Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Anna Pajdzińska

Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA SEMANTYKI, PRAGMATYKI I TEORII JĘZYKA
Funkcje
Kierownik Katedry
Telefon
(81) 537-27-47
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

rok akademicki 2020/2021


wrzesień, dyżury: wtorek godz. 12-14 (możliwy kontakt w siedzibie uczelni,  p. 210 NH, lub przy wykorzystaniu platformy TEAMS) 

O sobie

- kierownik Katedry Semantyki, Pragmatyki i Teorii Języka UMCS w Lublinie;

- członek Komitetu Językoznawstwa PAN, przewodnicząca Sekcji Frazeologicznej KJ PAN, członek Sekcji Etnolingwistycznej i Sekcji Teorii Języka KJ PAN;

- członek kolegium redakcyjnego rocznika Etnolingwistyka. Problemy Kultury i Języka oraz rad naukowych czasopisma LingVaria i serii Język a Kultura;

- przewodnicząca lubelskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego

2002-2005 – prodziekan do spraw studenckich Wydziału Humanistycznego UMCS

2005-2008 – prorektor UMCS do spraw kształcenia

 


Działalność naukowa

Obszary badawcze: frazeologia polska, semantyka leksykalna, językowy obraz świata, językowa organizacja tekstu artystycznego, historia i metodologia językoznawstwa.

Udział w realizacji programów badawczych (po habilitacji): projekt badawczy KBN Językowy obraz świata, nr 1H01D00411 (kierownik, 1996-99); laureatka piątej edycji konkursu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, subsydium profesorskie w zakresie nauk humanistycznych i społecznych za projekt Językowy obraz świata a użycia języka (2002-2006); projekt badawczy Twórczość Józefa Czechowicza jako przedmiot badań tekstologicznych i edytorskich, nr N103 039 32/1865 (kierownik, 2007-2011); Humanizm. Idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej, Projekt Badawczy Zamawiany – MNiSW- 03/II/2007 (wykonawca, 2008-2011); projekt badawczy NPRH Alternatywne sposoby kształtowania obrazu świata w systemie językowym i tekstach, nr 12H 12 0202 81 (wykonawca, 2013-2016).

Autorka ok.150 publikacji naukowych, w tym 3 monografii: Związki frazeologiczne nazywające akt mowy. Semantyka i składnia, Lublin 1988; Frazeologizmy jako tworzywo współczesnej poezji, Lublin 1993; wyd. II, Łask 2005; Studia frazeologiczne, Łask 2006, współautorka książki Z zagadnień frazeologii. Problemy leksykograficzne, Warszawa 1987 (z A.M. Lewickim i B. Rejakową) i współredaktorka 6 tomów zbiorowych.