Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Arkadiusz Bereza

dr hab. Arkadiusz Bereza
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
PION PROREKTORA DS. OGÓLNYCH, KATEDRA PRAWA INFORMATYCZNEGO I ZAWODÓW PRAWNICZYCH
Funkcje
Kierownik Katedry, Prorektor
Telefon
81 537 54 33
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Wtorek 11.00-13.00, pokój 416


Konsultacje online w programie MS TEAMS


Kod zespołu MS Teams: kspcvbj

Adres

Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa i Administracji UMCS, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

O sobie

Prorektor ds. ogólnych

Rektorat, XV piętro, p. 1504
tel. + 48 (81) 537 51 09 
email: prorektor.ogolny@umcs.pl 


Ur. w 1968 r. w Nisku (województwo podkarpackie). Ukończył studia na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji oraz na kierunku historia na Wydziale Humanistycznym UMCS. Od 1992 r. pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. W 2000 r. otrzymał stopień doktora, zaś w 2012 r. - stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa. Przez 20 lat pracował w katedrze Historii Państwa i Prawa Polskiego. Od 2013 r. Kierownik Katedry Teorii Organizacji i Kierownictwa w Instytucie Administracji i Prawa Publicznego, zaś od 2015 r. Katedry Prawa Informatycznego i Zawodów Prawniczych w Instytucie Nauk Prawnych. Od 2014 r. zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego (obecnie profesora UMCS).

Od 2014 r. Prorektor UMCS ds. ogólnych (w 2016 r. wybrany na kolejną kadencję 2016-2020, a następnie w 2020 r. powołany na kadencję 2020-2024).

Prowadził wykłady i ćwiczenia dla studentów z przedmiotów historyczno-prawnych (historia prawa polskiego, powszechna historia prawa, historia administracji, dzieje wymiaru sprawiedliwości, ewolucja ustroju państw nowożytnych, etc.) i ścieżek kariery prawniczej, obecnie zaś – wykłady ze współczesnych kultur prawnych, profesji prawniczych oraz organizacji i zarządzania w administracji publicznej.

Jest autorem 9 monografii z historii wymiaru sprawiedliwości i dziejów sądownictwa (dotyczących także Lublina i regionu lubelskiego) i ponad 90 artykułów naukowych publikowanych w kraju i za granicą o różnorodnej tematyce badawczej (m.in. z zakresu historii ustroju i administracji, obrotu nieruchomościami z udziałem cudzoziemców, zasad świadczenia pomocy prawnej w Polsce i krajach Unii Europejskiej, funkcjonowania samorządów prawniczych) oraz współautorem i redaktorem kilku zbiorów i wydawnictw dydaktycznych dla studentów prawa i aplikantów radcowskich. Za ostatnia monografię pt. "Sąd Najwyższy 1917-2017. Prezesi, sędziowie i prokuratorzy Sądu Najwyższego" (Toruń-Warszawa 2017) otrzymał Nagrodę Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (tzw. "Lubelskiego Nobla")

W 1996 r. został wpisany na listę radców prawnych. Doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej oraz pracy legislacyjnej zdobył pracując na stanowisku radcy prawnego w organach centralnych w latach 2000-2005. Od 2007 r. jest arbitrem w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Jednocześnie zaangażowany w działalność samorządu radcowskiego. Od 2003 r. jako wicedziekan, zaś w latach 2007-2013 i 2016-2020 jako Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. W latach 2007-2016 stał na czele Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, które stanowiło zaplecze eksperckie samorządu radcowskiego. Jest autorem kilkudziesięciu opinii prawnych i projektów aktów normatywnych. Koordynował przy pomocy Ośrodka działania samorządu radcowskiego w ramach procesu legislacyjnego, poprzez przygotowanie ekspertyz (razem z grupą blisko 100 ekspertów z różnych dziedzin prawa) i udział w pracach komisji resortowych, sejmowych i senackich. W latach 2013-2016 wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych. Do jego zadań należała reprezentacja samorządu w Sejmie, w ministerstwach oraz współpraca z innymi organami władzy publicznej i samorządami prawniczymi na szczeblu krajowym. Członek wielu komisji powoływanych przez Ministra Sprawiedliwości, w tym zespołów pracujących nad reformą określonych dziedzin prawa lub monitorujących wprowadzenie tych reform w życie. Jest uczestnikiem wielu debat publicznych nad kierunkiem zmian prawa w naszym kraju. We wrześniu 2020 r. ponownie wybrany na funkcję Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.


