Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Iwona Morawska

dr hab. Iwona Morawska
Stanowisko
profesor nadzwyczajny UMCS
Jednostki
ZAKŁAD EDUKACJI POLONISTYCZNEJ I INNOWACJI DYDAKTYCZNYCH
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

K O N S U L T A C J E wrzesień 2019


wtorek     godz.   9.00  -  10.00


czwartek  godz. 10.00  -  11.00


 


W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy:


iwomorawska@gmial.com


 


 


 

O sobie

 

 

 Imię i nazwisko: Iwona Ewa Morawska

Tytuł i stanowisko: doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny  

Miejsce zatrudnienia: Zakład Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych w UMCS Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej

Życiorys zawodowy:

1990: magisterium na podstawie pracy Tropy poetyckie w dydaktyce języka polskiego (pod kierunkiem prof. dr hab. Haliny Wiśniewskiej)

1989 – 2000: praca dydaktyczno-wychowawcza na stanowisku nauczycielki języka polskiego

2000: otwarcie przewodu doktorskiego pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Myrdzik;

2001-2010: współpraca z Polonijnym Centrum Nauczycielskim w Lublinie (obecnie PCN ORPEG – Ośrodek Rozwoju Polskiej Oświaty za Granicą w Warszawie) jako wykładowca, autorka i współautorka materiałów edukacyjnych (w tym programów zajęć i warsztatów), wspierających pracę nauczycieli języka polskiego za granicami Polski (m.in. w ramach letnich kursów: Nauczyciel wobec konieczności doskonalenia umiejętności swoich i ucznia. Szkolenia dla nauczycieli polonijnych;

 

2002-2008: współpraca z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie (jako wykładowca);

2003: publiczna obrona rozprawy doktorskiej na temat: Rola literatury w edukacji patriotycznej uczniów szkoły podstawowej (1944 - 1989) – promotor prof. dr hab. Barbara Myrdzik; recenzenci: prof. dr hab. Janusz Plisiecki, prof. dr hab. Antoni Smuszkiewicz; otrzymanie tytułu doktora nauk humanistycznych;   

2004: otrzymanie aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego w ramach awansu zawodowego (wg nowego rozporządzenia o awansie zawodowym nauczycieli);

2003: otrzymanie aktu mianowania na stanowisko adiunktaw Zakładzie Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego w Instytucie Filologii Polskiej UMCS w Lublinie.

2003: nagroda za projekt metodyczny „O człowieku - dla człowieka - człowiek w poezji Cypriana Norwida” zgłoszony do konkursu „Cyprian Norwid w nowej szkole”, którego organizatorami byli: Instytut Dziedzictwa Narodowego, Fundacja Norwidowska oraz Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL

2004: zdobycie uprawnień egzaminatora egzaminu z zakresu przedmiotów humanistycznych w gimnazjum i egzaminatora egzaminu maturalnego z języka polskiego.

2005: monografia nt. Rola literatury w edukacji patriotycznej uczniów szkoły podstawowej (1944-1989), Wyd. UMCS, Lublin 2005, ss. 248.

2006: powołanie do pracy i udział (społeczny) w pracach Zespołu Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. opracowania programu edukacji patriotycznej i promocji dziedzictwa narodowego.  

2005; 2008 : współrealizacja Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych dla nauczycieli w zakresie ITC, j. angielskiego i wok, finansowanych ze środków EFS (dwie edycje - 2005-2008) - prowadzenie zajęć w ramach tych studiów wg autorskiego programu: Metodyka wiedzy o kulturze

2010 (do chwili obecnej): pełnienie funkcji kierownika merytorycznego z ramienia Instytutu Filologii Polskiej UMCS w projekcie pt. Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – konstruowanie programu szkoleń dla nauczycieli, prowadzenie spotkań seminaryjnych z nauczycielami, koordynacja prac oraz redakcja materiałów dla praktykantów i nauczycieli-opiekunów praktyk, bieżące współzarządzanie projektem, prowadzenie badań jakościowych (w tym diagnostycznych i sondażowych) związanych z problematyką projektu,  wspieranie badań ewaluacyjnych, publikacje opracowań inspirowanych problematyką projektu.

