Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Kamen Rikev

dr hab. Kamen Rikev
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA LITERATUROZNAWSTWA SŁOWIAŃSKIEGO
Funkcje
Koordynator wydziałowy ds. programu Erasmus+
Telefon
514441160
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
kamenrikev.wordpress.com
https://orcid.org/0000-0002-6606-4731
https://www.webofscience.com/wos/author/record/G-2625-2011
Konsultacje

Semestr letni 2022/23:
poniedziałek: 11.00-12.00 (Wydział Filologiczny, p. 427)
wtorek: 15.00-16.00 (MS Teams)


(rikev@umcs.pl; 514441160)

Adres

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a, p. 427
20-031 Lublin

O sobie

Dziedziny badań:

- Polsko-bułgarskie powiązania literackie i kulturowe;
- światopogląd chrześcijański w literaturze bułgarskiej;
- historiografia literatur słowiańskich i bałkańskich.

 

Wykaz publikacji naukowych w ORCID.org orcid logo 16px

Monografie i książki:

Защото е на скрито... Християнският светоглед в творчеството на Атанас Далчев. [Ponieważ jest w ukryciu... Światopogląd chrześcijański w twórczości Atanasa Dałczewa.] Lublin: Wyd. UMCS, 2020. ISBN 978-83-227-9424-1, 340 ss.

Два зубъра и муза. Полската литература XV-XVIII век: епохи, автори, текстове. [Dwa żubry i muza. Literatura polska XV–XVIII w. – epoki, autorzy, teksty. (Wybór, tłum., artykuły, przypisy).] Sofia: Balkani, 2014. ISBN 978-619-166-025-4, 352 ss.

Зубър, видра и паун. Антология на полската литература от Средновековието до Просвещението [съст., прев., статии и бел.]. София: Астерим, 2008, 384 str.

Творец и творба в старополската мерена реч. София, 2010, 378 str. (praca doktorska).

 

Najnowsze artykuły:

Bulgarianness According to Songs Dedicated to the National Football Team.” In Popova, Anna et al., eds. Reports Awarded with “Best Paper” Crystal Prize. (61st Annual Scientific Conference – University of Ruse and Union of Scientists.) Angel Kanchev University of Ruse Press, 2022: 122–127. ISBN: 978-954-712-888-0.
= „Българщината според песни, посветени на мъжкия национален отбор по футбол.“ In Недкова, Емилия & Пенева, Ния, eds. Щрихи от българския национален характер [Touches of the Bulgarian National Character]. Angel Kanchev University of Ruse Press, 2022: 87–104. ISBN: 978-954-712-887-3.

Pomniki Armii Radzieckiej w Bułgarii jako instrument w narodowej debacie nad historyczną pamięcią i zapomnieniem.” Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, t. XVIII (2022): 67–80. DOI https://doi.org/10.4467/25439561KSR.22.005.16357. [“The Monuments of the Soviet Army in Bulgaria as an Instrument in the National Debate on Historical Memory and Oblivion.” Slavonic Culture. Annual Review of the PAU Commission on the Culture of the Slavs, vol. 18 (2022): 67–80.]

Два пътя към изграждане на новобългарската национална митология: Хаджи Димитър и Новото гробище над Сливница. [“Two Paths to Building the Modern Bulgarian National Mythology: Hadzhi Dimitar by Hristo Botev and The New Graveyard above Slivnitsa by Ivan Vazov.”] Orbis Linguarum, vol. 20, issue 1 (2022): 130–135.

 

Najnowsze tłumaczenia na język bułgarski:

Maria Konopnicka. Дъга, Джудженца, Из Моята Библия (I, VI, VII, VIII, IX, XII). Literaturen vestnik, nr 20 (25–31.05.2022): 7, 13.

Adam Mickiewicz. „Песента на войника.“ More (Czasopismo literackie. Burgas, ISSN 0205-3296.), nr 2 (2022): 2.

Adam Mickiewicz. Из Книги на полския народ и полското пилигримство; Романтика, Задушница, Част III, Сцена V. Literaturen vestnik, nr 41 (23–29.11.2022): 3–4, 6.

 

Przynależność do organizacji naukowych i redakcji czasopism:

Redaktor prowadzący periodyku Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie (2011-)

Członek Komitetu redakcyjnego periodyku Ezik i literatura (2017-2020)

Członek Rady Programowej: Yearly Scientific Conference of the Angel Kanchev University of Ruse (2019-)

 

Udział w projektach naukowych i dydaktycznych:

2009-2014: University Centre for Cross Border Research in Bulgarian Studies
(Sofia University of St Kliment Ohridski; Project Manager: Prof. DSc Panayot Karagyozov; Financed by the Bulgarian National Science Fund: no DO02-80/12.12.2008; Function: team member)

2020: Study on the Possibilities of Integration of the Humanities and Arts
(Angel Kanchev University of Ruse; Project Managers: Assoc. Prof. Mira Dushkova, PhD & Petya Stefanova, PhD; Financed by the University of Ruse Research Fund: no 20-FNSE-01; Function: team member)

2021: A Study of the Relationship between Traditional and Innovative Technologies in Today’s Humanities Education
(Angel Kanchev University of Ruse; Project Manager: Assoc. Prof. Velislava Doneva, PhD; Financed by the University of Ruse Research Fund: no 21-FNSE-01; Function: team member)

2022: Research on the Bulgarian National Character through the Lens of the Humanities and Arts
(Angel Kanchev University of Ruse; Project Managers: Assoc. Prof. Emilia Nedkova, PhD & Niya Peneva, PhD; Financed by the University of Ruse Research Fund: no 22-FNSE-01; Function: team member)

2022-2023: Innovative Education in Humanitarian and Social Science through Digital Transformation and Modernization of Educational Programmes in Veliko Tarnovo University, Sofia University St. Kliment Ohridski, Southwestern University Neofit Rilski and Technical University – Gabrovo, in Partnership with International Universities from Greece, Poland and Romania
(St Cyril and St Methodius University of Veliko Tarnovo; ESF no BG05M2OP001-2.016-0019-C01; Function: UMCS coordinator as associated partner)

 

Nagrody i odznaczenia:

2023: Nagroda Rektora UMCS za wysoko punktowany artykuł naukowy

2022: The Best Paper Crystal Prize 61. Konferencji Naukowej Uniwersytetu im. Angela Kancheva w Ruse

2021: Medal Komisji Edukacji Narodowej

2021: Pierwsza Nagroda Portalu Kultura (Sofia, Bułgaria) za najlepszą książkę bułgarskojęzyczną w dziedzinie humanistyki

2020: Srebrny Order Świętych Braci Sołuńskich Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego za zasługi dla krzewienia prawosławnej kultury i oświaty

2018: The Best Paper Crystal Prize 57. Konferencji Naukowej Uniwersytetu im. Angela Kancheva w Ruse

2018: Nagroda Rektora UMCS (indywidualna II stopnia) za wyróżniającą się pracę na rzecz Uczelni

2017: Dyplom Prezydenta Miasta Lublin w uznaniu zasług na rzecz promowania bogactwa i różnorodności kulturowej Lublina

2015: Nagroda Rektora UMCS (indywidualna III stopnia) za wyróżniającą się pracę na rzecz Uczelni