Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Ewa Białek

Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA JĘZYKOZNAWSTWA SŁOWIAŃSKIEGO
Telefon
+48 (81) 537 26 70
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0003-3868-5001
Konsultacje

Konsultacje w sesji letniej 2021 / 2022


wtorek: 17.15-18.15


Proszę o wcześniejsze zgłaszanie chęci uczestnictwa w konsultacjach (e-mail).


 


Pracownik mieszczący się w pierwszej piętnastce wydziałowego rankingu (ok. 300 osób) wg liczby punktów uzyskanych za publikacje naukowe w latach 2014-2017; 1 miejsce w rankingu instytutowym (IFS)


2018 - Nagroda indywidualna Rektora za osiągnięcia naukowe; 2016 - Nagroda indywidualna Rektora za wyróżniającą się działalność organizacyjną; 2013 - Nagroda indywidualna Rektora za osiągnięcia naukowe; 2009 - Nagroda indywidualna Rektora za osiągnięcia naukowe; 2019 - Medal Mickiewicz-Puszkin Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód; 2018 - medal TPZW za działalność promocyjną; 2014 - medal KEN za działalność dydaktyczną


 

O sobie

Opis podstawowy:

Doktor habilitowany - 2020 r.: stopień uzyskany na podstawie monotematycznego cyklu 13 metaleksykograficznych artykułów naukowych wraz ze specjalistycznym tematycznym słownikiem przekładowym. Nazwa cyklu: Leksykograficzna rejestracja składników dyskursu dyplomatycznego: "Dyplomacja i polityka. Rosyjsko-polska sonda słownikowa" (484 s.); tytuł słownika: Dyplomacja i polityka. Rosyjsko-polski slownik przekładowy, A-Д, Lublin 2019, 285 s.

Specjalność naukowa: językoznawstwo rusycystyczne

Dziedziny badań: leksykografia przekładowa, lingwistyka przekładu, współczesny język rosyjski 

Prowadzone zajęcia:

 • tendencje rozwojowe współczesnego języka rosyjskiego
 • gramatyka opisowa współczesnego języka rosyjskiego
 • analiza przekładu / krytyka przekładu
 • przekład audiowizualny
 • teoria tłumaczenia
 • terminologia i terminografia rosyjska
 • obsługa ruchu granicznego
 • rosyjski język potoczny i młodzieżowy
 • język prasy rosyjskiej
 • frazeologia rosyjska
 • praktyczna nauka języka rosyjskiego
 • język biznesu (język rosyjski)
 • terminologia specjalistyczna w przekładzie tekstów użytkowych
 • tłumaczenie konsekutywne
 • seminarium licencjackie
 • seminarium magisterskie

 


Działalność naukowa

Autorka monografii (2009), dwóch słowników (2011, 2019) oraz ok. 100 publikacji naukowych opublikowanych w kraju i za granicą;

Tłumacz tekstów naukowych, ogólnych, ekonomicznych i in. (w obu kierunkach);

Promotor 73 prac dyplomowych (57 licencjackich i 16 magisterskich);

Autorka kilkudziesięciu tekstów opublikowanych na łamach "Wiadomości Uniwersyteckich" i innych czasopism lokalnych (relacje z wydarzeń, sprawozdania);    

Pracownik z uprawnieniami do nauczania języka polskiego jako obcego   (doświadczenie zawodowe zdobywane w kraju i za granicą od 2004 r.).

 

Funkcje pełnione w Instytucie Neofilologii:

I. Koordynator ds. promocji Wydziału Filologicznego na kierunku rusycystyka

II. Współpraca międzynarodowa

Program CEEPUS, koordynator wymiany międzynarodowej UMCS - Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. M. Łomonosowa (wyjazdy studentów polskich, przyjazdy studentów zagranicznych)

III. Członek zespołu ds. informacji na kierunku rusycystyka

IV. Członek zespołu ds. organizacji Drzwi Otwartych na kierunku rusycystyka owej

V. Aktywizacja ruchu studenckiego: działalność naukowa, kulturalna, dydaktyczna i in.

Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Rusycystów UMCS (od 2015/ 2016 r.)

 

Funkcje pełnione w Instytucie Filologii Słowiańskiej:

I. Promocja

1. Sekretarz Komisji ds. promocji i rozwoju IFS, następnie wiceprzewodnicząca Zespołu          ds.promocji Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS, 2009 – 2013.

2. Koordynator ds. promocji Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS, 2013 – 2017.

3. Koordynator Zespołu ds. promocji Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS, 2017                        – 2019.

4. Korespondent „Wiadomości Uniwersyteckich”, 2009 – 2019.

5. Współpraca z redakcją stron Instytutu Filologii Słowiańskiej, Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Centrum i Biurem Promocji UMCS, rzecznikiem UMCS, regionalnymi mediami, w tym przygotowywanie i przesyłanie informacji, 2009 – 2019.