2011: ukończenie studiów podyplomowych:  „Zarządzanie projektami badawczymi i pracami rozwojowymi. – edycja 2” w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie;

2012: współpraca z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie jako sędzia sądu konkursowego i recenzent materiałów dydaktycznych (w tym programów nauczania);

2003 – 2012:  praca naukowo-badawcza i dydaktyczna na stanowisku adiunkta w Zakładzie Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych w Instytucie Filologii Polskiej UMCS (w tym systematyczny udział w konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych; współorganizowanie konferencji naukowych, recenzowanie prac licencjackich i magisterskich, przeprowadzanie egzaminów z dydaktyki języka polskiego; organizowanie i zaliczanie praktyk przedmiotowo-metodycznych z dydaktyki języka polskiego i dydaktyki wiedzy o kulturze; opracowanie i realizacja autorskich programów zajęć fakultatywnych: Strategie kształcenia medialnegoKultura popularna w edukacji polonistycznej; Media w edukacji; Metodyka wiedzy o kulturze; Podstawy edukacji aksjologicznej; Kształtowanie tożsamości kulturowej w procesie edukacji; prowadzenie seminariów licencjackich i magisterskich, współpraca ze szkołami itd.;

2012: od roku akademickiego 2012/2013  członek Wydziałowego Zespołu d/s Jakości Kształcenia oraz członek Zespołu Zadaniowego Instytutowego Zespołu d/s Jakości Kształcenia na Wydziale Humanistycznym UMCS;

2012: Medal Komisji Edukacji Narodowej

2013: Srebrny Medal za Wieloletnią Służbę 

2013: uzyskanie stopnia doktora habilitowanego: w dyscyplinie – literaturoznawstwo; specjalność – dydaktyka literatury i kultury

2013: wspóprca z pracownią Millward Brown Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w ramach realizacji zadania:  Badanie diagnostyczne w klasie III gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013: „Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej”

2014: współpraca z ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku SP z o.o. w ramach realizacji zadania: Diagnoza przedmaturalna z języka polskiego(06.2014r.) realizowanego na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych, we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną oraz wszystkimi okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przez  Zespół Realizacji Badań. Pion Badań Społecznych

2014/2015: z-ca dyrektora Instytutu Filologii Polskiej

od 2005: współpraca z Instytutem Badań Edukacyjnych w Warszawie, Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie, Centralną Komisją Egzaminacyjną w Warszawie jako egzaminator, ekspert, recenzent, koder i autor zadań egzaminacyjnych.

2017 - awans na stanowisko prof. UMCS

 

 


