Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Joanna Bielecka-Prus

dr Joanna Bielecka-Prus
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA BADAŃ NAD KULTURĄ I KOMUNIKACJĄ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultaje w lipcu 2019


5.07.  g. 11.00-12.00


10.07, g. 12-13


 


Instytut Socjologii


Pl. Marii Curie Skłodowskiej 4 (tzw. Stary Humanik), pokój 141 


 Adres korespondencyjny:


 


INSTYTUT SOCJOLOGII UMCS


pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin,
POLAND

Adres

Pl. Marii Curie Skłodowskiej 4
20-031 Lublin

O sobie

Tematyka seminarium licencjackiego

Seminarium badawcze koncentruje się wokół zagadnień związanych z socjologią i antropologią kultury (np. systemy symboliczne, konflikty kulturowe, subkultury, tożsamość społeczna i etniczna, przestrzeń miejska), socjologią rodziny, wykluczeniem społecznym, socjologią komunikowania oraz migracjami. Mile widzioane są prace dotyczące Lublina i jego mieszkańców. Preferowane są prace wykorzystujące badania jakościowe, ale także możliwe jest prowadzenie badań ilościowych (w zależności od postawionego problemu badawczego). Przykładowe tytuły prac zrealizowanych w ramach seminarium:  Migracja zarobkowa Ukraińców do Polski, Pies i jego znaczenie w zyciu człowieka;Sąsiedzi w wielkim mieście. Analiza socjologiczna; Stereotypy i uprzedzenia mieszkańców województwa lubelskiego wobec cudzoziemców; Swiat społeczny polskich graczy League of Legends; Trajektoria życia osób bezdomnych. 

 

 CV

2001-2004: stududia doktoranckie w zakresie socjologii (KUL)

2006: doktor nauk humanistycznych w zakresie  socjologii. Tytuł rozprawy: Transmisja kultury w instytucjach socjalizujących według Basila Bernsteina. Promotor: prof. dr hab.  Elżbieta Hałas

2007-2011 pracownik dydaktyczny w WSPA (Lublin)

od 2011: adiunkt w Instytucie Socjologii UMCS

Zainteresowania badawcze: ksenologia, wykluczenie społeczne, metodologia badań jakościowych, socjologia kultury, socjologia komunikacji, analiza dyskursu, procesy migracyjne

 

 


Działalność naukowa

Publikacje: 

Książki

 1. Transmisja kultury w rodzinie i szkole. Teoria Basila Bernsteina. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2010.
 2. Miasta Polski 1989-2009. 20 lat transformacji. Współredaktor tomu (z Piotrem Kryczką). Wyd. WSPA. Lublin 2010.
 3. Osoby niepełnosprawne na rynku pracy Lubelszczyzny (współautor z Pawłem Rydzewskim, Renata Maciejewską i Anną Szkołą)Wyd. WSPA. Lublin 2011.
 4. Społeczne i instytucjonalne aspekty bezdomności na Lubelszczyźnie (współautor z Pawłem Rydzewskim i Renatą Maciejewską). Wyd. WSPA. Lublin  2011. Wersja angielska:Social and institutional aspects of homelessness in the Lublin Province (współred. z Pawłem Rydzewskim i Renatą Maciejewską). Wyd. WSPA. Lublin  2011.
 5. Kultura (w) dialogu (współautorzy: P.Celiński, C. Hunkiewicz, M.Kawa), Lublin 2012,  http://www.platformakultury.pl/artykuly/122213-kultura-w-dialogu-instytucjonalne-ramy-kultury-w-lublinie.html  ISBN 978-83-931859-0-0
 6. Rodzina w edukacji domowej (redakcja), Wydawnictwo Gotów, Warszawa 2018, ISBN 978-83-87207-60-1. 