6. Opieka nad gablotami promocyjnymi IFS, w tym przygotowywanie i zbieranie informacji, przygotowywanie materiałów informacyjnych i reklamowych, 2008 - 2019.

II. Nauka, dydaktyka

1. Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej na kierunkach: filologia rosyjska, rosjoznawstwo, slawistyka, filologia ukraińska (studia I i II stopnia), 2007 – 2008.

2. Przedstawiciel młodszych pracowników w Radzie Naukowej Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS, 2009 2013.

3. Koordynator ds. specjalizacji turystyka (slawistyka), 2010 – 2013.

4. Członek zespołu ds. planu zajęć, rok akademicki 2015/2016.

5. Członek Rady Programowej IFS, rok akademicki 2015/2016.

6. Przedstawiciel młodszych pracowników w Komisji ds. badań naukowych IFS, 2017 – 2019.

7. Opiekun roku: 2008/2009 (III rok filologii rosyjskiej), 2009/2010 (IV rok filologii rosyjskiej), 2010/2011 (II rok rosjoznawstwa).

III. Współpraca z zagranicą, wymiana studencka

1. Koordynator wymiany studenckiej między Instytutem Filologii Słowiańskiej UMCS i Moskiewskim Uniwersytetem Państwowym im. M. Łomonosowa, 2010 – 2019 (organizacja wyjazdów 40 studentów, 1 doktoranta na studia semestralne i staż naukowy)     

2. Członek Komisji ds. współpracy z zagranicą Rady Naukowej IFS, 2009 – 2013.

3. Członek Zespołu ds. wyjazdów zagranicznych studentów IFS, 2017 – 2019.

IV. Aktywizacja społeczności studenckiej

1. Inicjator amatorskiego kółka filmowego КИНОМАНЬЯК, 2009 – 2011.

2. Opiekun naukowy Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Humanistycznego UMCS, 2013 – 2018.

3. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Rusycystów UMCS, 2015 – 2019: pomysłodawca i koordynator projektów SKNR (ponad 20 projektów); autor i kierownik 5 udanych aplikacji grantowych (2015 -1, 2016 -1, 2017 - 3), wkład w rozwój zdolności organizacyjnych studentów IFS oraz promocję Instytutu jako miejsca kreatywnego studiowania, wypromowanie Koła Rusycystów jako jednego z najprężniej działających kół na Wydziale Humanistycznym)

4. Członek Zespołu zadaniowego ds. usprawniania działalności organizacji studenckich/kół naukowych na Wydziale Humanistycznym (kadencja 20162020).

V. Inne:

1. Koordynator Drzwi Otwartych IFS (od 2010 r.), w tym autor ogólnej koncepcji DO w latach 2013 - 2018 (wykorzystanej także w 2019 r.), autor i współautor programów, prezentacji, ulotek, plakatów, innych materiałów promocyjnych, uczestnik DO i in.; koordynator pracy zespołów pracowników, doktorantów i studentów:  Drzwi Otwarte IFS, 15 marca 2013 r., Drzwi Otwarte IFS, 21 marca 2014 r., Drzwi Otwarte IFS, 13 marca 2015 r., Drzwi Otwarte IFS, 11 marca 2016 r., Drzwi Otwarte IFS, 24 marca 2017 r., Drzwi Otwarte IFS, 9 marca 2018 r.

2. Inicjator i koordynator Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Rosyjskiej (od 2010 r.: 2010, 2013, 2014, 2016): autor formuły konkursu (konkurs stał się inspiracją dla organizatorów innych lokalnych konkursów piosenki rosyjskiej, którzy korzystają także z wypracowanej w IFS formuły konkursu oraz materiałów opracowanych przez koordynatora); inicjatywa nagrodzona dyplomem uznania Marszałka Województwa Lubelskiego (2016).  

3. Przewodnicząca Komitetu Okręgowego OJR (2017, 2018), juror (2015-2018).

4. Koordynator wyjazdów studentów na praktyki językowo-kulturowe, opiekun podczas wyjazdów (Mińsk, Briańsk); organizator i koordynator pobytu gości zagranicznych.            

5. Juror konkursów szkolnych, krajowych i międzynarodowych.                                  

6. Organizator, współorganizator i uczestnik warsztatów oraz konkursów tłumaczeniowych w kraju i za granicą.

 

 

Monografie, słowniki

1. Białek Ewa, 2019, Dyplomacja i polityka. Rosyjsko-polski słownik przekładowy, А-Д, Lublin, 285 s.                                                 

2. Białek Ewa, 2011, Kolokacja w przekładzie. Słownik rosyjsko-polski, Lublin, 420 s.                                                               

3. Białek Ewa, 2009, Kolokacja w przekładzie. Studium rosyjsko-polskie, Lublin, 151 s.