Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Kamen Rikev

dr Kamen Rikev
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA LITERATUROZNAWSTWA SŁOWIAŃSKIEGO
Telefon
514441160
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0002-6606-4731
researcherid.com/rid/G-2625-2011
Konsultacje

Semestr letni:
poniedziałek: 09.30-10.30 (MS Teams)
wtorek: 15.00-16.00 (MS Teams)


(rikev@umcs.pl; 514441160)

Adres

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin

O sobie

Dziedziny badań:

- Polsko-bułgarskie dialogi literackie i kulturowe;
- światopogląd chrześcijański w literaturze bułgarskiej;
- poezja staropolska.

 

Wykaz publikacji naukowych w ORCID.org

Monografie i książki:

Защото е на скрито... Християнският светоглед в творчеството на Атанас Далчев. [Ponieważ jest w ukryciu... Światopogląd chrześcijański w twórczości Atanasa Dałczewa.] Lublin: Wyd. UMCS, 2020. ISBN 978-83-227-9424-1, 340 ss.

Два зубъра и муза. Полската литература XV-XVIII век: епохи, автори, текстове. [Dwa żubry i muza. Literatura polska XV–XVIII w. – epoki, autorzy, teksty. (Wybór, tłum., artykuły, przypisy).] Sofia: Balkani, 2014. ISBN 978-619-166-025-4, 352 ss.

Зубър, видра и паун. Антология на полската литература от Средновековието до Просвещението [съст., прев., статии и бел.]. София: Астерим, 2008, 384 str.

Творец и творба в старополската мерена реч. София, 2010, 378 str. (praca doktorska).

 

Najnowsze artykuły:

Религиозната проблематика в публикациите на Константин Гълъбов и Теодор Милев в Изток и Стрелец. [Religion and the Religious in the Publications of Konstantin Galabov and Teodor Milev in Iztok and Strelets.] Proceedings of the University of Ruse, vol. 59, book 6.3. Linguistics. Literary Theory. Art Science (2020): 35–41.

В търсене на новите български културни герои в чужбина. [In Search of New Bulgarian Cultural Heroes Abroad.] Български език и литература / Bulgarian Language and Literature (ISSN 0323–9519), no 6 (vol. 62 / 2020): 610–622.

Към една възможна история на балканските литератури [Towards a Possible History of Balkan Literatures.] Език и литература, no 3–4 (2019): 9–24.

Пет особености, превърнали погребението на Атанас Далчев в знаково събитие [Five Features That Turned Atanas Dalchev’s Funeral Into а Landmark Event]. Proceedings of the University of Ruse, vol. 58, book 6.3, pp. 22-25.

Трайните тенденции в българско-полския културен диалог. In Chrzanowski, Mariusz & Karczewski, Witold & Brakoniecki, Dariusz, eds. 100 lat relacji polsko-bułgarskich. Białystok – Lwów: Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, 2019, ISBN 978-617-7835-12-6, 108–128.

Игра на символи. Русенските паметници през 2018 г. като артефакти и знакова система. In Evtimova, Teodora & Silva Vasileva, Keti Ilieva & Valeriya Yordanova & Reneta Konstantinova & Hristina Vezireva & Monika Janeva, eds. Ideas, Ideals – Upsurge and Wreck. Proceedings of the international scientific conference, 23–24 April 2019. Vol. 1. Ruse: Lyuben Karavelov Regional Library 2019, pp. 363–378. ISBN 978-619-7404-08-1.

Polska wersja Wzniesienia Milena Ruskowa. Przekłady Literatur Słowiańskich, tom 9, cz. 3 (2019), 17–26.

Студентски теренни практики на Балканите – между регионалната типичност и националната изключителност [Student Field Practices on the Balkans between Regional Typical Patterns and National Uniqueness]. Балканистичен форум [Balkanistic Forum], no 1, vol. 15 (2019), pp. 198–204.

“The Bulgarian in Prison” – a Forgotten Polish Poem from 1877. In Ilieva, Bagryana et al., eds. Reports Awarded with “Best Paper” Crystal Prize. “Angel Kanchev” University of Ruse Press, 2019, pp. 116–121.
In Bulgarian: “Българин в тъмница” – едно забравено полско стихотворение от 1877 г. LiterNet, no 10 (239 / 30.10.2019), ISSN 1312-2282.

 

Tłumaczenia (wybór):

Чеслав Милош. Това (wspólnie z Sylwią Borysovą). София: Сиела, 2011.

Йежи Пилх. Ските на Светия отец. София: Балкани, 2012.

Едвард Можейко. Социалистическият реализъм. Теория, развитие, упадък. София: УИ Св. Климент Охридски, 2009.

 

Przynależność do organizacji naukowych i redakcji czasopism:

Университетски център за трансгранични българистични изследвания - Софийски университет "Св. Климент Охридски" / Uniwersyteckie Centrum Zagranicznych Badań Bułgarystycznych - Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa Ohrydzkiego (2009-2014)

Członek Komitetu redakcyjnego periodyku Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie (2011-)

Członek Komitetu redakcyjnego periodyku Ezik i literatura (2017-)