Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Paweł Pasierbiak

Telefon
+48 81 537 51 68
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://umcs-pl.academia.edu/PawelPasierbiak
https://www.researchgate.net/profile/Pawel_Pasierbiak
https://orcid.org/account
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202228807
Konsultacje

Pokój 614 (Rektorat)


 


Środa 8.15-9.45, 18.15-18.45


Czwartek 12.00-14.00


 


Wydziałowy koordynator programów międzynarodowych


Uczelniany koordynator projektu TEMPUS-ELISAA nr 530531
D l a   s t u d e n t ó w


 


 


 
Transakcje w handlu zagranicznym


 


Wykład 1


Wykład 2


Wykład 3


Wykład 4


Wykład 5


Wykład 6


Wykład 7


 


 
Korporacje transnarodowe


 


Wykład 1


Wykład 2


Wykład 3


Wykład 4


Wykład 5


Wykład 6


Wykład 7


 


 


 
International Economics


 


Lecture 1-3


Lecture 4-5


Lectre 6-7


 


 
Japonia w gospodarce światowej/Japan in the World Economy (FiR II rok, I stopień, studia niestacjonarne)


 


Presentation


 


 
Japonia w gospodarce światowej/Japan in the World Economy (Logistyka I rok, II stopień, studia niestacjonarne)


 


Presentation


 
Seminarium dyplomowe 2017/2018/2019 


 
Seminarium dyplomowe 2018/2019/2020


 


Adres

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5/614
20-031 Lublin

O sobie

Wykształcenie

 • Bluffton College (USA) - stypendium naukowe, 1998
 • Wydział Ekonomiczny UMCS, kierunek Ekonomia - rok ukończenia 2000
 • Wydział Ekonomiczny UMCS - uzyskanie stopnia naukowego doktora - 2008

Praca zawodowa

 • Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, Wydział Ekonomiczny UMCS, od 2009 r.
 • Zakład Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, Wydział Ekonomiczny UMCS, od 2000 r.

Zainteresowania naukowe

 • Rozwój gospodarczy oraz powiązania gospodarcze w regionie Azji i Pacyfiku
 • Rozwój gospodarczy Japonii ze szczególnym uwzględnieniem aspektu zewnętrznego tego procesu
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze (ze szczególnym uwzględnieniem powiązań handlowych oraz inwestycyjnych między podmiotami triady)
 • Transakcje w handlu zagranicznym

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Transakcje handlu zagranicznego
 • Transatlantyckie stosunki gospodarcze
 • Internacjonalizacja przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie międzynarodowe
 • Międzynarodowe stosunki polityczne
 • Rozwój gospodarczy Japonii
 • Azja w gospodarce światowej
 • Realizacja wieku Azji
 • Mikroekonomia
 • Economic Development of Japan
 • Asia in the World Economy
 • Transport międzynarodowy
 • International economics

Towarzystwa naukowe

 1. PECSA - Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej
 2. PTE - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 3. EAJS - European Association for Japanese Studies
 4. AAS - Association for Asian Studies

