Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Natalia Rusiecka

O sobie

Absolwentka Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego,  filologia białoruska – 1996 rok. 

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, filologia słowiańska - 2017 rok.

Rozprawa doktorska (UMCS) - 2009 rok. Temat pracy: Poezja Franciszki Urszuli Radziwiłłowej w kontekście literatury Białorusi XVIII w. Promotor: dr hab. Witold Kowalczyk.  

Od 01.10.2012 roku na stanowisku adiunkta, Zakład Literaturoznawstwa Słowiańskiego, Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa, Wydział Filologiczny UMCS.

Specjalność naukowa: literaturoznawstwo słowiańskie

Dziedziny badań:

historia literatury białoruskiej,

współczesna literatura białoruska,

tłumaczenie literatury białoruskiej na język polski,

tłumaczenie literatury polskiej na język białoruski.


Działalność naukowa

Monografia:

Сямейная Муза. Паэзія Францішкі Уршулі Радзівіл. Мінск “Кнігазбор” 2007. (S. 212).

Поколение RU белорусской драмы: контекст, тенденции, индивидуальности. Lublin: Wydawnictwo UMCS 2020. (S. 290) [we współautorstwie z: Irina Lappo, Siergiej Kowalow].

 

Artykuły naukowe

1.      Францішка Уршуля Радзівіл і польскія паэткі XVIII cт. [w:] Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта, t. 6, Мінск 2005, s. 20-25.

2.      Ад жанчын пісьменных да пісьменніц. Жаночая творчасць у даўняй Беларусі, “RocznikiHumanistyczne”, t. LIІІ, z. 7: Słowianoznawstwo, 2005, s. 71-79.

3.      Фунеральная паэзія Ф.У. Радзівіл, “Acta Albaruthenika” nr 5, 2005, s. 104-110.

4.      Любоўная лірыка Францішкі Уршулі Радзівіл, “Веснік БДУ”, IV, nr 1, 2006, s. 14-18.

5.      Забавы і гульні на княскім двары, [w:] Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта, t. 7, Мінск 2006, s. 149-157.

6.      Невядомыя вершы Ф.У. Радзівіл, [w:] “Acta Albaruthenika” nr 6, 2007, s.284-293.

7.      Polsko-białoruski dialog we współczesnym dramacie białoruskim, [w:] Kulturowe konteksty dramatu współczesnego, red. M. Bartosiak, M. Leyko, Kraków: Księgarnia Akademicka 2008, s. 127-139.

8.      Poezja F.U. Radziwiłłowej w literaturze Wielkiego Księstwa Litewskiego XVIII w. (tezy), [w:] LDKkalbos, kultūros ir raštijos tradicijos. Pranešimų tezės, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas 2008, s. 75-77.

9.      Międzynarodowa Konferencja Naukowa Fenomen Pogranicza: polska, ukraińska i białoruska literatura – wzajemne przenikanie i wzbogacenie, Lublin 17-18 października 2007, [w:] „Studia Białorutenistyczne”, nr 2, Lublin 2008, s. 405-406.

10.  Literatura Wielkiego Księstwa Litewskiego XVIII wieku w badaniach i podręcznikach białoruskich, [w:] „Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej”, Warszawa: WUW, nr 3/2009, s. 93-103.

11.  Poezja F.U. Radziwiłłowej w literaturze Wielkiego Księstwa Litewskiego XVIII w., [w:] LDK kalbos,kultūros ir raštijos tradicijos, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas 2009, s. 257-265.

12.  Polsko-białoruski dialog we współczesnym dramacie białoruskim (na przykładzie twórczości Siarhieja Kawaloua), [w:] Pomiędzy Białorusią a Polską. Dramaturgia Siarhieja Kawaloua, Mińsk: Knihazbor 2009, s. 158-170.

13.  Nieświeska Safona = Нясвіжская Cафо, [w:] Radziwiłłowa F.U. Album nieświeski = Радзівіл Ф.У.,Нясвіжскі альбом. Зборнік любоўнай лірыкі, Мінск 2011, s. 5-12.

14.  Выкраданне Еўропы, або Тэатр Францішкі Радзівіл. Буклет. Мінск 2011. 11 с.

15.  Поле літаратуры і поле ўлады: некаторыя асаблівасці ўзаемін ( на прыкладзе творчасці Альгерда Бахарэвіча і Наталкі Бабінай) [у:]  Погляды на спецыфічнасць "малых" літаратур: беларуская і ўкраінская літаратуры, укл. Г-Б. Колер, П. Навуменка,  Мінск 2012, с. 311-333.

16. Дзве мовы – дзве паэзіі: анталогіі беларускай паэзіі ў польскіх перакладах, [w:] „Białorutenistyka Białostocka”, t. 8, Białystok 2016, s. 461-472.

17. „Opera Europy” Francizki Urszuli Radzwiłłówej, [w:] Operowy kontrapunkt. Libretto w Europie Środkowej i Wschodniej, red. K. Lisiecka, B. Judkowiak, Poznań 2014, wyd. PTPN, s. 89-97.

18. Dlaczego tłumacze zdradzają? Kilka uwag na temat przekładów współczesnej poezji białoruskiej? [w:] Tłumacz i zdrada. Studia o przekładzie, nr 38, pod red. P. Fasta, Katowice 2015, s.197-208.

19. Gra słowna i gra sceniczna: tłumaczenie wspołczesnego dramatu białoruskiego. [w:] Reguły gier. Między normatywizmem a dowolnością w przekładzie. Studia o przekładzie, nr 43, P. Fast, T. Markiewka, J. Pisarska (red.), Katowice 2016: Śląsk, s. 235-245.

20. Пошук дому ў п’есе Мікалая Рудкоўскага „Вялікае перасяленне ўродаў”, [w:] Topos domu w literaturach wschodniosłowiańskich, pod red. J. Dziedzic, A. Alsztynik, A. Sakowicz, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2017, ISBN 978-83-7431-534-0, s. 177-189. 

21. "Strach" w komedii Nikołaja Rudkowskiego "Dożyć do premiery" i jej tłumaczeniu na język polski, [w:] „Porównania” 2018, nr 22, s. 237-247.

22. Iwona Gombrowicza w teatrze białoruskim.

http://www.muzeumgombrowicza.pl/zarzadzanie/uploads/fckeditor/files/Rusiecka%20Natalia%2C%20'Iwona'%20Gombrowicza%20w%20teatrze%20bia%C5%82oruskim.pdf

23. #EVAлюцыя беларускай пратэстнай паэзіі, Studia Białorutenistyczne, 15/2021, s. 225-243.

 

 

Tłumaczenia:

1.   S. Kawalou, Na brzeskim Parnasie: twórczość Cypriana Bazylika [w:] Polsko-białoruskie związki kulturowe, literackie i językowe, red. S. Kаwalou, M. Sajewicz, R. Radzik, Lublin 2010, s. 213-227.

2.    S. Kawalou, Współczesna dramaturgia białoruska: trudne warunki rozwoju, „Lublin: kultura i społeczeństwo” 2010, nr 6 (36), Rok VII, listopad-grudzień, s. 76-77.

3.     Radziwiłłowa F.U. Album nieświeski = Радзівіл Ф.У., Нясвіжскі альбом. Зборнік любоўнай лірыкі, Мінск 2011.