Artykuły

 1. Czy reforma zda egzamin – analiza dyskursu społeczno-politycznego wokół Nowej Matury (współautor- M. Paradowska-Stajszczak), "Kwartalnik Pedagogiczny", 2003 nr 4(190).
 2.  Nowe zadania szkolnictwa zawodowego w społeczeństwie ponowoczesnym, w: S. Partycki (red.), Człowiek a rynek, TN KUL, Lublin 2004, s.188-193. 
 3. Definiowanie sytuacji w procesie komunikowania według Basila Bernsteina a interakcjonizm symboliczny, w: E. Hałas, K.T. Konecki (red.), Konstruowanie jaźni i społeczeństwa. Europejskie warianty interakcjonizmu symbolicznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005, s. 59-77.
 4. Basila Bernsteina typologia dyskursów organizacyjnych w instytucjach edukacyjnych: kod kolekcji i integracji w : K. T. Konecki, P. Chomczyński (red.) Zarządzanie organizacjami. Organizacja jako proces (red.), Wyd. UŁ , Łódź 2007, s. 252-265.
 5. Dyskurs instrukcyjny i regulacyjny w Basila Bernsteina teorii transmisji kultury, w: Edukacja, praca, zdrowie, M. Florek (red.), Wyd. WSPA,  Lublin 2007, , s. 27-46.
 6. Recontextualisations of a public intellectual: the case of Gunnar Myrdal and the Polish  Public (współautor: Aleksandra Walentynowicz) w: Academics as Public Intellectuals. The Role of Sociologists in Modern Societies, Ragnvald Kalleberg, Sven Eliaeson (red.), Cambridge Scholars Publishing, Cambridge 2008, s.196-225.
 7. Kulturowa reprodukcja nierówności społecznych w instytucjach edukacyjnych, „Roczniki WSPA” 2008 (1), s.116-137.
 8. Floriana Znanieckiego model edukacji w społeczeństwie obywatelskim, w: M. Szyszka (red.) Społeczeństwo- przestrzeń- rodzina. Wyd. KUL, Lublin 2009.
 9. Społeczne role socjologów w PRL. „Przegląd Socjologiczny”, nr 2, 2009, s.71-104.
 10. Koncepcja tożsamości społecznej w analizie dyskursu. Przegląd wybranych kierunków badawczych. W: K.T. Konecki, A. Kasperczyk (red.) Procesy tożsamościowe. Symboliczno-interakcyjny wymiar konstruowania ładu i nieładu społecznego, Wyd. UŁ, Łódź 2010.
 11. Analiza władzy w przekazie wizualnym. Wybrane problemy z metodologii badań, W: Wiedza między słowem a obrazem,  M. Zemło, A. Jabłoński, J.Szymczyk (red.), Wyd. KUL, Lublin 2010.
 12. Metodologiczne implikacje założeń antropologii interpretacyjnej. W: Geertz a hybrydowa wersja antropologii interpretatywnej,  A. Szafrański (red.). Wyd. KUL. Lublin 2011.
 13. Tożsamość społeczna pracujących osób niepełnosprawnych, w: Osoby niepełnosprawne na rynku pracy Lubelszczyzny, P. Rydzewski, R. Maciejewska, J. Bielecka-Prus i A. Szkoła (red.). Wyd. WSPA. Lublin 2011, s. 147-183.
 14. Ekonomiczne i społeczne problemy w funkcjonowaniu instytucji działających na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnych, w: Osoby niepełnosprawne na rynku pracy Lubelszczyzny, P. Rydzewski, R. Maciejewska, J. Bielecka-Prus i A. Szkoła (red.). Wyd. WSPA. Lublin 2011, s.307-334.
 15. Wsparcie społeczne w opinii pracujących osób niepełnosprawnych (razem z M. Maciejewską), w: P. Rydzewski, R. Maciejewska, J. Bielecka-Prus i A. Szkoła (red.). Wyd. WSPA. Lublin 2011, s.225-248.
 16. Społeczne aspekty bezdomności, w: Społeczne i instytucjonalne aspekty bezdomności na Lubelszczyźnie, J. Bielecka-Prus, P. Rydzewski i R. Maciejewska (red.),  Wyd. WSPA. Lublin  2011, s. 11-29.
 17. Instytucjonalne aspekty bezdomności na Lubelszczyźnie w świetle danych urzędowych (razem z R. Maciejewską), w: Społeczne i instytucjonalne aspekty bezdomności na Lubelszczyźnie , J. Bielecka-Prus, P. Rydzewski i R. Maciejewska (red.), Wyd. WSPA. Lublin  2011, s. 181-199.
 18. Tożsamość społeczna osób bezdomnych, w: Społeczne i instytucjonalne aspekty bezdomności na Lubelszczyźnie, J. Bielecka-Prus, P. Rydzewski i R. Maciejewska (red.),  Wyd. WSPA. Lublin  2011, s. 163-179. 
 19. Problemy w funkcjonowaniu instytucji działających na rzecz pomocy osobom bezdomnym, w:  Społeczne i instytucjonalne aspekty bezdomności na Lubelszczyźnie , J. Bielecka-Prus, P. Rydzewski i R. Maciejewska (red.), Wyd. WSPA. Lublin  2011, s. 201-226.