Działalność naukowa

Publikacje

 1. Polityka handlowa Unii Europejskiej w warunkach globalizacji[w:]T. Bernat[red.], Konkurencja: mity i fakty, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin 2001, materiały pokonferencyjne, s. 560-579.
 2. Stosunki handlowe Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej w ostatniej dekadzie XX wieku[w:]B. Mucha-Leszko[red.], Gospodarka światowa. Handel Zagraniczny i Marketing Międzynarodowy, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003, s. 231-256 [ISBN 83-227-2079-3].
 3. Handlowe efekty współpracy i rywalizacji Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej w ostatniej dekadzie[w:] K. Piech [red.], Integracja regionalna - kryzysy gospodarcze, Monografie i Opracowania Nr 521, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2003, s. 55-70 [ISSN 0867-7727].
 4. Trade Development Between Poland and European Union under Europe Agreement[in:] A. Santagostino [ed.], Europe, Reunification, Enlargement, Single Currency, Edizioni C.L.U.B., Brescia 2003, pp. 63-70.
 5. Trade Development Between Poland and European Union under Europe Agreement[w:] B. Mucha-Leszko[red.], The Euro and Enlargement. A Single Currency for Reunified Europe, Biuletyn Europejski 2001, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, s. 55-65 [ISBN 83-227-2189-7].
 6. Powiązania handlowe między Unią Europejską a Japonią na przełomie stuleci, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin – Polonia, Sectio H, Oeconomia, vol. XXXVIII, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, s. 45-57 [ISSN 0365-1029].
 7. Interwencjonizm w polityce eksportowej Unii Europejskiej[w:] Ład gospodarczy jako efekt działalności państwa w społecznej gospodarce rynkowej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział Warszawski, Warszawa 2005, s. 103-116 [ISBN 83-912278-6-3] (współautor J. Kuśpit).
 8. Export-Support Policy in the EU - Its Global and National Dimensions[w:] S. Pangsy-Kania, G. Szczodrowski [red.]Polityka i rozwój gospodarczy Polski w UE ocena i perspektywy, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005, s. 387-399 [ISBN 83-89786-29-X] (współautor J. Kuśpit).
 9. Rozwój powiązań inwestycyjnych między Wspólnotą Europejską a Japonią w latach 1986-2003, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin – Polonia, Sectio H, Oeconomia, vol. XXXIX, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, s. 98-112 [ISSN 0459-9586].
 10. Rozwój wymiany handlowej między Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską w warunkach współpracy transatlantyckiej[w:] B. Mucha-Leszko[red.], Współczesna gospodarka światowa - główne centra gospodarcze, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, s. 203-232 [ISBN 83-227-2460-8] (współautor J. Kuśpit).
 11. Rozwój powiązań gospodarczych między UE i Japonią[w:] B. Mucha-Leszko[red.], Współczesna gospodarka światowa - główne centra gospodarcze, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, s. 265-300 [ISBN 83-227-2460-8].
 12. Miejsce Japonii we współczesnym międzynarodowym podziale pracy[w:] J. Rymarczyk, W. Michalczyk [red.], Integracja a globalizacja, tom 2, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 89-99.
 13. Ewolucja polityki wspierania eksportu w Polsce w latach 1990-2004[w:] B. Mucha-Leszko[red.], Systemy wspierania eksportu w Unii Europejskiej a międzynarodowa polityka handlowa, Biuletyn Europejski 2003, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006, s. 73-107 [ISBN 83-227-2576-0] (współautor J. Kuśpit).
 14. Systemy wspierania eksportu w wybranych krajach UE[w:] B. Mucha-Leszko[red.], Systemy wspierania eksportu w Unii Europejskiej a międzynarodowa polityka handlowa, Biuletyn Europejski 2003, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006, s. 37-72 [ISBN 83-227-2576-0] (współautor J. Kuśpit).
 15. The Situation on the Labour Market in Poland[in:] B. Mucha-Leszko[ed.], Poland in the European Union – Experience of the First Years of Membership, Biuletyn Europejski 2004/2005, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006, s. 129-151 [ISBN 83-227-2596-5].
 16. Porównanie systemów oficjalnego wsparcia kredytów eksportowych Polski i Niemiec [w:] J. Rymarczyk, B. Drelich-Skulska, W. Michalczyk [red.], Regionalizacja a globalizacja we współczesnym świecie, tom 1, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 487-497, materiały konferencyjne (współautor: J. Kuśpit).
 17. Wpływ Unii Gospodarczo-Walutowej na zagraniczne inwestycje bezpośrednie Japonii w Unii Europejskiej [w:] J. Rymarczyk, B. Drelich-Skulska, W. Michalczyk [red.], Regionalizacja globalizacji, tom 2, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 132-139, materiały konferencyjne [ISBN 978-83-925876-1-3].
