Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Ewa Niestorowicz

dr Ewa Niestorowicz
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA WCZESNEJ EDUKACJI
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze zimowym odbywają się w następujące dni:  • piątek, godz. 8.00-9.00- on-line (wirtualny kampus), proszę o wcześniejszy kontakt mailowy,

  • piątek, godz.14.05-15.05 –Instytut Sztuk Pięknych, Wydział Artystyczny, sala 127

O sobie

Absolwentka dwóch kierunków studiów wyższych: Malarstwa na Wydziale Artystycznym UMCS i Pedagogiki Specjalnej o specjalizacji Tyflopedagogika z Reedukacją na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie. W 2006 r. uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Rozprawa doktorska została wyróżniona pierwszą nagrodą na ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę doktorską ,,Otwarte Drzwi 2007”, ogłoszonym przez PFRON.

Przez wiele lat zatrudniona w Zakładzie Wiedzy Wizualnej w Instytucie Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego, obecnie adiunkt w Katedrze Wczesnej Edukacji, na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Nadal prowadzi również działalność dydaktyczną i naukową w ISP na Wydziale Artystycznym. Zajmuje się zagadnieniami z pogranicza pedagogiki specjalnej, psychologii twórczości, semiotyki, a także teorii sztuki i arteterapii. Autorka wielu recenzji, artykułów naukowych oraz książek, m.in. Świat w umyśle i rzeźbie osób głuchoniewidomych/ The World in the Mind and Sculpture of the Deafblind People – pracy opublikowanej w Wielkiej Brytanii przez wydawnictwo naukowe Cambridge Scholars Publishing. W dorobku artystycznym posiada 20 indywidualnych wystaw malarstwa i grafiki oraz około 50 wystaw zbiorowych. Zajmuje się projektowaniem graficznym, a także działalnością artystyczną z osobami niewidomymi i głuchoniewidomymi.

Aktualna tematyka badawcza

Sztuka wobec innych obszarów poznania:

1. Przedmiotem tematyki badawczej jest zagadnienie sprawności rysunkowej i jej rozwoju u osób niewidomych.

2. Zagadnienia związane z percepcją dzieła artystycznego.

Projekty badawcze

Aktualnie realizuje projekt badawczy (wraz z dr Magdaleną Szubielską, z Katedry Psychologii Eksperymentalnej KUL) - GRANT naukowy (wewnętrzny KUL) pt.Wpływ informacji kontekstowych na odbiór sztuki w galerii: Moderujący charakter zmiennych osobowych odbiorców.

Współpraca naukowa

1. Współpraca naukowa z Katedrą Psychologii Eksperymentalnej na KUL-u.

2. Obecnie, z udziałem studentów Wydziału Artystycznego UMCS i we współpracy z zespołem badawczym prof. Bogusława Marka z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, realizuje artystyczny projekt naukowo-dydaktyczny „Sztuka a percepcja dotykowa”.

Nagrody i wyróżnienia

2007 - I Nagroda, Ogólnopolski konkurs za najlepszą pracę doktorską, ,,Otwarte Drzwi 2007”, ogłoszony przez PFRON, Warszawa

2011 - Wyróżnienie, Semi-final Award,  Międzynarodowy Konkurs Sztuki ,,New York Art Marathon”, Gertsmann Contemporary Art Galery, New York, USA

2011 - Wyróżnienie, Special Recognition Award, Międzynarodowy Konkurs Sztuki ”Abstracts” Art Competition, Light Space & Time Online Art Galery, USA

2012 - Wyróżnienie, Special Recognition Award, Mmiędzynarodowy Konkurs Sztuki ”Abstracts” Art Competition, Light Space & Time Online Art Galery, USA

2015 - Nagroda Rektora III stopnia, za wyróżniającą się pracę na rzecz Uczelni, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin

2016- Certyfikat dla pionierskiego kierunku studiów podyplomowych: Udostępnianie kultury i sztuki osobom niepełnosprawnym, w Ogólnopolskim Konkursie i Programie Akredytacyjnym ,,Studia z Przyszłością”, który służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych i nowoczesnych kierunków i programów studiów na polskich (współautorstwo)

2017 - Nagroda Rektora III stopnia, za wyróżniającą się pracę na rzecz Uczelni, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin

2021- Nagroda Prezydenta Miasta Lublin, za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury

2021- Srebrny Medal za Długoletnią Służbę Nagroda, odznaczenie państwowe

2022 - Nagroda Rektora UMCS za wysoko punktowane czasopismo, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin

 


Działalność naukowa

 

Monografie naukowe:

2007 – Świat w umyśle i rzeźbie osób głuchoniewidomych. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

2017 – The World in the Mind and Sculpture of the Deafblind People.Cambridge Scholars Publishing.

