Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Małgorzata Nossowska

dr hab. Małgorzata Nossowska
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA HISTORII XVI-XIX W. I EUROPY WSCHODNIEJ
Telefon
81 537 26 77
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

w sem.letnim w r.ak. 2019/20:
poniedziałek - 13.00-14.00
wtorek - 9.00-10.00

Adres

Instytut Historii
Lublin, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a/323

Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe:

- polityczne, społeczne i kulturalne relacje polsko-francuskie w XIX i 1 poł. XX w.
- Francuzi w Polsce, Polacy we Francji w XIX i 1 poł. XX w.
- kształtowanie opinii publicznej, budowanie wizerunków i propaganda na łamach prasy
- prasa polska po 1864 r.
- życie codzienne, mentalność, obyczaj w XIX w.
- Lublin w świetle XIX i XX-wiecznej prasy lokalnej

Najważniejsze publikacje:

Monografie:

 • Świadectwo i tendencja. Korespondenci prasy warszawskiej o III Republice Francuskiej ( 1875 – 1914), Lublin 2001, s. 302.
 • O Francuzce, która pokochała Polskę. Rosa Bailly i stowarzyszenie Les Amis de la Pologne, Lublin 2012, ss. 466.

Artykuły:

 • Problematyka francuska na łamach „Ateneum” ( 1876-1901 ), „Annales UMCS”, vol. LII/LIII, sec. F, 1997/1998
 • Wielce Szanowny Panie Redaktorze…( „Kurier” i „Ziemia Lubelska” w latach 1906-1907 jako forum polemik Postępowych Demokratów i Narodowej Demokracji),  „Annales UMCS”, vol. LIX, sec. F, 2004
 • Władysława Chodźkiewicza widzenie Francji [w:] Ku niepodległej. Ścieżki polskie i francuskie1795-1918, pod redakcją Małgorzaty Willaume, Lublin 2005
 • Les répercussions de la Séparation française en Pologne [w] Les Bretons et la Séparation 1795-2005 sous la direction de J. Balcou, G. Provost et Y. Tranvouez, Rennes 2006
 • W poszukiwaniu azymutu. (Kroniki Ekonomiczne Dodatku Miesięcznego do „Przeglądu Tygodniowego”), „Res Historica”, t. 23, 2006, s. 117-125
 • 100-nia rocznica powstania Księstwa Warszawskiego pod zaborami w świetle prasy Królestwa, „Annales UMCS” sec. F, vol. LXII, Lublin 2007, s. 153-161
 • Listy do Polaków Rosy Bailly jako odbicie losów polskich żołnierzy internowanych we Francji po czerwcu 1940 roku („Annales UMCS” sec. F, vol. LXIII, Lublin 2008, s. 91-105
 • Embarras de richesse czyli historia rujnującego spadku ( Próby stworzenia przez Rosę Bailly ośrodka polskiego w Lechâtelet k/Dijon), „Dzieje Najnowsze”, R.: XLI, 2009, nr 1, s. 61-74
 • AMPOL – „polsko”-francuskie biuro prasowe, „Rocznik Lubelski”, t. XXXV, 2009, s. 155-165
 • W poszukiwaniu nowych dróg - rzecz o reaktywacji stowarzyszenia Les Amis de la Pologne po zakończeniu II wojnie światowej, „Dzieje Najnowsze” 2010, nr 2, s. 173 – 184
 • W obronie Lwowa – niezwykłe dzieje pewnej książki, „Bibliotekarz Lubelski”, R. 52, 2009, s. 147-160
 • Z dziejów pomocy polskim żołnierzom i uchodźcom przebywającym we Francji w czasie II wojny światowej, „Słupskie Studia Historyczne” 2010, nr 16, s. 131-144,
 • Rosy Bailly refleksje i wrażenia z podróży po Polsce wschodniej i prowincjonalnej [w] A Pomerania ad ultimas terras... Od Pomorza po krańce ziemi, księga jubileuszowa ofiarowana prof. Barbarze Popielas-Szultce pod red. A. Teterycz-Puzio i J. Sochackiego, Słupsk 2011, s. 533-540
 • Fascinations polonaises dans l`oeuvre de Rosa Bailly ou comment faire connaître et aimer la Pologne en France, Anglosasi, Francuzi i Polscy – wzajemne inspiracje w literaturze, kulturze i języku,  Inspirations: Anglo, French and Polish Cultures, red. D. Guzowska i M. Kamecka, Białystok 2011, s. 307-321.
 • Blaski i cienie popularności (Prasa paryska o Marii Skłodowskiej -Curie), „Annales UMCS” 2011, sec. F, vol. LXV, z.. 1, s. 79-109.
 • Wojna 1920 jako element obrazu II RP we Francji – kilka uwag, dwa punkty widzenia [w] Rok 1920. Wojna i polityka pod red. M. Szumiły, Lublin, 2011, s. 123-137.
 • „Czytelnicze” boje o marszałka Pétain, „Res Historia”, t. 32, 2011, s. 99-110.
 • Życie codzienne w Ecole normale supérieure w Sèvres na początku XX wieku, „Annales UMCS”, sec. F , vol. LXVI, 2011, z. 2, s. 25-40
 • Czy z prowincji widać było wojnę? Ostatnie miesiące pokoju i zamach w Sarajewie z perspektywy prasy lubelskiej, "Annales UMCS", sec. F, 2013, vol. LXVIII, 1-2, s.89-105.
 • Trudna próba przyjaźni. Francja w oczach żołnierzy polskich internowanych po czerwcu 1940r. w oparciu o korespondencję obozową [w] Spoglądając na Mariannę. O Francji i Francuzach w pierszej połowie XX wieku z polskiej perspektywy, pod red. Marka Białokura i Arkadiusza Karbowiaka, Opole-Bielsko-Biała 2014, s. 83-96
 • Wzorce i drogowskazy. Kwestie społeczne na paryskich wystawach powszechnych w warszawskiej prasie pozytywistycznej (1878-1889-1900) [w] Ludzie, władza, narody, religie. Lubelszczyzna – Polska – Europa, pod redakcją Agnieszki Kidzińskiej-Król, Lublin 2015, s. 377-391.

Opracowania źródłowe

 • Cztery nieznane listy Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej z lat 1934-1939, [przełożyła i opracowała Małgorzata Nossowska], „Pamiętnik Literacki” CIII, 2012, z.3, s. 183-193
 • Rosy Bailly „Pamiętniki wojenne 1940-1942” (fragm.), tłum. O. Donigiewicz i M.Nossowska, wstęp i oprac. M. Nossowska, „Res Historica”, nr 34 2012, s. 193-208

 


Ogłoszenia