 18. Miejsce Unii Europejskiej w zagranicznej ekspansji gospodarczej Japonii, Biuletyn Europejski 2008, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, ss. 348 [ISBN 978-83-227-2938-0].
 19. Fuzje i przejęcia między przedsiębiorstwami z Japonii i Unii Europejskiej od połowy lat 80. XX wieku[w:] J. Rymarczyk, B. Skulska, W. Michalczyk [red.], Procesy globalizacji, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 368-375 [ISBN 978-83-925876-2-0].
 20. Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Japonią na początku XXI wieku [w:]A. Pawłowska [red.], Rola Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w rozwoju międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych, Wydawnictwo WSPA, Lublin 2009, s. 27-43.
 21. Współczesne tendencje rozwoju wymiany towarowej między Japonią i Chinami [w:] B. Skulska [red.], Integracja Azji Wschodniej. Mit czy rzeczywistość?, Prace Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego nr 67, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 249-261 [PL ISSN 1899-3192; ISBN 978-83-7011-989-8].
 22. Trade development between the EU and Japan from 1995 to 2008, Scientific Annals of the "Alexandru Ioan Cuza" University of Iasi, Economic Sciences, Vol. 56 (2009), pp. 458-474 [ISSN 0379-7864].
 23. Współczesne tendencje w rozwoju zagranicznych inwestycji bezpośrednich Japonii w Chinach [w:] H. Treder, K. Żołądkiewicz [red.], Wyzwania gospodarki globalnej, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego Nr 28/2, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2010, s. 583-595 [ISSN 1230-6444].
 24. Barriers of the Development of the EU’s Exports into Japan [in:] B. Skulska [ed.], Asia-Europe. Partnership or Rivalry?, Research Papers of Wrocław University of Economics, No. 126, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2010, s. 306-315 [ISBN 978-83-7695-007-5; ISSN 1899-3192].
 25. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Japonii [w:] J. Rymarczyk [red.], Ekonomia. Problemy globalizacji, Prace naukowe UE we Wrocławiu nr 149, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 256-276 [ISSN 1899-3192; ISSN 2080-5977].
 26. Japonia w gospodarce światowej [w:] K. A. Kłosiński [red.], Japonia, Niemcy – odzyskany honor w rozwoju gospodarczym, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 85-108 [ISBN 978-83-7702-262-7].
 27. Wpływ kryzysu na rynek pracy w strefie euro w latach 2008-2010 [w:] B. Mucha-Leszko [red.], Gospodarka i polityka makroekonomiczna strefy euro w latach 2008-2010. Skutki kryzysu i słabości zarządzania, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, s. 109-137 [ISBN 978-83-7784-003-0].
 28. Wpływ kryzysu na popyt wewnętrzny i handel zagraniczny strefy euro[w:] B. Mucha-Leszko [red.], Gospodarka i polityka makroekonomiczna strefy euro w latach 2008-2010. Skutki kryzysu i słabości zarządzania, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, s. 45-78 [ISBN 978-83-7784-003-0] (współautor: J. Kuśpit).
 29. Pozycja Japonii w światowym eksporcie towarów [w:] J. Rymarczyk, M. Domiter, W. Michalczyk [red.] Problemy regionalizmu i globalizacji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 221, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 530-540 [ISBN 978-83-7695-167-6; ISSN 1899-3192].
 30. Rozwój sytuacji na rynku pracy Unii Europejskiej w latach 2000-2009, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin – Polonia, Sectio H, Oeconomia, Vol. XLV, 1, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, s. 51-62 [ISSN 0459-9586].
 31. Changes in Japanese Merchandise Trade During the Economic Crisis of 2008-2010 [in:]P. Skulski (ed.), Faces of Competitiveness in Asia Pacific. Region - Country – Enterprises, Research Papers UE No. 192, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2011, pp. 68-78 [ISBN 978-83-7695-130-0; ISSN 1899-3192] (współautor: J. Kuśpit).
 32. Finansowanie Europejskiej Polityki Sąsiedztwa [w:] B. Jóźwik, M. Sagan, T. Stępniewski [red.],Polityka spójności i sąsiedztwa Unii Europejskiej, Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Rok 9 (2011) Zeszyt 4, Lublin 2011, s. 153-171 [ISSN 1732-1395].
 33. Zmiany na polskim rynku pracy w latach 2004-2010, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin – Polonia, Sectio H, Oeconomia, vol. XLVI, 2, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, s. 175-187 [ISSN 0459-9586].
