Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Rafał Poździk

dr hab. Rafał Poździk
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ
Telefon
815375142
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Poniedziałek w godz. 11.30-13.30


Pokój nr 527 WPiA


Konsultacje indywidulne w siedzibie WPiA po uprzednim uzgodnieniu drogą elektroniczną. 

O sobie

W latach 1995 – 2000 odbył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, które ukończył z wynikiem bardzo dobrym. W latach 2000 – 2003 odbył poza etatową aplikację sądową. Aplikację ukończył w 2003 roku składając pozytywnie egzamin sędziowski. W dniu 26 stycznia 2006 roku uzyskał wpis na listę radców prawnych w ramach Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.

Od 1 października 2000 r. zatrudniony jako nauczyciel akademicki w Katedrze Prawa Unii Europejskiej Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. W 2005 roku uzyskał tytuł doktora nauk prawnych, a w roku 2016  tytułu doktora habilitowanego. Od 2019 r. powołany na stanowisko Profesora Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizacje naukowe i praktyczne dotyczą prawa unijnego, funduszy unijnych, informatyzacji administracji publicznej, prawa administracyjnego i postępowania sądowego przed sądami administracyjnymi. Prowadzi zajęcia dla studentów z przedmiotów dotyczących prawa unijnego, funduszy unijnych i zarządzania projektami unijnymi.

Członek Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, recenzent w ramach Internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego, Studia Iuridica Lublinnesia oraz Zeszytów Naukowych KUL. Prowadzi szkolenia dla aplikantów adwokackich i notarialnych. Jest również wykładowcą w ramach studiów podyplomowych „Master of Business Administration” na Politechnice Lubelskiej realizowanych we współpracy z uczelniami amerykańskimi - University of Illinois i University of Minnesota. W latach 2006 – 2010 pełnił funkcje kierownika oraz wykładowcy w ramach studiów podyplomowych „Fundusze europejskie i zarządzanie projektami unijnymi” na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

Od 1 września 2007 r. do 29 lutego 2009 r. zatrudniony na stanowisku radcy w Departamencie Zastępstwa Procesowego Głównego Urzędu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w Warszawie, gdzie zajmował się zastępstwem procesowym w sprawach związanych z ochroną interesów skarbu państwa.

W okresie od 2 marca 2009 r. do dnia do 9 stycznia 2012 zatrudniony na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Od 9 stycznia 2012 r. do 1 lutego 2013 r. zatrudniony na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (MAiC), a następnie Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych w MAiC. W tym czasie ww. Departamenty pełniły funkcję Instytucji Pośredniczącej dla VII i VIII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG). W trakcie wykonywania tych obowiązków zajmował się obsługą spraw związanych z wdrażaniem projektów teleinformatycznych realizowanych przez administrację rządową z środków unijnych, gdyż 7 oś priorytetowa POIG dotyczyła dotacji na budowę publicznych systemów teleinformatycznych niezbędnych do świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej. Ponadto bezpośrednio uczestniczyłe w realizacji projektów pomocy technicznej finansowanych w ramach 9 osi priorytetowej POIG.

Od 28 lipca 2014 r. do 28 stycznia 2015 r. zatrudniony na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu Rozwoju Kapitału Ludzkiego MAiC pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla działania 5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”.

Od 29 stycznia 2015 r. zatrudniony jako radca prawny w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii w Warszawie, gdzie jest odpowiedzialny za obsługę prawną projektów współfinasowanych ze środków unijnych. Projekty zakończone w dniu 31 grudnia 2015 r. (ZSIN – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza I, GEOPORTAL 2, GBDOT – Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych) jak i rozpoczęte w dniu 30 września 2015 r. (ZSIN – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza II, Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej, K-GESUT - Krajowa Baza Danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu) dotyczły wdrożenia systemów teleinformatycznych z zakresu elektronicznej administracji w dziedzinie geodezji i kartografii.     

