Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Jolanta Panasiuk

dr hab. Jolanta Panasiuk
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA LOGOPEDII I JĘZYKOZNAWSTWA STOSOWANEGO
Telefon
081 537 - 54 -15, wew.
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


Godziny konsultacji w semestrze zinowym roku akademickiego 2022/2023


 


poniedziałki, godz. 14:15-15:00


wtorki, godz. 14:00-15:00


a także na platformie MC Teams po uprzednim umówieniu się za pośrednictwem poczty elektronicznej: 


e-mail: jolanta.panasiuk@mail.umcs.pl


 

Adres

ul. Sowińskiego 17
20-040 Lublin

O sobie

Jestem zatrudniona w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS w Lublinie na stanowisku profesora uczelni, gdzie prowadzę badania naukowe z zakresu teorii komunikacji, tekstologii i neurologopedii. Jestem autorką około 300 publikacji naukowych, w tym standardów postępowania logopedycznego w przypadkach afazji, pragnozji, alalii i niedokształcenia mowy o typie afazji, zespołu Aspergera, zespołu zamknięcia, zespołu psychoorganicznego czołowego, zaburzeń mowy w przebiegu procesów neurodegeneracyjnych i dezintegracyjnych.  Zrealizowałam dwa indywidualne projekty badawcze KBN: „Zaburzenia języka a komunikacja w przypadkach uszkodzeń lewej półkuli mózgu” i „Interakcja a afazja”. Jestem autorką monografii "Afazja a interakcja. TEKST - metaTEKST - konTEKST" (Lublin, Wydawnictwo UMCS 2012). Przyjmuję pacjentów w Uniwersyteckie Pracowni Logopedycznej, gdzie specjalizuję się w diagnozie i terapii zaburzeń mowy u dzieci i osób dorosłych ze schorzeniami neuropsychiatrycznymi. Wykładam na studiach magisterskich, podyplomowych i specjalizacyjnych w zakresie neurologopedii w Lublinie i w innych ośrodkach naukowych kształcących logopedów. Jako prelegent uczestniczyłam w wielu konferencjach naukowych organizowanych przez środowiska lingwistów, psychologów, logopedów, lekarzy w kraju i za granicą. Przez dwie kadencje (2002-2008) pełniłam i od 2014 roku ponownie przyjęłam obowiązki Sekretarza Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, a w 2017 r. zostałam Przewodniczącą PTL, uczestniczyłam w pracach Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Polskiej Akademii Nauk, byłam członkiem grupy ekspertów tworzących obowiązujący dziś program specjalizacji w neurologopedii, wypełniałam obowiązki krajowego konsultanta w dziedzinie neurologopedii przy Ministerstwie Zdrowia, byłam członkiem Komisji Egzaminacyjnej na Państwowym Egzaminie Specjalizacyjnym w zakresie neurologopedii, od 2019 roku jestem członkiem Rady Języka Polskiego PAN, gdzie kieruję pracami zespołu Zaburzeń i Rozwoju Mowy. Działam w kilku towarzystwach naukowych i komitetach redakcyjnych, jestem redaktorem naczelnym "Logopedii" i "Biuletynu Logopedycznego". Za pracę na rzecz środowiska logopedycznego zostałam odznaczona przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi i Srebrnym Krzyżem Zasługi, za osiągnięcia dydaktyczne otrzymałam z rąk Minister Edukacji Narodowej Medal Komisji Edukacji Narodowej, a za książkę „Afazja a interakcja. TEKST – metaTEKST – konTEKST" (Lublin 2012, Wydawnictwo UMCS), uznaną za wybitne osiągnięcie naukowe, w 2014 roku otrzymałam nagrodę Prezesa Rady Ministrów RP. 

 

Wypromowałam dwu doktorów:

1. dr Katarzynę Januszczak, temat rozprawy doktorskiej: Autyzm a interakcja. Sprawności iinterakcyjne dzieci 6-9-letnich z zaburzeniami autystycznymi (termin obrony: 1.12.2020) 

2. dr Urszulę Ciszewską-Psujek, temat rozprawy doktorskiej: Sprawność narracyjna mężczyzn uzależnionych od alkoholu (termin obrony: 8.12.2020)

 

Sprawuję opiekę promotorską nad doktorantami:

1. mgr Justyną Wojciechowską (otarty przewód doktorski, tytuł rozprawy doktorskiej: Sprawności interakcyjne osób z uszkodzeniami prawej półkulim mózgu)

2. mgr Kamilą Dębińską-Gustaw (otwarty przewód doktorski, tytuł rozprawy doktorskiej: Stan sprawności języykowych u dzieci w normie biologicznej i z opóżnionym rozwojem mowy)

3. mgr Sylwią Filipczak (otwarty przewód doktorski, tytuł rozprawy doktorskiej: Sprwności dialogowe osób z zespołem psychoorganicznym czołowym)

4. mgr Karoliną Małochą (otwarty przewód doktorski, tytuł rozprawy doktorskiej: Sieroctwo społeczne a rozwój kompetencji i sprawności językowej)

5. mgr Kamilą Bigos (planowany temat rozprawy doktorskiej: Zaburzenia rozumienia w afazji)

 Załączniki