 34. Technological Intensity of Japanese Merchandise Trade [in:] B. Skulska, A. H. Jankowiak (eds.), Innovation Sources of Economies in Eastern Asia, Research Papers UE No. 256, Publishing House of Wroclaw University of Economics, Wrocław 2012, pp. 47-58 [ISSN 1899-3192; ISBN 978-83-7695-210-9].
 35. Związki handlowe Japonii i Korei Południowej [w:] U. Mrzygłód [red.], Wyzwania gospodarki globalnej, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego, Nr 31, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2012, s. 297-315 [ISSN 1230-6444].
 36. Powiązania inwestycyjne między Japonią i Koreą Południową [w:] J. Rymarczyk, M. Domiter, W. Michalczyk [red.], Handel i inwestycje w semiglobalnym otoczeniu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 267, Tom 2, Wrocław 2012, s. 168-178 [ISSN 1899-3192].
 37. Nominal convergence criteria. Their significance and fulfillment by the Central and Eastern European countries with a derogation [in:] B. Jóźwik, T. Stępniewski [eds.], European Economic Integration and Convergence, Yearbook of Institute of East-Central Europe, Volume 10 (2012), Issue 6, Lublin 2012, pp. 59-77 [ISSN 1732-1395].
 38. Strefa wolnego handlu między Unią Europejską i Republiką Korei[w:] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin – Polonia, Sectio H, Oeconomia, Vol. XLVII, 2, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, s. 133-142 [ISSN 0459-9586].
 39. Technological leadership of Japanese economy?, Acta Asiatica Varsoviensia, No. 26, Institute of Mediterranean and Oriental Cultures, Polish Academy of Sciences, pp. 43-59. [PL ISSN 0860.6102; ISBN 978.83.7452.071–3].
 40. Evolution of Macroeconomic Competitiveness of South Korea in the 21st Century [in:] B. Skulska, P. Skulski [eds.] Economical and Political Interrelations in the Asia-Pacific Region, Research Papers UE No. 294, Publishing House of Wroclaw University of Economics, Wrocław 2013, pp. 132-143 [ISSN 1899-3192].
 41. Macroeconomic competitiveness of Poland since the accession to the European Union[in:] B. Jóźwik, T. Stępniewski [eds.], Central and Eastern Europe: convergence, integration and security, Yearbook of Institute of East-Central Europe, Volume 11 (2013), Issue 6, Lublin 2013, pp. 97-116 [ISSN 1732-1395].
 42. Labour markets [in:] Eastern Poland. Development challenges, B. Jóźwik, M. Sagan [eds.], Institute of East-Central Europe, Lublin 2013, pp. 101-119 [ISBN 978-83-60695-73-9].
 43. Ekonomiczne efekty utworzenia strefy wolnego handlu między Unią Europejską i Koreą Południową [w:] J. Rymarczyk, M. Domiter, W. Michalczyk [red.] Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 315, Tom 2, Wrocław 2013, s. 52-63 [ISSN 1899-3192].
 44. Lifelong Learning as a Method of a Modern Labour Market’s Balancing. Case of Poland, Proceedings of the Management, Knowledge and Learning International Conference 2014, 25–27 June 2014, Portorož, Slovenia, [ISBN 978-961-6914-07-9 (CD), ISBN 978-961-6914-09-3 (PDF), ISSN 2232-3309, June 2014, 1479 pp.], pp. 909-917 (współautor: B. Oleszko-Kurzyna).
 45. Wpływ kondycji lokalnego rynku pracy na atrakcyjność inwestycyjną miasta Lublin[w:] M. Sagan, K. Żuk [red.], Lublin 2020. Cztery oblicza przyszłości miasta, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, s. 203-217 [ISBN 978-83-7784-531-8] (współautor: J. Kuśpit)
 46. Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich oraz polityka wobec nich w Korei Południowej w latach 1998-2012 [w:] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin – Polonia, Sectio H, Oeconomia, vol. XLVIII, 2, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, s. 79-89 [ISSN 0459-9586].
 47. International Fragmentation of Production and Foreign Trade of China, Japan and the Republic of Korea, Asia Pacific Journal of EU Studies, Vol. 12, No. 2, Winter 2014, pp. 1-19 [ISSN 1598-8902].
 48. Sytuacja na rynku pracy[w:] B. Mucha-Leszko [red.], Pozycja gospodarcza Polski w Unii Europejskiej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, s. 189-230 [ISBN 978-83-7784-659-9].
 49. International Fragmentation of Production and Foreign Trade of Japan [w:] B. Skulska, A. H. Jankowiak, S. Mazurek [eds.], Redefinition of the Role of Asia-Pacific Region in the Global Economy, Research Papers of Wrocław University of Economics No. 370, Publishing House of Wroclaw University of Economics, Wrocław 2014, pp. 217-227 [ISBN 978-83-7695-494-3].
 50. Influence of the Local Labor Market Condition on Investment Attractiveness of Lublin City [in:] Z. Pastuszak, M. Sagan, K. Żuk [eds.], Peripheral Metropolitan Areas in the European Union: the Case of Lublin, ToKnowPress, Bangkok, Celje, Lublin 2015, pp. 215-230 [ISBN 978-83-65020-06-2 (pdf)] (współautor: J. Kuśpit).