Od 1 kwietnia 2015 r., zatrudniony jako radca prawny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. W ramach tego stosunku pracy jest odpowiedzialny za obsługę prawną spraw związanych z realizacją projektów kluczowych współfinasowanych z środków unijnych w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

W dotychczasowych miejscach pracy zdobył doświadczenie zawodowe w zakresie tworzenia prawa, stosowania przepisów prawa, zastępstwa procesowego i funkcjonowania administracji publicznej oraz wdrażania projektów współfinasowanych z funduszy unijnych. W trakcie pracy na stanowiskach dyrektora w MSWiA, jak i MAiC, był odpowiedzialny za wdrażanie środków unijnych, jak i realizację projektów, w szczególności teleinformatycznych. W ramach przyznanych kompetencji jako Instytucji Pośredniczącej do jego obowiązków należała m.in. ocena projektów, rozliczanie projektów, kontrole, poświadczanie wydatków, monitoring, ewaluacja, rozpatrywanie odwołań od negatywnej oceny projektów oraz reprezentowanie Ministra przed sądami administracyjnymi. W trakcie pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego zdobył wiedzę i doświadczenie w zakresie funkcjonowania samorządu oraz realizacji projektów współfinasowanych z środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. 

Posiada teoretyczną, jak i praktyczną wiedzę na temat funkcjonowania instytucji unijnych oraz prawa unijnego. W trakcie pracy na stanowiskach Dyrektora i Zastępcy Dyrektora w MSWIA oraz MAiC zdobył umiejętności i doświadczenie w zakresie zarządzania środkami publicznymi i współpracy w ramach administracji publicznej. Posiada doświadczenie w zakresie efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi. 


Działalność naukowa

Monografie naukowe

 

 1. „Dystrybucja produktów na zasadzie wyłączności w Polsce i Unii Europejskiej”, Lublin 2006, ss. 329
 2.  „Fundusze unijne. Zasady finansowania projektów ze środków unijnych w Polsce w latach 2007-2013, wyd. I Lublin 2008, ss. 186,
 3. Fundusze unijne. Zasady finansowania projektów ze środków unijnych w Polsce w latach 2007-2013, wyd. II poprawione i uzupełnione, Lublin 2009, ss. 198
 4. M. Lejcyk, R. Poździk, „Fundusze Unijne. Zasady finansowania projektów ze środków unijnych w Polsce w latach 2007-13”, Lublin 2010, ss. 215;
 5. Ocena i wybór projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności.”, Warszawa 2013, ss. 461

 

Komentarze, zbiory aktów prawnych lub orzecznictwa, tłumaczenia

 

 1. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości” pod redakcją Prof. dr hab. R. Skubisza, Warszawa 2002 (współautor), ss.214 – wersja z nośnikiem elektronicznym, ss. 1100 – odpowiednik w wersji papierowej;
 2. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości” pod redakcją Prof. dr hab. R. Skubisza, wyd. II Warszawa 2003 (współautor);
 3. Prawo konkurencji Wspólnoty Europejskiej. Orzecznictwo”, Tom 2, Orzeczenia SPI z lat 1990-2004, opracowanie i wprowadzenie A. Jurkowska, T. Skoczny, Warszawa 2005 r. (współautor), s. 489-500,
 4. Własność przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości WE i Sądu I Instancji”, pod redakcją Prof. dr hab. R. Skubisza, Kraków 2006 r., (współautor), s. 228-239
 5. „Prawo konkurencji Wspólnoty Europejskiej. Orzecznictwo”, Tom 3, Orzeczenia ETS z lat 1990-2004, opracowanie i wprowadzenie A. Jurkowska, T. Skoczny, Warszawa 2006 r. (współautor), s. 131-137,
 6. Orzecznictwo sądów wspólnotowych w sprawach konkurencji w latach 1964-2004”, red. T. Skoczny, A. Jurkowska, Warszawa 2007 (współautor), s. 419-431, 592-660
 7. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów – komentarz”, red. Prof. T. Skoczny, Warszawa 2009 , (współautor) s. 558- 585.
 8. M. Dołowiec, D. Harasimiuk, M. Metlerska – Drabik, J. Ostałowski, R. Poździk, A. Wołyniec – Ostrowska, „Ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020. Komentarz, red. R. Poździk, Warszawa 2016, ss. 480
 9. M. Dołowiec, D. Harasimiuk, M. Metlerska – Drabik, J. Ostałowski, R. Poździk, A. Wołyniec – Ostrowska, „Ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020. Komentarz, red. R. Poździk, lex 2017;