Działalność naukowa

Publikacje (w latach 2013-2018): 1. I. Morawska, Nowe pomysły na znane lektury, czyli klasyka literacka jako inspiracja dla twórczości metodycznej, [w:] Nowe odsłony klasyki w szkole. Literatura XIX wieku, red. E. Jaskółowa, K. Jędrych,, Wyd. UŚ, Katowice 2013, s.203 – 216. 2. I. Morawska, Czytanie tekstów kultury jako integracja czy dezintegracji? Refleksje inspirowane udziałem studentów w praktyce metodycznej, [w:] Integracja wczoraj i dziś, pod red. Alicja Jakubowska-Ożóg, Urszula Kopeć, Wyd. UR, Rzeszów, s. 234 - 245. 3. I. Morawska, Przygotowanie studentów realizujących praktykę pedagogiczną do pracy z tekstem literackim. W świetle wypowiedzi opiekunów praktyk i konspektów studenckich, [w:] Współczesne problemy badań nad recepcją i oddziaływaniem utworów literackich, red. L. Jazownik, Zielona Góra 2013, s. 290 - 300. (współaut. M. Latoch-Zielińska) 4. I. Morawska, INNY jako wyzwanie komunikacyjne i edukacyjne, [w:] Komunikacja. Tradycja i innowacje, pod red. M. Karwatowskiej i A. Siwca, PWSZ w Chełmie, UMCS Lublin, Chełm 2013, s. 549 - 559. 5. I. Morawska, Czasopisma młodzieżowe w kształceniu nauczycieli, [w:] Stare i nowe w czasopismach dla dzieci i młodzieży, red. B. Olszewska, E. Łucka-Zając, Wyd. UO, Opole 2013, s. 405 - 411. 6. I. Morawska, Sens nawiązywania do dziedzictwa Komisji Edukacji Narodowej w świecie „płynnej nowoczesności”, [w:] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae red. Tomu D. Łazarska, Kraków 2014, s.39-50. 7. I. Morawska, Europejskie arcydzieła w praktyce edukacyjnej, [w:] Teksty kultury w edukacji polonistycznej i refleksji badawczej, pod red. Z. Ożóg-Winiarskiej, Wyd. UJL, Kielce 2014, s. 75-89. 8. I. Morawska, Realizacja innowacyjnych praktyk studenckich w Instytucie Filologii Polskiej UMCS w ramach projektu www.praktyki.wh.umcs – Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS, [w:] Przez praktyki do praktyki. W stronę innowacyjności w kształceniu nauczycieli. Cz. 1. Język polski. Historia. Wiedza o społeczeństwie, red. M. Latoch-Zielińska, B. Jarosz, M. Ausz, Lublin 2014, s. 97-110. (współautor, M. Karwatowska, M. Latoch-Zielińska, L. Tymiakin, E. Dunaj, M. Potent-Ambroziewicz, B. Jarosz) 9. I. Morawska, Relacje między uczelnią a szkołą jako miejsce i przestrzeń praktyk kulturowych, [w:] Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra, red. A. Janus-Sitarz, R. Przybylska i in., Wyd. Universitas, Kraków 2014, s. 56-68. (współaut., B. Myrdzik, M. Latoch-Zielińska). 10. I. Morawska Czytanie (nie tylko) lektur szkolnych – dobrodziejstwo czy udręka?, [w] Wyczytać świat – międzykulturowość w literaturze dla dzieci i młodzieży, red. B. Niesporek – Szamburska, M. Wójcik-Dudek, przy współprac. A. Zok-Smoły, Wyd. UŚ, Katowice 2014, s.325 – 338. 11. I. Morawska Podglądanie Bortnowskiego – efekty, [w:] Stanisław Bortnowski i jego uczniowie. Szkice metodyczne, pod red. E. Nowel, Wyd. Pedagogiczne ZNP, Kielce 2014, s. 65 – 73. 