Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Karolina Podgórska

dr Karolina Podgórska
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA SOCJOLOGII ZMIANY SPOŁECZNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

semestr letni 2021/2022:


wtorek 13.00-14.00


piątek 11.15-12.15


p. 135 


 


 


 


 

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin

O sobie

Jestem absolwentką stosunków międzynarodowych na Wydziale Politologii oraz socjologii na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W 2011 r. uzyskałam stopień doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce.
Przez wiele lat pracowałam w Uniwersyteckim Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych UMCS jako metodyk zdalnego nauczania. Współpracowałam też z Wydziałem Politologii UMCS, zaś od 2017 r. współpracuję z Ośrodkiem Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego.


Działalność naukowa

ORCID ID: 0000-0001-6048-9416

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Karolina-Podgorska

 

Granty:

 • kierownik: MINIATURA NCN: nr 2019/03/X/HS6/02002, Polscy i ukraińscy studenci za granicą - struktura sieci społecznych w procesie migracji.
 • członek zespołu: BARMIG - Bargaining for working conditions and social rights of migrant workers in CEE countries, DG Employment, Social Affairs & Inclusion European Commission "Improving expertise in the field of industrial relations", nr VS/2020/0119.

 

Publikacje:

 • Podgórska K., Technologia i transnarodowy habitus. Komunikacja online w sieciach migracyjnych studentów zagranicznych, Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2022 (XLVIII), Nr 1 (183), s. 7-27, 10.4467/25444972SMPP.21.025.13846
 • Krzaklewska E., Podgórska K., Fazlagić J., Kwiecińska-Zdrenka M., Messyasz K., Pustułka P., Sarnowska J., Szaban D.,  Zielińska M., Erasmus+ during the COVID-19 pandemic: the experiences of Erasmus students in PolandWarsaw: Foundation for the Development of the Education System, 2021.
 • Podgórska K., Rola tematyki imigracyjnej we francuskiej kampanii prezydenckiej w 2017 roku, "Władza sądzenia", 18/2020, s. 96-108.
 • Gońda M., Pachocka M., Podgórska K., Measuring the Cultural Dimension of Migrant Integration and Integration Policy in the European Context: Dilemmas and Discussions, "International Migration" 2020, https://doi.org/10.1111/imig.12757.
 • Podgórska K., Gońda M., In(ter)dependent policies? Expert survey findings on relations between immigration and integration policies in selected EU member states, [w:] "Relations between Immigration and Integration Policies in Europe. Challenges, Opportunities and Perspectives in Selected EU Member States", M. Duszczyk, M. Pachocka, D. Pszczółkowska (eds.), Routledge 2020.
 • Podgórska K., E-migracje. Nowe technologie w procesach migracyjnych, "Polski Przegląd Migracyjny", 5/2019, s. 4-15.
 • Duszczyk M., Podgórska K., Pszczółkowska D., From mandatory to voluntary. Impact of V4 on the EU relocation scheme, European Politics and Society, DOI: 10.1080/23745118.2019.1672367, 2019. 
 • Podgórska K., P. Trevena, Polityka integracyjna: teoria i praktyka, [w:] "25 wykładów o migracjach", M. Lesińska, M. Okólski (red.), Warszawa 2018.
 • Podgórska K., Creating the Centre? Immigration Discourse in Poland and Its Effects, "Eurolimes", vol. 23-24, 2017.
 • Podgórska K., New tools for adaptation or rooting? Use of ICT by educational migrants (reconaissance research), [w:] "Migration and the Transmission of Cultural Patterns", red. J. Mucha, Kraków 2016.
 • Podgórska K., Jasińska M., Między oczekiwaniami a rzeczywistością. Umiejętności miękkie u osób wchodzących na rynek pracy, e-mentor, nr 5(62)/2015.
 • Podgórska K., Od subie do choisie. Polityka imigracyjna Francji w latach 2002-2011: uwarunkowania, założenia, realizacja, Toruń 2015.
 • Podgórska K., Dyskurs publiczny w imigracyjnej Francji. Uwarunkowania i praktyka społeczna, [w:] „Teoretyczne i praktyczne problemy kultury politycznej. Studia i szkice”, red. M. Banaś, Kraków 2013, s. 93-117.
 • Podgórska K., Mniejszości narodowe we Francji – sytuacja prawna versus rzeczywistość społeczna, [w:] „Mniejszości narodowe w państwach Unii Europejskiej. Stan prawny i faktyczny”, red. E. Godlewska, M. Lesińska-Staszczuk, Lublin 2013, s. 171-185.
 • Podgórska K., Imigracja we francuskiej kampanii prezydenckiej 2012. Retoryka zmiany czy kontynuacji?, [w:] „Imigranci: między integracją a izolacją”, red. M. Buchowski, J. Schmidt, Poznań 2012, s. 61-74.
 • K. Podgórska, M. Jasińska, M. Grad-Grudzińska, Kursy przygotowawcze i wyrównawcze w formule online – wnioski z realizacji projektu,[w:] „E-learning w szkolnictwie wyższym – potencjał i wykorzystanie”, red. M. Dąbrowski, M. Zając, Warszawa 2010, s. 95-101.
 • Podgórska K., Jasińska M., Blended learning, blended ideas – collaboration vs. self-learning, In Brouwer N., Giesbers B., Rienties B. & van Gastel L., Student Mobility and ICT: Dimensions of Transition, Amsterdam 2009, s. 47-54.
 • Podgórska K., recenzja książki: L. Van Eeckhout, L`immigration, Przegląd Zachodni, nr 3/2009, s. 259-263.
 • Podgórska K., Wielokulturowość we Francji – mit czy rzeczywisty kierunek polityki imigracyjnej?, referat przygotowany na konferencję: Europa XXI. wieku, Stan obecny i perspektywy rozwoju, Słubice, 5-6 lutego 2009.
 • Podgórska K., Patriotyzm francuski w aspekcie różnorodności etnicznej i religijnej współczesnej Francji, [w:] Wymiary patriotyzmu i nacjonalizmu. Studia interdyscyplinarne, J. Miluska (red.), Koszalin 2009, s. 243-253.
 • Jasińska M., Podgórska K., Pedagogical approaches used in preparatory teaching, In Rienties B., Giesbers B. &Gijselaers, W. H. (Eds.), Student Mobility and ICT: Can E-learning Overcome Barriers to Life-long Learning?, Maastricht 2008, s. 109-115.
 • Podgórska K., Uwarunkowania i charakterystyka francuskiej koncepcji integracji imigrantów – zarys problematyki, Zeszyty Naukowe Puławskiej Szkoły Wyższej, nr 5/2008, s. 315-328.
 • Podgórska K., Konflikt wokół chust islamskich we Francji, Przegląd Zachodni, nr 3/2007, s. 127-141.
 • Podgórska K., Laicki charakter współczesnej Francji, Studenckie Zeszyty Naukowe Consensus, nr 6/2006, s. 201-216.