 51. Tendencje wymiany towarowej ASEAN z Chińską Republiką Ludową, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 41, tom 1, Uniwersytet Szczeciński 2015, s. 363-375 [ISSN 1640-6818; ISSN 2080-4881].
 52. Osłabienie powiązań gospodarczych Japonii z Unią Europejską w latach 2007-2014[w:] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin – Polonia, Sectio H, Oeconomia vol. XLIX, 2, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, s. 127-137 [ISSN 0459-9586].
 53. Wpływ międzynarodowej fragmentaryzacji procesów produkcji na handel zagraniczny Korei Południowej[w:] E. Molendowski, A. Mroczek [red.], Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie – wyzwania integracji i rozwoju, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015, s. 193-208 [ISBN 978-83-8030-020-0].
 54. Preferencyjne porozumienia handlowe w zagranicznej polityce ekonomicznej Japonii [w:] B. Drelich-Skulska, M. Domiter, W. Michalczyk [red.], Jabłko niezgody. Regionalne wyzwania współczesnej gospodarki światowej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 407, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2015, s. 159-168 [ISSN 1899-3192, eISSN 2392-0041].
 55. Developments of Chinese Foreign Direct Investments in the ASEAN (2000-2013), Research Papers of Wroclaw University of Economics No. 413, Publishing House of Wroclaw University of Economics, Wrocław 2015, pp. 136-148 [ISBN 978-83-7695-494-3].
 56. Chiny a wschodnioazjatycka integracja gospodarcza de iure, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 266, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, s. 167-177 [ISSN 2083-8611].
 57. Integracja z UE a zmiany na rynkach pracy krajów Europy Środkowo-Wschodniej [w:] B. Jóźwik, T. Stępniewski [red.], Transformacja, integracja i kryzysy w Europie Środkowej i Wschodniej, Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Rok 14 (2016) Zeszyt 5, Lublin 2016, s. 141-161 [ISSN 1732-1395].
 58. Institutional Economic Integration in East Asia. Evolution Assessment And Prospects [w:] International Business and Global Economy, No. 35/1, Gdansk 2016, pp. 144-156 [ISSN 2300-5102].
 59. Trade Regionalization in Contemporary East Asia, Research Papers of Wroclaw University of Economics No. 447, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2016, pp. 83-94 [ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041] [DOI: 10.15611/pn.2016.447.07].
 60. Shift in Japanese Policy towards Preferential Trade Agreements and its Impact on Foreign Marchandise Trade, Contemporary Issues in Business and Government, Vol. 22, No. 1 (2016), pp. 51-67. DOI: http://dx.doi.org/10.7790/cibg.v22i1.34
 61. In the Quest for Dominance in East Asia: Evolution of Economic Position of Japan and China, Research Papers of Wrocław University of Economics No. 486, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2017, pp. 49-60 [ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041] [DOI: 10.15611/pn.2017.486.04].
 62. Erie, PA and Lublin, PL - situational economic analysis of sister cities over the last twenty years, Journal of Applied Business and Economics (ISSN# 1499-691X), Vol. 19(10) 2017, pp. 48-67 [współautor: Bruce A. Kibler, Gannon University].
 63. Japan’s Role in East Asian Economic Regionalism, Institutions and Economies, Vol. 10, No. 2, April 2018, pp. 121-145 [ISSN 2232-1349] (współautor: Sang Chul Park – Korea Polytechnic University).
 64. Membership of Poland in the European Union. Convergence, Trade and Foreign Direct Investment, Keizai Boeki Kenkyu (The Studies in Economics and Trade), The Annual Bulletin, No. 44/2018, Kanagawa University, The Institute of Economics and Trade, Yokohama, Japan, pp. 227-239 [ISSN 0386-5193].
 65. Causes, Origins and Possible Effects of the ASEAN Economic Community (AEC), Journal of ASEAN Studies, Vol. 6(1) 2018, pp. 1-29 [ISSN 2338-1361] [https://doi.org/10.21512/jas.v6i1.3897].
 66. An Indo-Pacific Economic Corridor – Premises and Implications of the U.S. Project [w:] T. Löster, T. Pavelka [red.], The 12th International Days of Statistics and Economics, Melandrium, Slaný 2018, s. 205-214 [ISBN 978-80-87990-14-8] [współautor: Sebastian Bobowski, UE we Wrocławiu].
 67. Infrastructure as a Prerequisite for East Asian Economic Integration [w:] T. Löster, T. Pavelka [red.], The 12th International Days of Statistics and Economics, Melandrium, Slaný 2018, s. 1337-1346 [ISBN 978-80-87990-14-8].
 68. Effects of Regional Market Integration. A Theorethical Approach, International Business and Global Economy, No. 37, Gdansk 2018, s. 533-543 [ISSN 2300-6102] [DOI 10.4467/23539496IB.18.039.9412].

