Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Kamen Rikev

dr hab. Kamen Rikev
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA LITERATUROZNAWSTWA SŁOWIAŃSKIEGO
Funkcje
Koordynator wydziałowy ds. programu Erasmus+
Telefon
514441160
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
kamenrikev.wordpress.com
https://orcid.org/0000-0002-6606-4731
https://www.webofscience.com/wos/author/record/G-2625-2011
Konsultacje

Semestr zimowy 2022/23:
poniedziałek: 11.30-12.30 (Wydział Filologiczny, p. 427)
piątek: 11.30-12.30 (MS Teams)


(rikev@umcs.pl; 514441160)

Adres

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin

O sobie

Dziedziny badań:

- Polsko-bułgarskie powiązania literackie i kulturowe;
- światopogląd chrześcijański w literaturze bułgarskiej;
- historiografia literatur słowiańskich i bałkańskich.

 

Wykaz publikacji naukowych w ORCID.org orcid logo 16px

Monografie i książki:

Защото е на скрито... Християнският светоглед в творчеството на Атанас Далчев. [Ponieważ jest w ukryciu... Światopogląd chrześcijański w twórczości Atanasa Dałczewa.] Lublin: Wyd. UMCS, 2020. ISBN 978-83-227-9424-1, 340 ss.

Два зубъра и муза. Полската литература XV-XVIII век: епохи, автори, текстове. [Dwa żubry i muza. Literatura polska XV–XVIII w. – epoki, autorzy, teksty. (Wybór, tłum., artykuły, przypisy).] Sofia: Balkani, 2014. ISBN 978-619-166-025-4, 352 ss.

Зубър, видра и паун. Антология на полската литература от Средновековието до Просвещението [съст., прев., статии и бел.]. София: Астерим, 2008, 384 str.

Творец и творба в старополската мерена реч. София, 2010, 378 str. (praca doktorska).

 

Najnowsze artykuły:

Два пътя към изграждане на новобългарската национална митология: Хаджи Димитър и Новото гробище над Сливница. [“Two Paths to Building the Modern Bulgarian National Mythology: Hadzhi Dimitar by Hristo Botev and The New Graveyard above Slivnitsa by Ivan Vazov.”] Orbis Linguarum, vol. 20, issue 1 (2022): 130–135.

Хиполит Наполеон (Хенрик) Дембицки в Русчук. [“Hipolit Napoleon (Henryk) Dębicki in Ruschuk.”] Proceedings of the University of Ruse, vol. 60, book 6.3. Linguistics, Literature and Art Science (2021): 39–43.

Кого представляваме? За досадните подробности около имената на научните центрове, техните градове и патрони[Who Do We Represent? On the Annoying Details Concerning the Names of Bulgarian Academic Institutions, Cities and Patrons.] Езиков свят / Orbis Linguarum (ISSN 1312-0484), vol. 19, no 2 (2021): 85–90. DOI: https://doi.org/10.37708/ezs.swu.bg.v19i2.10.

Религиозната проблематика в публикациите на Константин Гълъбов и Теодор Милев в Изток и Стрелец. [Religion and the Religious in the Publications of Konstantin Galabov and Teodor Milev in Iztok and Strelets.] Proceedings of the University of Ruse, vol. 59, book 6.3. Linguistics. Literary Theory. Art Science (2020): 35–41.

В търсене на новите български културни герои в чужбина. [In Search of New Bulgarian Cultural Heroes Abroad.] Български език и литература / Bulgarian Language and Literature (ISSN 0323–9519), no 6 (vol. 62 / 2020): 610–622.

 

Tłumaczenia (wybór):

Чеслав Милош. Това (wspólnie z Sylwią Borysovą). София: Сиела, 2011.

Йежи Пилх. Ските на Светия отец. София: Балкани, 2012.

Едвард Можейко. Социалистическият реализъм. Теория, развитие, упадък. София: УИ Св. Климент Охридски, 2009.

 

Przynależność do organizacji naukowych i redakcji czasopism:

Университетски център за трансгранични българистични изследвания - Софийски университет "Св. Климент Охридски" / Uniwersyteckie Centrum Zagranicznych Badań Bułgarystycznych - Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa Ohrydzkiego (2009-2014)

Członek Komitetu redakcyjnego periodyku Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie(2011-)

Członek Komitetu redakcyjnego periodyku Ezik i literatura (2017-)

 

Nagrody i odznaczenia:

2021: Medal Komisji Edukacji Narodowej

2021: Pierwsza Nagroda Portalu Kultura (Sofia, Bułgaria) za najlepszą książkę bułgarskojęzyczną w dziedzinie humanistyki

2020: Srebrny Order Świętych Braci Sołuńskich Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego za zasługi dla krzewienia prawosławnej kultury i oświaty

2018: The Best Paper Crystal Prize 57. Konferencji Naukowej Uniwersytetu im. Angela Kancheva w Ruse

2018: Nagroda Rektora UMCS (indywidualna II stopnia) za wyróżniającą się pracę na rzecz Uczelni

2017: Dyplom Prezydenta Miasta Lublin w uznaniu zasług na rzecz promowania bogactwa i różnorodności kulturowej Lublina

2015: Nagroda Rektora UMCS (indywidualna III stopnia) za wyróżniającą się pracę na rzecz Uczelni