Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Tomasz Białowąs

Stanowisko
adiunkt ze stopniem
Jednostki
KATEDRA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
Telefon
81 537 52 65
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0002-8898-9989
https://scholar.google.pl/citations?user=EmIIG1IAAAAJ&hl=pl&oi=ao
https://www.researchgate.net/profile/Tomasz_Bialowas
Konsultacje
Konsultacje w semestrze zimowym 2020/2021

Konsultacje odbywają się zdalnie w:


środa 11.30-13.00
czwartek 11.30-13.00


Zapraszam do kontaktu mailowego lub na platformę MS Teams:


 


Nazwa zespołu w MS Teams: KONSULTACJE dr hab. Tomasz Białowąs
KOD ZESPOŁU: 57llyxy

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ:
Semestr zimowy 2020/2021
I. Studia stacjonarne
Logistyka międzynarodowa i centra logistyczne
(kliknij aby pobrać)
Transport międzynarodowy
(kliknij aby pobrać)
Współczesne tendencje w handlu międzynarodowym
(kliknij aby pobrać)
Seminarium magisterskie II
(kliknij aby pobrać)

II. Studia niestacjonarne
Logistyka międzynarodowa i centra logistyczne
(kliknij aby pobrać)
Transport międzynarodowy
(kliknij aby pobrać)


Semestr letni 2020/2021
Seminarium magisterskie II
(kliknij aby pobrać)
Logistyka międzynarodowa
(kliknij aby pobrać)
Międzynarodowe centra logistyczne
(kliknij aby pobrać)
Geografia systemów logistycznych
wykłady (kliknij aby pobrać)Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5; Wydział Ekonomiczny; P. 709
20-031 Lublin

O sobie

WYKSZTAŁCENIE:

 • Wydział Ekonomiczny UMCS - uzyskanie tytułu zawodowego magistra w roku 2004
 • Wydział Ekonomiczny UMCS - uzyskanie stopnia naukowego doktora w roku 2011
 • Wydział Ekonomiczny UMCS - uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w roku 2019

PRACA ZAWODOWA:

 • Zakład Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, Instytut Ekonomii, Wydział Ekonomiczny UMCS, od 2005 roku
 • Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, Instytut Ekonomii i Finansów, Wydział Ekonomiczny UMCS, od 2009 roku
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, 2006-2010

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

 • handel międzynarodowy ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych tendencji w rozwoju wymiany (fragmentaryzacja produkcji, heterogeniczność firm eksportujących)
 • wzrost gospodarczy i rozwój ekonomiczny krajów rozwijających się i przechodzących transformację gospodarczą
 • działalność inwestycyjna korporacji międzynarodowych oraz znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich w procesach rozwojowych krajów przyjmujących kapitał
 • rozwój transportu międzynarodowego i logistyki międzynarodowej

PROWADZONE ZAJĘCIA:

 • Mikroekonomia
 • Makroekonomia
 • Ekonomia międzynarodowa
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Ekonomia integracji europejskiej
 • Gospodarka światowa
 • Gospodarka globalna
 • Gospodarka globalna i rynki finansowe
 • Analiza sytuacji w gospodarce światowej
 • Handel międzynarodowy
 • Korporacje międzynarodowe
 • Korporacje transnarodowe
 • Korporacje międzynarodowe w Polsce
 • Transport międzynarodowy
 • Logistyka miedzynarodowa i centra logistyczne
 • Logistyka miedzynarodowa
 • Międzynarodowe centra logistyczne
 • Geografia systemów logistycznych
 • Chiny w gospodarce światowej
 • Federacja Rosyjska i Region Kaukaski w gospodarce światowej
 • Europa Środkowo-Wschodnia w gospodarce światowej
 • Konkurencyjność międzynarodowa

Działalność naukowa

   SPIS PUBLIKACJI:

 1. Wzrost znaczenia Chin w gospodarce światowej, "Annales UMCS, Sectio H", vol. XXXIX, Lublin 2005, s. 113-126

 2. Rozwój powiązań handlowych i inwestycyjnych Japonii i Stanów Zjednoczonych [w:] B. Mucha-Leszko(red.), Współczesna gospodarka światowa - główne centra gospodarcze, UMCS, Lublin 2005, s. 233-264. (współautor B. Mucha-Leszko).