 20. Social Roles of Sociologists after 1945, Comparative Sociology, 2011, 10, s.735-765.
 21. Problem kontekstu w teoriach komunikowania społecznego, Studia Socjologiczne, 2012, 1, s. 19-37.
 22. Normana K. Denzina projekt etnografii interpretacyjnej, w: Geertz. Dziedzictwo-interpretacje-dylematy, red. A. Szafrański, Wyd. KUL, Lublin 2012, s. 193-213.
 23.  Problemy w funkcjonowaniu instytucji wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy w województwie lubelskim, w: Problemy aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością zamieszkałych na obszarach wiejskich, red. J. Żbikowski, D. Dąbrowski, M. Kuźmicki, Wyd. PSW w Białej Podlaskiej 2012, s.155-176.
 24. Hasło Wywiad  skoncentrowany na problemie w: Słownik socjologii jakościowej, red. K.K. Konecki i P. Chomczyński, Difin, Warszawa 2012, s.332-334.
 25. Hasło Teoria konstruktu osobistego, w: Słownik socjologii jakościowej, red. K.K. Konecki i P. Chomczyński, Difin, Warszawa 2012, s. 291-295.
 26. Hasło Kod ograniczony i kod rozwinięty, w: Słownik socjologii jakościowej, red. K.K. Konecki i P. Chomczyński, Difin, Warszawa 2012, s. 131-134.
 27. Hasło Fenomenografia w: Słownik socjologii jakościowej, red. K.K. Konecki i P. Chomczyński, Difin, Warszawa 2012, s. 91-94.
 28. Hasło Etnografia mówienia w: Słownik socjologii jakościowej, red. K.K. Konecki i P. Chomczyński, Difin, Warszawa 2012, s. 69-72.
 29. Hasło Emic i etic w: Słownik socjologii jakościowej, red. K.K. Konecki i P. Chomczyński, Difin, Warszawa 2012, s.67-69.
 30. Hasło  Gęsty opis w:  Słownik socjologii jakościowej, red. K.K. Konecki i P. Chomczyński, Difin, Warszawa 2012, s.201-206.
 31.  Krytyczne, teoretyczne i publiczne – praktyki analizy dyskursu w Polsce (współautor Anna Horolets), Przegląd Socjologii Jakościowej, 2013,Tom IX Numer 1, s. 6-11.
 32. Rekonstrukcja praktyk analizy dyskursu na podstawie wybranych anglojęzycznych czasopism dyskursywnych (współautor Anna Horolets), Przegląd Socjologii Jakościowej, 2013, Tom IX Numer 1, s. 152-185.
 33. Poczucie winy jako emocja społeczna. Analiza wybranych nurtów badawczych. Przegląd Socjologii Jakościowej, 2013, Tom IX, nr 2, s. 104-127.
 34. Paradygmat partycypacyjny w naukach społecznych. Wykorzystywanie danych wytworzonych przez badanych w analizie jakościowej, Rocznik Lubuski, 39, 2013. s. 29-51.
 35. Po co nam autoetnografia? Krytyczna analiza autoetnografii jako metody badawczej, Przegląd Socjologii  Jakościowej, 2014, Tom X Numer 3, s. 76-95.
 36. Discursive Analysis of Auto/biographical Narratives: On the Basis of Prison Camp Literature, in: Autobiography-Biography- Narration , M. Kafar, M. Modrzejewska-Świgulska (red.), Łódź 2014, s.43-60.
 37. Wycieczka po pokoju nastolatki: praktyki prezentacji przestrzenie prywatnej w wideoblogach, w: Socjologia zamieszkiwania, M. Łukasiuk i M. Jewdokimow (red.), Warszawa 2014, s. 121-152.
 38. Face-Saving Startegies of the Homeless in an Interview Situation, w: Sociology from Lublin (R. Radzik, B. Szajkowski, A. Wysocki (red.), Lublin 2014, s.129-154.
 39. Strategie umiędzynarodawiania uniwersytetów w Polsce, w: Migracje edukacyjne, Z. Kawczyńska-Butrym (red.), Lublin 2014, s.35-54.
 40. Konstruowanie roli społecznej matki w pierwszych latach życia dziecka. Analiza narracji kobiet (współautor M. Kruk), w: Współczesna rodzina polska. Przemiany, zagrożenia i wyzwania. Red. A. Jabłoński, M. Szyszka, D. Gizicka, Lublin 2014.
 41. Wykład jako performens. Performens jako wykład. Performatywne wymiary praktyki badawczej, Zeszyty Naukowe KUL, 2014, 4.
 42. Problem kontekstu społecznego w analizie dyskursu, w: Dyskurs: aspekty lingwistyczne, semiotyczne i komunikacyjne, red. Aleksander Kiklewicz i Irina Uchwanowa-Szmygowa, Olsztyn 2015. 
