Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Andrzej Niewiadomski

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA WSPÓŁCZESNEJ LITERATURY I KULTURY POLSKIEJ
Funkcje
Kierownik Katedry
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023:


poniedziałek 12.30-13.15


wtorek 14. 00 - 14.45

O sobie

Pracownik naukowy UMCS od roku 1989 (asystent-stażysta), asystent (1991), adiunkt (1999), adiunkt ze stopniem naukowym dr hab (2011), profesor uczelni (2019), od roku 2019 Kierownik Katedry Współczesnej Literatury i Kultury Polskiej (w latach 2011-2017 Zakładu Literatury Współczesnej, a w latach 2017-2019 Zakładu Literatury Polskiej XX i XXI wieku), Kierownik Studiów Doktoranckich w IFP UMCS (2011-2015), redaktor naczelny "Artes Humanae" (2016-2019), autor pięciu monografii, pięćdziesięciu artykułów i ponad dwustu innych publikacji naukowych, krytycznych, eseistycznych, poetyckich oraz redakcji i współredakcji. Prowadzi badania nad poezją polską XX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem dwudziestolecia międzywojennego, poezji po roku 1968, awangardy poetyckiej, katastrofizmu, refleksji metapoetyckiej), prozą nowoczesną (Zygmunt Haupt, Bruno Schulz, Leo Lipski i in.), kategoriami geopoetyki. Uczestniczył w licznych konferencjach naukowych, prowadził działalność popularyzatorską (wykłady, warsztaty w instytucjach edukacyjnych i kulturalnych), w latach 1989 - 2010 współredagował Kwartalnik Literacki "Kresy"


Działalność naukowa

Opublikował ostatnio: 

Monografie

- Osiemdziesiąt. Studium o poezji „przełomów”, Lublin 2020, Wydawnictwo UMCS, 352 s.

- Przeciw entropii, przeciw arkadii. O pisarstwie Zygmunta Haupta, Kraków 2021, Instytut Literatury, 176 s.

Artykuły

- Miejsce niewyznaczone, przestrzeń niedookreślona. O problemie definiowania „istoty” terytorium, „Ruch Literacki” 2018, nr 4

- O „świecie” i „światach” Piotra Sommera, [w:] P. S. Szkice o wierszach Piotra Sommera, pod red. A. Jarzyny, K. Kuczyńskiej-Koschany, D. Nowickiej, Lublin 2018

- Przestrzenie Zygmunta Haupta (Rekonesans), „Roczniki Humanistyczne”, t. LXVI, 2018, z. 1

- Czym jest, czym (jeszcze) mogłaby być geopoetyka, „Teksty Drugie” 2018, nr 5

- Ja, Zygmunt z Roksolanii. O gatunkowej nieprzejrzystości prozy Zygmunta Haupta, [w:] „Jestem bardzo niefortunnym wyborem”. Studia i szkice o twórczości Zygmunta Haupta, pod red. A. Niewiadomskiego i P. Panasa, Lublin 2018

- Jeszcze jeden głos (po osiemdziesięciu latach) o „Trzech zimach”, „Wielogłos” 2018, nr 2

- Katastrofizm poetycki. Próba stabilizacji pojęcia i „ciągi dalsze”, „Ethos” 2018, nr 4

- „Czerwony fallusik komunizmu”. Jak ideologia odchodziła (i wracała) w poezji kręgu „bruLionu”, [w:] Komunizm. Tam i… z powrotem, pod red. E. Pogonowskiej i R. Szczerbakiewicza, Lublin 2019

- Literackość i wizualność. Paradoksy relacji w prozie Zygmunta Haupta, [w:] (Dy)fuzje.Związki literatury i sztuki po 1945 roku, red. M. Lachman. P. Polit, Łódź 2019

- Dlaczego nie powstanie historia literatury polskiej ostatnich trzydziestu lat?, „Wielogłos” 2020, nr 1

- Haupt postromantyczny? O czterech prozach i dwóch wierszach, „Poznańskie Studia Polonistyczne” 2021, nr 40 (60)

- Od geopolityki do… geopolityki. Najnowsza literatura polska wobec Europy (środkowo-wschodniej), „Studii de Limbă, literatură şi metodică” XV, ed. K. Balázs, S. Misirianţu, Cluj-Napoca 2020, s. 293-309 [ed. 2021]

- Leo Lipski: od topografii wnętrza do geografii wyobrażonej, „Pamiętnik Literacki” 2022, z. 4

- O tym Białoszewskim jak go czytam. Autokomentarze poety, [w:] Dom poety. Eseje o twórczości Mirona Białoszewskiego, pod red. J. Kopcińskiego, Warszawa 2022

- Ptaki albo o jednym eseju Zygmunta Haupta, [w:] "Który tak śpiewa?" Ptaki w kulturze, red. J. Kornhauser, M. Polak, P. Tryjanowski, A. Wójtowicz, Kraków 2022 [ed. 2023]