Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Anna Ostrowska

Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO I NAUKI O ADMINSTRACJI
Telefon
815375138
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Poniedziałki 8:00-10:00 w systemie Microsoft Teams (do czasu oddania do użytku pokoju 709). Adres zespołu: 146ff220.umcso365.onmicrosoft.com@emea.teams.ms


 


Zainteresownych konsultacjami w trybie stacjonarnym na Wydziale proszę o wcześniejszy kontakt w tej sprawie na mój służbowy adres mailowy.

Działalność naukowa

Monografie naukowe  

 

1. Niepewność sytuacji prawnej jednostki w sferze stanowienia i obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2020, ss. 580, ISBN 978-83-227-9421-0.

2. Pozwolenie na budowę, wyd. 1, Warszawa 2009, ss. 365, ISBN 978-83-7620-039-2.

(Pozwolenie na budowę, wyd. 2, Warszawa 2012, ss. 372, ISBN 978-83-7806-706-1)

 

Opublikowane rozdziały w monografiach naukowych

 1. Zmiany w polskim prawie budowlanym, /w:/ Problemi derżawotworiennia i zachistu praw liudini w Ukraini. Materiały z konferencji naukowej na Uniwersytecie im. Iwana Franki we Lwowie,Lwów 2004, s. 187-189.
 2. Teoretycznoprawne aspekty uznania administracyjnego, /w:/ Wykładnia prawa. Odrębności w wybranych gałęziach prawa, red. L. Leszczyński, Lublin 2006, s.21-32, ISBN 832-27-24-691.
 3. Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem (zmianą) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (wybrane zagadnienia), /w:/ Dziesięć lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce, red. J. Parchomiuk, B. Ulijasz, E. Kruk,Warszawa 2009, s. 801 – 814, ISBN 978-83-7601-323-7.
 4. Rejestracja budowy (przyjęcie zgłoszenia budowy) jako prawna forma działania administracji – uwagi de lege ferenda (współautor J. Stelmasiak),/w:/ Kodyfikacja postępowania administracyjnego. Na 50 – lecie K.p.a., red. J. Niczyporuk, Lublin 2010, s. 597 – 607, ISBN 978-83-60617-07-6.
 5. Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę – uwagi na tle art. 36a Prawa budowlanego, /w:/ Przestrzeń i nieruchomości jako przedmiot prawa administracyjnego, red. I. Skrzydło – Niżnik, Warszawa 2012, s. 531 – 546, ISBN 978-83-7620-858-9.
 6. Granice ochrony interesu prawnego osób trzecich w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę – dylematy związane z wykładnią pojęcia „obszar oddziaływania obiektu” na tle orzecznictwa sądów administracyjnych, /w:/ Wyzwania i dylematy związane z funkcjonowaniem administracji publicznej, red. E. Jasiuk, G.P. Maj, Radom 2012, s. 451 – 458, ISBN 978-83-62491-27-8.
 7. Sądowoadministracyjna kontrola aktów planowania przestrzennego wydawanych na szczeblu gminy - aspekty materialne i procesowe, /w:/ Legislacja administracyjna, red. M. Stahl, Z. Duniewska, Warszawa 2012, s. 575 – 585, ISBN 978-83-264-5155-3.
 8. Voivodeship Spatial Development Plan as a Legal Means of Protecting Public Safety and Order in Poland. Procedural Issues [w:] Legal Aspects of the Efficiency of Public Administration, red. P. Stanisz, M. Czuryk, J. Święcki, Lublin 2013, s. 11 – 18, ISBN 978-83-7702-786-8.
 9. Instrumenty ochrony prawnej właściciela nieruchomości sąsiedniej przed naruszeniem stosunków wodnych na gruncie, /w:/ Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska. Oddziaływanie na zasoby środowiska, red.B. Rakoczy, M. Szalewska, K. Karpus, Toruń 2014, s. 309-332, ISBN 978-83-72-85-770-5.
 10. W kwestii „wnioskowego” dostępu do informacji publicznej w kontekście sprawności działania administracji publicznej; /w:/ Dobra chronione w prawie administracyjnym, red.Z. Duniewska, Warszawa 2014, s. 297-317, ISBN 978-83-7969-463-1.
