Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Agnieszka Piasecka

dr Agnieszka Piasecka
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO I JAKOŚCI
Telefon
+48 81 537 51 65
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

UWAGA!


w dn. 14 czerwca br. konsultacje odbędą się w godz. 15.00-16.30


Konsultacje w semestrze letnim r. ak. 2021/2022: 


wtorek: 8.15-9.45


środa: 8.15-9.45


Formy konsultacji:


MS Teams zespół Konsultacje dr Agnieszka Piasecka, kod dostępu: d49dlg2


MS Teams czat


Służbowa poczta elektroniczna


W godzinach konsultacji we wtorki istnieje możliwość spotkania w formie stacjonarnej po wcześniejszym mailowym uzgodnieniu.  

Działalność naukowa

Moja działalność naukowa koncentruje się wokół problematyki jakości kształcenia oraz zarządzania kapitałem intelektualnym w szkolnictwie wyższym.

Zrealizowane projekty badawcze:

Projekt badawczy promotorski pt. Ekonomiczne i organizacyjne aspekty zarządzania jakością w szkole wyższej, nr N 115 006 31/0374, główny wykonawca (2006-2008)

Projekt badawczy własny pt. Związki pomiędzy poziomem dojrzałości jakościowej a wynikami ekonomicznymi przedsiębiorstw zorientowanych projakościowo, nr NN 115 290 439, wykonawca (2010-2013)

Projekt badawczy własny pt. Systemy zapewnienia jakości w polskich szkołach wyższych, nr N N112 436840, kierownik projektu (2011-2015).

 

Wybrane publikacje naukowe

Monografie:

Piasecka A. , Wybrane aspekty zarządzania jakością w szkole wyższej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011.

Piasecka A.,  Systemy zapewnienia jakości kształcenia w polskich szkołach wyższych w świetle Procesu Bolońskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014.

Artykuły:

Piasecka A., Wybrane aspekty zapewnienia jakości kształcenia w edukacji na poziomie wyższym, Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika, Ostrołęka 2011, s. 541-547.

Piasecka A., Interpretacja wybranych kategorii pojęciowych z zakresu zarządzania jakością w publicznych szkołach wyższych, „Zarządzanie i Finanse” 2012, Rok 10, Nr  3, Cz. 1, s. 404-416.

Piasecka A., Przedsiębiorcza uczelnia jako współczesny model szkoły wyższej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 725 Ekonomiczne Problemy Usług nr 98 pt. Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu, t. II pt. Kształtowanie przedsiębiorczości, Szczecin 2012,  s. 155-166.

Piasecka A., Wdrożenie strategicznej karty wyników w szkole wyższej  – studium przypadku, „Zarządzanie i Finanse” 2013, Vol. 11, Nr 2, Cz. 2, s. 241-252.

Piasecka A., Postrzeganie efektywności w szkołach wyższych w warunkach społeczeństwa informacyjnego, Uniwersytet Rzeszowski, Zeszyt nr 32 pt. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Rzeszów 2013, s. 259-269.

Piasecka A., Uwarunkowania wewnętrznych systemów zapewnienia jakości kształcenia w polskich szkołach wyższych, „Handel Wewnętrzny” 2014, nr 5, s. 185-196. 

Piasecka A., Społeczna odpowiedzialność uczelni w kontekście wewnętrznego zapewnienia jakości kształcenia, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 378 pt. Zrównoważony rozwój organizacji – aspekty społeczne, Wrocław 2015, s. 309-319. 

Piasecka A. , Zaufanie a zapewnienie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym w warunkach społeczeństwa wiedzy, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2015, zeszyt 44, część 2 pt. Społeczeństwo, przedsiębiorstwa i regiony w dobie gospodarki elektronicznej, s. 89-98. 

Piasecka A., Organisational innovation in managing a modern higher education institution, Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми економіки та управління : збірник наукових праць : присвячується 200-літтю Львівської політехніки, 2016, No 847, p. 139-144.

Piasecka A., Ocena stopnia wykorzystania wewnętrznych systemów zapewnienia jakości kształcenia w procesach zarządzania w polskich szkołach wyższych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2017, nr 481, s. 63-72

Piasecka A., Kapitał relacyjny jako element kapitału intelektualnego szkoły wyższej w warunkach GOW, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2018,  nr 53, s. 150-161.

Rozdziały w monografiach:

Piasecka A., Wybrane aspekty etyki w szkole wyższej, [w:] Problemy etyczne w organizacji uczącej się, red. Skrzypek E., Wyd. Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny  UMCS, Lublin 2010, s. 281-293.

Piasecka A., Uwarunkowania wdrażania systemu zarządzania jakością w szkole wyższej, [w:] Uczelnie w przestrzeni publicznej. Zarządzanie - marketing - public relations, red. nauk. M. Kaczmarczyk, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2012, s. 67-79.   

Piasecka A. , Szkoła wyższa wobec współczesnych wyzwań edukacyjnych, [w:] Edukacja –  wczoraj, dziś i jutro, praca zbiorowa pod red. Jagiełło E., Matysiuk R., Tyluś U., Tom III Dyskurs wokół wybranych problemów społecznych i oświatowych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 2012, s. 117-124.

Piasecka A., Dojrzałość jakościowa organizacji w ujęciu normy ISO 10014, [w:] Dojrzałość jakościowa a wyniki przedsiębiorstw zorientowanych projakościowo, red. Skrzypek E., Difin S.A., Warszawa 2013, s. 26-35.

Piasecka A., Szkoły wyższe  wobec wyzwań procesu bolońskiego w zakresie zapewnienia jakości, [w:] Perspektywy rozwoju społeczeństwa sieciowego w Europie Środkowej i Wschodniej, red. Partycki S., Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s. 407-414. 

Piasecka A., Ocena obecności polskich uczelni w strukturze sieci – rankingi, [w:] Związki pomiędzy jakością i logistyką w społeczeństwie sieciowym, red. Skrzypek E., Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą UMCS, Lublin 2016, s. 189-197.

Artykuły w materiałach konferencyjnych:

Skrzypek E., Piasecka A., Grela G., Hofman M., The level of quality maturity in organizations from Lublin region, Proceedings of the 15'th QMOD Conference " How may organizations use Learning, Creativity and Innovation in realizing their dreams of excellence and recover from the economic crisis ?",5th-7th September, 2012 Poznan, Poland, s. 1423-1438 

Piasecka A., Elements of Internal Quality Assurance at Polish Universities, Proceedings of the Management, Knowledge and Learning International Conference 2014: Human Capital without Borders, Knowledge and Learning for Quality of Life, 25–27 June 2014, Portorož, Slovenia, pp. 1259-1267. 

Piasecka A., Balanced Scorecard as a Tool of Intellectual Capital Management at University,  Proceedings of the Management, Knowledge and Learning International Conference 2015: Managing Intellectual Capital and Innovation for Sustainable and Inclusive Society, 27–29 May 2015, Bari, Italy, pp. 1833-1840.

 

 

 

 


Ogłoszenia