Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Krzysztof Polit

prof. dr hab. Krzysztof Polit
Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA ESTETYKI I FILOZOFII KULTURY
Telefon
(81) 537-28-42
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://filozofia.umcs.lublin.pl/zaklad-etyki/krzysztof-polit
Konsultacje

Urlop naukowy od 1.10.2020 r. do 30.09.2021 r.


                              


                       


 


 


 


                                                        


             


 


  


                 


   

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4/334
20-031 Lublin

O sobie

  Krzysztof Aleksander Polit jest absolwentem Wydziału Humanistycznego i Międzyuczelnianego Instytutu Filozofii i Socjologii UMCS. Pracował kolejno w: Instytucie Nauk Politycznych Akademii Rolniczo – Technicznej w Olsztynie, Instytucie Historii UMCS, Instytucie Nauk Społecznych Akademii Medycznej w Białymstoku, Instytucie Nauk Humanistycznych Akademii Medycznej w Lublinie, a od roku 1992  na stanowisku adiunkta  na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS. Od października 2016 roku jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego UMCS.

  Pierwszy okres swojej pracy naukowej poświęcił badaniom zagadnień związanych ze współczesną estetyką amerykańską. Pracę doktorską „Instytucjonalna teoria sztuki George’a Dickiego”, napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Bohdana Dziemidoka obronił w roku 1991 (recenzenci: prof. dr hab. Anna Zeidler – Janiszewska i prof. dr hab. Ewa Borowiecka). Od początku lat 90-tych zajmuje się szeroko rozumianą problematyką związaną z kondycją współczesnej kultury Zachodu – problemy etyczne powstające w wyniku rozwoju współczesnej cywilizacji, pytania o zachodnią tożsamość kulturową, zagadnienia bioetyczne - oraz filozofią hiszpańską. Kolokwium habilitacyjne na podstawie pracy „Kryzys kultury Zachodu w myśli José Ortegi y Gasseta” odbyło się w lutym 2006 roku (recenzenci rozprawy habilitacyjnej: prof.dr hab. Eugeniusz Górski, prof. dr hab. Stanisław Jedynak, prof. dr hab. Mieczysław Jagłowski).


Działalność naukowa

Książki:

 • Sztuka awangardy w teoriach estetycznych, Lublin 2000.
 • Kryzys cywilizacji Zachodu w myśli José Ortegi y Gasseta, Lublin 2005.
 • Natura. Społeczeństwo. Historia. Socjalizm i poglądy filozoficzno-społeczne młodego Miguela de Unamuno, Lublin 2013.
 • Bóg, człowiek i śmierć. Poglądy filozoficzne późnego Miguela de Unamuno. Lublin 2018.

Ważniejsze artykuły naukowe:

 • Życie jako kategoria aksjologiczna w poglądach José Ortegi y Gasseta [w:] „Annales Universitatis Mariae Curie & Skłodowska”, Sectio I, vol. XIX, 9, Lublin 1994.
 • Problematyka wartości i wartościowania dzieła sztuki w instytucjonalnej teorii sztuki George’a Dickiego [w:] „Problematyka wartościowania w amerykańskiej filozofii i estetyce XX wieku”, Gdańsk 1995.
 • Śmierć i umieranie w cywilizacji Zachodu a kategorie tradycyjnej aksjologii [w:] „De bono homine” (pod redakcją M. Ruby i S. Gałkowskiego), Lublin 2000.
 • Instytucjonalizm w estetyce jako wyraz problemów z tożsamością sztuki współczesnej, „Colloquia Communia”, nr 3 (70), styczeń & grudzień 2000.
 • Kryzys oświeceniowej idei człowieka i cywilizacji u José Ortegi y Gasseta [w:] „Studia Etyczne i Estetyczne”, t.6, Lublin 2003.
 • Koncepcja państwa narodowego José Ortegi y Gasseta jako alternatywa wobec myśli nacjonalistycznej i fundamentalistycznej [w:] „Świat po 11 września 2001 roku”, Olsztyn 2003.
 • Kryzys kultury Zachodu: rzekomy czy rzeczywisty?, „Colloquia Communia”, nr 1, 2003.
 • Samotność jako centralna kategoria w filozofii człowieka José Ortegi y Gasseta [w:] Zrozumieć samotność (pod red. Włodzimierza Tyburskiego i Piotra Domerackiego), Toruń 2006.
 • José Ortega y Gasset – Spaniard and European, „Dialogue and Universalism”, vol. XIX, nr 6 – 7/2009.
 • Swoistość bytu ludzkiego według poglądów José Ortegi y Gasseta, "Annales Universitatis Mariae Curie - Skłodowska, sectio I, vol. XXXVI(2011), z. 1.
 • Problem baskijskości w myśli Miguela de Unamuno, [w:] Hiszpania - mit czy rzeczywistość, pod. red. F. Kubiaczyk, K. Migros, Poznań 2012.
 • Socjalizm etyczny młodego Miguela de Unamuno,"Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, vol. 58/2013.
 • O kryzysie humanizmu w filozofii Ramiro de Maeztu y Witneya. "Ethos" , nr 109/ 2015.
 • Kategorie samotności i wspólnotowości w filozofii Miguela de Unamuno,"Filozofia Chrześcijańska", t. 12 (2015).
 • From Pure Reason to Vital Reason: A Few Remarks on Ratiovitalism by José Ortega y Gasset [in] From Normative Rules to Heuristics (ed. by M. Hetmański), Leiden/Boston 2018, s. 327 - 351.
 • O metafizyce cierpienia w późnej filozofii Miguela de Unamuno,"Ethos", nr 120/2017.
 • "Calidoscopio de la memoria y la escritura" de Manuel Sánchez Cuesta, "Paideía. Revista de Filosofía y Didáctica Filosófica", Enero - Abril 2018.
 • Historical Truth Contrasted with Individual Memory and Communication Memory, [w:]  Out of the Prison of Memory, red. V. Luarsabishvili, New Vision University Press, Tbilisi 2020, s. 4 - 31.
 • Dwie filozofie sztuki Ortegi y Gasseta, "Sztuka i Filozofia", 55/2019.

 

 

Identyfikator ORCID:

https://orcid.org/0000-0003-2088-7609Załączniki