Działalność naukowa

Monografie

Sąd Najwyższy 1917-2017. Prezesi, sędziowie, prokuratorzy Sądu Najwyższego, Toruń -Warszawa 2017, ss. 671.

Sąd Najwyższy, Sąd Najwyższy w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej po 1962 r., [w:] System Prawa Karnego Procesowego red. nacz. P. Hofmański, Sądy i inne organy postępowania karnego, t. V, red. nauk. Z. Kwiatkowski, Warszawa 2015, s. 670-690.

Polskie sądownictwo powszechne w latach 1917-1988, [w:] System Prawa Karnego Procesowego red. nacz. P. Hofmański, Sądy i inne organy postępowania karnego, t. V, red. nauk. Z. Kwiatkowski, Warszawa 2015, s. 43-154.

Sąd Najwyższy w latach 1945-1962. Organizacja i działalność, Warszawa 2012, ss.393 (rec. A. Lityński, Sąd Najwyższy w trudnym okresie dziejów. Uwagi w związku z książką Arkadiusza Berezy, Sąd Najwyższy w latach 1945-1962. Organizacja i działalność, Warszawa 2012, ss. 393, CPH, t. LXIV, 2012, z. 2, s. 485-511).

Historia Sądu Apelacyjnego w Lublinie (1917-1950) * (1990-2010), Lublin 2010, ss. 186.

Sądownictwo siedleckie. Tradycje i współczesność (współautor W. Okniński), Warszawa 2010, ss. 279 (rec. A. Wrzyszcz, [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej, nr 86, seria: Administracja i Zarządzanie (13) 2010, s.209-212).

Sąd Najwyższy w Polsce Ludowej, [w:] Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej, Historia i współczesność, Księga jubileuszowa 90-lecia Sądu Najwyższego 1917-2007, Warszawa 2007, s.191-299 (rec. A. Lityński, [w:] Miscellanea Historico-Iuridica, t.VI, rok 2008, s.187-190), (rec. M. Materniak-Pawłowska, [w:] CPH, t.LX, z.2, 2008, s.431-433).

Lublin jako miejsce wymiaru sprawiedliwości, Lublin 2006, ss.140 (rec. M.Mochyluk, [w:] Miscellanea Historico-Iuridica, t.VI, rok 2008, s.206-207).

Sądownictwo zamojskie od czasów ordynacji po współczesność, Zamość 2005, ss.125. (rec: W. Kaźmierczak, Zarys historii sądownictwa na Zamojszczyźnie, [w:] Zamojski Kwartalnik Kulturalny, nr 2 (91)/2007, s.99-101).

Sądownictwopokojowe w guberni lubelskiej na tle Królestwa Polskiego (1876-1915), Lublin 2004, ss.359.

Wydawnictwa dydaktyczne

Powszechna historia ustroju, Wybór źródeł, (współautor), Warszawa 2015, ss. 135-444.

Rys historyczny profesjonalnego świadczenia pomocy prawnej w Polsce, [w:] Zawód radcy prawnego. Historia zawodu i zasady jego wykonywania, red. A. Bereza, Warszawa 2010, s. 15-26 (II wydanie uzupełnione, Warszawa 2011, s. 15-27; III wydanie uzupełnione, Warszawa 2013, s. 17-30; IV wydanie uzupełnione, Warszawa 2014, s.17-30); V wydanie uzupełnione, Warszawa 2015, s. 15-28; VI wydanie uzupełnione, Warszawa 2017, s. 15-28.

Historia administracji w Polsce 1764-1989, Wybór źródeł, (współautor), Warszawa 2006, s.379-532.

Artykuły naukowe

Ewolucja statusu radcy prawnego w postępowaniu karnym, Studia Iuridica Lublinensia (Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu), 2016, vol. XXV, nr 3, s. 63-84.

Opinia dotycząca projektów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych [w:] Radca prawny. Zeszyty naukowe, nr 3 (8) 2016, s. 191-245 (współautor M.Araszkiewicz, W.Bujko, P.Mijal, Z.Pawlak, M.Sala-Szczypiński, P.Świrski).

Sądownictwo obywatelskie w Królestwie Polskim w 1915 r., [w:] Krajowa Rada Sądownictwa, Kwartalnik, nr 2(31)/2016, s. 25-33 (współautor M. Świstak).

Nowe uprawnienia radców prawnych i adwokatów w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP, [w:] Radca prawny. Zeszyty naukowe, nr 2(7) 2016, s. 29-58.

Polityczne i prawne uwarunkowania uchwalenia ustawy o Sądzie Najwyższym w 1962 r., [w:] Miscellanea Historico-Juridica, t. XIV, z. 1, 2015, s. 33-56.

