Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Barbara Bilewicz-Kuźnia

dr hab. Barbara Bilewicz-Kuźnia
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
ZAKŁAD PEDAGOGIKI PRZEDSZKOLNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Instytut Pedagogiki, ul . Narutowicza 12, pokój 20 


Konsultacje w sesji letniej


16.07. 2019 - od 11.00 -12.00 


 


Urlop wypoczynkowy 18.07-11.09.2019


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Adres

ul. G. Narutowicza 12
20-004 LUBLIN

Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe: zabawa, rozpoznawanie i rozwijanie zdolności twórczych dzieci, funkcjonowanie emocjonalno-społeczne dzieci, edukacja geometryczna, pedagogika F. Froebla, innowacje pedagogiczne. 

WYKAZ PUBLIKACJI

PUBLIKACJE ZWARTE:

Bilewicz-Kuźnia B., Rozwijanie umiejętności matematycznych dzieiciw wieku przedszkolnym, Wyd. UMCS, Lublin, 2018, s. 448.

Bilewicz-Kuźnia B. (red.), Zabawa i zabawka. konteksty, wartość, znaczenie UMCS Lublin, 2017

Bilewicz-Kuźnia B., Edukacja geometryczna dzieci, Wyd. UMCS, Lublin, 2014, s. 260.

Bilewicz-Kuźnia B., Dar zabawy. Metodyka i propozycje zajęć z dziećmi wg założeń pedagogicznych Froebla. Wyd. Froebel.pl., Lublin, 2014, s. 288.

Parczewska T., Bilewicz-Kuźnia B. (red.), Edukacja przedszkolna w Polsce i na świecie, wybrane zagadnienia, UMCS, Lublin, 2013, s. 215.

Artykuły naukowe:

Bilewicz-Kuźnia B.: The experimental approaches and creative mindsets of children in heuristic play, Agathios. An International Review of the humnanities and social studies, Volume 8, Issue 2 (15)/2017, pp. 197-212.

Bilewicz-Kuźnia B.: Renesans poglądów pedagogicznych Friedricha Froebla w wychowaniu przedszkolnym XXI wieku - badania w działaniu [w] Dziecko i dzieciństwo. Wybrane konteksty badań, M. Nawrot-Borowska, D. Zajac (red.), Wyd. UKW, Bydgoszcz, 2017, s. 195-209.

Bilewicz-Kuźnia B., Places, toys, and activities observed In the course of children’s free play in preschool, The New Educational Review, 2016, vol.  44, no2, s. 257-269.

Bilewicz-Kuźnia B.,Obserwacja rozowju dziecka zorientowana na zmianę [w:] (red,) K. Kraszewski , I. Paśko Aktywność poznawcza i działaniowa dzieic w badanaich pedagogicznych, Wyd Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2016, s. 66-72.

Bilewicz-Kuźnia B., Centner-Guz M., Natura, architektura i zabawa i zabawa jako źródła przeżyć estetycznych i odkryć geometrycznych. Problemy Wczesnej Edukacji 4 (31), 2015, s. 101-121.

Bilewicz-Kuźnia B., Zabawa i nauczanie przez zabawę w podstawie programowej i wybranych programach wychowania przedszkolnego, Edukacja Elementarna,  38 (2015), s. 13-39.

Bilewicz-Kuźnia B., Wychowanie przedszkolne w świetle prawa i praktyki w Polsce i w Irlandii - w poszukiwaniu efektywnych rozwiązań [w:] W trosce o rozwój i wczesną edukację dziecka S. Guz, M. Centner-Guz, I. Zwierzchowska (red.), Wyd. UMCS, Lublin, 2015

Bilewicz-Kuźnia B., Przystosowanie psychospołeczne i współpraca rówieśnicza dzieci działających w małych grupach [w:] Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży. Teoria i badania, J. Uszyńska-Jarmoc, M. Bilewicz (red.) Wyd. Akademickie Żak, Fundacja Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji Społeczno-Pedagogicznych, Warszawa, 2015.

