Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Angelina Żyśko

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

gabinet 22B


Poniedziałek: 9.45 - 10.30


Piątek: 13.00-13.45


lub w uzgodnionym innym terminie poprzez TEAMS

O sobie

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

- języka a kultura

- językoznawstwo historyczne

- językoznawstwo kognitywne

 


Działalność naukowa

MONOGRAFIA:

Żyśko Angelina (2016) English 'Joyful' Vocabulary. Semantic Developments, Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH.

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

 

Żyśko, Angelina (2022) „Polski leksem dziecko i angielski leksem felicity jako wyrazy pokrewne: studium etymologiczno-historyczne”. In HETEROGLOSSIA. Studia kulturoznawczo-filologiczne, 13, pp. 309-320, DOI: https://doi.org/10.34864/heteroglossia.issn.2084-1302.nr13.art17

Żyśko, Angelina & Izdebska, Marietta (2022) "The language of war in the English translation of Volodymyr Zelenskyy’s speeches on the Russian war in Ukraine: a conceptual metaphor approach". In Beiträge zur allgemeinen und vergleichenden Sprachwissenschaft. Band 11, p. 149-164. DOI: 10.23817/bzspr.11-7

Żyśko, Angelina & Żyśko, Konrad (2022) “Bidirectionality of metonymization of English 'clothes' vocabulary: A sociolinguistic perspective on semantic diachrony”. In Lege artis.Language yesterday, today, tomorrow. The journal of University of SS Cyril and Methodius in Trnava. Trnava: University of SS Cyril and Methodius in Trnava, 2022, VII (2), p. 152-183. ISSN 2453-8035

Żyśko Angelina (2021) "Leksykograficzne świadectwo językowego obrazu świata: Maciej Rak, Jan Karłowicz w świetle materiałów archiwalnych: Dialektologia, etnolingwistyka i lituanistyka, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2021, 265 s." [w:] Etnolingwistyka, 33, 337-341.

Żyśko Angelina & Marietta Izdebska (2021) "Heaven as a locus amoenus - an analysis of the HAPPINESS IS HEAVEN metaphor behind historical meanings of 'joy' terms", [w:] Studia Filologiczne UJK, 34/1, 421-435.

Żyśko Konrad & Angelina Żyśko (2015) "Motivation for Meaning Construction: Historical Semantics of English ‘Joy’ Vocabulary" , in: Within Language, Beyond Theories (Volume I): Studies in Theoretical Linguistics, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

Rusinek Angelina (2012) “The dictionary as a ‘text’: What’s in the dictionary on the relationship between humans and clothes?” [w:] Głaz, A., Kowalewski, H., Weremczuk, A. (red.) What’s in a Text?: Inquiries into the Textual Cornucopia. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.

Rusinek Angelina & Konrad Żyśko (2012) „Rodzaj gramatyczny w języku reklamy a płeć adresata” [w:] Szpyra-Kozłowska, J., Karwatowska, M. (red.) Oblicza płci. Język-Kultura-Edukacja. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Żyśko Konrad & Angelina Rusinek (2012) “Is Chinese becoming a global lingua franca? On the development and decline of global languages” [w:] Lubelskie Materiały Neofilologiczne, 36, 61-7.

Rusinek Angelina (2009) “On the Non-Exclusiveness of Semantic Changes in the Category Clothes” [w:] Galicia English Teachings: Old Pitfalls, Changing Attitudes and New Vistas. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Rusinek Angelina (2008) “Clothes And People Go Together: A Historical Inquiry Into Crossing The Boundaries Between Conceptual Categories” [w:] Studia Anglica Resoviensia 5. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Rusinek Angelina (2008) „Clothes in the Network of CDs: The Case of Sweater” [w:] Kiełtyka, R., Osuchowska, D., Rokosz-Piejko, E. (red.) Language, Literature, Culture and Beyond. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

KONFERENCJE NAUKOWE:

- The First Anglistentag in Rzeszów: Language, Literature, Culture and Beyond, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, referat: „Clothes in the Network of CDs: The Case of Sweater”, 22-23.10. 2007

- The Second Anglistentag in Rzeszów: Galicia English Teachings: Old Pitfalls, Changing Attitudes and New Vistas The Second Anglistentag, referat: “On the Non-Exclusiveness of Semantic Changes in the Category Clothes”, 22-23.10. 2009

- I Międzynarodowa Konferencja IPLC 2010 „What’s in a text?”, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2010, referat: “The dictionary as a ‘text’: What’s in the dictionary on the relationship between humans and clothes?”, 9-11.09.2010.

- IV Międzynarodowa Adriatycko-Jońska Konferencja „Across Languages and Cultures”, Uniwersytet Ca’ Foscari, Wenecja, Włochy, 2011; referat wspólnie z dr. Konradem Żyśko: „Is Chinese becoming a global lingua franca? On the development and decline of global languages”, 1-3.09.2011.