 43. Pedagogical discourse: macro- and micro-social analysis, w: Contempotary Educational Challenges, red. Ryszard Radzik i Anna Kisla, Lublin 2015.
 44. Social and Cultural aspect of Ukrainians’ migration to Poland, w: Contemporary Problems and Social Change: Polish and Ukrainian Experience, red. Vlodymir Yevtukh, Ryszard Radzik, Ganna Kisla, Kyiv 2015.
 45. Transkrypcja jako działanie interpretacyjne, Rocznik Lubuski, 2015,T.41, cz.1, s. 41-54.
 46. From East to West. Polish Public discourse on migration in press. SGEM 2015, Book. 3, s. 59-66. 
 47. Dziecko w rodzinie transnarodowej, [w:] Opieka nad dziećmi i starszymi rodzicami w rodzinach migrujących kobiet,red. Z. Kawczyńska-Butrym, E. Czapka, Lublin 2016, s. 111-126. 
 48. Szlachecko-inteligencki punkt widzenia na polską emigrację. Przypadek „Kultury” paryskiej (współautor: Anna Horolets), „Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny”, 4, 2016, s. 97-122.
 49. Językowe konstruowanie obcego w polskiej debacie parlamentarnej na temat uchodźców, [w]: Obcy w labiryncie kultur, red. T.M. Korczyński, A Orla-Bukowska, Warszawa 2016, s. 115-132.
 50. Dynowskie doświadczenia badań tradycji weselnej z zastosowaniem etnografii performatywnej (współautor: Aneta Pepaś-Skowron) , „Sztuka i Dokumentacja”, 14, 2016, s. 63-73.
 51. Zaangażowanie antropologa w proces badawczy, [w] "Nowe otwarcie" antropologii, red. Adam Szafrański, Lublin 2016, s. 61-90.
 52. Problems of child socialization and care in polish families of migrant mothers (współautor M. Kruk), "Демография. Социология. Экономика" 2017, nr 1, T.3, s. 103-112.
 53. Strategie wykluczania w reprezentacjach polskiej emigracji na łamach paryskiej "Kultury" (1947-2000) (współautor: Anna Horolets), w: Polskie sprawy 1945-2015, red. M. Czyżewski i inn. Warszawa 2017, s. 21-61.
 54. Bielecka-Prus, J.  ,Etyka troski w transnarodowych rodzinach kobiet migrujących zarobkowo (współautor M. Kruk) ,w: Kobieta w przestrzeni publicznej. Dialog-praktyka-nauka. (red.), Marta Luty -Michalak, Olga Kotowska-Wójcik,  Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, Warszawa 2017.
 55. Między obcością a swojskością. Negocjowanie roli etnografa w terenie badawczym. W:  Człowiek w kulturze. Kultura w człowieku, seria: Kultura i komunikacja, t. I, red. nauk. Urszula Kusio, Karolina Szcześniak, Wyd. UMCS, Lublin 2018.
 56. Retoryka lęku przed obcym,  Colloquium WNHiS nr 1,  2018, s. 5-34,  http://colloquium.elsite.eu/images/numery/1_2018/J.Bielecka-Prus.pdf.
 57.  Ruch  edukacji domowej w Polsce i na świecie  (współautor A. Heleniak) w: Rodzina w edukacji domowej, red. J. Bielecka-Prus,  Wydawnictwo Gotów, Warszawa 2018, s. 38-78. 
 58. Dlaczego rodzice edukują dzieci w domy? Typologia motywacji w świetle badań empirycznych, w: Rodzina w edukacji domowej, red. J. Bielecka-Prus,  Wydawnictwo Gotów, Warszawa 2018, s. 116-138. 
 59. Motywy podjęcia edukacji domowej w opinii rodziców, (współautor Anna Heleniak), w: Rodzina w edukacji domowej, red. J. Bielecka-Prus,  Wydawnictwo Gotów, Warszawa 2018, s.139-166. 
 60. Jaka jest edukacja domowa? Charakterystyka rodzinnych praktyk edukacyjnych (współautor Anna Heleniak), w: Rodzina w edukacji domowej, red. J. Bielecka-Prus,  Wydawnictwo Gotów, Warszawa 2018, s. 167-201. 
 61. Sposób organizacji edukacji domowej (współautor Anna Heleniak), w: Rodzina w edukacji domowej, red. J. Bielecka-Prus,  Wydawnictwo Gotów, Warszawa 2018, s. 202-223. 
 62. Problemy rodziców edukujących domowo (współautor Anna Heleniak), w: Rodzina w edukacji domowej, red. J. Bielecka-Prus,  Wydawnictwo Gotów, Warszawa 2018, s. 224-252.
 63. The dilemmas of transnational care. The case of Polish immigrants in Norway (Współautor Z. Kawczyńska Butrym, E. Czapka) w: Transnational Polish Families in Norway. Social Capital, Integration, Institutions and Care, red. Krystyna Slany, Magdalena Slusarczyk, Paula Pustulka and Eugene Guribye, Peter Lang, Berlin 2018, s. XXX.