 

Artykuły i rozprawy naukowe w czasopismach lub pracach zbiorowych

 

 1. „Dystrybucja pojazdów samochodowych (uwagi na tle wyroku Sądu I Instancji Wspólnot Europejskich w sprawie koncernu Volkswagen)” – Prawo Unii Europejskiej nr 4/2001, s. 8-17
 2. „Klauzule wyłączności w porozumieniach ograniczających konkurencję (uwagi na tle polskiego prawa antymonopolowego)”, cz. I  Prawo Unii Europejskiej nr 3/2002, s. 15-20
 3. „Klauzule wyłączności w porozumieniach ograniczających konkurencję (uwagi na tle polskiego prawa antymonopolowego)”, cz. II Prawo Unii Europejskiej nr 4/2002, s. 18-21
 4. A. Dudzic, R. Poździk „Nabywanie nieruchomości w Polsce przez osoby fizyczne i prawne z Unii Europejskiej (uwagi na tle stanowiska negocjacyjnego)” – Rejent nr 12/2002, s. 113-147
 5. Prawo europejskie – zarys wykładu”, pod redakcją Prof. dr hab. Ryszarda Skubisza i Dr Ewy Skrzydło – Tefelskiej, wyd. I Lublin 2003, wyd. II Lublin 2005, wyd. III Lublin 2006 (współautor), s. 110-121, 317-327;
 6. D. Miąsik, R. Poździk, „Dystrybucja samochodów osobowych a członkostwo Polski w Unii Europejskiej (cz. I), Prawo Unii Europejskiej nr 3/2004 s. 9-15,
 7. D. Miąsik, R. Poździk, „Dystrybucja samochodów osobowych a członkostwo Polski w Unii Europejskiej (cz. II), Prawo Unii Europejskiej nr 4/2004 s. 23-27,
 8. Odszkodowanie, zadośćuczynienie  za mobbing w miejscu pracy” – Przegląd Sądowy        nr 5/2004, s. 122-142
 9. Status prawny Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej po jej włączeniu do prawa pierwotnego [w:] Ustrojowo – polityczny wymiar Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej, Pułtusk 2004, s. 181-197;
 10. 10. R. Poździk, P. Sawczuk „Podatek akcyzowy od samochodów osobowych (Uwagi na tle prawa polskiego i europejskiego)”. Europejski Przegląd Sądowy nr 3/2005, s. 25-36
 11. 11. „Nieuczciwe praktyki banków naruszające interesy konsumentów na przykładzie kart kredytowych” Europejski Przegląd Sądowy nr 3/2008, s. 13-23
 12. 12. „Sądowo – administracyjna kontrola prawidłowości wyboru projektów w trybie konkursowym, Euro Ekspert nr 1/2009, s. 84-88.
 13. 13. „Sądowa kontrola oceny projektów finansowanych z funduszy unijnych na przykładzie Programu Operacyjnego Innowacyjnego Gospodarka” – Europejski Przegląd Sądowy          nr 3/2010, s. 26-34;
 14. 14. K. Brysiewicz, R. Poździk, Droga sądowa w sprawach związanych z dofinansowaniem projektów z funduszy strukturalnych i funduszu spójności, Przegląd Sądowy nr 4/2011,          s. 36-52.
 15. 15. „Zasada równego dostępu do pomocy z funduszy strukturalnych i funduszu spójności, Przegląd Sądowy nr 11-12/2011, s. 101-116.
 16. 16. „Obowiązek zwrotu pomocy z funduszy strukturalnych i funduszu spójności przez państwo członkowskie, Europejski Przegląd Sądowy nr 3/2012, s. 11-18.
 17. 17. K. Brysiewicz, R. Poździk, System oceny i wyboru projektów do dofinansowania z funduszy unijnych w Polsce –  uwagi na tle wyroku TK z 12.12.2011 r. (P 1/11), Europejski Przegląd Sądowy nr 10/2012, s. 10 – 20.
 18. 18. „Decyzje o zwrocie środków unijnych w praktyce wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), Samorząd Terytorialny nr 7-8/2013, s. 105-116;
 19. 19. „Wsparcie budowy społeczeństwa informacyjnego przez jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka”, [w:] Samorząd terytorialny w Polsce i Niemczech. Kommunale Selbstverwaltung in Polen und in Deutschland, M.-E. Geis, G. Grabarczyk, J. Kostrubiec, Th.I. Schmidt  (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej, Warszawa 2015 (oddane do druku)
 20. 20. „Wpływ prawa zamówień publicznych na efektywność i prawidłowość inwestycji w obszarze cyfryzacji usług publicznych ze środków unijnych, [w:] „Zamówienia publiczne w projektach informatycznych realizowanych w ramach 7 osi priorytetowej Programu Innowacyjna Gospodarka”, Warszawa 2013 (publikacja on line na stronie www.wwpe.gov.pl)
 21. 21. „Zasady wdrażania funduszy unijnych w latach 2014 – 2020, Europejski Przegląd Sądowy 12/2014, s. 4-10.
 22. 22. „Charakter prawny kryteriów wyboru projektów – uwagi na tle wyroku TK z 10.02.2015 r. w sprawie SK 50/13, Ius Novum nr 3/2016, s. 109 – 119
 23. 23. Poździk R., Status prawny map i ochrona map jako opracowań kartograficznych, [w:] S. Dudzik, B. Iwańska, N. Półtorak (red.), Inteligentna i zrównoważona gospodarka sprzyjająca włączeniu społecznemu – wyzwania dla systemów prawnych Unii Europejskiej i państw członkowskich, Warszawa 2017, s. 81-101.
 24. 24. Wernicka K. Poździk R., Wsparcie ochrony własności przemysłowej w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, [w:] red. J. Barcik, M. Półtorak, Unia Europejska w przededniu Brexitu, Warszawa 2018,
 25. 25. „Wpływ naruszenia praworządności w państwach członkowskich na politykę spójności w latach 2021 -2027”, EPS nr 12/2018, s. 4-11.