 11. Ochrona oczekiwań w prawie publicznym, /w:/ Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym, red. M. Stahl, M. Kasiński, K. Wlaźlak, Warszawa 2015, s. 222-246, ISBN 978-83-264-9567-0.
 12. Rozsądek jako kryterium sądowej kontroli administracji w świetle doświadczeń państw systemu common law-prolegomena, /w:/ Zagadnienia stosowania prawa. Perspektywa teoretyczna i dogmatyczna, red. W. Dziedziak, B. Liżewski, Lublin 2015, s. 219-230, ISBN 978-83-7784-723-7.
 13. Zakres dyskrecjonalnej władzy organu administracji publicznej w sprawach zmiany lasu na użytek rolny, /w:/ Prawne instrumenty ochrony środowiska, red. B. Jeżyńska, E. Kruk, Lublin 2016, s. 339-352, ISBN 978-83-7784-804-3.
 14. Ile uznania w uznaniu? „Głębokość” sądowej kontroli uznaniowych rozstrzygnięć organów administracji publicznej – perspektywa globalna, /w:/ 25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce - teoria i praktyka, red. K. Popik, B. Szmulik, Lublin 2016, s. 95-114, ISBN 978-83-6452-734-0.
 15. The Role of Acts of Internal Management, Established Practice, So-called Soft Precedent and Non-formalized Promissory Commitment in the Social Welfare Law in Poland, /w:/ Bratislava Legal Forum 2016. Collection of Papers, Bratislava 2016, s.93-103, ISBN 978-80-7160-436-5.
 16. Administrative Promissory Commitment in the Perspective of Discretionary Powers of Public Administration Body, /w:/ Discretionary Power of Public Administration. Its Scope and Control, red. L. Leszczyński, A. Szot, Frankfurt 2017,s.251-264, ISBN 978-3-361-67468-0.
 17. Bariery ochrony krajobrazu w systemie planowania i zagospodarowania przestrzennego, /w:/ Problemy pogranicza prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska, red. M. Stahl, P. Korzeniowski, A. Kaźmierska-Patrzyczna, Warszawa 2017, s. 576-596, ISBN 978-83-8092-624-0.
 18. Uncertainty of Administrative Law, /w:/ Právní stát ve světle evropských hodnot a ústavních garancí demokracie v mezinárodní perspektivě, red. M. Forejtova, Pilzno 2018, s. 225-237, ISBN 978-80-261-0859-7.
 19. Obowiązek poszanowania uzasadnionych interesów osób trzecich w procesie budowlanym - zasada prawa czy ornament?, /w:/ Zasady w prawie administracyjnym. Teoria, praktyka, orzecznictwo, red. Z. Duniewska, M. Stahl, A. Krakała, Warszawa 2018, s. 430-450, ISBN 978-83-8107-768-2.
 20. Istota i zakres władztwa planistycznego gminy (miasta na prawach powiatu), /w:/ Planowanie przestrzenne w miastach na prawach powiatu, red. T. Mądry, Poznań 2019, s. 8-32, ISBN 978-83-65599-18-6.
 21. Landscape Resolution as a Legal Instrument for Protection Against Advertising Chaos in Poland (in the Context of the Individual’s Right to a Safe and Aesthetic Space), /w:/ Ekologo-pravovij status lûdini  i gromadânina: retrospektivnij ta perspektivnij poglâdi: materiali Mižnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencji, red. M.B. Krasnovoï, T.O. Kovalenko, Kijów 2019, s. 179-184, ISBN 978-966-7957-24-7.
 22. Model polsko-węgierskiej współpracy międzynarodowej (współautorzy: M. Szewczak, D. Bis, M. Ganczar, K. Kwiatosz), Lublin 2019, ss. 109, ISBN 978-83-7306-862-9.
 23. Location of Animal Shelters in the Local Spatial Development Plan in Poland, /w:/ Legal Protection of Animals, red. E. Kruk, G. Lubeńczuk, H. Spasowska-Czarny, Lublin 2020, s. 249-260, ISBN 978-83-227-9387-9.

 

Redakcje:

1. współredakcja (z E. Komierzyńską-Orlińską oraz W. Tarasem) numeru czasopisma naukowego Annales UMCS sectio G (Ius) 2017, vol. LXIV, no. 1, ISSN 2449-8505,

2. redakcja numeru czasopisma naukowego Przegląd Prawa Administracyjnego 2019, vol. II, ISSN 2545-2525.