Artykuły w czasopismach i publikacjach zbiorowych:

1996 – Plenery rzeźbiarskie dla głuchoniewidomych. Audiofonologia, 9, 15-17.

2003- It is only in this place that he turned into an artist and became conscious of his own value, w: „Deafblind International Review” nr 31,

2006- Język. Poznanie. Twórczość. Świat w umyśle  osób głuchoniewidomych, [w:] Logopedia t.36-s. 137-150,

2006-Rzeźba osoby głuchoniewidomej jako komunikat w: „Nie głos, ale słowo”- pod red. prof. Kazimiery Krakowiak- s. 125-136-Wydawnictwo KUL- Lublin,

2012- Głuchoniewidomi-typologia zaburzeń. Twórcze możliwości osób głuchoniewidomych, w : Logopedia. Teoria Zaburzeń Mowy- pod red. Prof. Stanisława Grabiasa i dr Marka Kurkowskiego- s. 315-338- Wydawnictwo UMCS- Lublin ,

2012- Komunikat wizualny w twórczości osób głuchoniewidomych, w: „Komunikacja wizualna”-pod red. prof. Piotra Francuza- s.269-298- SCHOLAR- Warszawa,

2013- Możliwości artystyczne osób głuchoniewidomych. Badanie kompetencji estetycznej, w:  Edukacyjny i terapeutyczny aspekt sztuki- pod red. dr hab. Anny Żukowskiej- s. 177-192-Wydawnictwo UMCS-Lublin,

2013-   Badanie recepcji malarstwa współczesnego. Przeżycia estetyczne wobec obrazów figuratywnych i niefiguratywnych, [w]:  Sztuka jako remedium- pod red.  M Stępnik- s. 49-51- Petit S. K., Lublin- E. Niestorowicz, M. Szubielska.

2013- Twórczość plastyczna jako forma wspierania rozwoju osób niewidomych i głuchoniewidomych, [w]: „Rozwój i jego wspieranie w perspektywie rehabilitacji i resocjalizacji”- pod red.  A. Sobczak, D. Muller- s. 89-104-Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego- M. Szubielska, E. Niestorowicz,

2013- Język a artystyczna projekcja świata. Badanie recepcji rzeźb  głuchoniewidomych twórców[w:]Logopedia t.41- s. 151-166-Polskie Towarzystwo Logopedyczne,

2014- Ilustracja przestrzenna dla osób z dysfunkcją wzroku, [w:] ,,Interpretacje i inspiracje dla edukacji artystycznej”- pod red. Anny Mazur i Romualda Tarasiuka, Wydawnictwo UMCS, Lublin,

2015- Między terapią a kreacją: Słów kilka o wyobraźni i akcie  twórczym głuchoniewidomych rzeźbiarzy, [w]:  Sztuka i Edukacja, pod red.  A. Boguszewskiej, B. Niścior- s.211-222-Wydawca: Wydział Artystyczny UMCS, Lublin,

2015- Wizja rzeźby w wypowiedziach osoby  głuchoniewidomej [w:] Logopedia t.43/44-  s. 281-295-Polskie Towarzystwo Logopedyczne- Lublin,

 2016- The recognisability of representational drawings made by congenitally deafblind students [w:] Język i Wychowanie, pod red. E. Domagały-Zyśk, A. Borowicz, R. Kołodziejczyk-s.563-570-Wydawnictwo KUL, M. Szubielska, B. Marek, E. Niestorowicz,

2016 - Jak rysują osoby, które nigdy nie widziały? Badania niewidomych uczniów. [w:] Roczniki Psychologiczne. Szubielska, M., Niestorowicz, E., Marek, B.

2016-Wpływ figuratywności obrazu i zapoznania się z informacją katalogową na percepcję estetyczną malarstwa współczesnego przez ekspertów i laików. [w:]  Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologia, t. 9,  21-34.Szubielska, M., Niestorowicz, E., Bałaj, B.

