Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Mirosław Ryszkiewicz

Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA WSPÓŁCZESNEJ LITERATURY I KULTURY POLSKIEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Rok akademicki 2022/2023


Dyżury w semestrze letnim


pok. 229 (tzw. Stara Humanistyka) lub pok. 234 (tzw. Nowa Humanistyka)


wtorek 9.30-10.30


wtorek 11.30-12.30


 


 

O sobie

ORCID: 0000-0002-1683-6289

 

Tytuł magistra filologii polskiej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 1991, tytuł pracy magisterskiej: Polityczna strategia powieści Juliusza Kadena-Bandrowskiego (promotor: prof. dr hab. Janusz Misiewicz, recenzent: prof. dr hab. Krzysztof Stępnik).

Stopnień naukowy doktora nauk humanistycznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2001, tytuł rozprawy doktorskiej: Powieściowa forma ideologii. Na przykładzie twórczości Stefana Kisielewskiego (promotor: prof. dr hab. Maria Woźniakiewicz-Dziadosz, recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Tomasik, prof. dr hab. Jerzy Święch).

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłdowskiej w Lublinie, 2013, tytuł jednotematycznego cyklu artykułów i rozpraw: Retoryczna analiza dzieł literackich.

 


Działalność naukowa

Publikacje:

1. Polityczny światopogląd powieści Juliusza Kadena-Bandrowskiego, [w:] Formy dyskursu w powieści, pod red. M. Woźniakiewicz-Dziadosz, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1997, s. 47–68.

2. Kontrrewolucja – powstanie – kontrrewolucja”. Wydarzenia 1956 roku na Węgrzech w języku propagandy PRL (na materiale „Trybuny Ludu”), [w:] Tematy węgierskie, pod red. M. Woźniakiewicz-Dziadosz, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1997, (współautor – Paweł Nowak), s. 95–113.

3. Polskim piórem o węgierskim październiku. Antologia. Wybór i wstęp István D. Molnár. Pracownia Hungarystyki UAM. Wydawnictwo WiS, Poznań 1996, „Ruch Literacki” 1997, nr 158, (recenzja).

4. Politycznie przenicowany świat powieści kryminalnej. „Zbrodnia w Dzielnicy Północnej” Stefana Kisielewskiego, [w:] Fabularność i dekonstrukcja, pod red. M. Woźniakiewicz-Dziadosz, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998, s. 21–62.

5. Zwierciadło „Dziennika 1954” Leopolda Tyrmanda. Cenzura i kreacja, [w:] Literatura i komunikacja. Od listu do powieści autobiograficznej, pod red. A. Blaima i Z. Maciejewskiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998, s. 211–231.

6. Felietony Kisiela w okowach cenzury PRL, [w:] Poetyka i pragmatyka gatunków dziennikarskich, pod red. W. Furmana i K. Wolnego-Zmorzyńskiego, Wydawnictwo „Tarcza”, Rzeszów 1999, s. 63–93.

7. Polityczna taktyka romansu w powieściach Stefana Kisielewskiego, [w:] Polono-Hungarica, Eötvös Loránd Tudomańyegyetem, Lengyel Filológiai Tanszék, Budapest 2000, s. 127–142.

8. Świadectwo epoki. O koncepcji literatury Stefana Kisielewskiego, „Slavica. Annales Instituti Slavici Universitatis Debreceniensis” 2000, nr XXX, s. 171–192.

9. Pisarstwo Stefana Kisielewskiego w okowach systemu (komunikacyjnego), [w:] Polacy i Węgrzy w Europie. Język, literatura, kultura – paralele i kontakty, pod red. L. K. Nagya, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója, Debreczyn 2001, s. 169–198.

10. Mowa ezopowa w felietonach Kisiela, „Pamiętnik Literacki” 2002, z. 1, s. 113–135.

11. Forma ideologii – ideologia formy. O powieściach Stefana Kisielewskiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003, 377 s.

12. Co o Węgrach i Węgrzech polska młodzież wiedzieć powinna? Retoryczna analiza powieści Adama Bahdaja, „Slavica. Annales Instituti Slavici Universitatis Debreceniensis” 2003, nr XXXII, s. 93–108.

13. Ironia w dialogu międzytekstowym. „Wszystko inaczej” Stefana Kisielewskiego, [w:] Kultura tworzona w dialogu cywilizacji Europy, t. III, Prace interdyscyplinarne, pod red. L. Rożek i Sz. Jabłońskiego OSPIE, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa 2003, s. 525–536.

14. Perswazja bez manipulacji. Retoryka mowy ezopowej w powieści. (Perspektywy badawcze), [w:] Manipulacja w języku, pod red. P. Krzyżanowskiego, P. Nowaka, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, s. 261–276.

15. List w „interesownej” i „nieinteresownej” odmianie dzieła literackiego, „Annales UMCS” 2004, vol. XXII, sectio FF, s. 47–64.