12. I. Morawska Ciało jako tekst kultury w edukacji polonistycznej gimnazjalistów, [w:] O płci, ciele i seksualności, pod red. M Karwatowskiej, R. Litwińskiego, A. Siwca, Wyd. UMCS, Lublin 2014, s. 339-351. 13. I. Morawska Humor w działaniach dydaktycznych studentów realizujących praktyki pedagogiczne Humor w kulturze i edukacji, red. E. Dunaj, I. Morawska, M. Latoch-Zielińska, Wydawnictwo UMCS , Lublin 2014, s. 153-165. 14. I. Morawska I., Wpływ nowych mediów na doświadczenia lekturowe współczesnych nastolatków, [w:] Człowiek i kultura w komunikacji medialnej, Wyd. UMCS, Lublin 2015, s. 221 – 232. 15. I. Morawska, Gimnazjaliści wobec Biblii, [w:] K. Biedrzycki i E. Jaskółowa (red.) Fundamenty czy fundamentalizm? Antyk grecko-rzymski i Biblia w szkole, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2015, s. 64-76. (współaut. M. Latoch-Zielińska) 16. I. Morawska I., "Od czytania do pisania", czyli strategie kształcenia umiejętności tekstotwórczych w edukacji polonistycznej, [w:] Działania na tekście w edukacji szkolnej i uniwersyteckiej, "Czerwona Seria" t.34, red. S. Niebrzegowska-Bartmińska, M. Nowosad-Bakalarczyk, T. Piekot, Wyd. UMCS, Lublin 2015, s. 61-77. 17. I. Morawska I., Sens, wartość i projekty edukacji muzealnej w świecie „płynnej nowoczesności, [w:] Muzea w kulturze współczesnej, red. A. Ziębińska-Witek, G.Żuk, Wyd. UMCS, Lublin 2015. 18. Morawska I., Czym skorupka za młodu nasiąknie…, o roli wczesnych doświadczeń lekturowych, [w:] (Przed)szkolne spotkania z lekturą, red. B. Niesporek-Szamburska, Wyd. UŚ, Katowice 2015, s.67-80; 21. I. Morawska, 2016, Polonista w szkole. Między kształceniem uniwersyteckim a wyzwaniami współczesności, [w:] Polonista na rynku pracy. O strategiach dostosowania kształcenia studentów do wyzwań rynku pracy, red. A. Gis, M. Wobalis, Poznań, s. 109 – 121. I. Morawska, 2016, Słabość i/czy moc lektur szkolnych w świetle wypracowań gimnazjalistów, [w:] Szkice o dojrzałości, kulturze i szkole, M. Karwatowska, L. Tymiakin, s. 295-306. I. Morawska, 2016, Tożsamość i tradycja w dyskursie edukacyjnym, (zatytułowany "Tożsamości społeczno-kulturowe - kreacja i komunikacja". 9. tom serii: "Tradycja dla współczesności", red. Marta Wójcicka, Małgorzata Dziekanowska, Wyd. UMCS, Lublin, s. 41-58.I. Morawska, 2016, Co ma wspólnego polonistyka z innymi naukami? O przekraczaniu granic, [w:] Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki. Red. E. Jaskółowa, D. Krzyżyk, B. Niesporek‑Szamburska, M. Wójcik-Dudek, przy współpracy D. Jagodzińskiej i A. Zok-Smoły. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 21-37, (współaut.: B. Myrdzik, M. Latoch-Zielińska). I. Morawska, Interkulturowa koncepcja kształcenia glottodydaktycznego. Inspiracje polsko-gruzińskie, [w:] „Polski Kaukaz”. Historia i perspektywy kontaktów polsko-gruzińskich, red. M. Filina, Wyd. „Universal”, Tbilisi 2016, s. 45-59.

B. Myrdzik, I. Morawska, M. Latoch-Zielińska, Przestrzenie rzeczywiste i wyobrażone. Szkice i studia z edukacji polonistycznej. O roli kulturowego doświadczenia przestrzenności, Lublin 2015,ss. 434.

B. Myrdzik, I. Morawska, M. Latoch-Zielińska, Przestrzenie rzeczywiste i wyobrażone. Szkice i studia z edukacji polonistycznej. Metodyczny wielogłos o różnych przestrzeniach, Lublin 2015, ss. 478. 

 

 

Udział w konferencjach (w latach 2014-2015): 1. Konferencja naukowa MUZEA W KULTURZE WSPÓŁCZESNEJ: wyzwania, możliwości, zagrożenia, Lublin 22-23 maja 2014r. Instytut Kulturoznawstwa UMCS, Zamek Lubelski: I. Morawska: Sens, wartość i formy edukacji muzealnej w świecie „płynnej nowoczesności” 2.Interdyscyplinarna konferencja naukowa nt. „CZŁOWIEK – MEDIA -KULTURA” Wydział Humanistyczny UMCS w Lublinie, Instytut Nauk Humanistycznych PWSZ w Chełmie, 23-25 czerwca 2014 r.: I. Morawska, Wpływ mediów na doświadczenia lekturowe współczesnych nastolatków 3.Konferencja naukowa: HORYZONTY DYDAKTYKI POLONISTYCZNEJ na temat: „Literatura dawna w dydaktyce szkolnej”, 4-5 czerwca 2014 r. Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach i jego Zakład Lingwistyki Stosowanej i Dydaktyki oraz Stowarzyszenie Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego: |I. Morawska, Pożyteczna – czy zbyteczna? - literatura dawna w edukacji polonistycznej gimnazjalistów 4. Konferencja w IFP UMCS: Działania na tekście, Lublin, 2-5 września 2014 r., I. Morawska: „Od czytania do pisania” , czylistrategie kształcenia umiejętności tekstotwórczych w edukacji polonistycznej gimnazjalistów 5. Konferencja naukowa: (PRZED)SZKOLNE SPOTKANIA Z LEKTURĄ Katowice, 20-21 listopada 2014r. I. Morawska Czym skorupka za młodu nasiąknie…, czyli o roli „wczesnych” doświadczeń lekturowych 6. II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Medycyna personalizowana: GENOM-ARCHITEKTURA-SZKOŁA DESIGN", 11-13 grudnia 2014r., Politechnika Lubelska: I. Morawska, Humanistyczne aspekty przestrzeni edukacyjnej 7. Iwona Morawska, Polonista w szkole. Między kształceniem uniwersyteckim a wyzwaniami współczesności, UAM w POZNANIU: Polonista na rynku pracy. O strategiach dostosowywania kształcenia studentów polonistyki do nowej rzeczywistości, 18-19 maja 2015 r. w Collegium Maius w Poznaniu. 8. Iwona Morawska, Interkulturowa koncepcja kształcenia glottodydaktycznego. Inspiracje polsko-gruzińskie: Gruzja, Uniwersytet w Tbilisi, Konferencja: „Polski Kaukaz: historia i perspektywy”(poświęconej 20-leciu Polonii gruzińskiej), Gruzja, Tbilisi, 14-16 czerwca 2015r. 9. Iwona Morawska, Gry z tradycją w kulturze i edukacji polonistycznej, Chełm 25-27.06.2015. Konferencja: „Kreacja i konwencja w tekstach kultury”. 10. Iwona Morawska, Barbara Myrdzik, Małgorzata Latoch-Zielińska, Co ma wspólnego polonistyka z innymi naukami? O przekraczaniu granic, Katowice, 18 – 21 listopada 2015 r. Uniwersytet Śląski II KONGRES DYDAKTYKI POLONISTYCZNEJ: Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki. 11. Iwona Morawska, Małgorzata Latoch-Zielińska, Polonista w cyfrowym świecie – warsztaty naukowo-metodyczne dla studentów i nauczycieli, Lublin, 26-27 listopada 2015 r. UMCS, DARIAH-PL. Konferencja: "Humanistyka cyfrowa: badanie tekstu, obrazu i dźwięku”. Współorganizacja konferencji (w latach 2013-2015): 1. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Innowacyjne formy kształcenia nauczycieli, UMCS Lublin, 2013 - członek komitetu organizacyjnego. 2. II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyna personalizowana GENOM-ARCHITEKTURA-SZKOŁA-DESIGN Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Politechnika Lubelska, UMCS Lublin, 2014 - członek komitetu organizacyjnego i referat w sesji plenarnej: I. Morawska, Humanistyczne aspekty przestrzeni edukacyjnej 3. Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna Media w przestrzeni edukacyjnej, UMCS 1. Bydgoszcz UMK 21–23 kwietnia 2016r.: Istnieć w kulturze – Istnieć w kulturach… Między teorią a praktyką edukacyjną; I. Morawska: Interkulturowość w edukacji polonistycznej i w glottodydaktyce. Poznań UAM, 14-15 kwietnia 2016 r.: I. Morawska, Język polski jako wartość w życiu Polonii gruzińskiej (współaut. M. Belokoneva-Shiukashvili). Katowice UŚ, 22-25 czerwca 2016r., VI Światowy Kongres Polonistów: I. Morawska, Dylematy tożsamościowe i próby ich rozstrzygania na przykładzie Polonii gruzińskiej, (współaut. M. Belokoneva-Shiukashvili). UMCS IFP 26-27 września 2016r.: Edukacja polonistyczna – metamorfozy; I. Morawska, Szkolny kanon lekturowy. Krytyka i obrona. Lublin, Uniwersytet Medyczny, Politechnika Lubelska, listopad 2016, III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowej (z udziałem gości zagranicznych) „GENOM-CZŁOWIEK-ŚWIAT-ZAGROŻENIA”; I. Morawska: „Neuronaukowe wymiary i konteksty edukacji – od teorii do praktyki” (z M. Latoch-Zielińską). Lublin, 2014 - członek komitetu organizacyjnego. 4. Ogólnopolska Konferencja HUMANISTYKA CYFROWA – badanie tekstów, obrazów i dźwięku pod patronatem DARIAH.PL i MNiSW, UMCS Lublin 2015 - członek komitetu organizacyjnego.