Glosy

 1. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe w VAT. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 3 lutego 2006 r. (sygn. akt I SA/Lu 488/05, niepubl.)”, Europejski Przegląd Sądowy nr 2/2007, s. 51-56.
 2. Does a selection of contractors in a public tender constitute an infringement of a prohibition of competition restricting agreement? Case comment to the judgment of Supreme Court of 25 April 2007 – Stalexport (Ref. No. III SK 3/07)”,  Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies Vol. 2008 1(1), s. 230-241.
 3. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 23 lipca 2008 r. (III CZP 52/08)”, Orzecznictwo Sądów Polskich nr 7-8/2009, s. 603-606.
 4. Glosa do wyroku NSA z dnia z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie II GSK 126/10, "Studia Iuridica Lublinnesia" 2011, tom XVI, s. 318-327.
 5. „Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2012 r. w sprawie SK 8/12, "Studia Iuridica Lublinnesia" 2013, tom XX, s. 215-224,
 6. Glosa do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27.10.2014 r. II GPS 2/2014”, Orzecznictwo Sądów Polskich nr 6/2015.
 7. Poździk R. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 grudnia 2016 r. II GSK 5141/16, Orzecznictwo Sądów Polskich nr 11/2017, s. 51-57.
 8. Poździk R., Glosa do postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 sierpnia 2017 r., II GSK 2577/17, Orzecznictwo Sądów Polskich nr 10/2018, s. 120-136.
 9. Poździk R, Zwiększenie kwoty korekty finansowej po zakończeniu kontroli projektu przez instytucję zarządzającą. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 marca 2018 r., II GSK 3602/17, Orzecznictwo Sądów Polskich nr 5/2019, s. 168 i n.
 10. Przedawnienie nieprawidłowości w projektach współfinasowanych z funduszy unijnych - Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie II GSK 4503/16Przedawnienie nieprawidłowości w projektach współfinasowanych z funduszy unijnych - Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie II GSK 4503/16, Studia Iuridica Lublinensia vol. XXIX, 3, 2020, s. 301-311