 3. Dynamika i wzrost znaczenia Chin w gospodarce światowej [w:] B. Mucha-Leszko (red.), Współczesna gospodarka światowa - główne centra gospodarcze, UMCS, Lublin 2005, s. 301-319.

 4. Rozwój handlu międzynarodowego po II wojnie światowej, Europejskie Centrum Edukacyjne, Toruń 2006, ss. 182.

 5. Poland's economic position in the European Union in the years 2000-2005 [w:] B. Mucha-Leszko (red.), Biuletyn Europejski 2004/2005, Poland in the European Union - experience of the first years of membership, UMCS, Lublin 2006, s. 59-82 (współautor O. Honchar).

 6. The share of the European Union market in Poland's merchandise trade in the years 2000-2005 [w:] B. Mucha-Leszko (red.), Biuletyn Europejski 2004/2005, Poland in the European Union - experience of the first years of membership, UMCS, Lublin 2006, s. 83-107.

 7. Długookresowe zmiany gospodarcze w Chinach jako czynnik ekspansji na rynki światowe, "Annales UMCS, Sectio H", vol. LX,  Lublin 2006, s. 205-217.

 8. Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego Chin, "Annales UMCS, Sectio H", vol. XLI, Lublin 2007, s. 33-46.

 9. Źródła długookresowego wzrostu gospodarczego Chin - rola zagranicznych inwestycji bezpośrednich [w:] J.L. Bednarczyk, S.I. Bukowski, W. Przybylska-Kapuścińska (red.), Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i w Unii Europejskiej. Polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy, CeDeWu, Warszawa 2008, s. 287-300.

 10. Analiza handlu towarami Unii Europejskiej w latach 2000-2008 – ocena konkurencyjności [w:] B. Mucha-Leszko (red.), Pozycja Unii Europejskiej w handlu międzynarodowym, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, s. 19-50 (współautor B. Mucha-Leszko, M. Kąkol).

 11. Analiza handlu usługami Unii Europejskiej w latach 1995-2008 – ocena konkurencyjności [w:] B. Mucha-Leszko (red.), Pozycja Unii Europejskiej w handlu międzynarodowym, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, s. 51-92 (współautor B. Mucha-Leszko, M. Kąkol).

 12. Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami w latach 1995-2007 [w:] B. Mucha-Leszko (red.), Pozycja Unii Europejskiej w handlu międzynarodowym, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, s. 125-157 (współautor M. Kąkol).  

 13. Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Japonią w latach 1995-2007 [w:] B. Mucha-Leszko (red.), Pozycja Unii Europejskiej w handlu międzynarodowym, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009,  s. 181-218 (współautor B. Mucha-Leszko, M. Kąkol).  

 14. Pozycja Unii Europejskiej w międzynarodowym handlu towarami wysokich technologii w latach 2000-2005 - analiza na poziomie sektorów i produktów [w:] A. Pawłowska (red.), Rola Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w rozwoju międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych. Handel, polityka, prawa człowieka, Wydawnictwo WSPiA, Lublin 2009, s. 45-62.

 15. Rola korporacji transnarodowych Stanów Zjednoczonych w handlu międzynarodowym w latach 1966-2007, "Annales UMCS. Sectio H", Vol. XLIII, Lublin 2009, s. 83-97.

 16. Rola nakładów na badania i rozwój oraz innowacyjności przedsiębiorstw w rozwoju sektora high-tech w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej [w:] P. Antonowicz (red.), Innowacyjne strategie kreowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw,Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2010, s. 209-220.

 17. Rola zagranicznych inwestycji bezpośrednich we wzroście konkurencyjności eksportu Polski, "Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego", Nr 28/2, 2010, s. 814-827.

 18. Wymiana handlowa Stanów Zjednoczonych z Chinami w latach 1978-2008 [w:] J. Marszałek-Kawa (red.), Militarne i gospodarcze determinanty państwowości azjatyckiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 295-319 (współautor M. Kąkol).

