Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Barbara Sadownik

Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA GERMANISTYKI
Telefon
081-537-26-20
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

środa  12.00 - 13.00.      [p. 512 NH]


          15.00 - 16.00

O sobie

Stanowisko administracyjne:

 

Specjalność naukowa:

językoznawstwo germańskie, językoznawstwo germańskie stosowane – glottodydaktyka, psycholingwistyka

Zainteresowania naukowe:

glottodydaktyka antropocentryczna i dyscypliny jej pokrewne, tj. lingwistyka generatywna, psycholingwistyka, neurolingwistyka, neurobiologia, psychologia procesów poznawczych, neuronauka kognitywna

Wykształcenie

 • 1971-1975 Liceum Ogólnokształcące im I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej
 • 1975-1979 studia magisterskie na Filologii Germańskiej UMCS; tytuł magistra na podstawie pracy z zakresu literatury niemieckiej;
 • 1979 podjęcie pracy w Zakładzie Filologii Germańskiej UMCS w charakterze asystenta pod kierunkiem Kierownika Zakładu prof. dr hab. Jerzego Brzezińskiego
 • 1987 uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (promotor: prof. dr hab. J. Brzeziński; recenzeci: prof. dr hab. H. Wode, Instytut Anglistyki Uniwersytetu w Kilonii; prof. dr hab. W. Pfeiffer, Instytut Filologii UAM w Poznaniu)
 • 1997 uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych (specjalność: językoznawstwo germańskie stosowane; recenzenci: prof. dr hab. F. Grucza Uniwersytet Warszawski, prof. dr hab. J. Jeszke KUL, prof. dr hab. J. Mazur UMCS Lublin)
 • 2001 mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMCS na okres 5 lat
 • 2012 nadanie tytułu naukowego profesora nauk humanistycznych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • 2014 mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego

Tematyka badawcza

(1)   Glottodydaktyka jako nauki i jej interdyscyplinarność

Naukowe podstawy glottodydaktyki i jej relacje z naukami pokrewnymi.

Metodologia badań w lingwistyce i glottodydaktyce antropocentrycznej.

(2)   Język – gramatyka uniwersalna – akwizycja języka - instrukcja gramatyczna

Psycholingwistyczne i neurobiologiczne aspekty akwizycji języków obcych. Instrukcja gramatyczna a naturalne procesy akwizycyjne w nauce języka obcego: możliwości i granice wykorzystania eksplikatywnej wiedzy gramatycznej w procesie akwizycji składni języka niemieckiego jako obcego. Relacje między wiedzą leksykalną a wiedzą formalno-gramatyczną w procesie akwizycji języków obcych.

(3)   Język – umysł – mózg. Modularna koncepcja umysłu/mózgu ludzkiego i jej implikacje glottodydaktyczne

Biogenetyczne uwarunkowania procesu akwizycji języka obcego: Zdolności językowe w świetle modularnych teorii umysłu/mózgu - implikacje glottodydaktyczne; Wczesna dwujęzyczność wzgl. wielojęzyczność - parametr wieku w nauce języków obcych – neuropsychologiczna perspektywa. Dwu- i wielojęzyczność w świetle klasycznych badań neurolingwistycznych i w świetle technik neuroobrazowania (Neuoimaging);

(4)   Język – kultura – poznanie. Interkulturowe aspekty procesu akwizycji języka obcego.

Zagadnienia rozwoju kompetencji językowej, komunikatywnej i kulturowej w procesie glottodydaktycznym; Wielojęzyczność i wielokulturowość w procesie glottodydaktycznym

Prace teoretyczne i empiryczne wpisują się w główny nurt badań wyznaczonych przez twórców glottodydaktyki polskiej i zmierzają do rekonstrukcji ogólnoludzkiego wyposażenia lingwo-akwizycyjnego, tj. wyróżnienia, deskrypcji i eksplikacji tego, co się nazywa specyficzną zdolnością ludzi do przyswajania sobie języków w ogóle, w tym języków obcych w szczególności. Zasadniczym celem tych badań jest wypracowanie koherentnej, dobrze udokumentowanej teorii akwizycji języków obcych w ramach ujęć generatywno–modularnych, teorii pozwalającej na stworzenie naukowych podstaw kształcenia nauczycieli języków obcych.