 

Opublikowane  artykuły  w  czasopismach  naukowych

 

 1. Glosa /częściowo krytyczna/ do wyroku NSA z dnia 22 grudnia 2009 r., II OSK  1951/08, Samorząd Terytorialny 2010, nr 11, s. 77 – 84, ISSN 0867-4973.
 2. Prawno – administracyjne bariery budowy biogazowni rolniczych w Polsce, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 2012, nr 270, s. 423 – 434, ISSN 0208-6018.
 3. Lokalizacja inwestycji w postaci wielkopowierzchniowych obiektów handlowych oraz obiektów i urządzeń przeznaczonych do wytwarzania energii alternatywnej a obowiązek sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – głos w dyskusji, Samorząd Terytorialny 2013, nr 7 – 8, s. 26 – 39, ISSN 0867-4973.
 4. Rozważania nad istnieniem i istotą wolności zabudowy – głos w dyskusji, Annales UMCS sectio G (Ius) 2017, vol. LXIV, no.1, s. 153-170, ISSN 0458-4317.
 5. Ograniczenia podmiotowe w procedurze sądowej kontroli miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kontekście ochrony własności nieruchomości – wybrane zagadnienia, Annales UMCS sectio G (Ius) 2020, vol. LXVII, no. 1, s. 51-64, ISSN 0458-4317.
 6. Administrative and Legal Conditions for the Development of Wind Power Generation Industry in Poland, Annales UMCS sectio G (Ius) 2018, vol. LXV, no.1, Lublin, s. 127-139, ISSN 0458-4317.
 7. Commentary on the Judgement of the Supreme Administrative Court of 20 June 2018, file ref. II OSK 3084/17, (współautor Jakub Polanowski), Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 czerwca 2018 r. (II OSK 3084/17), Przegląd Prawa Administracyjnego 2018, vol. I, s. 121-130; ISSN 2545-2525.
 8. Niepewność prawa na przykładzie sądowej kontroli statutów gmin, Administracja: Teoria. Dydaktyka. Praktyka 2018, nr 3(52), s. 171-187, ISSN 1896-0049.
 9. Commentary on the Judgement of the Supreme Administrative Court of 8 May 2018, file ref. no. II OSK 1926/17 (współautor Jakub Polanowski), Studia Iuridica Lublinensia 2019, vol. XXVIII, nr 2, s. 193-203, ISSN 1731-6375.
 10. Orzeczenia sądów administracyjnych w systemie gospodarki przestrzennej – perspektywa funkcjonalna i realizacyjna. Studium przypadku województwa mazowieckiego, (współautorzy: M.J. Nowak, P. Śleszyński), Samorząd Terytorialny 2020, nr  7–8, s. 109-128, ISSN 0867-4973.
 11. Orzeczenia sądów administracyjnych dotyczące studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. Perspektywa polityki publicznej i geograficzna, (współautorzy: M.J. Nowak, P. Śleszyński),  [w:] Studia Regionalne i Lokalne 2021, nr 2(84), ISSN1509–4995, E-ISSN2719-8049, doi:10.7366/1509499528405, s. 75-92, 70 pkt
 12. Effectiveness of Administrative-legal Instruments for Animal Protection Used by Social Organizations, Studia Iuridica Lublinensia 2021, vol. XXX, nr 3, s. 147-160, DOI: 10.17951/sil.2021.30.3.147-160, 70 pkt
 13. Ograniczenia praw i wolności człowieka a kondycja zdrowotna i zadowolenie z życia w czasie pandemii Covid-19, (współautorzy: J. Chwaszcz, I. Niewiadomska), Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego t. XVI, 18 (1) 2021, s. 33-51, https://doi.org/10.32084/sawp.20 21.16.1-3, 20 pkt

 

Pozostałe publikacje

Współautorstwo komentarzy do ustaw

 

 1. Prawo budowlane. Komentarz, red. A. Gliniecki, (współautorzy: A. Despot – Mładanowicz, A. Gliniecki, Z. Kostka, W. Piątek), wyd. 1, Warszawa 2012, ss. 935, komentarz do art. 28, art. 32-40a oraz art. 90-94, ISBN 978-83-7806-420-6. (Prawo budowlane. Komentarz, red. A. Gliniecki, (współautorzy: A. Despot – Mładanowicz, A. Gliniecki, Z. Kostka, W. Piątek), wyd. 2, Warszawa 2014, ss. 960, komentarz do art. 28, art. 32-40a oraz art. 90-94, ISBN 978-83-278-0586-7; Prawo budowlane. Komentarz, red. A. Gliniecki, (współautorzy: A. Despot – Mładanowicz, A. Gliniecki, Z. Kostka, W. Piątek), wyd. 3, Warszawa 2016, ss. 1000, komentarz do art. 28, art. 32-40a oraz art. 90-94, ISBN 978-83-8092-403-1),
 2. Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych. Komentarz, (współautor K. Sikora), Warszawa 2012, ss. 202, ISBN 978-83-762-0981-4.

 

Rozdziały w podręcznikach akademickich

 1. Ochrona środowiska w planowaniu przestrzennym i w prawie budowlanym, rozdział X (współautor J. Stelmasiak), /w:/ Prawo ochrony środowiska, red. J. Stelmasiak, wyd. 1, Warszawa 2008, s. 419-436, ISBN 978-83-7620-001-9; (Ochrona środowiska w planowaniu przestrzennym i w prawie budowlanym, rozdział X (współautor J. Stelmasiak), /w:/ Prawo ochrony środowiska, red. J. Stelmasiak, wyd. 2, Warszawa 2009, s. 419 – 436, ISBN 978-83-762-0405-5).
 2. Polityka obronna Polski przed zagrożeniami zewnętrznymi, /w:/ Publicznoprawne podstawy bezpieczeństwa wewnętrznego, red. M. Zdyb, Warszawa 2014, s. 121-152, ISBN 978-83-264-3475-4.
 3. Obronność i bezpieczeństwo państwa w systemie planowania i zagospodarowania przestrzennego, /w:/ Podstawowe płaszczyzny zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego. Aspekty materialnoprawne, red.M. Zdyb, J. Stelmasiak, K. Sikora, Warszawa 2014, s. 220-249, ISBN 978-83-264-1379-7.

 

Inne

 1. Sprawozdanie z X Regionalnej Konferencji Naukowo-Praktycznej Problemy państwowości i ochrony praw człowieka na Ukrainie, Lwów, 5-6 II 2004 r., (współautorzy: E. Kosieradzka, R. Kosieradzki), Studia Iuridica Lublinensia 2004, nr 4, s. 267-270.
 2. Wprowadzenie (współautorzy: E. Komierzyńska-Orlińska, W. Taras), Annales UMCS sectio G (Ius) 2017, vol. LXIV, s. 19-21.
 3. Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. „O współzależnościach prawa publicznego i prywatnego w doktrynie i praktyce w dobie przemian”, Lublin, 14 czerwca 2019 r., (współautor H. Spasowska-Czarny), Przegląd Prawa Administracyjnego 2019, vol. II, s. 183-187.

 

Wystąpienia  na krajowych  lub  międzynarodowych  konferencjach naukowych   lub   artystycznych,  z  wyszczególnieniem  przedstawionych  wykładów na zaproszenie i wykładów plenarnych

 

 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Problemi derżawotworiennia i zachistu praw liudini  w  Ukraini, Lwowski  Uniwersytet  Narodowy  im. Iwana  Franki, Lwów 5 lutego 2003 r., wygłoszenie referatu pt. Gwarancje niezależności Najwyższej Izby Kontroli w Polsce.
 2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Problemi derżawotworiennia i zachistu praw liudini w Ukraini, Lwowski  Uniwersytet  Narodowy  im. Iwana  Franki, Lwów 5 lutego 2004 r., wygłoszenie referatu pt. Zmiany w polskim prawie budowlanym.
 3. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania administracji publicznej, WPiA Uniwersytetu Łódzkiego, 8 października 2012 r.; wygłoszenie referatu pt. Prawno – administracyjne bariery budowy biogazowni rolniczych w Polsce.
 4. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zagadnienia stosowania prawa. Perspektywa teoretyczna i dogmatyczna, WPiA Uniwersytetu Marii-Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 27 października 2014 r., wygłoszenie referatu pt. Ograniczenia luzu decyzyjnego organu administracji publicznej działającego w warunkach uznania administracyjnego.
 5. Ogólnopolska Konferencja Naukowa 25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce - teoria i praktyka, Wydział Administracji Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, WPiA Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Kazimierz Dolny 21-23 maja 2015 r., wygłoszenie referatu pt. Ile uznania w uznaniu? „Głębokość” sądowej kontroli uznaniowych rozstrzygnięć organów administracji publicznej – perspektywa globalna.
 6. Międzynarodowa Konferencja - Zjazd Prawników Administratywistów Tendencje rozwojowe prawa administracyjnego, WPiA Uniwersytetu Marii-Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 21-22 kwietnia 2016 r. (członek komitetu naukowego,moderator panelu dyskusyjnego – Inflacja prawa administracyjnego, wygłoszenie referatu pt. (De)kodyfikacja prawa budowlanego – niespełnione nadzieje i zaprzepaszczone szanse).
 7. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawne instrumenty ochrony środowiska, WPiA Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 28 kwietnia 2016 r., wygłoszenie referatu pt. Zakres dyskrecjonalnej władzy organu administracji publicznej w sprawach zmiany lasu na użytek rolny.
 8. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Bratislava Legal Forum 2016, Wydział Prawa Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie, 21-22 października 2016 r., wygłoszenie referatu pt. The Role of Acts of Internal Management, Established Practice and So-called Soft Precedent in the Social Welfare Law in Poland.
 9. Konferencja Naukowa Pogranicza prawa administracyjnego. Prawo administracyjne a prawo konstytucyjne, WPiA Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 15 marca 2017 r. (członek komitetu naukowego i organizacyjnego, wygłoszenie referatu pt. Rozważania nad istnieniem i istotą wolności zabudowy – głos w dyskusji).
 10. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Planowanie przestrzenne w miastach na prawach powiatu – diagnoza problemu, WPiA Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 24 października 2017 r., wygłoszenie referatu pt. Polski model sądowoadministracyjnej kontroli uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego w kontekście niskiego pokrycia terytorium Polski miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
 11. III Środkowoeuropejskie Forum Prawno-Administracyjne Prawo publiczne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej: tradycje, dziedzictwo, perspektywy, WPiAUniwersytetu Wrocławskiego, 18-19 października 2018 r., wygłoszenie referatu pt. Niepewność prawa w kontekście sądowej kontroli aktów prawotwórstwa organów jednostek samorządu terytorialnego.
 12. Ogólnopolska  Konferencja Naukowa O współzależnościach prawa publicznego i prywatnego w doktrynie i praktyce w dobie przemian, WPiA Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 17 czerwca 2019 r. (członek komitetu naukowego i organizacyjnego, wygłoszenie referatu pt. Problem uczestnika na prawach strony w sądowoadministracyjnej procedurze kontroli miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kontekście ochrony własności nieruchomości).
 13. XXVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ekologo-pravovij status lûdini i gromadânina: retrospektivnij ta perspektivnij poglâdi, Narodowy Uniwersytet Tarasa Szewczenki w Kijowie, 16 maja 2019 r., wygłoszenie referatu pt. Landscape Resolution as a Legal Instrument for Protection Against Advertising Chaos in Poland (in the Context of the Individual’s Right to a Safe and Aesthetic Space).
 14. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Krajowe, unijne i międzynarodowe standardy prawnej ochrony zwierząt, WPiA Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 17 października 2019 r., wygłoszenie referatu pt. Lokalizacja schronisk dla bezdomnych zwierząt w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
 15. XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Days of Law 2019, Wydział Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie, 21-22 listopada 2019 r., wygłoszenie referatu pt. Contemporary Challenges of the Polish Ombudsman.
 16. Konferencja Naukowa Model polsko-węgierskiej samorządowej współpracy międzynarodowej. Dobre praktyki i determinanty rozwoju, Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego, Lublin 29 listopada 2019 r., wygłoszenie referatu pt. Współpraca międzynarodowa jednostek samorządu terytorialnego z perspektywy prawa krajowego.
 17. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Bratislava Legal Forum 2020, Wydział Prawa Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie, 6-7 lutego 2020 r., wygłoszenie referatu pt. Public Participation in the Spatial Planning System as a Tool of Effective Co-decision Making.
 18. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Legal Aspects Of The Humanitarian Protection Of Animals, WPiA Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 31 marca 2021 r., wygłoszenie referatu pt. Effectiveness of Administrative-legal Instruments for Animal Protection Used by Social Organizations.
 19. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Bratislava Legal Forum 2021, Wydział Prawa Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie, 22-23 kwietnia 2021 r., wygłoszenie referatu pt. Legal Status of the Assistant Judge of an Administrative Court in Poland.

 Udział   w   komitetach   organizacyjnych i   naukowych   konferencji krajowych lub międzynarodowych, z podaniem pełnionej funkcji

 

 1. IV Zjazd Prawników Administratywistów Formy nadzoru i kontroli administracji. Aktualne problemy badawcze, WPiA Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 27 – 28 marca 2014 r., członek rady naukowej zjazdu.
 1. Konferencja Naukowa Pogranicza prawa administracyjnego. Prawo administracyjne a prawo konstytucyjne, WPiA Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 15 marca 2017 r., członek komitetu naukowego i organizacyjnego konferencji.
 1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa O współzależnościach prawa publicznego i prywatnego w doktrynie i praktyce w dobie przemian, WPiA Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 17 czerwca 2019 r., członek komitetu naukowego i organizacyjnego konferencji.

 

IUzestnictwo w pracach zespołów badawczych realizujących projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych  

 Udział w realizacji projektu „Prawne instrumenty ochrony środowiska”, 2014-2016, Norway Grants – Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, FSS/2014/HEI/W/0033.

 

Członkostwo  w  komitetach  redakcyjnych   i   radach   naukowych   czasopism wraz z informacją o pełnionych funkcjach

 Od 1 kwietnia 2019 r. do 6 marca 2021 r. pełniłam funkcję sekretarza redakcji czasopisma naukowego Annales UMCS sectio G (Ius).

Informacja o recenzowanych pracach naukowych lub artystycznych

 Pełniłam/pełnię funkcję recenzenta w następujących czasopismach naukowych:

1)      Rocznik Samorządowy (1 recenzja-2017 r.),

2)      Internetowy Przegląd Prawniczy Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego (16 recenzji: 2016-nadal),

3)      Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy (1 recenzja – 2017 r.),

4)      Studia Iuridica Toruniensia (1 recenzja – 2018 r.),

5)      Samorząd Terytorialny (1 recenzja – 2021 r.-nadal),

6)      Opolskie Studia Administracyjno-Prawne (2 recenzje – 2021 r.-nadal).

 

Uczestnictwo w programach europejskich lub innych programach międzynarodowych

 W kwietniu 2018 r. wzięłam udział w programie wymiany ERASMUS+ Mobility of Staff in higher education - Staff mobility for teaching na Wydziale Prawa Uniwersytetu Zachodnioczeskiego w Pilźnie, gdzie przeprowadziłam cykl 8 godzin wykładów pod zbiorczym tytułem: The Spatial Planning System in Poland in the Light of Models in Other European Selected Countries.

 

Udział  w  zespołach  badawczych,  realizujących  projekty  inne niż określone powyżej 

1)      udział w projekcie pt. Polsko-węgierski model samorządowej współpracy międzynarodowej realizowanym przez Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego z Funduszu Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. W. Felczaka w Warszawie. Mój udział polegał na autorskim opracowaniu wyników badań ankietowych oraz analizie prawnych uwarunkowań realizacji polsko-węgierskiej współpracy samorządowej. Termin realizacji projektu: 10.09.2019 r. – 27.11.2019 r.,

2)      udział w charakterze członka zespołu badawczego do spraw opracowania koncepcji i strategii funkcjonowania Euroregionu Roztocze, powołanego w dniu 1 czerwca 2020 r. na podstawie uchwały Zarządu Instytutu Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego nr 1/01/2020 z 11 lutego 2020 r.,

3)      udział w przygotowaniu raportu badawczego pn. Funkcjonowanie uzdrowisk prowadzonych przez samorządy województw (data realizacji raportu: 15 czerwca 2020 r.); raport został przygotowany w ramach wsparcia rozwoju regionalnego i prac prowadzonych nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 r.,

4)      udział w przygotowaniu raportu badawczego pn. Strategiczne kierunki rozwoju obszaru Powiśla przygotowanego na zlecenie powiatu puławskiego (województwo lubelskie), data realizacji raportu: wrzesień–grudzień 2020. Raport został przygotowany w ramach wsparcia rozwoju regionalnego dla obszaru Powiśla (powiat kraśnicki, powiat opolski, powiat puławski, powiat rycki) i prac prowadzonych nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 r.,

5)      opracowanie koncepcji programu kampanii edukacyjnej pt. Razem dbamy o czyste środowisko – właściwe gospodarowanie odpadami powstałymi wskutek produkcji rolnej w ramach projektu realizowanego przez Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie (umowa nr 321/2020/D/EE) pn. Razem dbamy o czyste środowisko – kampania uświadamiająca gospodarowanie odpadami po nawozach.

 

Uczestnictwo w zespołach oceniających wnioski o finansowanie badań, wnioski o przyznanie nagród naukowych, wnioski w innych konkursach mających charakter naukowy lub dydaktyczny

 

W latach 2017-2018 na zlecenie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego sporządziłam dwie recenzje wniosków w konkursach o „Diamentowy Grant”:

- wniosek nr DI2016 010346 (czerwiec 2017 r.),

- wniosek nr DI2017 021247 (maj 2018 r.).

 

 


Ogłoszenia