 19. Przedsiębiorstwa międzynarodowe w nowej teorii handlu międzynarodowego [w:] J. Misala (red.), Teoria i polityka wzrostu gospodarczego - osiągnięcia i doświadczenia, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2010, s. 197-211.

 20. Wpływ kryzysu na wzrost gospodarczy [w:] B. Mucha-Leszko (red.), Gospodarka i polityka makroekonomiczna strefy euro w latach 2008-2010, Wyd. UMCS, Lublin 2011, s. 15-43.

 21. Wzrost wydajności pracy a kształtowanie się przewagi konkurencyjnej Polski w światowym handlu produktami przemysłu przetwórczego w latach 1995-2010, [w:] A. Gierczak, J. Wiażewicz, A. Zielińska (red.), Otoczenie współczesnych przedsiębiorstw - specyfika i zmiany, Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2012, s. 77-86.

 22. Handel zagraniczny jako czynnik wzrostu gospodarczego krajów najsłabiej rozwiniętych, [w:] U. Zagóra-Jonszta, R. Pęciak (red.),Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Egzemplifikacja pojęcia dobrobytu, "Studia  Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", Nr 102, 2012, s. 22-30.

 23. Zmiany wydajności pracy a pozycja eksportowa Stanów Zjednoczonych i Niemiec w latach 1995-2010, "Annales UMCS. Sectio H", Vol. XLVI, Nr 2, Lublin 2012, s. 7-18.

 24. Postęp technologiczny jako czynnik wzrostu znaczenia Chin w gospodarce światowej, "Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego", Nr 31, 2012, s. 167-183.

 25. Zróżnicowanie konkurencyjności a pozycja eksportowa krajów członkowskich Unii Europejskiej w handlu międzynarodowym w latach 1995-2010  [w:] P. Misztal, W. Rakowski (red.) Przyszłość integracji europejskiej. Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2012, s. 125-146.

 26. Stabilność fiskalna a zewnętrzna konkurencyjność strefy euro, [w:] D. Miłaszewicz (red.) Stabilizacja fiskalna. Teorie i doświadczenia wybranych gospodarek, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, s. 91-110.

 27. Rola nakładów na B+R w tworzeniu przewagi konkurencyjnej krajów Unii Europejskiej w międzynarodowym handlu towarami wysokich technologii, "Zarządzanie i Finanse", Vol. 11, Nr 1, Część 1, Marzec 2013, s. 5-19.

 28. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie jako czynnik wzrostu znaczenia Indii w gospodarce światowej, "Studia  Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", Nr 139, 2013, s. 209-221.  

 29. Zmiany pozacenowej konkurencyjności gospodarki Polski w latach 1995-2012, "Zeszyty Naukowe. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 57, 2013, s. 21-34.  

 30. Otwartość handlowa i dywersyfikacja eksportu a wzrost gospodarczy w latach 1995-2011, Annales UMCS. Sectio H, Vol. XLVII, Nr 2, Lublin 2013,  s. 17-26  (5 pkt. 125)

 31. Wpływ globalnego kryzysu gospodarczego na pozycję konkurencyjną Unii Europejskiej w handlu międzynarodowym [w:] K. Opolski, J. Górski (red.), Perspektywy integracji gospodarczej i walutowej w Unii Europejskiej w czasach kryzysu, WNE Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013, s. 43-54.  (4 pkt)

 32. Pozycja krajów najsłabiej rozwiniętych w światowym handlu rolnym w latach 2000-2011, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego", t. 13 (28) zeszyt 3, 2013, s. 16-25 (7 pkt. 1783)

 33. Główne czynniki rozwoju handlu międzynarodowego w latach 1720-1870, "Gentes et Nationes. Studia z zakresu spraw międzynarodowych", nr 7, 2013, s. 71-83 (4 pkt. 524)

 34. Fragmentaryzacja procesów produkcji a kształtowanie się przewagi konkurencyjnej krajów rozwijających się w handlu międzynarodowym,  "International Business and Global Economy", nr 32, 2013, s. 9-24. (5 pkt. 1087)

 35. Międzynarodowa fragmentaryzacja produkcji a pozycja krajów OECD w światowym handlu towarowym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka", nr 787, 2013, s. 9-18.