Ogłoszenia

Publikacje w procesie recenzyjnym

 1. Merchandise Trade Developments in ASEAN Plus Three since Asian Financial Crisis, EU-ASEAN Conference, Lublin 2017.

Publikacje w przygotowaniu

 1. Economic Integration in East Asia and Europe. An Overview and Comparison of Motives and Conditions, EUSA AP, Tokyo 2017.
 2. Reasons and Conditions for European Economic Integration at the Contemporary Stage of its Development, EUSA AP, Taipei 2018.

 


Konferencje 

 1. Konferencja Naukowa Młodych Pracowników Nauki i Studentów pt. Przemiany i perspektywy polityki gospodarczej, Warszawa 6-7 grudnia 2000 r., Katedra Polityki Gospodarczej SGH
 2. III Konferencja Naukowa Młodych Pracowników Nauki i Studentów pt. Konkurencyjność: mity i fakty, Szczecin 25-26 października 2001, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Uniwersytet Szczeciński, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 3. Konferencja pt. The Role of Higher Education and Training in Preparing the Visegrad Countries for EU Accession. Conference for Higher Education Actors, Budapest 10-12 May 2002, Tempus Public Foundation/International Visegrad Fund
 4. Seminarium w ramach projektu Eurall Network (Komisji Europejskiej), Sosnowica 18-19 czerwca 2002 r.
 5. Konferencja pt. Euro and Enlargement: a single currency for reunified Europe, Brescia 10-11 October 2002, Eurall Network (European Commission Programme)
 6. Seminarium, Kazimierz Dolny
 7. Konferencja naukowa pt. Polska – Unia Europejska, Warszawa (Jabłonna) 21-22 czerwca 2004 r., X konferencja naukowa z cyklu "Integracja Polski z Unią Europejską" organizowana przez Katedrę Integracji Europejskiej im. J. Monneta, SGH
 8. Konferencja naukowa pt. Ład gospodarczy jako efekt działalności państwa w społecznej gospodarce rynkowej, Warszawa (Sejm) 6 grudnia 2004 r., Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział Warszawski
 9. XI Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów pt. Rozwój i polityka gospodarcza Polski w Unii Europejskiej, Sopot 13-15 czerwca 2005 r.
 10. XXIII Konferencja pt. Integracja a globalizacja, Wrocław 22-23 maja 2006 r., Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
 11. XXIV Konferencja pt. Regionalizacja a globalizacja we współczesnym świecie, Wrocław 21-22 maja 2007 r., Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
 12. XXV Konferencja pt. Regionalizacja globalizacji, Wrocław 19-20 maja 2008 r., Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
 13. XXVI Międzynarodowa Konferencja pt. Globalizacja-regionalizm-lokalizacja, Wrocław 18-19 maja 2009 r., Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 14. II Międzynarodowa Konferencja pt. Integracja Azji Wschodniej. Mit czy rzeczywistość?, Wrocław 16 listopada 2009 r., Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 15. Konferencja pt. Flexicurity w Polsce. Diagnoza i rekomendacje, Warszawa 11 lutego 2010 r., Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 16. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Wyzwania gospodarki globalnej, Sopot 27-28 maja 2010 r., Instytut Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego
 17. XXVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Globalny handel i inwestycje”, Wrocław 17-18 maja 2010, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 18. III Międzynarodowa Konferencja pt. Asia-Europe. Partnership Or Rivalry?, Wrocław 22 listopada 2010 r., Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 19. Międzynarodowa Konferencja pt. “Euro changeover – what should or shouldn’t be done? Conference on Euro Changeover Preparations”, Warszawa 10-11 marca 2011, Ministerstwo Finansów we współpracy z Komisją Europejską
 20. XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Globalne i regionalne uwarunkowania międzynarodowych przepływów gospodarczych”, Wrocław 16-17 maja 2011, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 21. IV Międzynarodowa Konferencja pt. Faces of Competitiveness in Asia-Pacific. Region-Country-Enterprises, Wrocław, 21 listopada 2011 r., Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 22. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Japonia, Niemcy: odzyskany honor w rozwoju gospodarczym”, Lublin, 4 czerwca 2011 r., Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce
 23. Konferencja pt. „Polska droga do euro”, Warszawa 17 czerwca 2011 r., Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych
 24. Konferencja podsumowująca drugi etap projektu systemowego „Analiza potencjału eksportowego regionu – badanie rynków zewnętrznych w kontekście sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego”, Lublin 21 czerwca 2011 r., Marszałek Województwa Lubelskiego, Ernst&Young, PBS DGA
 25. Międzynarodowa konferencja „Facing the Challenges of the New Global Order: a Japanese Perspective”, Polsk Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 10 października 2011 r.
 26. IV Forum Regionalistyczne. Polityka spójności Unii Europejskiej. doświadczenia, wnioski i rekomendacje na lata 2014-2020, Lublin 2 grudnia 2011 r., Katolicki Uniwersytet Lubelski
 27. XXIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Handel i inwestycje w semi-globalnym otoczeniu”, Wrocław 14-15 maja 2012, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 28. V Międzynarodowa Konferencja pt. Innovation as a Factor in the Development of the Asia Pacific Region. Economy-industry-company, Wrocław, 18-19 listopada 2012 r., Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 29. International Conference: Researching Japan in Social Sciences & Humanities, Warsaw, April 24-25, 2013, Institute of Mediterranean and Oriental Cultures of Polish Academy of Sciences (PAN), Interinstitute Unit for Migration Research (University of Cardinal Stefan Wyszyński in Warsaw), Institute of Sociology (Warsaw University) and Kozminski University
 30. International Conference: Reassessing the EU-Asia Pacific Relationship in the context of the EU crisis, Macau, May 17-18, 2013, The European Union Studies Association Asia Pacific (EUSA AP), University of Canterbury, Christchurch, New Zealand
 31. XXX Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie, Wrocław 20-21 maja 2013, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 32. VI Międzynarodowa Konferencja pt. Network interrelations in the Asia-Pacific Region. Society – economy – politics, Wrocław, 17-18 listopada 2013 r., Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 33. Konferencja międzynarodowa: Lublin 2020. Cztery oblicza przyszłości miasta, 18-19 listopada 2013 r., Lublin, Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin
 34. Konferencja naukowa: Konwergencja w państwach członkowskich Unii Europejskiej
  z Europy Środkowo-Wschodniej
  , Lublin, 5 grudnia 2013 r., Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych KUL, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Fundacja Rozwoju KUL i Fundacja Konrada Adenauera
 35. Konferencja międzynarodowa: Studenci zagraniczni w Polsce 2014, Poznań, 17-18 stycznia 2014 r., Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Fundacja Edukacyjna "Perspektywy"
 36. Konferencja międzynarodowa: EU in the Shadow of Asia. Changing relationship between the EU and the Asia-Pacific, 1-2 maja 2014 r., Melbourne, Australia; Organizator: The European Union Studies Association Asia Pacific (EUSA AP), University of Canterbury, Christchurch, New Zealand
 37. Konferencja międzynarodowa: Management, Knowledge and Learning. International Conference 2014, Portoroz, Słowenia, 25-27 czerwca 2014 r.; Organizator: International School for Social and Business Studies, Celje, Słowenia
 38. Konferencja międzynarodowa: 14th EAJS International Conference. Section 6: Economics, Business and Political Economy,  27-30 sierpnia 2014 r., Ljubljana, Słowenia; Organizator: European Assotiation for Japanese Studies, Berlin, Niemcy
 39. II Konferencja Naukowa: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie – doświadczenia i wyzwania, 26 września 2014 r., Kraków; Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 40. VII Międzynarodowa Konferencja pt. Redefinition of the Role of Asia-Pacific Region in the Global Economy. Partnership or Leadership?, Wrocław, 16-17 listopada 2014 r., Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 41. Konferencja międzynarodowa: Studenci zagraniczni w Polsce 2015, Lublin, 22-23 stycznia 2014 r., Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Fundacja Edukacyjna "Perspektywy"