2017- ,,Świat głuchoniewidomych wyzwania twórcze”, [w]:  Świat głuchoniewidomych-wyzwania współczesności”, pod red. E. Domagały-Zyśk, Grzegorza Wiącka, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 253-263.

2017- Sztuki wizualne oczami niewidomych. Fragile,1(35), 36-40. Szubielska, M., Niestorowicz

2017- Graficzna forma narzędzi diagnostycznych a specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży, [w]: Standardy, wytyczne oraz wskazówki do diagnozy specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży, pod red. Kazimiery Krakowiak, Wydawnictwo ORE. Niestorowicz, E., Szubielska, M., Marek, B., s. 89-103.

2017- Standardy, wytyczne i wskazówki do przygotowania oraz adaptacji narzędzi diagnostycznych i procesu diagnostycznego dla dzieci i młodzieży z uszkodzeniami wzroku  [w]: Standardy, wytyczne oraz wskazówki do diagnozy specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży, pod red. Kazimiery Krakowiak, Wydawnictwo ORE. Niestorowicz, E., Szubielska, M., Marek, B. s. 121-135.

2017- Dotykowa percepcja płaskorzeźby. Audiodeskrypcja jako środek udostępniania sztuki niewidomym. Studium przypadku,[w:]Logopedia t.46, s. 305-319- Polskie Towarzystwo Logopedyczne.

2017-Maszkary i szkarady. Percepcja estetyczna brzydoty w przedstawieniach malarskich [w]: Historia i Kultura, s.228-242,  Wydawnictwo UMCS (E. Niestorowicz, M. Szubielska).

2018. The impact of reading or listening to a contextual information relating to contemporary paintings on the evaluation by non-experts in the field of art,  [w:] Polskie Forum Psychologoczne, tom 23, numer 3, s. 610-627 (Szubielska, M., Francuz, P., Niestorowicz, E. Bałaj, B.)

2018  Rzeczywistość w rysunkach osób niewidomych. Procedury i narzędzie badawcze [w:] SzkołaSpecjalna, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej,  numer 5, s. 341-353.

2018 Wpływ deskrypcji dzieła sztuki na jego percepcję[w:]Logopedia t.47, numer 1, Polskie Towarzystwo Logopedyczne, s.143-153.

2018 Rysunkowa wizja rzeczywistości  w wypowiedziach niewidomego dziecka[w:]Logopedia t.47, nr 2, Polskie Towarzystwo Logopedyczne, s. 463-477.

2019  The Relevance of Object Size to the Recognisability of Drawings by Individuals with Congenital Blindness [w:] Journal of Visual Impairment & Blindness, Vol. 113(3) s. 295-310 (Magdalena Szubielska, Ewa Niestorowicz, Bogusław Marek)LISTA A

2019 Rysunek osób niewidomych i ociemniałych. Studium porównawcze [w:] Roczniki Pedagogiczne KUL, t.11 (47), nr.3, s. 111-126

2020 Dotyk Sztuki. Sztuka wizualna a percepcja dotykowa [w:] Wizualność w kulturze. Sztuka, kultura popularna i media cyfrowe pod red. E. Głażewskiej, M. Grabias, Wydawnictwo UMCS, Lublin, t. 1.

2020 Seeing suppresses haptic pleasure while perceiving contemporary art [w:] i-Perception, 11(3), 1–5 (M. Szubielska, M., Niestorowicz, E.).

2020 O ilustracjach, rzeźbach i twórcach….Dotykowy język sztuki, plastyczność świata niewidomych, Oblicza edukacji przedszkolnej i szkolnej, pod red. J. Andrzejewskiej, B. Bilewicz-Kuźni, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s.317-324.

2020 Postać człowieka w rysunkach trzynastoletnich dzieci całkowicie niewidomych od urodzenia i widzących – analiza wybranych problemów [w:] Niepełnosprawność Dyskursy Pedagogiki Specjalnej. Edukacja i integracja społeczna dzieci i młodzieży, nr 37, 229-244.

2022 O udostępnianiu dzieł sztuki współczesnej i ich percepcji przez osoby z dysfunkcją wzroku [w:] Perspektywy Kultury. 37, 2, s. 237-250 (Niestorowicz, E. i Szubielska, M.).