16. Lustra stereotypów. Węgrzy i Polacy według „Poradnika ksenofoba”, [w:] Wielokulturowość, tożsamość narodowa, mniejszości na Węgrzech i w Polsce. Język – literatura – kultura, pod red. E. Fórián, Debreceni Egyetem Kosszuth Egyetemi Kiadója, Debreczyn 2004, s. 305–317.

17. Retoryka mowy ezopowej w powieściach Stefana Kisielewskiego, [w:] Teatr wymowy. Formy i przemiany retoryki użytkowej, pod red. J. Sztachelskiej oraz J. Maciejewskiego i E. Dąbrowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2004, s. 391–409.

18. Figury narracji. Retoryczna analiza powieści „Cienie w pieczarze” Stefana Kisielewskiego i „Siła odpychania” Cezarego Michalskiego, [w:] Narracja i tożsamość (II). Antropologiczne problemy literatury, pod red. W. Boleckiego i R. Nycza, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2004, s. 411–428.

19. Blask skrzydeł archanioła, „Wiadomości Uniwersyteckie” 2005, nr 8, s. 23; [rec. T. Karabowicz, Portret ze skrzydłem archanioła. O poezji Ihora Kałyncia, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003].

20. Od tekstu i komunikatu do dzieła literackiego. Teoria retoryki w teorii literatury, [w:] Retoryka w Polsce. Teoria i praktyka w ostatnim półwieczu, pod red. M. Skwary, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 39–63.

21. Socrealizm w literaturze dla dzieci i młodzieży. Retoryczna analiza powieści oraz czasopism, [w:] Socrealizm. Fabuły – komunikaty – ikony, pod red. K. Stępnika, M. Piechoty, Wydawnictw UMCS, Lublin 2006, s. 179–195; (współautor – Paweł Nowak).

22. Między retoryką a retorycznością powieści Teodora Parnickiego, „Teksty Drugie” 2007, nr 1/2, s. 92–97; [rec. A. Juszczyk, Retoryka a poznanie. Powieściopisarstwo Teodora Parnickiego, Universitas, Kraków 2004].

23. Wersyfikacja polska, t. 1 Teksty teoretyczne i słowniczek pojęć, t. 2 Analizy wersyfikacyjne, t. 3 Ćwiczenia wersyfikacyjne i antologia wierszy, pod red. M. Woźniakiewicz-Dziadosz i M. Ryszkiewicza, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007 (współautorzy – A. Chomiuk, A. Kalbarczyk, M. Medecka, E. Pogonowska, A. Tryksza, M. Woźniakiewicz-Dziadosz).

24. Ideologia (w) powieści Kazimierza Wybranowskiego (Romana Dmowskiego). Analiza retoryczna „W połowie drogi” oraz „Dziedzictwa”, „Slavica. Annales Instituti Slavici Universitatis Debreceniensis” 2008, nr XXXVII, s. 77–91 [przedruk].

25. Od retoryki do retoryczności i z powrotem. Metamorfozy wiedzy o retoryce na przełomie XX i XXI wieku, [w:] Przeobrażenia w kulturze i edukacji na przełomie XX i XXI wieku, pod red. M. Karwatowskiej i A. Siwca, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie i Chełmskie Towarzystwo Naukowe, Chełm 2010, s. 107–121.

26. Ideologia (w) powieści Kazimierza Wybranowskiego (Romana Dmowskiego). Analiza retoryczna „W połowie drogi” oraz „Dziedzictwa”, [w:] Nacjonalizm polski do 1939 roku, pod red. K. Stępnika i M. Gabryś, cykl Wizje kultury polskiej i europejskiej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, 305–319.

27. Rytmy metafizyki? O wierszu w poezji Bolesława Leśmiana, „Slavica. Annales Instituti Slavici Universitatis Debreceniensis” 2010–2011, nr XXXIX–XL, s. 267–280.

28. Kisiela felietonowe życie po życiu (na łamach tygodników „Polityka” i „Wprost”), [w:] Dysonanse. Twórczość Stefana Kisielewskiego (1911–1991), pod red. A. Hejmeja, K. Hawryszków, K. Cudzich-Budniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 159–182.

29. Retoryka polskiej powieści kryminalnej po 1989 roku. Propozycja badawcza, [w:] Literatura i jej obrzeża. Prace ofiarowane Pani Profesor Marii Woźniakiewicz-Dziadosz, pod red. A. Chomiuk i M. Ryszkiewicza, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, s. 245–259.

30. O funkcjach wiersza w poezji Bolesława Leśmiana, [w:] Leśmian nowoczesny i ponowoczesny, pod red. B. Grodzkiego i D. Trześniowskiego, "Radomskie Monografie Filologiczne" nr 1/2012, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2012, 2. 197-210.

