Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Mirosław Ryszkiewicz

Stanowisko
adiunkt ze stopniem
Jednostki
KATEDRA WSPÓŁCZESNEJ LITERATURY I KULTURY POLSKIEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Rok akademicki 2019/2020


Dyżury w semestrze letnim


(pokój 234 "Nowa Humanistyka")


wtorek 11.30-12.30


środa 12.00-13.00


 


 

O sobie

Tytuł magistra filologii polskiej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 1991, tytuł pracy magisterskiej: Polityczna strategia powieści Juliusza Kadena-Bandrowskiego (promotor: prof. dr hab. Janusz Misiewicz, recenzent: prof. dr hab. Krzysztof Stępnik).

Stopnień naukowy doktora nauk humanistycznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2001, tytuł rozprawy doktorskiej: Powieściowa forma ideologii. Na przykładzie twórczości Stefana Kisielewskiego (promotor: prof. dr hab. Maria Woźniakiewicz-Dziadosz, recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Tomasik, prof. dr hab. Jerzy Święch).

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłdowskiej w Lublinie, 2013, tytuł jednotematycznego cyklu artykułów i rozpraw: Retoryczna analiza dzieł literackich.

 


Działalność naukowa

Publikacje:

1. Polityczny światopogląd powieści Juliusza Kadena-Bandrowskiego, [w:] Formy dyskursu w powieści, pod red. M. Woźniakiewicz-Dziadosz, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1997, s. 47–68.

2. Kontrrewolucja – powstanie – kontrrewolucja”. Wydarzenia 1956 roku na Węgrzech w języku propagandy PRL (na materiale „Trybuny Ludu”), [w:] Tematy węgierskie, pod red. M. Woźniakiewicz-Dziadosz, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1997, (współautor – Paweł Nowak), s. 95–113.

3. Polskim piórem o węgierskim październiku. Antologia. Wybór i wstęp István D. Molnár. Pracownia Hungarystyki UAM. Wydawnictwo WiS, Poznań 1996, „Ruch Literacki” 1997, nr 158, (recenzja).

4. Politycznie przenicowany świat powieści kryminalnej. „Zbrodnia w Dzielnicy Północnej” Stefana Kisielewskiego, [w:] Fabularność i dekonstrukcja, pod red. M. Woźniakiewicz-Dziadosz, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998, s. 21–62.

5. Zwierciadło „Dziennika 1954” Leopolda Tyrmanda. Cenzura i kreacja, [w:] Literatura i komunikacja. Od listu do powieści autobiograficznej, pod red. A. Blaima i Z. Maciejewskiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998, s. 211–231.

6. Felietony Kisiela w okowach cenzury PRL, [w:] Poetyka i pragmatyka gatunków dziennikarskich, pod red. W. Furmana i K. Wolnego-Zmorzyńskiego, Wydawnictwo „Tarcza”, Rzeszów 1999, s. 63–93.

7. Polityczna taktyka romansu w powieściach Stefana Kisielewskiego, [w:] Polono-Hungarica, Eötvös Loránd Tudomańyegyetem, Lengyel Filológiai Tanszék, Budapest 2000, s. 127–142.

8. świadectwo epoki. O koncepcji literatury Stefana Kisielewskiego, „Slavica. Annales Instituti Slavici Universitatis Debreceniensis” 2000, nr XXX, s. 171–192.

9. Pisarstwo Stefana Kisielewskiego w okowach systemu (komunikacyjnego), [w:] Polacy i Węgrzy w Europie. Język, literatura, kultura – paralele i kontakty, pod red. L. K. Nagya, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója, Debreczyn 2001, s. 169–198.

10. Mowa ezopowa w felietonach Kisiela, „Pamiętnik Literacki” 2002, z. 1, s. 113–135.

11. Forma ideologii – ideologia formy. O powieściach Stefana Kisielewskiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003, 377 s.

12. Co o Węgrach i Węgrzech polska młodzież wiedzieć powinna? Retoryczna analiza powieści Adama Bahdaja, „Slavica. Annales Instituti Slavici Universitatis Debreceniensis” 2003, nr XXXII, s. 93–108.

13. Ironia w dialogu międzytekstowym. „Wszystko inaczej” Stefana Kisielewskiego, [w:] Kultura tworzona w dialogu cywilizacji Europy, t. III, Prace interdyscyplinarne, pod red. L. Rożek i Sz. Jabłońskiego OSPIE, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa 2003, s. 525–536.

14. Perswazja bez manipulacji. Retoryka mowy ezopowej w powieści. (Perspektywy badawcze), [w:] Manipulacja w języku, pod red. P. Krzyżanowskiego, P. Nowaka, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, s. 261–276.

15. List w „interesownej” i „nieinteresownej” odmianie dzieła literackiego, „Annales UMCS” 2004, vol. XXII, sectio FF, s. 47–64.

16. Lustra stereotypów. Węgrzy i Polacy według „Poradnika ksenofoba”, [w:] Wielokulturowość, tożsamość narodowa, mniejszości na Węgrzech i w Polsce. Język – literatura – kultura, pod red. E. Fórián, Debreceni Egyetem Kosszuth Egyetemi Kiadója, Debreczyn 2004, s. 305–317.

17. Retoryka mowy ezopowej w powieściach Stefana Kisielewskiego, [w:] Teatr wymowy. Formy i przemiany retoryki użytkowej, pod red. J. Sztachelskiej oraz J. Maciejewskiego i E. Dąbrowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2004, s. 391–409.