 

 

Publikacje w katalogach:

2013 -W stronę arteterapii, [w:] Sztuka i Edukacja, pod red. M. Letkiewicz, M. Stępnik- s. 222-225, Wydawca: Wydział Artystyczny UMCS, Lublin,

2016- wstęp do katalogu wystawy zorganizowanej przez KUL: Aby to piękno służyło innym... Kolekcja Olgi i Tadeusza Litawińskich, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu, E. Niestorowicz, B. Marek, Wydawnictwo KUL, Lublin

 

Udział w konferencjach naukowych:

2007- Międzynarodowa konferencja ,, Per lingua mundi ad laborem”. Wygłoszenie referatu pt. ,, Działalność artystyczna osób głuchoniewidomych”.  Konferencja zorganizowana przez Katedrę Tyflodydaktyki,  Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin.

2007- Ogólnopolskia Konferencja IV Lubelskie Forum Sztuka- Edukacja. Wygłoszenie referatu pt. ,,Świat w umyśle i rzeźbie osób głuchoniewidomych”. Organizacja: Wydział Artystyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

2007- Krajowa   konferencja seminaryjna ,,VII Seminarium z Wyobraźnią”. Wygłoszenie referatu pt. ,,O wyobraźni głuchoniewidomych rzeźbiarzy”. Konferencja zorganizowana przez Katedrę Psychologii Eksperymentalnej, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin.

2011- Projekt  Mózg podejrzany,  prelekcja pt: ,,Kraina Ciszy i ciemności”, Centrum Nauki Kopernik, Warszawa.

2013 - Ogólnopolska konferencja naukowa ,,Sztuka- Edukacja”;,. Wygłoszenie referatu: Między terapią a kreacją: Słów kilka o wyobraźni i akcie  twórczym głuchoniewidomych rzeźbiarzy. Organizacja: Wydział Artystyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

2013 - Międzynarodowa konferencja naukowa „Rozwój i jego wspieranie w perspektywie rehabilitacji i resocjalizacji”. Wygłoszenie referatu: Twórczość plastyczna jako forma wspierania rozwoju osób niewidomych i głuchoniewidomych, (E. Niestorowicz, M. Szubielska). Organizacja: Pracownia Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytet Łódzki, Łódź.

2013 - Międzynarodowa konferencja naukowa ,,Sztuka jako remedium”,,Sztuka- Edukacja”. Wygłoszenie referatu: Badanie recepcji malarstwa współczesnego. Przeżycia estetyczne wobec obrazów figuratywnych i niefiguratywnych, (E. Niestorowicz, M. Szubielska). Organizacja: Związek Polskich Artystów Plastyków, Lublin.

2014 - Konferencja pod patronatem Prezydenta Miasta Lublin ,, Funkcjonowanie uczniów z różnymi niepełnosprawnościami we współczesnym systemie edukacyjnym”. Wygłoszenie referatu: ,, W ciszy i w ciemności. Możliwości ludzi głuchoniewidomych.” Organizacja Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej.

2014 - XXIII Ogólnopolska Konferencja ,, Zmiany rozwojowe w biegu życia”. Wygłoszenie referatu: ,,Rozwój rysunkowy uczniów niewidomych od urodzenia” (M. Szubielska, E. Niestorowicz, B. Marek) Organizacja: Sekcja Psychologii Rozwojowej, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Instytut Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin. 28-30.05.2014 (książka abstraktów, s. 120).

2014 - Ogólnopolskia konferencja: ,, Świat głuchoniewidomych-wyzwania współczesności”. Wygłoszenie referatów: Świat głuchoniewidomych wyzwania twórcze (E. Niestorowicz);

O trafności badania psychologicznego osób głuchoniewidomych (M. Szubielska, E. Niestorowicz).

 Organizacja: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym, PFOS, Lublin.

2014 - Sesja naukowa ,,Sztuka jako wsparcie” Wygłoszenie referatu: Terapia przez sztukę jako forma wsparcia osób z dysfunkcją wzroku i słuchu.. Organizacja Instytut Muzyki, Wydział Artystyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

2015 - Międzynarodowa konferencja: 2015 Biennal Conference of South Pacific Educators in Vision Impairment.  Referat: ,,Development of drawing in congenitally blind children and students. Case  studies from Poland.” (Boguslaw Marek and Magdalena Szubielska, The John Paul II Catholic University of Lublin, and Ewa Niestorowicz, Maria Curie Sklodowska University). Organizacja: SPEVI, Melbourne, Australia.

