza wpływu parametrów procesu syntezy na właściwości fizykochemiczne otrzymanych materiałów.

Badania procesów usuwania herbicydów, barwników i związków aromatycznych z roztworów wodnych na materiałach węglowych i biokompozytach.

Badania procesów równowagowych, kinetyki adsorpcji i zależności temperaturowych w układach jedno- i wieloskładnikowych.

Optymalizacja danych doświadczalnych w ramach teorii adsorpcji na energetycznie niejednorodnych ciałach stałych.

PROJEKTY NAUKOWE

Projekt na wymianę osobową na lata 2018-2019 w ramach konkursu polsko-ukraińskiego. Tytuł: „Synthesis of hybrid carbon-mineral sorbents for adsorption of toxic compounds”, wykonawca.

Projekt na realizację działania naukowego Nr dec-2017/01/X/ST5/01369. Tytuł: „Węgle aktywne z odpadów roślinnych w adsorpcji zanieczyszczeń środowiskowych”. Projekt realizowany w ramach konkursu MINIATURA1 Narodowego Centrum Nauki, kierownik.

Projekt badawczy Nr. FP7-612484. Tytuł: “Nanostructured Biocompatible/Bioactive Materials”. Projekt realizowany w ramach 7 Ramowego Programu Unii Europejskiej, Maria Curie Action, People, International Research Staff Exchange Schem, wykonawca.

Projekt Nr. 230790, Tytuł: „Hybrid nanocomposites and their applications”, Projekt realizowany w ramach 7 Ramowego Programu Unii Europejskiej, Maria Curie Action, People, International Research Staff Exchange Schem, wykonawca.

STAŻE NAUKOWE

28.01-27.02.2018 - O.O. Chuiko Institute of Surface Chemistry of NAS of Ukraine, Kijów, Ukraina.

(Węgle aktywne z odpadów roślinnych w adsorpcji zanieczyszczeń środowiskowych).

1-31.07.2016 – O.O. Chuiko Institute of Surface Chemistry of NAS of Ukraine, Kijów, Ukraina.

(Modyfikacja porowatych i nieporowatych krzemionek chitozanem z fazy gazowej).

1-31.10.2015 – O.O. Chuiko Institute of Surface Chemistry of NAS of Ukraine, Kijów, Ukraina.

(Otrzymywanie kompozytów chitozanowo-krzemionkowych metodą bezpośredniej syntezy oraz impregnacji z roztworu).

PUBLIKACJE:

A. Deryło-Marczewska, M. Błachnio, A.W. Marczewski, B. Buczek, A. Świątkowski, Adsorption of chlorophenoxy pesticides on extruded activated carbon with gradually removed external granule layers, Chemical Engineering Journal, 308, 2017, 408–418.

M. Zienkiewicz-Strzałka, M. Błachnio, A. Deryło-Marczewska, R.B. Kozakevych, Y.M. Bolbukh, , V.A. Tertykh, Silver nanoparticles deposited on pyrogenic silica solids: Preparation and textural properties. Adsorption Science & Technology, 35 (7–8), 2017, 714–720.

M. Błachnio, T.M. Budnyak, A. Deryło-Marczewska, A.W. Marczewski, V.A. Tertykh, Chitosan-silica hybrid composites and their application for removal of sulfonated azo dyes from aqueous solutions, Langmuir 34 (6), 2018, 2258–2273.

A. Deryło-Marczewska, M. Błachnio A.W. Marczewski, M. Seczkowska, B. Tarasiuk, Phenoxyacid pesticide adsorption on activated carbon – equilibrium and kinetics. Chemosphere, 214 (2019) 349-360.

M. Błachnio, A. Deryło-Marczewska, M. Sęczkowska, Influence of pesticide properties on adsorption capacity and rate on activated carbon from aqueous solution, Sorption, IntechOpen (2019) 1-25.