Recenzje książek:

 •  F.Znaniecki, Education and Social Change,(ed. E.Hałas), Roczniki Nauk Społecznych, 2001/2, (30).
 • M. Banks, Materiały wizualne w badaniach jakościowych, , Studia Socjologiczne,  2011.
 • Badania wizualne w działaniu. Antologia tekstów, red. Maciej Frąckowiak i Krzysztof Olechnicki, Kultura Enter, nr 45/46, 2012.

  Tłumaczenia:

 •   S. Eliaeson , Max Weber: kryzys historyzmu i kontrowersje wokół metody, Zagadnienia Naukoznawstwa, T.XXIX, Zeszyt 1-2 ( 155-156), 2002, s. 3-23.
 • Yuri Kazepow, Reskalowanie polityki społecznej: nowa rola lokalnej polityki społecznej w miastach europejskich. W: Miasta Polski 1989-2009. 20 lat transformacji. red. Piotr Kryczka, Joanna Bielecka-Prus. Wyd. WSPA. Lublin 2010.
 • Maria Stubbe, Chris Lane, Jo Hilder, Elaine Vine, Bernadette Vine, Meredith Marra, Janet Holmes, Ann Weatherall, Interakcja w miejscu pracy z perspektywy kilku podejść dyskursywnych,  Przegląd Socjologii Jakościowej, Tom IX Numer 1, s. 112-151. (razem z A. Horolets)                           

 Udział w projektach badawczych:

