Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Ihor Nabytovych

dr hab. Ihor Nabytovych
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA LITERATUROZNAWSTWA SŁOWIAŃSKIEGO
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

śrioda 9.30-11.30 (TEAMS on-line)


 

O sobie

 

ORCID: 0000-0001-9453-158X

Urodził się w Ukrainie w m. Stebnyk (obł. lwowska) w 1964 r.

Studia fizyko-matematyczne (1981-1986) i filologiczne (1989-1994) w WSP w Drohobyczu (obecnie Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki), studia na Wydziale filozoficznym Ukraińskiego Wolnego Uniwersytetu w Monachium (1994-1998).

Doktor filologii ukraińskiej (Uniwersytet w Iwano-Frankiwsku, 1999). Posiada również tytuł magistra (1996) i doktora filozofii – PhD (1998) Ukraińskiego Wolnego Uniwersytetu w Monachium. 

Obrona rozprawy habilitacyjnej (w zakresie teorii literatury) pt. Категорія sacrum у художній прозі ХХ-ХХІ століть odbyła się w Uniwersytecie Lwowskim w dniu 22.05.2009 r. Tutył naukowy profesora zwyczajnego otrzymał w Ukrainie w grudniu 2011 r.

Specjalność naukowa: filologia, matematyka, fizyka

Dziedziny badań: literaturoznawswo, historia

 


Działalność naukowa

Ważniejsze publikacje za okres ostatnich 5 lat:

Monografii:

Набитович Ігор, Дерево життя літературного роду: Іван Федорович, Володислав Федорович, Дарія Віконська, Київ: Дух і Літера 2018, 560 с. (Серія «Постаті культури»).

Набитович Ігор, Gloria et sacrum. Історична проза української еміґрації, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2022, 230 s.

Набитович Ігор, Саґа мистецької родини: Алєксандер Фредро, Софія Шептицька, митрополит Андрей Шептицький, Київ: Дух і Літера 2023, 792 с. (Серія "Постаті культури").

Tłumaczenie:

Саломея Русєцька де Пільштин, Відлуння світу. Історія подорожей та пригод мого життя / Переклад із польської та білоруської Ігоря Набитовича, Львів: Піраміда 2018, 312 c.

Artykuły:

Nabytovyč Iğor, Umjetnički svijet Marije Matios, [v:]  Knjižnica Ucrainiana Croatica, Knjiga 15: Bukovina, Zagreb 2017, s. 253-264.

Набитович Ігор, Неоромантичний Weltschmerz як вираження Zeitgeist у поезії Михайла Драй-Хмари, [w:] Tożsamość ukraińska wobiec przemian XVIIXXI wieku RedKJakubowska-KrawczykANowacki,, Lublin: Wydawnictwo KUL 2017  S. 123-135.

Набитович Ігор, Іван Франко – біограф польсько-українського письменника Івана / Яна Федоровича, [w:] “Київські полоністичні студії”, Том ХХІХ: Іван Франко і польська культура, Збірник наукових праць Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, 2017, с. 330-346.

Ihor Nabytowycz, Eseistyka Dariji Wikonskiej w kontekście artystycznych i politycznych idei dwudziestolecia międzywojennego, [y:] Wspólnota wyobrażona. Pisarki Europy Śriodkowej wobec problemów literackich, społecynych i politycznych lat 1914 – 1945, Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN 2017, s. 157-172.

Набитович Ігор, Українські проєкції мотивів єгипетської та вавилонської неволі у драмах Лесі Українки, [w:] Roczniki Humanistyczne KUL, Seria Słowianoznawstwo, Tom 66, z. 7, Lublin 2018, s. 33-53.

Набитович Ігор, Народження українського джойсознавства: контексти досліджень "Уліссеса" Дарією Віконською, [y:] Закарпатські філологічні студії 2018, Том 2, Випуск 4, c. 97-102.

Набитович Ігор, Музичний дискурс творчости Дарії Віконської, [y:] Літературний процес: Методологія. Імена. Тенденції. Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка 2018, № 12, с. 54-60.

 Набитович Ігор, Психологія творчости: мистецький досвід Дарії Віконської,[y:] Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Філологічні науки. Вип. 47. Кам’янець-Подільський, 2018. с. 34-41. 

Набитович Ігор, Володислав Федорович та Артур Ґротґер. Забуті сторінки однієї приязні [w:] “Studia polsko-ukraińskie” / Red. V. Sobol,  Warszawa: Uniwersytet Warszawski 2019, nr 7, s. 115-134.

Набитович Ігор, Письменниця і homo viator XVIII «віку авантюристів», [y:] Саломея Русєцька де Пільштин, Відлуння світу. Історія подорожей та пригод мого життя / Переклад з польскої та білоруської Ігоря Набитовича, Львів: Піраміда 2018, c. 5-33.

Набитович Ігор, Рукопис „щасливого білоруського шляхтича” XVII – XVIII ст. із колекції Івана Франка, [w:] Studia Białorutenistyczne / Red. M. Sajewicz, S. Kowalow, Lublin 2018, nr 12, s. 69-82.

Набитович Ігор,  “Від болю серце скорчилось…”: Михайло Драй-Хмара у творчому дискурсі Григорія Костюка, [w:] “Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету”: Філологічні науки, Випуск 46, Кам’янець-Подільський 2018, с. 34-41. 

Набитович Ігор, Ведута Парижа та французький імпресіонізм у літературному доробку Дарії Віконської, [w:] “Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: Науковий збірник: Серія філологічна”. Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. Випуск ХVI, с. 193-201.

Набитович Ігор, Ведута Венеції, Риму та Неаполя у прозі Дарії Віконської, [w:] “Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства”, Вип. 23. Ужгород: Ужгородський національний університет 2018, с. 228-233.

Набитович Ігор, Miles. Senator. Haeresbonorum. Scriptor. Philosophus. Virmagniingeniietcordishumanissimus. Іван Федорович – політичний діяч і співець Поділля, [y:] Між Бугом і Дніпром. Науково-краєзнавчий вісник Центральної України 2018, Випуск ІХ, с. 5-24.

 Набитович Ігор, Haeres bonorum. Senator. Scriptor. Philosophus. Vir magni ingenii et cordis humanissimus. Володислав Федорович – політичний діяч Поділля, письменник і меценат, [y:] Між Бугом і Дніпром. Науково-краєзнавчий вісник Центральної України 2018, Випуск Х, с. 5-25.

Набитович Ігор, Scriptor. Artifex. Vir magni ingenii et cordis humanissimus. Дарія Віконськаписьменницяймистецтвознавець, [y:] Між Бугом і Дніпром. Науково-краєзнавчий вісник Центральної України 2019, Випуск ХІ, с. 5-24.

Ігор Набитович. Поезія Михайла Драй-Хмари: Weltschmerz буття, Кам’янець-Подiльський 2019, 76 c.

Набитович Ігор, Нова українська література та ретроспективний винахід національного одягу як конструкти національної свідомости українців Галичини другої половини ХІХ ст., [in:] Dialog der Sprachen, Dalog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht, Bd. VIII / Herausgegeben von O. Novikova und U. Schweier, München: Verlag readbox unipress / Open Access LMU 2019, S. 470-480.

Набитович Ігор, Євген Маланюк і Дарія Віконська. Мистецька трансформація історії княжого роду Федоровичів у поемі “Побачення”, [y:] "Cлово і час" 2019, № 6, с. 46-55.

Nabytovych Ihor, Modern Belarusian and Ukrainian Literatures: ‘Small’, ‘Incomplete’ or Fractal Structures of the ‘Big’ European Literatures, [in:] Development Trends of Modern Linguistics in the Epoch of Globalization, Lviv-Toruń 2019, pp. 183-196.

Набитович Ігор, Епістолярій Дарії Віконської як люстро творчої екзистенції, [w:] Studia polsko-ukraińskie / Red. V. Sobol, Warszawa: Uniwersytet Warszawski 2019, nr 6, s. 136-151.

Набитович Ігор, Біблійні теми в історичній прозі української еміґрації, [y:] Київські полоністичні студії: Збірник наукових праць Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Ред. Р. Радишевський, Том XXXV, Київ: Талком 2019, с. 231-242.

Nabytovych Ihor, Mythological-Ritual Structure and Animal Epos as an Architectonical Key to Franko’s Historical Novel “Zakhar Berkut”: Premonition of the Modernistic Sacred, [in:] Philological Sciences: Modern Scholarly Discussions, Lviv-Toruń 2019, pp. 79-99.

Набитович Ігор, Франкова творчість як джерело історії повсякденності та історії ментальностей (На прикладі повісті «Для домашнього огнища»), [y:] Нагуєвицькі читання. Том 5, Дрогобич 2019, c. 71-80.

 Набитович Ігор,  «Русь – для русинів!». Концепція національної ідентичности Володислава Федоровича – українського візіонера, письменника, ученого, [y:] Окриленість словом. Збірник наукових праць на пошану професора Степана Хороба, Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського університету ім. В. Стефаника 2019. С. 603-612.

 Набитович Ігор, Поет, у якого «змисл краси нечувано розвинений» (Юрій Дараган), [y:] "Дивослово" 2020, № 6, c. 57-63.

Набитович Ігор, Володислав Федорович та Артур Ґротґер. Забуті сторінки однієї приязні, [w:] Studia polsko-ukraińskie / Red. V. Sobol, Warszawa: Uniwersytet Warszawski 2020, nr 7, s. 115-134.

Набитович Ігор, Іван Труш та Олена Кульчицька у творчому просторі Дарії Віконської, [in:] Dialog der Sprachen - Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht, Bd. IX / Herausgegeben von O. Novikova und U. Schweier, München: Verlag readbox unipress / Open Access LMU 2020, S. 609-618.

Набитович Ігор, Письменник між sacrum та profanum. Релігійні домінанти світогляду Дарії Віконської [w:] Przekraczanie granic. Rosyjska, ukraińska i białoruska przestrzeń literacka, kulturowa i językowa z perspektywy XXI wieku, Lublin: Wydawnictwo KUL 2020, s. 263-272.

 Nabytovyč IğorU potrazi za izgubljenom prošlošću: od “obiteljske sage” Oksane Zabužko Muzej zabačenih tajni do “panoramskog romana” Marije Matios Bukova zemlja i “romana rijeke” Vasylja Mahna Vječni kalendar [v:] Književna smotra” (Zagreb) 2021, № 202 (4), s. 55-62.