31. Etyka retoryki a moralność retoryczności, [w:] O wartościach i wartościowaniu. Historia – literatura – edukacja, pod red. M. Karwatowskiej i A. Siwca, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie i Chełmskie Towarzystwo Naukowe, Chełm 2012, s. 83–93.

32. Śmierć w darkroomie” Edwarda Pasewicza – „pierwszy polski kryminał gejowski!”, [w:] Oblicza płci. Literatura, pod red. M. Karwatowskiej i J. Szpyry-Kozłowskiej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, s. 193–203.

33. Retoryczne gry komunikacyjne w powieści kryminalnej „Orchidea” Marcina Świetlickiego, Gai Grzegorzewskiej i Irka Grina, [w:] Komunikacja – tradycja i innowacje, pod red. M. Karwatowskiej i A. Siwca, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie i Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Chełm 2013, s. 401–422.

34. Od Joanny Chmielewskiej do Olgi Rudnickiej. Retoryka humoru w polskiej powieści kryminalnej po roku 1989, [w:] Humor w kulturze i edukacji, pod red. E. Dunaj, I. Morawskiej i M. Latoch-Zielińskiej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, s. 13–30.

35. Zagadka i seks. Retoryczna analiza powieści kryminalnych Jacka Dąbały, [w:] O płci, ciele i seksualności w kulturze i historii, pod red. M. Karwatowskiej, R. Litwińskiego, A. Siwca, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, s. 265–284.

36. Współczesna polska powieść kryminalna w kręgu literatury popularnej i wysokoartystycznej, [w:] Człowiek, zjawiska i teksty kultury w komunikacji społecznej, pod red. M. Karwatowskiej, R. Litwińskiego, A. Siwca, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, s. 185–201.

37. Retoryka teorii spiskowych w najnowszych polskich powieściach kryminalnych, [w:] Tropy literatury i kultury popularnej (II), pod red. S. Buryły, L. Gąsowskiej, D. Ossowskiej, Instytut Badań Literackich PAN, [Warszawa] 2016, s. 213–234.

38. Retoryczne funkcje najnowszej polskiej powieści kryminalnej dla dzieci i młodzieży, [w:] Kryminał. Między tradycją a nowatorstwem, pod red. M. Ruszczyńskiej, D. Kulczyckiej, W. Brylli, E. Gazdeckiej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego”, Seria „Scripta Humana”, t. 5, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2016, s. 301–316.

39. Oryginalność i repetycje (w) powieści kryminalnej. Retoryczne studium dwóch polskich (skrajnych) przypadków: Kaya Mirecka-Ploss „Kobieta, która widziała za dużo” i Maryla Szymiczkowa „Tajemnica Domu Helclów”, [w:] Kultura w świecie luster. Niepowtarzalność i multiplikacje w literaturze XX i XXI wieku, pod red. A Trykszy, M. Medeckiej, M. Ryszkiewicza, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017, s. 225–253.

40. „Portret wisielca”. Retoryczne funkcje kryminałów retro Marcina Wrońskiego, [w:] Kryminał. Okna na świat, pod red. M. Ruszczyńskiej, D. Kulczyckiej, W. Brylli, E. Gazdeckiej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego”, Seria „Scripta Humana”, t. 9, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2017, s. 209–223.

41. Pochwała władcy: „Napastnik. Opowieść o Viktorze Orbánie” Igora Jankego, [w:] Retoryka i wartości, pod red. A. Budzyńskiej-Dacy i E. Modrzejewskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2019, s. 87–107.

42. Retoryka powieści milicyjnej à rebours w kryminałach Ryszarda Ćwirleja, [w:] Komunizm. Tam i… z powrotem, pod red. E. Pogonowskiej, R. Szczerbakiewicza, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2019, s. 357–375.

43. Retoryka (klasyczna) v. retoryczność (ponowoczesna). Analiza retoryczna polemiki naukowej. Przypadek Jakuba Z. Lichańskiego i Michała Rusinka, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica” 2019, t. 7, s. 38–54, https://doi.org/10.24917/23534583.7.4.

44. Grzeczność akademicka. Retoryczna analiza recenzji w postępowaniu habilitacyjnym, „Res Rhetorica” 2020, t. 7, nr 3, s. 16–31, https://doi.org/10.29107/rr2020.3.2.

45. Retoryka polskiej postmodernistycznej powieści kryminalnej. Prolegomena, „Forum Artis Rhetoricae” 2020, nr 3, s. 89–101, http://www.ips.polon.uw.edu.pl/pliki/forum.artis.rhetoricae.2020.3.pdf.

46. Retoryka polskiej powieści kryminalnej po roku 1989. Preliminaria, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2021, ss. 303.

47. Morderstwo w alei Róż”. Retoryczne funkcje historii w powieściach kryminalnych Tadeusza Cegielskiego, [w:] Kryminalne światy przeszłości, pod red. W. Brylli, M. Ruszczyńskiej, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2021, s. 89–107.