Staże krajowe i zagraniczne, stypendia, visiting professorship

 • 15.02.-30.06.1983 UAM w Poznaniu
 • 1.09.-30.09. 1984 Prien/ München, Goethe-Institut, Niemcy
 • 1.10.1986-28.02.1987 Justus Liebig Universität Gießen, Niemcy, (stypendium fundacji DAAD);
 • 15.06.-15.06. 1987 Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Niemcy
 • 1.07.-30.08.1987 Albert Ludwigs Universität Freiburg, Niemcy
 • 1.09.-30.09.1988 Ludwig-Maximilians-Universität München, Niemcy
 • 1.07-15.09.1989Eberhard Karls Universität in Tübingen, Niemcy (stypendium fundacji Roberta Boscha
 • 1.10.1990 - 15.02.1991 Uniwersytet we Fryburgu, Bernie i Bazylei w Szwajcarii (stypendium naukowe rządu szwajcarskiego: Sonderprogramm. Junge Dozenten);
 • 15.10. 1991- 5.12. 1991 Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Austria;
 • 1.06-30.09. – w latach 1992-1995 Universität in Fribourg: Vorbereitungskurse auf das Hochschulstudium in der Schweiz (prowadzenie międzynarodowych kursów języka niemieckiego, zbieranie danych empirycznych do rozprawy habilitacyjnej)
 • 1.10.1995 - 30.11. 1995 Instytut Audio-Psycho-Fonologii w Paryżu, Francja;
 • 1.11.1996 - 15.12. 1996 Universität Wien, Austria;
 • 1.06-30.06. 1997 Freie Universität Berlin, Niemcy;
 • 1997-2008 koordynacja ze strony UMCS współpracy z Institut für deutsche Sprache (IdS) /Lern- und Forschungszentrums Fremdsprachen (LeFoZeF) Universität Fribourg w Szwajcarii w ramach bilateralnego programu ERASMUS/SOKRATES (wymiana studentów i pracowników, wielokrotne kwerendy biblioteczne, trzykrotne zatrudnienie jako visiting professor w Instytucie Języka Niemieckiego Uniwersytetu we Fryburgu).

Członkowstwo w towarzystwach naukowych

Stowarzyszenie Germanistów Polskich (od 2012 członek Komisji Rewizyjnej SGP)

Międzynarodowe Stowarzyszenie Germanistów / Internationale Vereinigung für Germanistik

Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej

Udział w rozwoju kadry naukowej i w procedurach ocen dorobku naukowego

promotor ponad 450 prac magisterskich (ok. 300 w UMCS, 150 w KUL)

promotor 2  prac doktorskich  (opiekun naukowy kolejnych trzech rozpraw doktorskich)

recenzent 6 rozpraw doktorskich, 1 rozprawy habilitacyjnej

członek Komisji ds. Przewodu Habilitacyjnego (3)

członek Komisji Rady Wydziału Humanistycznego UMCS w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora (3)

Działalność dydaktyczna i organizacyjna

koordynator szwajcarskiego programu rządowego „Sonderprogramm Osteuropa. Das Teacher Trainer- Modell” w latach 1992-1996 (prowadzenie warsztatów doskonalenia zawodowego nauczycieli języka niemieckiego)

kierownik trzech edycji studiów podyplomowych w zakresie nauczania języka obcego w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu (2001/02, 2002/03, 2003/04: opracowanie programu autorskiego studiów, prowadzenie zajęć z glottodydaktyki w języku polskim adresowanych do nauczycieli języka niemieckiego i angielskiego i seminarium dyplomowego)

kierownik studiów podyplomowych w UMCS Przygotowanie Pedagogiczne do Nauczania Języka Niemieckiego, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (2004/05, 2005/06; opracowanie programu autorskiego studiów i całej dokumentacji niezbędnej do przetargu, prowadzenie zajęć z glottodydaktyki)

kierownik merytoryczny zadań w ramach realizacji projektu pt: „www.praktyki.wh.umcs” - Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS (2011-2104)

Udział w pracach i funkcje w towarzystwach i organizacjach naukowych

członek Senackiej Komisji d/s Dydaktyki i Wychowania UMCS

członek Rady Naukowej czasopisma „Niemiecki w Dialogu”

członek Rady Naukowej Lubelskich Materiałów Neofilologicznych

Zajęcia dydaktyczne

Wykłady z glottodydaktyki, psycholingwistyki, neurolingwistyki,  językoznawstwa współczesnego, metodologii badań glottodydaktycznych, konwersatorium z psycholingwistyki i neurolingwistyki, zajęcia specjalizacyjne, seminarium magisterskie z glottodydaktyki, 

Nagrody i wyróżnienia:

Srebrny Krzyż Zasługi (2004)

Medal Komisji Edukacji Narodowej (2009)

Zloty Medal za Długoletnią Służbę (2011)

 Załączniki