Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Anna Nowicka-Struska

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA HISTORII LITERATURY POLSKIEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

W roku akademickim 2022/23 w semestrze letnim  wtorek 10.30-11.15, piątek 8.45-9.45


Pokój 230 Stara Humanistyka

O sobie

 1. Wykształcenie, posiadane dyplomy:

2018   tytuł doktora habilitowanego w zakresie literaturoznawstwa.

2004    tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Siedemnastowieczne kazania pogrzebowe. Nurt karmelitański, napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Stefana Nieznanowskiego; recenzenci: prof. dr hab. Mirosław Korolko (IBL PAN) prof. dr Jerzy Starnawski (UŁ).

1996    tytuł magistra filologii polskiej, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Dodatkowe uprawnienia:

2008 – dyplom kwalifikacyjnych studiów podyplomowych w zakresie emisji głosu, Wydział Artystyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

 

3        Dotychczasowe zatrudnienie w jednostkach naukowych:

Od 2004 – adiunkt w Zakładzie Literatury Staropolskiej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (obecnie: Zakład Badań Teatralnych i Literatury Staropolskiej).

2001-2002 – asystent w Zakładzie Literatury Staropolskiej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.


Działalność naukowa

Monografie:

 

 1. Ex fumo in lucem. Barokowe kaznodziejstwo Andrzeja Kochanowskiego, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2008.

 

 

 

Edycje źródeł:

 

 

 1. Andrzej Kochanowski, Wizerunek pasterza dobrego, [w:] Wielcy kaznodzieje Krakowa. Studia in honorem prof. Eduardi Staniek, red. Kazimierz Panuś, Kraków: Wydawnictwo UNUM 2006, s.175-190.
 2. Mateusz Bembus, Kometa to jest pogróżka z nieba... oprac. i wstęp Sławomir Baczewski przy współpracy Anny Nowiciej-Struskiej, Lublin: Lubelska Biblioteka Staropolska t. VI, Wydawnictwo UMCS 2009.
 3. Andrzej Kochanowski, Kazania lubelskie, opr. i wstęp. Anna Nowicka-Struska, Lublin: Lubelska Biblioteka Staropolska, t. VIII, Wydawnictwo UMCS 2010.
 4. Paweł Ruszel, Fawor niebieski, wprowadzenie i opracowanie Anna Nowicka-Struska, Lublin: Lubelska Biblioteka Staropolska, t. X, Wydawnictwo UMCS  2013.
 5. „Strzały serdeczne z Pisma świętego i ojców świętych zrobione, a od dusze nabożnej ku niebu wypuszczone”. Siedemnastowieczna adaptacja Pia desideria Hermana Hugona z rękopisu lubelskich karmelitanek bosych klasztoru Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, „Terminus”, t.18 (2016) nr 2(39), s.131-159.

 

 

 

Prace pod redakcją:

 

 

 1. Biernat z Lublina a literatura i kultura w dawnej Polsce, red. Justyna Dąbkowska-Kujko, Anna Nowicka-Struska, Lublin: Lubelska Biblioteka Staropolska. Monografie, t.2, Wydawnictwo UMCS 2015.
 2. Memuarystyka w dawnej Polsce, red. Piotr Borek, Dariusz Chemperek, Anna Nowicka-Struska, Kraków: Wydawnictwo Collegium Columbinum 2016.

 

 

Artykuły i rozprawy:

 

 

