Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Włodzimierz Piątkowski

prof. dr hab. Włodzimierz Piątkowski
Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA SPOŁECZNYCH PROBLEMÓW ZDROWOTNOŚCI
Funkcje
Kierownik Katedry
Telefon
+0 48 (81) 537 28 90
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0001-9743-3512
Konsultacje

KONSULTACJE W SEMESTRZE LETNIM (2020-2021)


Pokój 211

 

Pon. 12:30 - 14:00

Wt. 11:00 - 12:30

 


 

Adres

Lublin, pl. M. Curie Skłodowskiej 4, pok.211.
20-035 Lublin

O sobie

Kierownik Katedry Społecznych Problemów Zdrowotności. Jest również założycielem (1995) był kierownikiem Samodzielnej Pracowni Socjologii Medycyny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie do roku 2017. Główne obszary zainteresowań to socjologia zdrowia, promocji zdrowia, socjologia medycyny, socjologia lecznictwa niemedycznego, ekosocjologia. W roku 1990 został wybrany na koordynatora działalności Europejskiego Towarzystwa Socjologii Zdrowia i Medycyny (ESHMS) w Polsce. W 2001 r. został wybrany na przewodniczącego Sekcji Socjologii Medycyny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i pełnił tą funkcję do stycznia 2013 roku. Od roku akademickiego 2005/2006 konsultant Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta administrującej Program Stypendialny im. Lane’a Kirklanda. Redaktor i twórca działu Sociology of Health and Illness w periodyku Annals of Agricultural and Environmental Medicine. Pomysłodawca i kierownik grantu Narodowego Centrum Nauki „Problem zgłaszalności kobiet na badania cytologiczne w Polsce. Próba analizy socjomedycznej” (OPUS3, 2011/03/B/HS6). Autor ponad 200 publikacji naukowych (w tym artykułów z IF 3,06 i punktacją MNiSW – 25) oraz opublikowanych w USA i Niemczech monografii „Beyond Medicine. Non-Medical Methods of Treatment in Poland” (2012) recenzowanej między innymi w czasopiśmie Medical Sociology Onnlie (Volume 7, Issue 1, February 2013) a także "From Medicine to Sociology. Health and Illness in Magdalena Sokołowska`s Research Conceptions" (2020). W lipcu 2013 roku JM Rektor UMCS powołał W. Piątkowskiego na kierownika Zakładu Socjologii Medycyny i Rodziny Instytutu Socjologii. Profesor W. Piątkowski w dniu 7 stycznia 2014 roku został wyróżniony indywidualną nagrodą naukową im. E. Prosta przyznawaną przez Lubelskie Towarzystwo Naukowe. Recenzowany referat prof. W. Piątkowskiego (wsp. M. Nowakowski): » "Childbirth with Dignity" campaign as opposition to "totalitarian obstetrics" « został wygłoszony podczas The 15th Biennal Conference of the European Society for Health and Medical Sociology (ESHMS) - "Health and Welfare Challenges in Europe: East, West, North and South" jaka odbyła się na Uniwersytecie w Helsinkach w dniach 28-30 sierpnia 2014 roku. W 2016 roku wystąpienie (recenzowane): "Selected Strategies for Pro-health Policy in Poland as Exemplfied by Cytological Prevention. A Sociological Analysis" (wsp. A. Sadowska) prezentowano podczas XVI Kongresu European Society for Health and Medical Sociology (ESHMS) jaki odbył się w Genewie w dniach 27-29 czerwca 2016 na Uniwersytecie w Genewie. W maju br Prof. W. Piątkowski został wybrany przzedstawicielem Wydziału Filozofii i Socjologii do Senatu UMCS na kadencję 2016-2020. Prof. Włodzimierz Piątkowski został wybrany kierownikiem zespołu naukowego opracowującego polską część międzynarodowych badań socjologicznych "Healthy homes barometer" (HHB2016), koordynowanych przez Uniwersytet Humboldta w Berlinie realizowanych na próbie 14 000 respondentów w 14 krajach Europy. Wyniki badań zespołu kierowanego przez W.Piątkowskiego (A.Sadowski-Dudkowska, A.Majchrowska) były prezentowane na siedemnastym Kongresie Europejskiego Towarzystwa Socjologii Zdrowia i Medycyny w Lizbonie (6-8 czerwca 2018) - Old Tensions, Emerging Paradoxes in Health: Rights, Knowledge, and Trust; "Utilization of Gynecological care and the role of gynecologist in cytological prevention" i "A healthy life begins at home: the european project "Healthy Home Barometer." W dniu 25 września 2019 roku JM Rektor UMCS Prof. dr hab. Stanisław Michałowski wręczył Prof. W. Piątkowskiemu nominację na kierownika Katedry Społecznych Problemów Zdrowotności Inst. Socjologii UMCS. Postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy na podstawie wniosku Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za zasługi na rzecz rozwoju nauki Prof. Włodzimierz Piątkowski został w dniu 23 października 2019 roku odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. W styczniu 2021 roku JM Rektor UMCS powołał Prof. Włodzimierza Piątkowskiego do Zespołu Projektowego i Rady Naukowej projektu Horyzont 2020 „REINITIALISE - Preserving Fundamental Rights in the use of Digital Technologies for e-Health Services". Referat Włodzimierza Piątkowskiego/ współautor E.Ostrowska / - The problems of disease and being sick in classical Polish medical sociology; został wygłoszony podczas pierwszego dnia 19 Kongresu Europejskiego Towarzystwa Socjologii Zdrowia i Medycyny /ESHMS/ na Uniwersytecie w Bolonii - 25 sierpnia 2022 w ramach Sesji < Health between theory and practice > We wrześniu 2022 roku Prezydium Rady Doskonałości Naukowej /RDN/ po zapoznaniu się z jednogłośnie pozytywnym stanowiskiem Zespołu Nauk Społecznych w wyniku tajnego głosowania podjęło  decyzję o wystąpieniu do Prezydenta RP o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne. W listopadzie br. Pan Prezydent RP  nadał Włodzimierzowi W. Piątkowskiemu tytuł profesora.Załączniki