2015 - Międzynarodowa konferencja: ,,Sztuka dla wszystkich. Zanim niewidome dziecko zostanie dorosłym odbiorcą sztuki’’ Wygłoszenie referatu: Sztuka dla niewidomych. Propozycje artystyczne dla osób z dysfunkcją wzroku. Organizacja: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin.

2016- Konferencja pod patronatem Prezydenta Miasta Lublin towarzysząca IV Lubelskim Targom Aktywności Osób Niepełnosprawnych, wygłoszenie referatu: ,,Wypowiedzi artystyczne osób z dysfunkcją wzroku i słuchu”, zorganizowana przez Prezydenta Miasta Lublin przy współpracy z MOPR w Lublinie

2017 - międzynarodowa konferencja Recognizability of tactile  graphics: Evidence from analysis of drawings made by learners with a visual impairment from different cultural backgrounds. Referat zaprezentowany na międzynarodowej konferencji Tactile Reading, Sztokholm, Szwecja, 05-07.04.2017, zorganizowanej przez  Ministerstwo Kultury i Edukacji Szwecji, w Sztokholmie, (Marek, B., Szubielska, M., Niestorowicz, E.)

2017- Ogólnopolska Konferencja Naukowa: ,,Postacie demoniczne w kulturze”, Lublin. Wygłoszenie referatu: Maszkary i szkarady. Percepcja estetyczna brzydoty w przedstawieniach malarskich, 25.04.2017. (Niestorowicz, E., Szubielska, M).

2018- Przekraczając ograniczenia: O możliwościach „oglądania” rysunków i samodzielnego rysowania przez osoby, które nigdy nie widziały. Referat wygłoszony podczas III Konferencji Psychologii Pozytywnej, Warszawa, 02.-04.07.2018. (Szubielska, M., Niestorowicz, E., Marek, B.).

 2018- Congenitally blind children drawing for the first time: Lessons for practitioners and researchers. Referat przedstawiony podczas konferencji Round Table on Information Access for People with Print Disabilities Inc.: Advances in Information Access – Opportunities, Applications and Technologies. Sydney Australia. 05.-08.05.2018. (Marek, B., Szubielska, M., Niestorowicz, E.)

2020 - Udział w V ogólnopolskiej Tyflokonferencji „Zobaczyć Niewidzialne”. Referat „O dziełach sztuki i niewidomych twórcach. Sztuka wizualna a percepcja dotykowa”. (Uniwersytet Śląski w Katowicach).

2021 - Udział w Międzynarodowej Interdyscyplinarnej ,,Konferencji Teoria i praktyka edukacji estetycznej. Wyzwania -Perspektywy- Egzemplifikacje”. Referat Edukacja artystyczna w kontekście niewidomych twórców i odbiorców sztuki (Katedra Pedagogiki Kultury UMCS i Lwowska Narodowa Akademia Sztuk Pięknych).

2021 Reception of contemporary art by touch: Seeing decreases haptic aesthetic pleasure. Poster zaprezentowany podczas 32. International Congres of Psychology (Szubielska, M., Niestorowicz, E.).

2021- Udział w międzynarodowej konferencji ,,Niewidzialne dziedzictwo”. Referat Sztuka dostępna. Propozycje adaptacji sztuki współczesnej oraz twórczość artystyczna osób niewidomych.

2021-Konferencja zorganizowana w ramach projektu “Invisible heritage: exchange and implementation of good practice in access to culture for persons with a visual impairment”, (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i Podkarpacki Uniwersytet Narodowy im. Vasyla Stefanyka z Ukrainy).

2022- Udział w międzynarodowej konferencjiRound Table on Information Access for People with Print Disabilities Inc.:Inclusion and Access to Information in Our Changing World”. Referat Lessons from tactile adaptation of one painting: implications for art education. Sydney, Australia (Marek, B., Niestorowicz, E.)

 

Udział w zespołach eksperckich:

2017- udział w pracach zespołu ekspertów MEN, do spraw dostosowań podstawy programowej kształcenia ogólnego do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zakres pracy obejmował przygotowanie materiałów wspierających nauczycieli w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dotyczących historii sztuki, plastyki.

2017- udział w pracach zespołu ekspertów Ośrodka Rozwoju Edukacji, opracowując standardy, wytyczne oraz wskazówki do diagnozy specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży.