 1. Ulotne druki karmelitańskie pochodzące z pogrzebów magnackich połowy XVII wieku, [w:] Lublin a książka, red. Antoni  Krawczyk, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2004, s.115-131.
 2. Przemyśl w książce wspomnieniowej profesora Henryka Zinsa, „Rocznik Przemyski” 2005, z. 3, s.109-114.
 3. Corpora artificalia – o inspiracjach emblematycznych, malarskich i architektonicznych w kaznodziejstwie pogrzebowym XVII wieku, [w:] Literatura i pamięć kultury. Studia ofiarowane Profesorowi Stefanowi Nieznanowskiemu red. Dariusz Chemperek, Lublin: Wydawnictwo UMCS  2004, s.191-211.
 4. Klio znaczy chwalić. Historia, czasy i ludzie w XVII- wiecznych kazaniach karmelitańskich, [w:] Karmelici bosi w Polsce  1605-2005, red. Czesław Gil, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych  2005, s. 211-229.
 5. Elementy teatralne, gest i komunikacja niewerbalna w siedemnastowiecznych,  kazaniach pogrzebowych, „Annales UMCS”  2006, sectio FF, vol XXIV, s.71-98.
 6. Kobiece wzorce osobowe w kaznodziejstwie XVII wieku, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 2006, t. III, s. 57-69.
 7. „Bądź mi świadkiem Krakowie...”. O krakowskich kazaniach Andrzeja Kochanowskiego i ich autorze, [w:] Wielcy kaznodzieje Krakowa. Studia in honorem prof. Eduardi Staniek, red. Kazimierz Panuś, Kraków: Wydawnictwo UNUM  2006, s. 155-175.
 8. „Laska marszałkowska” – jedy na zachowane kazanie Macieja Kazimierza Sarbiewskiego,  [w:] Sapiehowie. Epoka Kodnia i Krasiczyna, red. Krzysztof Stępnik, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2007, s. 109-119.
 9. Wizerunek cudzoziemców w XVII - wiecznym kaznodziejstwie polskim, [w:] Dyskursy i przestrzenie (nie)tolerancji, red. Grzegorz Gazda, Jarosław Płuciennika, Irena Hubner, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2008, s. 363-373.
 10. Autorzy wyższego dowcipu i poeci liryczni. Poezja w prozie kaznodziejskiej epoki baroku, [w:] „Wszystko tu najdzie, co wy macie w głowie”. Świat prozy staropolskiej, red. Estera Lasocińska, Agnieszka Czechowicz, Studia Staropolskie Series Nova Warszawa: Instytut Badań Literackich 2008, s. 238-252.
 11. Wieści ze świata i wiadomości o świecie w homiletyce polskiej XVI wieku, [w:] Komunikacja i komunikowanie w dawnej Polsce, red. Krzysztof Stępnik, Maciej Rajewski, Lublin: UMCS 2008, s.169-189.
 12. Emblematyczne epitalamia wileńskie z drugiej połowy XVII wieku, [w:]  Socialinių tapatumų reprezentacijos. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūroje, „Dailės istorijos sutdijos”, 4, Vizualinė kultūra: pasaulinė komunikacija, akultūracija ir lokalios tapatybės, Aistė Paliušytė ; Lietuvos kultūros tyrimų institutas. Vilnius 2010, 2010, s.122-149.
 13. „Dźwięk Marsa walecznego” Mateusza Kuligowskiego w kontekście utworów pochocimskich 1673 roku, „Senoji Lietuvos Literatūra" 2011, 31 Knyga, Vilnius, s.83-104.
