Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Andrzej Ostrowski

Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
WYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII, ZAKŁAD HISTORII FILOZOFII NOWOŻYTNEJ I WSPÓŁCZESNEJ
Funkcje
Dziekan
Telefon
(081) 537-28-27
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Dyżur dydaktyczny


semestr letni 2017/2018  - wtorek; godz. 15.00-16.00; pok. 305 W sprawach pilnych, proszę o kontakt drogą elektroniczną.

O sobie

Specjalizacja naukowa: historia filozofii nowożytnej i współczesnej, filozofia egzystencjalna, idealistyczna filozofia rosyjska XIX i XX wieku.

Wykształcenie: (1986-1991) Magisterskie filozoficzne studia wyższe na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie.

Stopnie naukowe:

(2008 habilitacja) Sołowjow. Teoretyczne podstawy filozofii wszechjedności; (1998 doktorat) Egzystencjalna podstawa rzeczywistości historycznej w filozofii historii Mikołaja Aleksandrowicza Bierdiajewa; (1991 magisterium) Człowiek a egzystencja w myśli S. Kierkegaarda.

Stopnie zawodowe: od 1998 adiunkt w Zakładzie Historii Filozofii Nowożytnej UMCS w Lublinie; 1991-1998 asystent w Zakładzie Historii Filozofii Nowożytnej UMCS w Lublinie


Działalność naukowa

Wykaz publikacji

Książki:

 • Sołowjow. Teoretyczne podstawy filozofii wszechjedności, UMCS, Lublin 2007, ss. 380.

 • Bierdiajew. Egzystencja w perspektywie eschatologicznej, UMCS, Lublin 1999, ss. 226.

Redakcja naukowa:

 • Tom „Kultura i Wartości”, Wartości – kultura – historia – w kręgu filozofii rosyjskiej, UMCS Lublin, Nr 3 (7)/2013.

 • Tom „Annales” UMCS Lublin, Sectio I, vol. XXXVII, (2) 2012, współredaktor dr H. Rarot.

 • Tom „Annales” UMCS Lublin, Sectio I, vol. XXXVII, (1) 2012, współredaktor dr H. Rarot.

Artykuły:

 • Renesans, czyli co po Oświeceniu rosyjskim?, [w:] red. Barbara Grabowska, Adam Grzeliński, Jolanta Żelazna, Znaczenie filozofii Oświecenia. Człowiek wśród ludzi, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2016, s. 75-90.

 • Metafizyczne uwarunkowanie nie-ciągłości, [w:] red. T. Pękala,Teatr, teatralizacja, performatywność, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, s. 125-140.

 • Niemoc wszechmocy Boga, [w:] „Filo – Sofija” Nr 30 (2015/3), s. 123-134.

 • The Individual and the Community – A Study of Two Cases, [w:] „Kultura i Wartości”, UMCS Lublin, NR 2 (14) /2015, s. 97-109.
 • Konieczność nicości Absolutnej, [w:] red. T. Pękala, Witkacy w Kontekstach. Stanisław Ignacy Witkiewicz a kryzys Metafizyki, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, s. 37-55.

 • Wprowadzenie, [w:] „Kultura i Wartości”, Wartości – kultura – historia – w kręgu filozofii rosyjskiej, UMCS Lublin, Nr 3 (7)/2013, s. 5-8.

 • Syndrom Pascala, [w:] „Annales” UMCS Lublin, Sectio I, vol. XXXVII, (1) 2012, s. 7-13.

 • Filozof wobec kłamstwa koniecznego – analiza problemu na przykładzie filozofii Lwa Szestowa, [w:] „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria”, R. 20: 2011, Nr 1 (77), s. 95-108.

 • Obraz Boga w filozofii L. Szestowa, [w:] red. W. Szczerba, M. Turowski, J. Zieliński, Teologia bliźniego. Obraz bliźniego a obraz Boga w religiach monoteistycznych, Muzułmańskie Stowarzyszenie Kształtowania Kulturalnego, Białystok 2010, s. 143-153.

 • Nicość – pro et contra, [w:] red. T. Pękala, Przyszłość Witkacego, Universitas, Kraków 2010, s. 31-59.

 • Symbol jako wyraz tego, czego rozumem nie można poznać, [w:] red. K. Duda, T. Obolevitch, Symbol w kulturze rosyjskiej. Humanitas. Studia kulturoznawcze, WAM, Kraków 2010, s. 15-28.

 • Problem metafizycznej możliwości podmiotu w kontekście rozważań nad zagadnieniem Boga u Lwa Karsawina, [w:] red. T. Obolevitch, W. Kowalski, Metafizyka i obrzeża. Rosyjska metafizyka religijna, Biblos, Tarnów 2009, s. 57-81.

 • Przełom wieków, czyli czas apokalipsy według Sołowjowa, [w:] red. W. Słomski, Filozofia słowiańska na przełomie wieków, Warszawa 2008, s. 373-391.