2019- udział w pracach zespołu ekspertów programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura Dostępna.

2020- udział w pracach zespołu ekspertów programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura Dostępna.

 

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ ARTYSTYCZNYCH

Wystawy indywidualne (wybór):

2001 – „Preludium”, Galeria 31, Lublin

2003 – „Malarstwo’, Galeria Politechnika, Białystok

2003 – „Przebudzenie”, Galeria ZPAP Marszand, Białystok

2003 – „Rytm życia”, CKSiT, Tykocin

2004  „Jesienne impresje”, Galeria Schodek,  Kazimierz Dolny nad Wisłą

2004 – „O-czarowanie”, Galeria Przy Krótkiej, Sandomierz

2005 – „Malarstwo”, Galeria TPSP Przy Bramie, Lublin

2008 – „Kalejdoskop wzruszeń”, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Sandomierz

2011 – „Między Światłem a Przestrzenią”, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Krosno

2011 – „Tajemnica Przestrzeni”, Galeria LTPSP, Lwów, Ukraina

2012 – „Grafika i Malarstwo”, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Rzeszów

2012 – ,,Grafika”, Zamek Sandomierski, Muzeum Okręgowe, Sandomierz

2013 – „Melodie Świateł i Powietrza”, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Sandomierz

2013 – ,,Malarstwo i grafika. E. Niestorowicz – A. Papiernik”, Galeria Na Piętrze ZPAP, Toruń

2013 – ,Malarstwo”, Galeria 31, Lublin

2015 – ,,Przestrzenie sekretne – pomiędzy gestem a kompozycją”, Zamek Sandomierski, Muzeum Okręgowe, Sandomierz

2021- ,,O zaklętej przestrzeni”, Objazdowa Galeria Sztuki ZPAP, Galeria WOK, Lublin

 

Udział w wystawach zbiorowych (wybór):

2002 – „Artyści UMCS”, Zamek Lubelski, Lublin

2003 – „XI Wschodni Salon Sztuki”, Galeria Stara BWA, Galeria ZPAP Pod Podłogą, Lublin

2003 – „II Ogólnopolskie Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej”, Hala MTG, Trójmiasto

2003 – „V Biennale Małej Formy Malarskiej”, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń

2004 – „Autograf Roku 2003”, Zamek Lubelski, Lublin

2005 – „Autograf Roku 2005”, Zamek Lubelski, Lublin

2005 – „I Ogólnopolskie Biennale Obrazu Artefakt”, Galeria Tower Building, Łódź

2005 – „VI Biennale Małej Formy Malarskiej”, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń

2007 – „Artyści UMCS 2007”, Zamek Lubelski, Lublin

2007 – „VII Biennale Małej Formy Malarskiej”, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń

2008/2009 – „Na Papierze”, Galeria Zamek, Sucha Beskidzka

2008 – „V Międzynarodowe Biennale Miniatury”:

Galeria Promocji Kultury Gaude Mater, Częstochowa;

Galeria ASP, Kraków

2009 – „V Międzynarodowe Biennale Miniatury”:

Galeria Muzeum Stanisława Staszica, Piła;

BWA Galeria Miejska, Tarnów;

Galeria Nowohuckiego Centrum Kultury, Nowa Huta;

Galeria BWA, Kalisz;

Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin;

Muzeum im. A. Ostrowskiego, Tomaszów Mazowiecki;

Galeria Bez podziału, Pałac Kultury Zagłębia, Dąbrowa Górnicza;

Galeria Landhaus, Graz, Austria;

Galeria Brotzinger Art, Pforzheim, Niemcy

2009 – „Unia Lubelska 1569 i jej tradycje”, Muzeum UMCS, Lublin

2010 – „Sztuka i wirtualność – artyści UMCS”, Galeria Zajezdnia ISP, Lublin

2011 – „VII Międzynarodowy Plener Artystyczny”, Galeria CK, Łęczna

2011 – „XVI Wschodni Salon Sztuki”, Galeria Zajezdnia ISP, Lublin

2011 – „Alchemia Kobiet UMCS”, Akademickie Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka, Lublin

2011 – Międzynarodowy Konkurs Sztuki Abstracts Art Competition, Light Space & Time Online Art Gallery, USA