 42. Konferencja międzynarodowa: Is the EU Still a Model for Asia-Pacific Regional Integration? The EU as Development Actor and Possibilities for Cooperation, 11-12 czerwca 2015 r., Seul, Korea Południowa; Organizator: The European Union Studies Association Asia Pacific (EUSA AP) University of Canterbury, Christchurch, New Zealand, KU-KIEP-SBS EU Centre, EUSA-Korea, CIES, KIET
 43. Konferencja naukowa, Wybrane problem współczesnej gospodarki światowej, 19 czerwca 2015 r., Pobierowo, Organizator: Katedra Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
 44. Seminarium z okazji jubileuszu 45-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Bogumiły Muchy-Leszko, Współczesne i perspektywiczne wyzwania rozwoju gospodarczego w wymiarze europejskim i globalnym, Kazimierz Dolny, Organizator: Katedra Gospodarki Światowej i  Integracji Europejskiej, Wydział Ekonomiczny UMCS, 15-16 października 2015 r.
 45. XIV Konferencja Naukowa pt. Procesy internacjonalizacji w gospodarce światowej, Katowice, 21 października 2015 r., Organizator: Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 46. VIII Międzynarodowa Konferencja pt. Dimensions of Regional Process in the Asia-Pacific Region, Wrocław, 16-17 listopada 2015 r., Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 47. IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Wyzwania gospodarki globalnej 2016, Gdańsk, 19-20 maja 2016 r., Organizator: Instytut Handlu Zagranicznego, Uniwersytet Gdański
 48. Konferencja międzynarodowa: 30 Years After the Single European Act, 29-30 czerwca 2016 r., Hong Kong; Organizator: Hong Kong Baptist University, The European Union Studies Association Asia Pacific (EUSA AP) University of Canterbury, Christchurch, New Zealand.
 49. Konferencja międzynarodowa: 2nd EAJS Japan Conference 2016, Economy Session, 24-25 września 2016 r., Kobe, Japonia, Organizator: European Assotiation for Japanese Studies, EAJS Local Committee at Kobe University.
 50. 19th Annual Academic Conference, Society of Business, Industry, and Economics (SOBIE), April 19-21, 2017, Sandestin Golf and Beach Resort, Destin, Florida, USA. Referat wygłoszony przez współautora opracowania - dra Bruca A. Kiblera (Gannon University, Erie, PA).
 51. Konferencja międzynarodowa: The Roles of the EU and the Asia Pacific in the Global Era. Politics, International Relations, Economics and Law, 1-2 lipca 2017 r., Tokyo; Organizator: Aoyama Gakuin University, The European Union Studies Association Asia Pacific (EUSA AP) University of Canterbury, Christchurch, New Zealand.
 52. Konferencja międzynarodowa: EU-ASEAN. Models of Integration, 18-20 września 2017 r., Lublin; Organizator: Wydział Politologii UMCS, PAN, PISA, PESA, IRF.
 53. Konferencja: Lublin w gospodarce Polski i Europy. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, 22-23 września 2017 r., Lublin; Organizator: Wydział Ekonomiczny UMCS, Prezydent Miasta Lublin.
 54. Sympozjum: Poland and the European Union, 13-16 November 2017, Jokohama; Organizator: Kanagawa University, Jokohama, Japonia.
 55. X Międzynarodowa Konferencja pt. The Develpment Challenges of Asia-Pacific Countries, Wrocław, 19-20 listopada 2017 r., Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 56. Konferencja międzynarodowa: The Future of the EU and European Integration in the Aftermath of Crisis, 28-29 czerwca 2018 r., Tajpej, Tajwan; Organizator: National Taiwan University, The European Union Studies Association Asia Pacific (EUSA AP) University of Canterbury, Christchurch, New Zealand.
 57. Konferencja międzynarodowa: The 12th International Days of Statistics and Economics, 6-8 września 2018 r., Praga, Czechy; University of Economics, Prague; Faculty of Economics, The Technical University of Košice; Ton Duc Thang University.
 58. Konferencja międzynarodowa: The 11th International Scientific Conference New Challenges of Economic and Business Development – 2019: Incentives for Sustainable Economic Growth, 16-18 May 2019, Riga, Latvia; Organizer: Faculty of Business, Management and Economics, University of Latvia.


Załączniki