Pełnione funkcje: 1. Członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia; 2. Z-ca dyrektora IFP (w roku akademickim 2014/2015) 3. Kierownik merytoryczny w projekcie www.praktyki.wh.umcs - Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS (2010-2015); 4. Członek zespołu ds. promocji IFP, uczestnictwo w programie współpracy Instytutu Filologii Polskiej ze szkołami; 5. PAN Oddział w Lublinie - członek Sekcji Psychologii Klinicznej i Edukacji Zdrowotnej; 6. Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza – członek; 7. Lubelskie Towarzystwo Naukowe – członek;

Działalność ekspercka 1. Realizacja zadań w ramach badania Diagnoza przedmaturalna z języka polskiego (20.06.2014r.) - na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych, we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną oraz wszystkimi okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przez Zespół Realizacji Badań. Pion Badań Społecznych. 2. Instytut Badań Edukacyjnych: wykonawca badań dotyczących kompetencji uczniów z języka polskiego w gimnazjum „Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej” – badanie w ramach projektu „Entuzjaści edukacji”. Projekt systemowy realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty, Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie warunków i narzędzi do monitorowania, ewaluacji i badań systemu oświaty –. 3. Recenzowanie programów przedmiotowych do wiedzy o kulturze na IV etapie kształcenia – na zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie - jako ekspert zewnętrzny w obszarze oceny programów i materiałów dydaktycznych. 4. Przygotowanie zadań w ramach prac związanych z Konstrukcją testu osiągnięć szkolnych (TOS6) – na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych i Pracownię Millward Brown Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie. 5. Udział - jako ekspert zewnętrzny - w realizacji projektu: Działanie 3.2 „Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych”, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”, PO KAPITAŁ LUDZKI. Projekt VII Budowa banków zadań recenzentów/sędziów kompetentnych : w ramach realizacji przez Instytut Badań Edukacyjnych projektu systemowego: "Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty, Poddziałanie 3.1.1: Tworzenie warunków i narządzi do monitorowania, ewaluacji i badań systemu oświaty. Projekt ma na celu wzmocnienie systemu edukacji w zakresie wykorzystania wyników badań naukowych w polityce i praktyce edukacyjnej oraz w zarządzaniu oświatą. – (w obszarze tworzenia i oceny materiałów dydaktycznych). 6. Instytut Badań Edukacyjnych – ekspert zewnętrzny w obszarze tworzenia i oceny materiałów dydaktycznych Szkolne Uwarunkowania Efektywności Kształcenia – badanie w ramach projektu „Entuzjaści edukacji”. Projekt systemowy realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty, Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie warunków i narzędzi do monitorowania, ewaluacji i badań systemu oświaty – wykonawca badań dotyczących kompetencji uczniów z języka polskiego w szkole podstawowej. 7. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie – egzaminator zewnętrzny (sprawdzanie i ocenianie prac maturalnych – część pisemna egzaminu maturalnego). 8. Kierownictwo merytoryczne w ramach realizacji projektu www.praktyki.wh.umcs - Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS – priorytet 3.3.2 POKL (01.09.2010 – 30.06.2015). Recenzje w czasopismach: - Polonistyka Innowacje (2015 - 2018; wyd. UAM) - członek zespołu recenzentów: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et - Linguae Polonae - członek Rady Naukowej; “Język Polski w Gimnazjum”, “Język Polski w Liceum” – członek Rady Wydawniczej