2011 – „Różowa Wystawa”, Galeria SOS Sztuki, Lublin

2011 – Międzynarodowy Konkurs Sztuki New York Art Marathon, Online Gallery, organizator: Gertsmann Contemporary Art Gallery, New York, USA

2012 – „VIII Międzynarodowy Plener Artystyczny”, Galeria CK, Łęczna

2012 – „OtwaARTa Grupa i przyjaciele”, Galeria ZPAP, Gdańsk

2012 – Międzynarodowy Konkurs Sztuki Abstracts Art Competition, Light Space & Time Online Art Gallery, USA

2012 – „The 32nd Mini Print International of Cadaqués”: Taller Galeria Fort, Cadaqués, Hiszpania;Galeria Fundació Tharrats d'Art Gràfic, Pineda de Mar, Barcelona, Hiszpania;

Galeria Wingfield Barns, Suffolk, Wielka Brytania;Galeria L'Etangd'Art, Bages, Francja

2012 – „Panienki Lwowskie”, Pałac Sztuki, Lwów, Ukraina

2012 – „VII International Triennial of Graphic Art Bitola”, Museum of Bitola, Bitola, Macedonia

2013 – ,,The 27th ASROPA International Art Exhibition”, Santarosa Gallery, Gunsan, Korea Płd.

2013 – „Poland – Japan. 4 Artists Painting Exhibition” (Kiyohiro – Niestorowicz – Touru – Papiernik), Galeria WAY, Shima, Prefektura Toyama, Japonia

2013 – „IX Międzynarodowy Plener Artystyczny”, Galeria CK, Łęczna

2013 – „OtwARTa Grupa”, Galeria TPSP Przy Bramie, Lublin

2013 – „The 33rd Mini Print International of Cadaqués”:

Taller Galeria Fort, Cadaqués, Hiszpania;

Galeria Fundació Tharrats d'Art Gràfic, Pineda de Mar, Barcelona, Hiszpania;

Galeria Wingfield Barns, Suffolk, Wielka Brytania;

 Galeria L'Etangd'Art, Bages, Francja

2013 – „Sztuka bez granic”, He Shuifa Museum, Hangzhou, Chiny

2013 – „Dialog intymny”, He Shuifa Museum, Shaoxing, Chiny

2013 – „Japan – Poland. 4 Artists Painting Exhibition” (Kiyohiro – Niestorowicz – Touru – Papiernik), Galeria 31, Lublin

2014 – „X Międzynarodowy Plener Artystyczny”, Galeria CK, Łęczna

2014 – „Artyści UMCS 2014” ,Galeria He Shuifa, Lublin

2014 – ,,Absolwenci Wydziału Artystycznego UMCS”, Galeria Zajezdnia, Lublin

2014 – „The 34th Mini Print International of Cadaqués”:

Taller Galeria Fort, Cadaqués, Hiszpania ;

Galeria Fundació Tharrats d'Art Gràfic, Pineda de Mar, Barcelona, Hiszpania;

Galeria Wingfield Barns, Suffolk, Wielka Brytania;

Galeria L'Etangd'Art, Bages, Francja

2015 – 18th International Print Biennial, Polish Pavilion, Varna, Bułgaria

2016 – „Rekwizyty Artystyczne”, Pałac Sztuki, Lwów, Ukraina

2016 – ,,Wystawa Grafiki Polskiej”, Pałac Sapiehów, Lwów, Ukraina

2016 - „XII Międzynarodowy Plener Artystyczny”, Galeria CK, Łęczna

2016- ,,Graficzne Tete-a-tete” 21 Wschodni Salon Sztuki, Galeria Po Schodach, Lublin

2017- Międzynarodowy Przegląd Sztuki ALTERNATYWY 33, Galeria 33, Ostrów Wielkopolski.

2018- Międzynarodowa wystawa graficzna 17 th LESSEDRA WORLD ART PRINT ANNUAL,  Lessedra Gallery , Sofia, Bułgaria.

2019-,, Art without borders- CHINA & POLISH ART EXCHANGE EXHIBITION”, Museum of Fine Arts of He Shuifa, Shaoxing, Chiny.

2019-Wystawa ,,Dotyk Sztuki”, Galeria Wydziału Artystycznego, Lublin.

2021-Wystawa ,,Dotyk Sztuki”, Galeria Wydziału Artystycznego, Lublin.