 • Filozoficzne źródła mesjanizmu Wł. Sołowjowa, [w:] „Parerga” Międzynarodowe Studia Filozoficzne, 3/2008, s. 189-208.

 • Intuicja i zdrowy rozsądek w teorii poznania Johna Locke’a, [w:] „Annales” UMCS, Lublin 2005, vol. XXX, 4, Sectio I, s. 65-81 [wydrukowano w 2007 roku].

 • Recepcja empiryzmu i jego rola w filozofii Włodzimierza Sołowjowa, [w:] red. Wł. Rydzewski, L. Augustyn, Granice Europy — granice filozofii. Filozofia a tożsamość Rosji, UJ, Kraków 2007, s. 99-117.

 • Pytanie o istotę filozofii rosyjskiej, [w:] Duch filozofii. Lubelskie odczyty filozoficzne, red. H. Jakuszko, J. Mizińska, Lublin 2005, s. 157-175.

 • Rozum w imieniu wiary — Pascal i Kierkegaard, [w:] „Colloquia communia” 1(74) styczeń-czerwiec 2003, s. 369-387.

 • Europa w filozofii Włodzimierza Sołowjowa — zarys problemu, [w:] „Annales” UMCS, Lublin 2002, vol. XXVII, 7, Sectio I, s. 121-150.

 • Ratio rerum et ratio subiectum — rozum w filozofii Włodzimierza Sołowjowa, [w:] red. Z. J. Czarnecki, Dylematy racjonalności. Między rozumem teoretycznym a praktycznym, UMCS, Lublin 2001, s. 71-93.

 • O potrzebie lęku — analiza problemu w filozofii S. Kierkegaarda, [w:] „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” 2000, T. 45, s. 37-58.

 • Hiob — problem pewności wiary, [w:] red. H. Jakuszko, S. Jedynak, A. L. Zachariasz, J. Zdybel, Rekonesanse filozoficzne. Człowiek, wartości, historia. Prace ofiarowane Profesorowi Zdzisławowi Jerzemu Czarneckiemu, UMCS, Lublin 1999, s. 275-297.

 • Podmiot i możliwość jego rozwoju w myśli Mikołaja Bierdiajewa, [w:] red. Z. J. Czarnecki Studia nad ideą podmiotowości człowieka, UMCS Lublin 1999, s. 193-222.

 • Egzystencja jako „stan” a człowiek wobec własnego istnienia i Boga w myśli S. Kierkegaarda, [w:] „Annales” UMCS 1996/97, vol. XXI i XXII, sect. I, s. 133-149.

 • O eutanazji, [w:] Eutanazja a opieka paliatywna. Aspekty etyczne, religijne, psychologiczne i prawne. Materiały z sympozjum, KUL-AM Lublin 1996, s. 106-110.

 • Koncepcja wolności w filozofii Bierdiajewa, [w:] red. Z. J. Czarnecki, Studia nad ideą wolności, UMCS Lublin 1995, s. 167-180.

 • Paradoks jako przedmiot wyboru u S. Kierkegaarda, [w:] „Philosophon Agora”, KNF UMCS, z. I 1993, s. 31-44.

 • Problem miłości u Teilharda de Chardin, [w:] „Philosophon Agora”, KNF UMCS, z. I 1989, s. 12-20.

Recenzje:

 • (Stanisław Jedynak, Filozofia krajów Europy środkowo-wschodniej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, ss.150), [w:] „Ruch Filozoficzny”, LXX 2013, nr 3, s. 653-659.

 • Bóg i człowiek w kręgu zła, (J. Krasicki, „Bóg, człowiek i zło“. Studium filozofii Włodzimierza Sołowjowa, FNP, Wrocław 2003, s. 417), [w:] „Edukacja Filozoficzna“ 2005, vol. 39,  s. 285-293.

 • W imię filozofii szczegółu (P.P. Rohde: „S. Kierkegaard“, Wrocław 2001), [w:] „Edukacja Filozoficzna“ 2001, vol. 32, s. 383-386.

 • Wartości i wartościowania, [w:] „Edukacja Filozoficzna“ 1992, vol. 14,  s. 319-329.

Opracowania

 • Pozytywizm (rozdz. 1.); Popper (rozdz. 2.), [w:] red. K. Marczewski, Notatki do ćwiczeń z filozofii, AM w Lublinie, Lublin 2000, s. 125-137.

Przekłady

 • Wiktor Poliszuk, Problem rozumienia idei kultury, [w:] „Anthropos“ UMCS 2001, nr 2, s. 97-103.

 

 


Konferencje

 • Przestrzenie autonomii – sztuka, filozofia, kultura – Zakopane 2-5.06.2016 r. Referat: Autonomia myślenia, czy myślenie autonomiczne? Dwa modele samostanowienia rozumu – Bierdiajew Szestow (4.06.2016).