 14. Kształtowanie wyobrażeń o Dalekim Wschodzie w piśmiennictwie polskim pierwszej połowy XVII wieku,[w:] Proza staropolska, red. Krystyna Płachcińska i Marcin Bauer, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2011, s. 211-227.
 15. Czekając na Chmielnickiego. Lublin w tekstach czasów wojen kozackich, [w:] Wojny, bitwy i potyczki w literaturze i kulturze XVI i XVII wieku, red. Magdalena Piskała, Wiesław Pawlak, Warszawa: Instytut Badań Literackich 2011, s.238-257.
 16. Kazania lubelskie XVII wieku, „Pogranicze” , t. IV, 2012 s. 102-125.
 17. Harmonie, upominki i zacne akty. Siedemnastowieczne epitalamia lubelskie, [w:] Sarmackie theatrum, t. VI, Między tekstami, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, red. Mariola Jarczykowa, Anna Sitkowa, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2012, s. 89-119.
 18. Poezja okolicznościowo-polityczna w drugiej połowie XVIII wieku w Lublinie, [w:] Poezja okolicznościowa w Polsce w latach 1730-1830. W kręgu spraw publicznych i narodowych, red. Marek Nalepa, Grzegorz Trościński, Roman Magryś, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014, s. 214-233.
 19. Hieronim Łopaciński i biblioteka jego imienia w badaniach i życiu Jerzego Starnawskiego, [w:] Jerzy Starnawski in memoriam (1922-2012). Uczony-mistrz-przyjaciel, red. M. Wichowa, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2014, s.290-308.
 20.  Dom i świat. Prywatność domu klasztornego w świetle kroniki karmelitanek bosych klasztoru św. Józefa w Lublinie i tekstów regulujących ich życie w Karmelu [w:] Sarmackie theatrum, t. 7, W kręgu rodziny i prywatności, red. M. Jarczykowa, Renata Ryba, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2014, s. 187-208.
 21.  Listy w kręgu kulturowym karmelitanek bosych w XVII i XVIII wieku. Ze studiów nad rękopisami z Biblioteki Karmelitanek Bosych [w] Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej (stulecia XVI-XIX), t. V: Nowa perspektywa historycznoliteracka, red. P. Borek, M. Olma, Kraków: Wydawnictwo Collegium Columbinum 2015, s. 193-213.
 22. Duchowość i piśmiennictwo karmelitańskie w Polsce XVII i XVIII wieku [w:] Drogi duchowe katolicyzmu polskiego XVII wieku. Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości, t. VII, red. Alina Nowicka-Jeżowa, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2016, s. 344-393.
 23. Pamięć zbiorowa i pamięć miasta w świetle lubelskich dominikańskich przekazów mirakularnych XVII i XVIII wieku [w:] Memuarystyka w dawnej Polsce, red. Piotr. Borek, Dariusz Chemperek, Anna Nowicka-Struska, Kraków: Wydawnictwo Collegium Columbinum 2016, s.83-98.
 24. Higiena i emisja głosu [w:] Dydaktyka tłumaczenia ustnego red. Agnieszka Chmiel, Przemysław Janikowski, Katowice: Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych 2015, s.81-103.