Bilewicz-Kuźnia B., Mnemotechniki w kształceniu nauczycieli i uczniów, [w:] (red.) M. Ochmański Uniwersyteckie kształcenie nauczycieli a psychopedagogiczne czynniki rozwoju ucznia, Lublin 1998 Wyd. UMCS ( s.113-118)

Bilewicz-Kuźnia B., Pobudzanie rozwoju dyspozycji twórczych dzieci w wieku przedszkolnym, Wychowanie na co dzień 2001 nr 7-8 ( s. 23-28)

Bilewicz-Kuźnia B., Zdolności intelektualne a myślenie twórcze dzieci sześcioletnich, [w:] red. S. Guz rozwój i edukacja dziecka. Szanse i zagrożenia, Lublin, 2005, Wyd. UMCS , s. 265-274.

Bilewicz-Kuźnia B., Jak przedszkole może wspomagać rozwój twórczej aktywności – na podstawie doświadczeń brytyjskich, Wychowanie na co dzień, 2008, nr 1-2, s.34-36.

Bilewicz-Kuźnia B., Programy pobudzania twórczej aktywności jako profilaktyka postawy konsumpcyjnej u dzieci, [w:] red. S. Guz , J. Andrzejewska  Edukacja wobec zagrożeń rozwoju i bezpieczeństwa dzieci, Lublin, 2008, Wyd. UMCS (s. 153-165).

Bilewicz-Kuźnia B., Skuteczność wspomaganie rozwoju zdolności twórczych dzieci sześcioletnich poprzez wykorzystanie autorskiego programu eksperymentalnego [w:] red. J. Łaszczyk, M. Jabłonowska Uczeń zdolny wyzwaniem dla współczesnej edukacji, Warszawa 2008, Wyd. APS, s. 294-302.

Bilewicz-Kuźnia B.: Identyfikowanie uzdolnień twórczych u dzieci w wieku przedszkolnym [w:] red. J. Łaszczyk, M. Jabłonowska Zdolności i twórczość jako perspektywa współczesnej edukacji,  Warszawa 2009, Wyd. Universitas Rediviva, s. 137-145.

Bilewicz-Kuźnia B., Parczewska T.: Osoba nauczyciela w percepcji dzieci z uszkodzonym słuchem, [w:] red. T. Żółkowska, I. Ramik-Mażewska, Wielowymiarowość edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością, 2009, Tom IV s. 439-447

Bilewicz-Kuźnia B., Parczewska T.:The teacher perceived by children with damaged heating, ed. T. Żółkowska, I. Ramik-Mażewska, Special pedagogy in researches and scientific analysis, 2009 s. 265-273.

Bilewicz-Kuźnia B., Parczewska T.: Wcześniejszy start szkolny wyzwaniem dla edukacji. Życie Szkoły, nr 7 , 2009, s. 63-65

Bilewicz-Kuźnia B., Parczewska T.: W lubelskich szkołach. W przededniu obowiązkowej edukacji dzieci sześcioletnich, Życie Szkoły, nr 9 , 2009, s. 30-35.

Bilewicz-Kuźnia B., Parczewska T.: Osoba nauczyciela w percepcji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w [red]. I. Adamek, E. Żmijewska: Nauczyciel w systemie edukacyjnym teraźniejszość i przyszłość, Wyd. Nauk. Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2009

Bilewicz-Kuźnia B., Sposoby komunikowania się rodzica z dzieckiem w różnych sytuacjach społecznych. [w] Wartości w komunikacji różnych grup społecznych, red. M. Baryluk, M. Wawrzak-Chodaczek, 2009, s.32-45, Toruń, Wyd. Adam Marszałek

Bilewicz-Kuźnia B.: Wybrane społeczne i emocjonalne umiejętności dzieci o wysokich predyspozycjach twórczych, [w] Wczesna edukacja dziecka- perspektywy i zagrożenia, red. S. Włoch, Opole, 2009, s. 331-338.