- PLM 2011, 42nd Poznań Linguistic Meeting, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, referat: “The Concept of Semantic Field: In Search of the Father of Field Theory”, 1-3.05.2011.

- Międzynarodowa Konferencja „Gender. Płeć w języku, kulturze i edukacji”, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 2011; referat wspólnie z dr. Konradem Żyśko: „Płeć w języku reklamy: gdy „ona” i „on” nie zgadzają się ze sobą”, 26-27.09.2011.

- The 24th Conference of the International Society of Humor Studies, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 2012; referat: “The historical semantics of the category ‘joy’: a cognitive linguistic analysis”, 25–29.06.2012.

- LACUS, Linguistic Association of Canada and the United States, Toronto, Kanada, 2012; referat wspólnie z dr. Konradem Żyśko: “Do clothes make the man or does the man make clothes?: a cognitive linguistic study of bidirectionality of semantic changes in the macrocategories CLOTHES and HUMAN BEING”, 8-11.08.2012.

- LACUS, Linguistic Association of Canada and the United States, Nowy Jork, USA; referat wspólnie z dr. Konradem Żyśko: “What’s in the Name?: A Cognitive Contrastive Analysis of Compounded English, Spanish and Polish Animal Names”, 29.07 – 01.08. 2013.

- LingBaw, Linguistics: Beyond and Above, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, referat wspólnie z dr. Konradem Żyśko: “Cognitive aspects of meaning construction: historical semantics of English ‘joy’ vocabulary”, 14 - 16.11.2013.

- Young Linguists Seminar: New Voices in Pragmatics and Semantics, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, referat: „From 'sucking' and 'being smooth, shining' to 'happiness': in search of English-Polish cognates in the English 'happiness' vocabulary”, 12.05.2014.

- LingBaw, Linguistics: Beyond and Above, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, referat: “Does Fortune Favour Fools? On the Historical Development of English silly”, 6-7.11.2014.

- Young Linguists Seminar: In Search of Solutions to Linguistic Puzzles, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, referat: "On Being Cheerful: In Search of English-Polish Cognates in the Historical Development of Proto-Indo European *ker-", 28.05.2015.

- Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, referat: "From ‘fate’ and ‘fortune’ to ‘happiness’": in search of English-Polish cognates in English happy and Polish kobieta", 24-26.09.2015.

- LingBaw, Linguistics: Beyond and Above, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, referat: "The historical semantics of the category ‘dream, ‘game’ and ‘gladness’: a cognitive linguistics analysis", 22-23.10.2015.

- PASE, The 26th Annual Conference of the Polish Association for the Study of English, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, referat: "Does fortune favour fools?: In search of English-Polish cognates in the historical development of Proto-Indo European *ghleu-", 22-24.06.2017.

- LingBaw, Linguistics: Beyond and Above, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, referat: "From ‘shine’ to ‘white’ and ‘joy’: In search of English-Polish cognates in the historical development of Proto-Indo European *bhlǝi-", 18-19.10.2017

- Culture, Cognition, Communication, UMCS, Lublin, referat: "From ‘shine’ to ‘white’ and ‘joy’: A linguistic worldview and panchronic perspective on PolishEnglish cognates biały and blithe", 21-22.11.2019

 

ORGANIZACJA KONFERENCJI:

- międzynarodowa konferecja Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego, Lublin, 24-26.09.2015

- międzynarodowa konferencja naukowa Culture, Cognition, Communication, Lublin, 21-22.11.2019

 

REDAKCJA JĘZYKOWA:

- Integracja w globalne wiosce. Media o cudzoziemcach w Polsce i Unii Europejskiej (2013), (eds.) Wojciech Wciseł, Michał Wyrostkiewicz, Limanowa: Drukarnia MM.

- Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego (2013-2014) Tom V, Lublin: Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne.

- Modliborzyce. Studia z Dziejów Miejscowości i Gminy (Modliborzyce. A Study of the History of the Town and the Gmina) (2014-2015), (ed.) Dominik Szulc, Lublin: AD Astra

 

STOWARZYSZENIA:

- członek Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego

 

GRANTY BADAWCZE / NAGRODY:

2012 - grant Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowsiej w Lublinie na realizację projektu badawczego pt. “Semantyka historyczna angielskiego słownictwa oznaczającego 'radość' i 'szczęście'”

2013 - grant Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowsiej w Lublinie na realizację projektu badawczego pt. „Kulturowe umotywowanie historycznych zmian leksykalnych”

2017 - grant Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowsiej w Lublinie na realizację projektu badawczego pt. "Angielskie słownictwo oznaczające „szczęście/radość” a ich polskie wyrazy pokrewne (wychodzące się z tego samego rdzenia protoindoeuropejskiego): studium kognitywne"

2023 - nagroda Rektora UMCS za wysoko punktowany artykuł naukowy