Zmiany zakresu pomocy prawnej świadczonej przez radców prawnych (1 października 1982 r. – 1 lipca 2015r.), [w:] Radca Prawny. Zeszyty naukowe, nr 3(4)/2015, s. 41-65.

Z dziejów sądownictwa lubelskiego. Historia budynku sądowego przy Krakowskim Przedmieściu 76 w Lublinie, [w:] Krajowa Rada Sądownictwa 4/2014, s. 31-38.

Sąd gminny dla mieszkańców Modliborzyc, jako przykład instytucji samorządowej w latach 1876-1915, [w:] Modliborzyce. Studia z dziejów miejscowości i gminy, praca zbiorowa pod red. D. Szulca, Lublin-Modliborzyce 2014-2015, s. 457-480.

Projekt zmian ustawy o radcach prawnych, ukierunkowany na usprawnienie postępowania dyscyplinarnego w ocenie samorządu radcowskiego (współautor P. Kozłowska-Kalisz), Radca Prawny 2014, nr 149, Dodatek naukowy. Prawo, zawód, etyka i świat, s.7D-11D.

Służba publiczna ziemiaństwa polskiego w sądownictwie gminnym powiatu lubelskiego w latach 1876-1915, Studia Iuridica Lublinensia, t. XIX, 2013, s. 49-67.

Kasatorzy” – pełnomocnicy uprawnieni do występowania przed Sądem Najwyższym (analiza problemu), [w:] Etyka zawodów prawniczych w praktyce. Relacje na sali rozpraw pod red. G. Borkowskiego, Lublin 2013, s. 177-193.

Postępowanie w sprawie wpisu na listę aplikantów oraz status aplikanta radcowskiego w świetle zmian wprowadzonych w ustawie o radcach prawnych w ramach tzw. „deregulacji zawodów”; Radca Prawny 2013, nr 143, s. 6D-11D.

Kartka z dziejów pełnomocników kasacyjnych na ziemiach polskich w XIX wieku, Prawnik 2/30, 2013, s. 29-34.

Świadczenie pomocy prawnej we Francji, [w:] Świadczenie pomocy prawnej w państwach europejskich, t. III, Francja, Rosja, Szwajcaria, Włochy, Warszawa 2013, s. 11-45.

Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej w dawnej Polsce, [w:] Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej pod red. M. Mozgawy, Warszawa 2013, s. 32-50.

Pozycja monarchy w Księstwie Warszawskim, [w:] Studia Iuridica Lublinensia, t. XVIII, 2012, s. 9-21.

Prokuratura Sądu Najwyższego w latach 1945-1950, [w:] Regnare, Gubernare, Administrare. Z dziejów administracji, sądownictwa i nauki prawa, red. S. Grodziski, A. Dziadzio, Prace dedykowane profesorowi Jerzemu Malcowi z okazji 40-lecia pracy naukowej, Kraków 2012, s. 139-152.

Świadczenie pomocy prawnej w Hiszpanii, [w:] Świadczenie pomocy prawnej w państwach europejskich, t. I, Wielka Brytania, Hiszpania, Turcja, Warszawa 2012, s. 107-144.

Losy sędziów i prokuratorów Sądu Najwyższego w czasach II wojny światowej (przyczynek do dalszych badań), „Prawnik” 1/26, 2012, s. 29-34.

Relacje towarzyskie pomiędzy sędzią a pełnomocnikiem i ich wpływ na autorytet wymiaru sprawiedliwości (spojrzenie w przeszłość i stan dzisiejszy), [w:] Etyka zawodów prawniczych w praktyce. Wzajemne relacje i oczekiwania pod red. G. Borkowskiego, Lublin 2012, s. 102-110.

Krótka historia sądownictwa w Hrubieszowie, Prawnik 3/25, Lublin 2011, s. 31-35.

Świadczenie profesjonalnej pomocy prawnej w okresie II Rzeczypospolitej i Polski Ludowej (do 1963 r.), Prawnik 1/23, Lublin 2011, s. 39-44.

Ewolucja zakresu reglamentacji administracyjno-prawnej na tle nabywania nieruchomości przez obywateli państw – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym po wejściu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, [w:] Administracja publiczna i gospodarka 5 lat po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, pod red. M. Szewczak, K. Grabczuk, Lublin 2010, s. 45-58.

Siedziby siedleckiej Temidy na przestrzeni wieków, Temidium, 1(57)/2010, Warszawa 2010, s. 74-79.

Rozwój profesjonalnego świadczenia pomocy prawnej na ziemiach polskich w XIX wieku, Prawnik 2/21, Lublin 2010, s. 41-44.