Bilewicz-Kuźnia B., Parczewska T.: Kształtowanie pojęć matematycznych na etapie edukacji elementarnej [w] Matematika 4, Matematicke vzledowani v kontextu promen prymarni skoly, Olomouc 2010 s. 52-56.

 Bilewicz-Kuźnia B., Parczewska T. : Pedagog specjalny w percepcji wychowanków z upośledzeniem umysłowym [w] Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w biegu życia, red. Z. Palak.,  A. Bujnowska, A. Pawlak, Wyd. UMCS, Lublin, 2010.

Bilewicz-Kuźnia B.: Stan aktualny, potrzeby i bariery rozwoju zawodowego nauczycieli klas I-III,  szkół podstawowych [w] O pomyślny start szkolny dziecka, red. S. Guz, I. Zwierzchowska, WSP TWP, Warszawa, 2010.

Bilewicz-Kuźnia B.: Sposoby rozpoznawania zdolności i zainteresowań u dzieci w wieku przedszkolnym, [w] Diagnoza i terapia psychopedagogiczna w edukacji dziecka (red.) E. Marek. J. Łuczak, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, 2010, s. 281-290.

Bilewicz-Kuźnia B., Parczewska T.: Program jako strategia  stymulacji wielokierunkowej aktywności nauczyciela i dzieci [w] Relacje i konteksty (w) edukacji elementarnej, red. I. Adamek, M. Grochowalska, E. Żmijewska, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2010, s. 120-127.

Bilewicz-Kuźnia B., Kształtowanie  pojęć matematycznych na etapie wczesnej edukacji [w]T. Parczewska (red.) Psychopedagogiczne aspekty rozwoju i edukacji małego dziecka, Wyd. UMCS, Lublin, 2010, s. 125-145.

Bilewicz-Kuźnia B.: Praca z dzieckiem zdolnym – potrzeba, rzeczywistość, uwarunkowania skuteczności,  Klíčové kompetence a jejich reflexe v přípravě učitelů primárního vzdělávání, Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí, pořádané; Katedrou primárního vzdělávání v Liberci 9. září 2010; v rámci oslav 20. výročí založení FP TU v Liberci pod záštitou děkana fakulty; doc. RNDr. Miroslava Brzeziny, 2010, Liberc.

Bilewicz-Kuźnia B.: Aktywność fizyczna a stres w zawodzie nauczyciela [w:] Joanna Wawrzyniak (red.)Styl życia i zachowania prozdrowotne dzieci, młodzieży i dorosłych - Raport o stanie aktualnym" Łódź, 2011, s. 319-331

Bilewicz-Kuźnia B., Wspieranie uczniów klas 0-III w rozwoju zdolności i uzdolnień – rzeczywistość, potrzeby, problemy [w:] Ewa Skrzetuska (red. ) Problemy edukacji wczesnoszkolnej. Indywidualizacja, uzdolnienia, refleksje nauczyciela, Wyd. UMCS, Lublin 2011, s. 137-151

 Bilewicz-Kuźnia B.,  Parczewska T., Telewizja lokalna wobec wyrównywania szans edukacyjnych małego dziecka, Edukacja (dla) dziecka – od trzylatka do sześciolatka, J. Bałachowicz, Z. Zbróg (red.) Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Kraków 2011

Bilewicz-Kuźnia B., Geometria  w edukacji dzieci [w:] M Karwowska-Struczyk,  D. Sobierańska, M.  Szpotowicz (red.)  Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, badania, opinie, inspiracje, Wyd. Akademickie Żak, 20011. s. 274-294.

Bilewicz-Kuźnia B., Nauczyciel dziecka w wieku przedszkolnym – osoba i styl jego pracy, [w:] Dziecko we wczesnej edukacji, E. Jakubiak-Zapalska, K. Kruszko,  (red.) Wydawnictwo Diecezji Radomskiej , Radom, 2012, s. 57-77

Bilewicz-Kuźnia B. ,  Geometria w edukacji najmłodszych - odcinek na ścieżce, dekoracja czy dar zapomniany?" [w:] Dzieciństwo i wczesna edukacja w dynamicznie zmieniającym się świecie,  M. Kowalik-Olubińska (red.), Toruń 2012, Wydawnictwo Adam Marszałek , s. 301 - 320.