 1. Kwerenda w Archiwum KUL (w ramach badań nad instytucjonalizacją socjologii w Polsce prowadzonych pod kierunkiem prof. Niny Kraśko), KBN 2002.
 2. Grant promotorski nr 1H02E 07427 przyznany przez Komitet Badań Naukowych  zrealizowany w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim; kierownik grantu: prof. dr hab. Elżbieta Hałas, 2004-2006.
 3. Wykonawca w międzynarodowym projekcie badawczym (ANOVASOFIE - Analysing and Overcoming the Social Fragmentation in Europe) w ramach 6.  Programu Ramowego Komisji Europejskiej; kierownik projektu: prof. Christian Fleck (University of Graz, Austria) 2004-2006. Nr grantu: CIT2-CT-2004-506035
 4. Ekspert ds. badań projekcie „Społeczne i  instytucjonalne aspekty bezdomności w województwie lubelskim”. EFS7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 2009.
 5. Ekspert ds. badań w projekcie „Diagnoza rynku pracy województwa lubelskiego w aspekcie funkcjonowania w nim osób niepełnosprawnych: EFS  6.6.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy 2009.
 6. Ekspert w zespole projektowym: przygotowanie aplikacji ESK 2016 dla Lublina (część dotycząca monitoringu i ewaluacji). 2010
 7. Ekspert ds. badań Perspektywa kulturalna Lublina - badania nt. stanu sektora kultury w Lublinie i partycypacji. Projekt nr 05065/12 finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urząd Miejski w Lublinie. 2010
 8. Badania na temat recepcji sztuki  zaangażowanej w wykluczonych dzielnicach Lublina: Pracownia Sztuki Zaangażowanej Społecznie "REWIRY". Organizator: Centrum Kultury w Lublinie i Towarzystwo Edukacji Kulturalnej w Lublinie, projekt nr 19326/11/A4 finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 2012-2014
 9. Seminarium naukowo-badawcze współfinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki) w ramach projektu Komunikowanie publiczne w Polsce – ujęcie inter- i multidyscyplinarne. Umowa Nr 0114/NPRH2/H11/81/2013.Uczestnictwo w grupie roboczej jako członek zespołu badawczego 2013-2015.
 10. Wykonawca w: Mobile Identities: Migration and Integration in Transnational Communities, HOME/2012-13/EIFX/CA/CFP, Leader: PSYCHOANALYTIC INSTITUTE FOR SOCIAL RESEARCH Rome. European Fund for the Integration of third-country nationals (EIF). Kierownik projektu: prof. Raffaele Bracalenti.
 11. Wykonawca w: Polish female migrants and their families - a study of care deficit, nr 203550. Wniosek Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej – Core 2012-2013.
 12. Ekspert ds. badań: „Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny 2010-2013”. Projekt realizowany przez Samorząd Województwa Lubelskiego, Departament Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego z Funduszy Europejskich Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki | Dotyczy: Kapitał Ludzki.  Ekspertyzy w ramach projektu:   Edukacja w systemie wartości mieszkańców Lubelszczyzny. Bielecka-Prus J., Studenci uczelni wyższych w regionie lubelskim.
 13. Ekspert ds. badań  w projekcie Europejski Uniwersytet Wschodni, Erasmus+, 2014-1-PL01-KA203-003571,  2014-2016 realizowany przez Gminę Lublin w partnerstwie z UMCS, KUL Politechniką Lubelską.
 14. Ekspert ds. badań w projekcie Tam, gdzie jeszcze pieją koguty: etnoperformans weselny,  06393/15 realizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie. Źródło finansowania: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2015 - Dziedzictwo kulturowe - Kultura ludowa i tradycyjna. Czas trwania: 2015.
 15. Ekspert w projekcie Standardised Procedures for Recruiting, Promotion and Integration of Qualified Immigrants from Third-Countries in the Baltic Sea Region, 2015-2018, CJD, Germany.
 16. Edukacja domowa w Polsce. Badania na zlecenie Szkoły Salomon w Drohiczynie. 2016.

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych i naukowych:

 •  Członek Zarządu Oddziału Lubelskiego  Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, członek Sekcji Socjologii Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu PTS;
 • Członek International Sociological Association (ISA)

Udział w programach wymiany międzynarodowej 

 • Udział w programie „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci. Wyjazdy zagraniczne: University Center for the Euro-Mediterranean Studies (EMUNI Center) w Portorož (Słowenia), Universidad de Alicante (Alicante, Hiszpania), Université Pierre-Mendès (Grenoble, Francja), 2010-2011

Ceryfikaty

 • Cambridge English: Advanced (CAE)
 • Warsztaty Biographic Narrative Interpretive Method (BNIM) (prowadzący: prof. Tom Wagner), Uniwesytet Wrocławski, 2010
 • Warsztaty z metody dokumentarnej, (prowadzący dr S. Krzychała), DSW. Wrocław, 2009.
 • Kurs Analiza treści (jakościowa i ilościowa). Letnia Szkoła Analizy Danych i Metod Badań Jakościowych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2018. 

Ogłoszenia