Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Andrzej Nowakowski

Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA LOGIKI I KOGNITYWISTYKI
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

wtorek 14.45 - 16.45


p. 206


w okresie zajęć zdalnych: j.w. na MSTeams, link: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5cc0483e78df4371b424a8da73c7108a%40thread.tacv2/conversations?groupId=2153df36-69eb-47cd-9362-8686600a8ad3&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

O sobie

Andrzej Nowakowski pracuje na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Interesuje się filozofią, w szczegolności metafizyką, teorią poznania i filozofią języka.


Działalność naukowa

Andrzej Nowakowski pracuje na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Napisał m.in. "Problem psychofizyczny w systemach Arystotelesa, Spinozy, Davidsona", "Uzasadnienie epistemiczne".

Nr ORCID: /0000-0001-9044-3523

Współczesne koncepcje uzasadnienia przekonań, w: Epistemologia, Janeczek S., Starościc A., Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 269-284;

Dwie teorie rozumienia wypowiedzi – warunki prawdziwości vs. warunki uzasadnienia, w: Poszukiwania filozoficzne, Michalczenia J., Mizińska J., Ossowska K., Olsztyn 2014, s. 125-138;

Realism, Anti-Realism and Truth, w: „Zagadnienia Naukoznawstwa”, t. L, z. 4 (202), 2014, s. 291-300;

Główny problem metafizyki wolnej woli, w: „Principia” 2016, LXIII s. 37-62;

Analiza dowodu pierwszej tezy Gorgiasza, w: "Diametros" 2016, 48, s. 71-88, 

Przyczynowa wizja świata, "Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria", R. 26, 2017, Nr 1 (101), s. 53-68, ISSN 1230-1493;
 
Krytyka klasycznego kompatybilizmu, "Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria", R. 28, 2019, Nr 2 (110), s. 143-160;