Bilewicz-Kuźnia B., The essence of ways and conditions in which children explore the word of geometry, Komplexnos a integrita w predprimárnej,  primárnej,a specialnej edukcji, Zborník příspěvkow s mezinárodnou účaststou konanej 20-2 septembra 2012 na Pedagogickiej falulte Prešovskej univerzity v Prešove, Alena Prídavková, Martin Klimovič (eds.) Prešov, 2012, s. 227-34.

Bilewicz-Kuźnia B., Historyczny i współczesny obraz edukacji przedszkolnej według koncepcji Fridricha Wilhelma Fröbela (w) T. Parczewska, B. Bilewicz-Kuźnia,  Edukacja przedszkolna w Polsce i na świecie, wybrane zagadnienia,UMCS, Lublin, 2013.

 

PROGRAMY, PORADNIKI METODYCZNE I KSIĄŻKI POMOCNICZE

Bilewicz-Kuźnia B.: Zabawy z matą, Mac Edukacja, Kielce, 2018.

Bilewicz-Kuźnia B.: Dar zabawy. Program wychowania przedszkolnego. Froebel.pl, Lublin, 2016.

Bilewicz-Kuźnia B., Parczewska T.: Ku dziecku, Program wychowania przedszkolnego, Warszawa, Nowa Era, 2010

Bilewicz-Kuźnia B., Parczewska T.: Metoda projektów w edukacji małego dziecka. Propozycje metodyczne do programu wychowania przedszkolnego Ku dziecku,  Warszawa, Nowa Era, 2010.

Bilewicz-Kuźnia B., Parczewska T.: Kajecik 4-latka, część 1,  Warszawa, Nowa Era, 2010.

Bilewicz-Kuźnia B., Parczewska T.: Kajecik 4-latka, część 2,  Warszawa, Nowa Era, 2010.

Artykuły metodyczne

Bilewicz-Kuźnia B.: Studenci w przedszkolu – propozycje zabaw (cz. I), Wychowanie na co dzień 1999 nr 10 (Wkładka Metodyczna s.X-XII)

Bilewicz-Kuźnia B.: Studenci w przedszkolu – propozycje zabaw (cz. II), Wychowanie na co dzień 1999 nr 12 (Wkładka Metodyczna s.I-III)

Bilewicz-Kuźnia B.: Książka Przedszkolaka, Bliżej Przedszkola, II 2011, str. 24-25.

Bilewicz-Kuźnia B.: Metoda projektów, czyli jak wyzwalać aktywność i rozwijać samodzielność u dzieci, Bliżej Przedszkola, XII 2010, str. 16-19.

Bilewicz-Kuźnia B., W angielskich przedszkolach, Wychowanie w Przedszkolu 2008, nr 1 s. 25-27

Bilewicz-Kuźnia B. , Geometria  w edukacji dzieci, Życie Szkoły, nr 5,  2011, s. 12-21.

Inne opracowania

Guz S. , Barbara Bilewicz-Kuźnia B., Zakład Pedagogiki Przedszkolnej,  [w:] Instytut Pedagogiki UMCS- wczoraj i dziś, red. J. Kirenko, M. Samujło, W. Bobrowicz, Of. Wyd. Verba, Lublin, 2010.

Barbara Bilewicz-Kuźnia, Edukacja początkowa, obowiązek, szansa, czy zagrożenie? Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Życie Szkoły, nr 1, 2011, s. 50-52.

Bilewicz-Kuźnia B., Sprawozdanie z 6th Biennial Conference of International Froebel Society. Canterbury, 26-28 czerwca 2014, Problemy Wczesnej Edukacji, numer 2(25), rok X 2014