18. Figury narracji. Retoryczna analiza powieści „Cienie w pieczarze” Stefana Kisielewskiego i „Siła odpychania” Cezarego Michalskiego, [w:] Narracja i tożsamość (II). Antropologiczne problemy literatury, pod red. W. Boleckiego i R. Nycza, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2004, s. 411–428.

19. Blask skrzydeł archanioła, „Wiadomości Uniwersyteckie” 2005, nr 8, s. 23; [rec. T. Karabowicz, Portret ze skrzydłem archanioła. O poezji Ihora Kałyncia, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003].

20. Od tekstu i komunikatu do dzieła literackiego. Teoria retoryki w teorii literatury, [w:] Retoryka w Polsce. Teoria i praktyka w ostatnim półwieczu, pod red. M. Skwary, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 39–63.

21. Socrealizm w literaturze dla dzieci i młodzieży. Retoryczna analiza powieści oraz czasopism, [w:] Socrealizm. Fabuły – komunikaty – ikony, pod red. K. Stępnika, M. Piechoty, Wydawnictw UMCS, Lublin 2006, s. 179–195; (współautor – Paweł Nowak).

22. Między retoryką a retorycznością powieści Teodora Parnickiego, „Teksty Drugie” 2007, nr 1/2, s. 92–97; [rec. A. Juszczyk, Retoryka a poznanie. Powieściopisarstwo Teodora Parnickiego, Universitas, Kraków 2004].

23. Wersyfikacja polska, t. 1 Teksty teoretyczne i słowniczek pojęć, t. 2 Analizy wersyfikacyjne, t. 3 Ćwiczenia wersyfikacyjne i antologia wierszy, pod red. M. Woźniakiewicz-Dziadosz i M. Ryszkiewicza, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007 (współautorzy – A. Chomiuk, A. Kalbarczyk, M. Medecka, E. Pogonowska, A. Tryksza, M. Woźniakiewicz-Dziadosz).

24. Ideologia (w) powieści Kazimierza Wybranowskiego (Romana Dmowskiego). Analiza retoryczna „W połowie drogi” oraz „Dziedzictwa”, „Slavica. Annales Instituti Slavici Universitatis Debreceniensis” 2008, nr XXXVII, s. 77–91 [przedruk].

25. Od retoryki do retoryczności i z powrotem. Metamorfozy wiedzy o retoryce na przełomie XX i XXI wieku, [w:] Przeobrażenia w kulturze i edukacji na przełomie XX i XXI wieku, pod red. M. Karwatowskiej i A. Siwca, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie i Chełmskie Towarzystwo Naukowe, Chełm 2010, s. 107–121.

26. Ideologia (w) powieści Kazimierza Wybranowskiego (Romana Dmowskiego). Analiza retoryczna „W połowie drogi” oraz „Dziedzictwa”, [w:] Nacjonalizm polski do 1939 roku, pod red. K. Stępnika i M. Gabryś, cykl Wizje kultury polskiej i europejskiej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, 305–319.

27. Rytmy metafizyki? O wierszu w poezji Bolesława Leśmiana, „Slavica. Annales Instituti Slavici Universitatis Debreceniensis” 2010–2011, nr XXXIX–XL, s. 267–280.

28. Kisiela felietonowe życie po życiu (na łamach tygodników „Polityka” i „Wprost”), [w:] Dysonanse. Twórczość Stefana Kisielewskiego (1911–1991), pod red. A. Hejmeja, K. Hawryszków, K. Cudzich-Budniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 159–182.

29. Retoryka polskiej powieści kryminalnej po 1989 roku. Propozycja badawcza, [w:] Literatura i jej obrzeża. Prace ofiarowane Pani Profesor Marii Woźniakiewicz-Dziadosz, pod red. A. Chomiuk i M. Ryszkiewicza, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, s. 245–259.

30. O funkcjach wiersza w poezji Bolesława Leśmiana, [w:] Leśmian nowoczesny i ponowoczesny, pod red. B. Grodzkiego i D. Trześniowskiego, "Radomskie Monografie Filologiczne" nr 1/2012, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2012, 2. 197-210.

31. Etyka retoryki a moralność retoryczności, [w:] O wartościach i wartościowaniu. Historia – literatura – edukacja, pod red. M. Karwatowskiej i A. Siwca, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie i Chełmskie Towarzystwo Naukowe, Chełm 2012, s. 83–93.

32. Śmierć w darkroomie” Edwarda Pasewicza – „pierwszy polski kryminał gejowski!”, [w:] Oblicza płci. Literatura, pod red. M. Karwatowskiej i J. Szpyry-Kozłowskiej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, s. 193–203.

33. Retoryczne gry komunikacyjne w powieści kryminalnej „Orchidea” Marcina Świetlickiego, Gai Grzegorzewskiej i Irka Grina, [w:] Komunikacja – tradycja i innowacje, pod red. M. Karwatowskiej i A. Siwca, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie i Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Chełm 2013, s. 401–422.

34. Od Joanny Chmielewskiej do Olgi Rudnickiej. Retoryka humoru w polskiej powieści kryminalnej po roku 1989, [w:] Humor w kulturze i edukacji, pod red. E. Dunaj, I. Morawskiej i M. Latoch-Zielińskiej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, s. 13–30.

35. Zagadka i seks. Retoryczna analiza powieści kryminalnych Jacka Dąbały, [w:] O płci, ciele i seksualności w kulturze i historii, pod red. M. Karwatowskiej, R. Litwińskiego, A. Siwca, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, s. 265–284.