 • Stanisław Ignacy Witkiewicz. Konteksty filozoficzne, teatralne i filmowe – Wrocław 19-20.11.2015 r. Referat: „Ja” jako jedyny przykład bytu samego w sobie i dla siebie (20.11.2015).

 • Znaczenie filozofii Oświecenia w kulturze europejskiej – człowiek wśród ludzi – Toruń 6-7.11.2015 r. Referat: Renesans, czyli co po Oświeceniu rosyjskim (7.11.2015).

 • Wokół Witkiewiczów. Międzynarodowa Konferencja Witkiewiczowska – Zakopane 14-16.10.2015 r. Referat: Wspomnienia „Ja”, czyli o próbie przełamania solipsyzmu przez S. I. Witkiewicza (15.10.2015).

 • Teatr, teatralizacja, performatywność Zakopane 28-31.05.2015 r. Referat: Metafizyczne uwarunkowanie nie-ciągłości (28.05.2015).

 • O mocy Boga – Gdańsk 14-15.11.2014 r., Uniwersytet Gdański. Referat: Niemoc wszechmocy Boga (15.11.2014).

 • Witkacy w kontekstach. Stanisław Ignacy Witkiewicz a kryzys metafizyki”Zakopane 23-25.05.2014, IF WFiS UMCS. Referat: Konieczność nicości Absolutnej (24.05.2014).

 • Liberałowie i rewolucjoniści. Idea rosyjska w filozofii i myśli społecznej – Jerzmanowice koło Krakowa 19-20.03.2014 r., Uniwersytet Jagieloński. Referat: Jednostka wobec ogółu – studium dwóch przypadków(20.03.2014).

 • Transcendencja i immanencja w filozofii Boga i religii – Kraków 17-18.04.2012, Polskie Towarzystwo Filozofii Religii. Referat: Transcendencja i immanencja w kontekście zagadnienia wiedzy o Bogu (18.04.2012).

 • Historia filozofii jako problem filozoficzny” – Sesja filozoficzna, Gdańsk 07.04.2011, IFSiD, WNS, Uniwersytet Gdański. Referat: Pisać „coś”, czy pisać „o czymś”?

 • Być dla innych. Obraz bliźniego a obraz Boga w różnych tradycjach religijnych – II Wrocławska Konwencja Na Rzecz Dialogu Międzyreligijnego, Wrocław (13.10.2010), Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we Wrocławiu. Referat:  Obraz Boga w filozofii Lwa Szestowa.

 • Symbolizm w filozofii rosyjskiej – Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Kraków (13-14.05.2010), Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, Wydział Filozoficzny. Referat: Symbol jako wyraz tego, czego rozumem nie można poznać (13.05.2010).

 • Przyszłość Witkacego — XXXV(1) Ogólnopolska Konferencja Estetyczna w Zakopanem (29.05-1.06. 2009). Referat: Nicość – pro et contra (29.05.2009).

 • Rosyjska metafizyka religijna — Metafizyka i Obrzeża. Trzecia konferencja naukowa, Wydział Filozoficzny PAT w Krakowie (01.12.2008). Referat: Problem metafizycznej możliwości podmiotu w kontekście rozważań nad zagadnieniem Boga u L. Karsawina.

 • Filozofia słowiańska na przełomie wieków — Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Katedra Filozofii Wydziału Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie (29-30.05.2008). Referat: Przełom wieków, czyli czas apokalipsy według Sołowjowa (30.05.2008).

 • Dziedzictwo współczesnej etyki — Søren Kierkegaard — Otwarte międzyuczelniane seminarium, Instytut Filozofii UMK, Toruń (29.05.2008). Zreferowanie zagadnienia i zaproponowanie dyskusji na temat: Teoretyczne konsekwencje zawieszenia etyki u S. Kierkegaarda.

 • Między filozofią a mesjanizmem — II Siedleckie Sympozjum Filozoficzne (11.03.2004). Referat: Filozoficzne źródła mesjanizmu Wł. Sołowjowa.

 • Granice Europy — granice filozofii. Filozofia a tożsamość Rosji — UJ, Kraków (29-30.10.2003). Referat: Recepcja empiryzmu i jego rola w filozofii Włodzimierza Sołowjowa (30.10.2003).

 

 


Ogłoszenia

 Seminarium

Seminarium licencjackie 2017/2018

Proseminarium magisterskie 2017/2018

Seminarium magisterskie 2017/2018

Seminarium doktorskie 2017/2018

Tematyka zajęć seminaryjnych koncentruje się wokół zagadnień z zakresu filozofii egzystencjalnej, filozofii historii, idealistycznej filozofii rosyjskiej, problematyki teoriopoznawczej i metafizycznej w ujęciu filozofii nowożytnej i współczesnej. Tematy prac ustalane są indywidualnie przy uwzględnieniu zainteresowań badawczych seminarzysty.

Zainteresowanych zapraszam na dyżur dydaktyczny lub proszę o kontakt mailowy