 36. Problem kosztów transportu a rozwój handlu i produkcji międzynarodowej, Annales UMCS. Sectio H, Vol. XLVIII, Nr 1, Lublin 2014,  s. 25-34

 37. Outsourcing a rzeczywista przewaga komparatywna Chin w światowym handlu, [w:] J. Marszałek–Kawa, R. Gawłowski (red.), W kierunku nowego ładu gospodarczego – rola Azji w XXI wieku, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2014, s. 214-237

 38. Umiędzynarodowienie produkcji a rzeczywista przewaga komparatywna krajów Unii Europejskiej w światowym handlu towarowym, "Studia Prawno-Ekonomiczne", nr 92, 2014, s. 201-219.

 39. Inwestycje a wzrost gospodarczy Chin w latach 1980-2012, "Annales UMCS. Sectio H", vol. 48/2, 2014, s. 19-29

 40. The role of foreign value added in creating Poland’s comparative advantage in world’s merchandise exports, "Annales UMCS. Sectio H", vol. 48/2, 2014, s. 31-40 (współautor M. Wojtas).

 41. Infrastruktura transportowa jako czynnik rozwoju wymiany handlowej na rynku wewnętrznym Unii Europejskie, [w:] E. Gołembska, Z. Bentyn (red.), Gospodarcze konsekwencje rozwoju logistyki międzynarodowej, Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2014, s. 126-147.

 42. Rozwój i znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich [w:] B. Mucha-Leszko (red.), Pozycja gospodarcza Polski w Unii Europejskiej, Wyd. UMCS, Lublin 2014, s. 79-122.

 43. Zmiany strukturalne w gospodarce [w:] B. Mucha-Leszko (red.), Pozycja gospodarcza Polski w Unii Europejskiej, Wyd. UMCS, Lublin 2014, s. 45-78.

 44. Wpływ międzynarodowej fragmentaryzacji procesów produkcji na zmiany strukturalne w handlu krajów Europy Środkowej, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", nr 41, tom 1, 2015, s. 247-261.

 45. Perspektywy wzrostu handlu międzynarodowego, " Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia", Tom XLIX, nr 2, 2015, s. 51-60

 46. Perspektywy i potencjalne bariery wzrostu gospodarczego Chin  [w:] J. Marszałek-Kawa (red.), Perspektywy i bariery rozwoju chińskiej gospodarki, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 146-171.

 47. Koncepcja pionowej specjalizacji i globalnych łańcuchów wartości w handlu międzynarodowym, "Studia Ekonomiczne. Zeszysty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 259, 2016, s. 130-140.

 48. Rola euro w fakturowaniu eksportu towarów w latach 1999-2014, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 3(81), 2016, s. 5-14.

 49. Znaczenie globalnych łańcuchów wartości dodanej w rozwoju eksportu krajów strefy euro, "Studia Ekonomiczne. Zeszysty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 266, 2016, s. 84-95.

 50. Zmiany strukturalne a wzrost gospodarczy krajów Europy Środkowej,"Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej", nr 5(14), 2016, s. 121-140.

 51. Wpływ cen eksportowych na wartość i dynamikę handlu międzynarodowego w latach 2008-2015, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 49, tom 2, 2017, s. 23-34.

 52. Poland and Turkey as the Successful Catching-up Countries and their Bilateral Trade (2000-2015) [w:] A. Santagostino (red.), The Single European Market and Trade Policy, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge 2017, s. 154-185 (współautor B. Mucha-Leszko).
 53. The European Union's Trade Relations with Brazil in 2004-2015, "Problemy Zarządzania" Polish-Brazilian experiences in economy and management: recent trends, vol. 15, nr 3(70), cz. 2, 2017, s. 148-166 (współautor M. Wojtas).
 54. Główne czynniki spadku dynamiki handlu międzynarodowego w latach 2008-2015,"International Business and Global Economy", vol. 36, 2017, s. 114-127.
 55. Impact of Emigration on Poland's Economy after 2004,"Eurolimes. Journal of the Institute for Euroregional Studies", Vol. 23-24, 2017, s. 93-114 (współautor M. Wojtas).

Ogłoszenia