Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Alfred Wierzbicki

Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA ETYKI
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Semestr letni 2023/24:
wtorek, godz. 9:15 - 11:15
pl. M. Curie-Skłodowskiej 4/p. 312

Adres

pl. M. Curie-Skłodowskiej 4/p. 312
20-031 Lublin

O sobie

Urodzony 14.08.1957 r w Maryninie na Lubelszczyźnie. Studia teologiczne na Wydziale Teologii KUL w latach 1976-1982. W roku 1982 magisterium na temat: Możliwość zastosowania analitycznej filozofii historii Arthura C. Danto w teologii, promotor ks. prof. dr hab. Czesław Bartnik. Święcenia kapłańskie 12.06.1982. Studia filozoficzne na Wydziale Filozofii KUL w latach 1983-1986, uczestnik Seminarium Etyki prowadzonego przez ks. prof. dra hab. Tadeusza Stycznia. W latach 1986-1991 kontynuacja studiów filozoficznych na kursie doktoranckim w International Academy of Philosophy w Lichtensteinie.


Działalność naukowa

W roku 1991 doktorat w oparciu o rozprawę Personalistyczne podstawy zasady non-violence, promotor Profesor Rocco Buttiglione.

W 2005 r. opublikował rozprawę habilitacyjną Filozofia a totalitaryzm. Augusta Del Nocego interpretacja kryzysu moderny. Habilitacja w 2006 r na Wydziale Filozofii KUL.

W 1992 zatrudniony w Katedrze Etyki KUL, na stanowisku asystenta, w 1993 nominacja na adiunkta, od 2004 starszy wykładowca, od 2006 adiunkt ze stopniem doktora habilitowanego, od 2008 profesor nadzwyczajny KUL, od 2011 kierownik Katedry Etyki.

W latach 1992-96 prowadził wykłady w Podyplomowym Studium Filozoficzno-Etycznym KUL, 1993-2003 prowadził wykłady z etyki dziennikarskiej w Studium Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa KUL. W latach 1997-2000 wykładał w eksternistycznym Studium Filozoficznym KUL na Słowacji. W roku ak. 2000-2001 był zatrudniony jako wykładowca filozofii Karola Wojtyły w Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Również w roku ak. 2000-2001 prowadził wykłady z etyki na Uniwersytecie w Parmie i Uniwersytecie w Sassari w ramach programu Sokrates-Erasmus. W 2006 wykłady w Katolickim Uniwersytecie Chile w Santiago, w 2011 wykłady w St. Thomas University w St. Paul (USA), w 2014 wykłady w Centro de Investigacion Social Avanzada w Queretaro (Meksyk).

W roku ak. 1996-97 korzystając z urlopu naukowego przebywał na stypendium Katolickiego Uniwersytetu Sacro Cuore w Mediolanie (I semestr) i Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie (II semestr). W 1997 r. zainicjował współpracę naukową z Centro Internazionale di Studi Rosminiani w Stresie , Włochy; owocem tej współpracy jest pierwsza publikacja w języku polskim przekładu dzieła Antonia Rosminiego Zasady Etyki (1999).

W 2015 miesięczny staż naukowo-badawczy w Notre Dame University (USA).

Od 1998 zastępca dyrektora Instytutu Jana Pawła II KUL, w latach 2006-2014 dyrektor tegoż Instytutu i redaktor naczelny kwartalnika „Ethos”.

Członek Instytutu Ignacego Jana Paderewskiego (od 1996), członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (1998), członek Polskiego Towarzystwa Nauczycieli (od 1993), brał czynny udział w pracach zespołu d.s. kodeksu etyki nauczycielskiej. Członek Towarzystwa Naukowego KUL (od 2006).

Funkcje kościelne: członek Rady Konsultacyjnej przy Centrum Dialogu Katolicko-Żydowskiego w Archidiecezji Lubelskiej (1998-2006), dyrektor Centrum Dialogu Katolicko-Żydowskiego w Archidiecezji Lubelskiej (od 2006), koordynator Duszpasterstwa Pracowników Nauki miasta Lublina (1999-2002), członek Rady Apostolstwa Świeckich przy Episkopacie Polski (2001-2006),dyrektor Centrum Dialogu Wschód – Zachód w Lublinie (od 2001), prorektor Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie (2002-2012), dyrektor Studium Formacji Kapłańskiej Archidiecezji Lubelskiej (2002-2012), wikariusz biskupi d. s. kultury (od 2004), dyrektor Archidiecezjalnego Muzeum Sztuki Religijnej w Lublinie ( 2004-2007), członek Komitetu Dialogu z Judaizmem Konferencji Episkopatu Polski (od 2006), członek Rady Konsultorów (od 2009).

Poeta. Autor dziewięciu książek poetyckich: jak ciemność w ciemności (1991), Inaczej każdej wiosny (1993), Kogut z Akwilei(1999), Znaki szczególne (2000), Miejsca i twarze (2003), Głosy i glosy (2008), Fotografia rodzinna (2010), Autoportret z miastem (2013), Boso (2015). Za tomik Kogut z Akwilei (1999) otrzymał nagrodę im. Anny Kamieńskiej oraz za tomik Znaki szczególne (2000) nagrodę im. Józefa Czechowicza.

W latach 1992-97 był pracownikiem Telewizji Polskiej S.A. w ośrodku w Lublinie. Realizował i prowadził programy cykliczne. Jest autorem kilku filmów dokumentalnych o tematyce religijnej i kulturalnej. Od 2008 r. publikuje felietony w „Gazecie Wyborczej Lublin”.

Opublikował ponad 150 prac naukowych, jest autorem 6 książek oraz redaktorem 5 książek i współredaktorem 2 książek.

Redagował serię Świadkowie duchowego piękna, w której się ukazały tomy: Hanna Malewska, Adam Stanowski, Jan Nowak Jeziorański.

W ramach prac Instytutu Jana Pawła II redagował następujące serie wydawnicze: 1) Człowiek i moralność, 2) Jan Paweł II naucza, 3) Biblioteka Ethosu,4) Karola Wojtyły Posługa Myślenia. Redaktor naukowy „Dzieł zebranych” Tadeusza Stycznia SDS (t.1-7).

 

Identyfikator Orcid: