Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Marek Olejnik

Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA JĘZYKOZNAWSTWA SŁOWIAŃSKIEGO
Telefon
537-26-53
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w czasie sesji:


piątek, godz. 10.30-11.15 (Teams)


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

O sobie

2006 rok -  stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy Polska i ukraińska mikrotoponimia powiatu włodawskiego.

2019 rok - stopień dra hab. w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo

Specjalność naukowa: językoznawstwo słowiańskie

Zajęcia dydaktyczne:

Praktyczna nauka języka ukraińskiego

Język SCS

Wstęp do językoznawstwa

Komunikacja w biznesie

Praktyczne tłumaczenie

Tłumaczenie w biznesie

Onomastyka ukraińska

Obsługa ruchu turystycznego

Transformacja społeczno-ustrojowa i ekonomiczna na Ukrainie

Seminarium licencjackie

Seminarium magisterskie

 

Zainteresowania naukowe: onomastyka słowiańska

 

Dodatkowe uprawnienia: tłumacz przysięgły języka ukraińskiego, pilot wycieczek zagranicznych

 

Organizator cyklicznej konferencji naukowej pt. Onomastyka na pograniczach (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018)


Działalność naukowa

Publikacje:

monografie:

1. Mikrotoponimia powiatu włodawskiego, Lublin 2014

2. Antroponimia starostwa grabowieckiego (XVI-XVIII w.), Lublin 2019.

 

redakcje naukowe:

Onomastyka na pograniczach językowo-kulturowych, red. M. Łesiów i M. Olejnik, Lublin 2005

Pogranicza słowiańskie w opisach językoznawczych. W 110. rocznicę urodzin Profesora Władysława Kuraszkiewicza (1905-1997), red. Feliks Czyżewski, Marek Olejnik, Alicja Pihan-Kijasowa, Lublin-Włodawa 2015.

Centrum a peryferie w opisach językoznawczych, red. Feliks Czyżewski, Marek Olejnik, Halina Pelcowa, Lublin 2016.

Onomastyka na pograniczach językowo-kulturowych, red. Marcin Kojder, Marek Olejnik, Lublin 2017.

Stefan Warchoł, Dzieje i pradzieje Indoeuropejczyków w świetle archaicznej leksyki i zoonimii ludowej, red. Marek Olejnik 2020.

 

 Wybrane artykuły naukowe:

Mikrotoponimia w „Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza,  „Studia Sienkiewiczowskie VI”, Lublin 2006, s. 171-182.

Mikrotoponimy powiatu włodawskiego motywowane nazwami roślin, Flora i fitonimy na pograniczu polsko-ukraińskim, pod red. F. Czyżewskiego i D. Urban, Lublin 2006

Eliptyczne nazwy adiektywne w mikrotoponimii powiatu włodawskiego, "Wołyń Filologiczna 4", Łuck 2007, s. 244-250.

Mikrotoponimia wsi Orchówek w powiecie włodawskim, Z badań nad językiem i kulturą Słowian, Lublin 2007, s. 125-132.

Homonimia w nazwach terenowych powiatu włodawskiego, "Rozprawy Slawistyczne 22", Lublin 2009, s. 197-204.

Interesting Microtoponymic Formations in Włodawa District, [w:] Beitraege der Europaeischen Slavischen Linguistik, Muenchen-Berlin 2010, s. 182-186.

Mikrotoponimia na pograniczu polsko-ukraińskim, [w:] Mnohotvarnost a specificnost onomastiky, Ostrava-Praga 2010, 381-188.

Terernowe nazwy własne w gwarach ukraińskich wschodniej Lubelszczyzny na przykładzie nazw kulturowych,  Західнополіськи говірки в просторі і часі, Łuck 2010, s. 298-304.

Z badań nad mikrotoponimią pogranicza polsko-białorusko-ukraińskiego na przykładzie powiatu włodawskiego, Słav'anskije jazyki: sistjemno-opisatjelnyj i socjikulturnyj aspjekty issljedovanija cz. 2, Brześć 2010, s. 189-194.

Mikrotoponimia historyczna wschodniej Lubelszczyzny, "Rozprawy Slawistyczne 23", Lublin 2011, s. 223-231.

Posesivnyje mikrotoponimy Włodawskogo pov'ata, Onomastyka Powołża XIII, Wołgograd 2012, s. 155-167.

Кладбищенские надписи на польском языке в Белой Подяске , „Onomastika Powołża” XIV, Twer 2014, s. 276-283

Uwagi o inskrypcjach cmentarnych nekropolii w Chełmie, Cmentarze po obu stronach Bugu, red. H. Arkuszyn, F. Czyżewski, A. Dudek-Szumigaj, Włodawa 2014, s. 123-132

Із досліджень над хрематонімією. Зауваження щодо назв польських та українських футбольних команд, [w:] Typolohija ta funkcji movnych odynyc’, Łuck 2014, s. 198-207.

Ukraińskie nazwy terenowe północno-wschodniej Lubelszczyzny powstałe w wyniku derywacji sufiksalnej, "TEKA Komisji Polskao-Ukraińskich Związków Kulturowych" IX Oddział PAN w Lublinie, Lublin 2014, s.110-115.

Geografia typów semantycznych i strukturalnych w mikrotoponimii powiatu włodawskiego, [w:] Pogranicza słowiańskie w opisach językoznawczych. W 110. rocznicę urodzin Profesora Władysława Kuraszkiewicza (1905-1997), red. F. Czyżewski, Marek Olejnik, Alicja Pihan-Kijasowa, Lublin-Włodawa 2015, s. 253-265.

Stan doslidżeń iz toponimiji ta mikrotoponimiji w Polszczi. Metodolohiczni problemy, "Ucrainistica" 13, Krywyj Rih 2015, s. 70-80.

Nazwy ukraińskich klubów piłkarskich. Próba analizy semantycznej i strukturalnej, [w:] Język i sport, red. Anna Czapla, Mariusz Koper, Lublin 2016, s. 121-133.

Названия музыкальных кавер-групп Люблинского воеводства / М. Олейник // Славянские языки: системно-описательный и социокультурный аспекты исследования : сб. науч. тр. / Брест. гос. ун-т имени А. С. Пушкина ; редкол. : Л. А. Годуйко [и др.] ; под общ. ред. О. Б. Переход. – Брест : БрГУ, 2016. – Ч. 1. – С. 221–225.

Кириллические надписи на кладбище в Белой Подяске , "Onomastyka Powołża" XV, Arzamas-Sawor 2016, s. 400-406.

Wpływ zmian politycznych na nazewnictwo miejskie na Ukrainie, „Slavica: Annales Instituti Slavici Universitatis Debreceniensis”, XLV (2016), s. 56-62 (współautor Marcin Kojder).

Geografia semantycznych i strukturalnych typów nazw terenowych w gwarach ukraińskich powiatu włodawskiego, Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych PAN, t. XI/2016, red. M. Borciuch, L. Frolyak, Lublin 2016, s. 108-115.

Najnowsze zmiany w urbanonimii Kijowa (lata 2014-2016), "Studia Wschodniosłowiańskie" t. 17, Białystok 2017, s. 207-218.

Pogranicze polsko-wschodniosłowiańskie w świetle nazw terenowych na przykładzie gminy Wisznice, "Studia Białorutenistyczne" 11/2017, Lublin 2017, s. 271-290.

Antroponimy z formantem -uk, -czuk na przykładzie starostwa grabowieckiego (XVI-XVIII w.), "Slavica" XLVI, Debreczyn 2017, s. 28-37.

Określenia dodatkowe z sufiksem -ko w starostwie grabowieckim XVI–XVIII wieku, [w:] Kleszczele, Podlasie, Ukraina. Księga jubileuszowa ku czci doktora Mikołaja Roszczenki w 75-lecie urodzin, pod redakcją Grzegorza Kuprianowicza i Romana Wysockiego, Kleszczele 2017, s. 241-253.

Imiennictwo Żydów starostwa grabowieckiego XVII-XVIII wieku, "Slavia Orientalis" LXVII nr 2, Warszawa 2018, s. 279-292.

Określenia dodatkowe szlachty z sufiksem -ski w starostwie grabowieckim w XVI-XVIII wieku, Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej, tom 11, Warszawa 2018, s. 281-296.