Wpływ polskiego Października`56” na organizację i funkcjonowanie Sądu Najwyższego (zarys problematyki), [w:] Społeczeństwo a władza. Ustrój, prawo, idee pod red. J. Przygodzkiego i M. J. Ptaka, Wrocław 2010, s. 923- 934.

Zakres jurysdykcji sądownictwa pokojowego w Królestwie Polskim w latach 1876-1915, [w:] O prawie i jego dziejach księgi dwie. Studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestopięciolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin, Księga I, Białystok-Katowice 2010, s. 603-616.

Profesjonalni zastępcy procesowi w dawnej Polsce (szkic problematyki w oczach historyka prawa), Prawnik 1/20, Lublin 2010, s. 31-40.

Radca prawny jako specjalista z określonej dziedziny prawa (stan obecny i postulaty de lege ferenda), Prawnik 3/19, Lublin 2009, s. 12-18.

Najwyższy sąd szlachty w pracach Oswalda Balzera w badaniach współczesnych w: Aktualne problemy historii państwa i prawa centralno-wschodniej Europy (z okazji 150 rocznicy urodzin Oswalda Balzera), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. I. Franka we Lwowie, Lwów 2009, s. 14-16 (współautor A. Fermus -Bobowiec).

The modernisation of the system of justice in the Polish lands in the nineteenth century (współautor J. Kostrubiec i G. Smyk), Studia Iuridica Lublinensia, t. 12, Lublin 2009, s. 75-100.

Leon Halban (1893-1960), Profesorowie Wydziału Prawa i Administracji UMCS 1949-2009, [w:] Księga jubileuszowa z okazji sześćdziesięciolecia Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie pod red. A. Przyborowskiej-Klimczak, Lublin 2009, s. 80-93.

Sądy lubelskie pomiędzy reformą sądową w 1950 r., a schyłkiem PRL-u w 1989 r., Prawnik, 2/18, Lublin 2009, s. 32-36.

Legal Science on the Polish Territories in the 19 th Century (współautor G. Smyk, W. P. Tekely), Rechtswissenschaft in Osteuropa. Studien zum 19. und frühen 20. Jahrhundert, pod red. Z. Pokrovac, Frankfurt am Main 2010, s. 47-70 (rec. S. Salmonowicz, Revue historique de droit français et étranger, nr 4 Octobre-Decembre 2010, s. 611); Zeszyty Naukowe Puławskiej Szkoły Wyższej, z.6/2009, s. 203-224.

Redakcje 

„Prawnik” – Kwartalnik (Biuletyn) Okręgowej Izby Radców Prawnych (ISSN 1732-3320)

Zbiór przepisów samorządu radców prawnych, Warszawa 2013, ss.325; Warszawa 2014, ss.319; Warszawa 2015, ss.351 (wstęp i redakcja).

Kompendium prawa samorządowego dla radców prawnych i aplikantów radcowskich (zasady przeprowadzania wyborów - organizacja samorządu radców prawnych - aplikacja radcowska), Warszawa 2011, ss. 163 (wstęp i redakcja).

Zbiór uchwał i stanowisk organów samorządu radców prawnych oraz ekspertyz opracowanych na zlecenie Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie prowadzonych w latach 2007-2010 prac legislacyjnych dotyczących świadczenia pomocy prawnej oraz zakresu zadań samorządu radców prawnych, Warszawa 2010, ss. 320.

Zawód radcy prawnego. Historia zawodu i zasady jego wykonywania, Warszawa 2010, ss. 516. (II wydanie uzupełnione, Warszawa 2011, ss 478, III wydanie uzupełnione, Warszawa 2013, ss. 578; wydanie IV uzupełnione, Warszawa 2014, ss. 650); V wydanie uzupełnione, Warszawa 2015, ss.592; VI wydanie uzupełnione, Warszawa 2017, ss. 622 (rec: S. Balik, Bulletin advokacie 2012, nr 10, s. 54; rec. A. Korybski, Państwo i Prawo 2012, nr 9, s. 111-114).

Świadczenie pomocy prawnej w państwach europejskich (t. I – Wielka Brytania, Hiszpania, Turcja, Warszawa 2012, ss. 168; t. II – Niemcy, Ukraina, Węgry, Irlandia, Warszawa 2012, ss. 173; t. III, Francja, Rosja, Szwajcaria, Włochy, Warszawa 2013, ss. 143; t. IV, Belgia, Grecja, Islandia, Słowacja, Warszawa 2014, ss. 138.


Ogłoszenia