 

 

hasła leksyko graficzne i encyklopedyczne:

 

 1. Andrzej Kochanowski OCD, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, t. 5 red. Andrzej Maryniarczyk, Elżbieta Grendecka i inn., Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2004, kol. 676-677.
 2. Waszczuk Witold, [w:] Słownik badaczy literatury polskiej, red. J. Starnawski, t.7, Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe 2005, s. 238-239.
 3. Sarbiewski Maciej Kazimierz, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, red. Andrzej Maryniarczyk, Elżbieta Grendecka i inn., t.7, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2007, s. 920-923.
 4. Polish Baroque Literature, [w:] Literary Encyclopedia, www.litencyc.com ed. The Literary Dictionary Company Limited, first published 2009, wydawnictwo elektroniczne.
 5. Odymalski Walenty, [w:] Encyklopedia katolicka, t. XIV, red. Edward Gigilewicz Lublin: TN KUL 2010, kol. 372.
 6. Piskorski Jan Sebastian, [w:] Encyklopedia katolicka, t. XV, red. Edward Gigilewicz, Lublin: TN KUL 2011, kol.723-724.
 7. Polska literatura religijna. Okres staropolski, [w:] Encyklopedia katolicka, t. XV, red. Edward Gigilewicz , Lublin: TN KUL 2011, kol. 1251-1263.
 8. Pussmann Krzysztof, [w:] Encyklopedia katolicka, t. XVI, red. Edward Gigilewicz,  Lublin: TN KUL 2012, kol. 934.
 9. Przypkowski Samuel, [w:] Encyklopedia katolicka, t. XVI, red. Edward Gigilewicz  Lublin: TN KUL 2012, kol.782-783.
 10. Sarbiewski Maciej Kazimierz, [w:] Encyklopedia filozofii polskiej red. Andrzej Maryniarczyk, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2011, t. 2, s.491-494 [przedruk z Powszechna encyklopedia filozofii, t. VII].
 11. Kochanowski Andrzej, [w:] Encyklopedia filozofii polskiej red. Andrzej Maryniarczyk, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2011, t. 1, s.660-662 [przedruk z Powszechna encyklopedia filozofii, t.V].
 12. Roizjusz Piotr, [w:] Encyklopedia katolicka, t. XVII, red. Edward Gigilewicz,  Lublin: TN KUL 2012, kol. 227.
 13. Ruszel Paweł, [w:] Encyklopedia katolicka, t. XVII, red. Edward Gigilewicz, Lublin: TN KUL 2012, kol. 618-619.
 14. Rutka Teofil, [w:] Encyklopedia katolicka, t. XVII, red. Edward Gigilewicz,  Lublin: TN KUL 2012, kol 627-628.
 15. Rysiński Salomon, [w:] Encyklopedia katolicka, red. Edward Gigilewicz, t. XVII, Lublin: TN KUL 2012, kol. 685-686.
 16. Sarmatyzm [w:] Encyklopedia katolicka, t. XVII, red. Edward Gigilewicz, Lublin: TN KUL 2012, kol. 1118-1122.
 17. Sarbiewski Maciej Kazimierz, [w:] Encyklopedia katolicka, t. XVII, red. Edward Gigilewicz Lublin: TN KUL 2012, kol. 1110-1112.
 18. Smolik Jan [w:] Encyklopedia katolicka, t XVIII, red. Edward Gigilewicz, Lublin: TN KUL 2013, kol.456 - 457.
 19. Stryjkowski Maciej [w:] Encyklopedia katolicka, t. XVIII, red. Edward Gigilewicz, Lublin:  2013, TN KUL, kol. 1059 – 1060.
 20. Sylwa / silva rerum [w:] Encyklopedia katolicka, t XVIII, red. Edward Gigilewicz: Lublin TN KUL 2013, kol. 1281-1283.
 21. Szymonowic Szymon, [w:] Encyklopedia katolicka, t. XIX, red. Edward Gigilewicz,  Lublin: TN KUL 2013, kol 232 - 233.
 22. Trembecki Jakub Teodor, Encyklopedia katolicka, t. XIX, red. Edward Gigilewicz, Lublin: TN KUL 2013, kol 1210-1212.
 23. Treter Tomasz Encyklopedia katolicka, t. XX, red. Edward Gigilewicz, 2014, kol.1009 – 1010.
 24. Wilkowski Kacper, Encyklopedia katolicka, t. XX, red. Edward Gigilewicz, Lublin: TN KUL 2014, kol.629 – 630.
 25. Zbylitowski Andrzej Encyklopedia katolicka, t. XX, red. Edward Gigilewicz, Lublin: TN KUL 2014, kol1317 - 1318.
 26. Ruszel Paweł, [w] Słownik biograficzny miasta Lublina, red. Paweł Jusiak, Marek Sioma, Jerzy Ternes,, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, s. 222 – 224.

 

RECENZJE I OMÓWIENIA:

 

 1. Piotr Borek, Od Piławiec do Humania – „Barok” 2006, XIII/2 (26), s.237-239.
 2. D. Kunstler-Langner, Anioł w poezji baroku – „The Polish Review. A scholarly Journal Published by The Polish Institute of Arts and Sciences of America” New York, 2009, vol. LIV, No.1, s.110-112.
 3. D. Kunstler-Langner, Angel in baroque poetry: the history of this  figure in the culture of old Europe/ Anioł w poezji baroku. Dzieje postaci w kulturze dawnej Europy  – „The Sarmatian Review” Houston, January 2010, Vol. XXX, No. 1,  s.1472.
 4. Humanizm polski. Idee, nurty, paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej. Syntezy, t. I-X – „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 2012, t. 56, s.243-260 [współautor: Urszula Kowalczuk].

 

Indeksy i bibliografie

 

 1. Bibliografia prac prof. dr hab. S. Nieznanowskiego, [w:] Literatura i pamięć kultury. Studia ofiarowane Profesorowi Stefanowi Nieznanowskiemu, red. Dariusz Chemperek, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2004, s. 373-383.