Стефан Вархол (1930–2019), Вопросы ономастики, tom 16, nr 4, s. 272-275. Współautorstwo Wasilij Suprun.

Aspekty slawistyczne w badaniach prof. Feliksa Czyżewskiego,[w:] Język i kultura pogranicza : profesorowi Feliksowi Czyżewskiemu w 45-lecie pracy naukowej i dydaktycznej, pod red. A. Dudek-Szumigaj, Warszawa 2019, s. 39-45.

Stefan Warchoł (21 I 1930-25 IX 2019), Onomastica 64, Kraków 2020, s. 12-18.

Im memoriam Stefan Warchoł (1930-2019), Dialectologia et Geolinguistica 28, s. 180-182.

Nazewnictwo kobiet w starostwie grabowieckim w XVIII wieku, [w:] Kobiety w Europie Środkowo-Wschodniej w perspektywie interdyscyplinarnej, Warszawa 2020, s. 395-410.

Способи ідентифікації селян на польсько-українському пограниччі в XVI–XVIII ст. на прикладі антропонімії грабовецького старостату, Лінгвостилістичні студії, 2020. Вип. 13, Луцьк, с. 112-120. Współautorstwo Wiktor Jaruczyk.

Nazwiska woźnch grabowieckich (od XVI do XVIII wieku), Verba multiplica, veritas una. Prace dedykowane Profesor Alicji Pihan-Kijasowej, t. 1, Poznań 2020, s. 61-74.

Nazwiska patronimiczne zakończone na -owicz, -ewicz na południowo-wschodniej Lubelszczyźnie w XVII i XVIII wieku, Rozprawy Komisji Językowej ŁTN nr 70, Łódź 2022, s. 105-114.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdania:

Międzynarodowa slawistyczna konferencja naukowa (Lublin, 22-23 listopada 2007), "Onomastica" LII, Kraków 2007, s. 413-416.

VIII Международная научная конференцмя Славянские апелятивно-ономастические омонимы в диахронии и синхронии, Voprosy onomastyki” 6, Jekatjerinburg 2008, s. 147-147.

V Sympozjum Polsko-Ukraińskie - Komunikacja w obszarze transgranicznym polsko-białorusko-ukraińskim, Wola Uhruska, 1-2 czerwca 2012 (Mariusz Koper, Marek Olejnik), "Roczniki Humanistyczne" tom LXI, Lublin 2013.

XXI Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencj Onomastyczna (Kazimierz Dolny 6-8 października 2018 r.), Onomastica 63, Kraków 2019, s. 357-360.

 

Recenzje:

Michał Kondratiuk, Nazwy geograficzne i osobowe Białostocczyzny, red. naukowy Alina Filinowicz, Białystok: "Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego", 2016, ss. 799, "Slavia Orientalis" LXVI nr 2, s. 414-418.

Jolanta Darczewska, Joanna Getka, Na drodze do wolności. Białoruska partyzantka kulturowa w przestrzeni publicznej i w Internecie, W walce o tożsamość, "Studia Białorutenistyczne" nr 16, Lublin 2022, s. 329-331

 

Udział w projektach badawczych

1. Projekt badawczy Język i kultura gminy Wola Uhruska na tle obszaru Euroregionu Bug, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Małych Projektów, 2003 r.

2. Słownik słowiańskiej zoonimii ludowej – projekt badawczy MENiS, realizowany pod kierownictwem prof. dr. hab. Stefana Warchoła, nr projektu 5H01D02621

3. Mikrotoponimia powiatu włodawskiego – projekt badawczy MENiS, realizowany pod kierownictwem prof. dr hab. Feliksa Czyżewskiego, nr projektu 1 H01 D01827.

4. Strukturalno-semantyczny opis nekropolii prawosławnych Lubelszczyzny – projekt badawczy MENiS realizowany pod kierownictwem prof. dr hab. Feliksa Czyżewskiego, nr projektu H 01 D 00929.

 

Staże i seminaria zagraniczne
 1. Staż naukowy, podczas studiów filologicznych, na Uniwersytecie I. Franki we Lwowie: 01.09.1995-31.01.1996.
 2. Udział w Międzynarodowej Szkole Ukrainistyki w Kijowie zorganizowanej przez Uniwersytet im T. Szewczenki i Narodową Akademię Nauk Ukrainy –
  01.08-23.08.2000 r
 3. Udział w Międzynarodowej Szkole Ukrainistyki w Kijowie zorganizowanej przez Uniwersytet im T. Szewczenki i Narodową Akademię Nauk Ukrainy –
  31.07-24.08.2001 r
 4. Staż naukowy na Uniwersytecie im. Łesi Ukrainki w Łucku: wrzesień 2002 r.
 5. Udział w sesji: Pogranicze białorusko-ukraińsko-polskie: historia, kultura, język, która odbyła się w ramach Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej Europy Środkowej i Wschodniej w Warszawie. Warszawa-Mozyrz (Białoruś) 11-31.05.2003 r.
 6. Staż naukowy na Uniwersytecie im. Łesi Ukrainki w Łucku. 01.09-31.10.2003 r.
 7. Udział w sesji: Dialektologia słowiańska, która odbyła się w ramach Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej Europy Środkowej i Wschodniej
  w Warszawie. Lwów 04.10-14.10.04.
 8. Staż naukowy na Uniwersytecie im. Łesi Ukrainki w Łucku. 12-23.12.2004 r.
 9. Staż naukowy na Uniwersytecie im. Łesi Ukrainki w Łucku 28.08-30.09.2007 r.
 10. Staż naukowy w Polish Genealogical Society of Texas, Houston 13.09.2008 – 4.10.2008.
 11. Staż naukowy na Uniwersytecie im. Łesi Ukrainki w Łucku 30.11. – 4.12.2008 r.

Otrzymane nagrody i wyróżnienia

1. Medal Prezydenta Miasta Lublin, „W uznaniu zasług wniesionych dla miasta Lublin, za wieloletnią pracę i zaangażowanie na rzecz upowszechniania kultury polskiej”, Lublin, 31.05.2012 r.

2. Dyplom Uznania od Marszałka Województwa Lubelskiego, „Za zasługi na polu upowszechniania kultury polskiej za granicą”, Lublin, 22.05.2013 r.

3. Dyplom Uznania od Marszałka Województwa Lubelskiego, „Za szczególny wkład w rozwój kultury w województwie lubelskim, nawiązywanie i utrwalanie współpracy między twórcami, naukowcami i samorządowcami Polski i Ukrainy”, Lublin, 18.06.2015 r.

4. Dyplom Uznania od Wojewody Lubelskiego, „Za wspieranie działań Lubelskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich przez promowanie historii, kultury i nauki polskiej za granicą, nawiązywanie kontaktów partnerskich z twórcami, pracodawcami i przedsiębiorcami z krajów europejskich, organizowanie sympozjów międzynarodowych oraz inicjatyw ukierunkowanych na lepsze rozumienie Ukrainy i jej kultury w Polsce, zaangażowanie w akcję „Polskie cmentarze na Kresach”, a także za inicjowanie wymiany kulturalnej studentów oraz kontaktów naukowych z uczelniami zagranicznymi”, Lublin, 18.06.2015 r.

5. Nagroda indywidualna III stopnia J. M. Rektora UMCS, „Za wyróżniającą się pracę na rzecz Uczelni”, Lublin, 23.10.2015 r.

6. Medal Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Włodawskiej, „Zasłużony dla Towarzystwa”, Włodawa, 16.01.2016 r.

7. Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania w 2017 r. zostałem uhonorowany Medalem Komisji Edukacji Narodowej, nr legitymacji 159511.

8. Medal Unii Lubelskiej od Prezydenta Miasta Lublin „Za znaczący dorobek naukowo-dydaktyczny oraz zasługi na rzecz lubelskiej kultury z podziękowaniem za promocję Miasta w Polsce i na Świecie”, Lublin 28 października 2019 r.

9. Nagroda za  najlepszą monografię naukową z zakresu kultury białoruskiej i ukraińskiej im. Melecjusza Smotryckiego. Konkurs zorganizowany pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Nagrodzono książkę pt. "Antroponimia starostwa grabowieckiego (XVI-XVIII w.)", Lublin, Wydawnictwo UMCS, 2019. Warszawa 7 grudnia 2020 r.

10. Medal Srebrny za Długoletnią Służbę, Lublin, 21 kwietnia 2022 roku.