Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Iwona Morawska

dr hab. Iwona Morawska
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA EDUKACJI POLONISTYCZNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Kontakt mailowy:


          iwona.morawska@mail.umcs.pl 


lub


          iwomorawska@gmail.com


 


 


 


 

O sobie

Imię i nazwisko: Iwona Ewa Morawska

Tytuł i stanowisko: doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny  

Miejsce zatrudnienia: Katedra Edukacji Polonistycznej IFP UMCS Wydział Fillologiczny 

ORCID:0000-0001-7866-2272

 


Działalność naukowa

Publikacje (w latach 2013-2022): 1. I. Morawska, Nowe pomysły na znane lektury, czyli klasyka literacka jako inspiracja dla twórczości metodycznej, [w:] Nowe odsłony klasyki w szkole. Literatura XIX wieku, red. E. Jaskółowa, K. Jędrych,, Wyd. UŚ, Katowice 2013, s.203 – 216. 2. I. Morawska, Czytanie tekstów kultury jako integracja czy dezintegracji? Refleksje inspirowane udziałem studentów w praktyce metodycznej, [w:] Integracja wczoraj i dziś, pod red. Alicja Jakubowska-Ożóg, Urszula Kopeć, Wyd. UR, Rzeszów, s. 234 - 245. 3. I. Morawska, Przygotowanie studentów realizujących praktykę pedagogiczną do pracy z tekstem literackim. W świetle wypowiedzi opiekunów praktyk i konspektów studenckich, [w:] Współczesne problemy badań nad recepcją i oddziaływaniem utworów literackich, red. L. Jazownik, Zielona Góra 2013, s. 290 - 300. (współaut. M. Latoch-Zielińska) 4. I. Morawska, INNY jako wyzwanie komunikacyjne i edukacyjne, [w:] Komunikacja. Tradycja i innowacje, pod red. M. Karwatowskiej i A. Siwca, PWSZ w Chełmie, UMCS Lublin, Chełm 2013, s. 549 - 559. 5. I. Morawska, Czasopisma młodzieżowe w kształceniu nauczycieli, [w:] Stare i nowe w czasopismach dla dzieci i młodzieży, red. B. Olszewska, E. Łucka-Zając, Wyd. UO, Opole 2013, s. 405 - 411. 6. I. Morawska, Sens nawiązywania do dziedzictwa Komisji Edukacji Narodowej w świecie „płynnej nowoczesności”, [w:] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae red. Tomu D. Łazarska, Kraków 2014, s.39-50. 7. I. Morawska, Europejskie arcydzieła w praktyce edukacyjnej, [w:] Teksty kultury w edukacji polonistycznej i refleksji badawczej, pod red. Z. Ożóg-Winiarskiej, Wyd. UJL, Kielce 2014, s. 75-89. 8. I. Morawska, Realizacja innowacyjnych praktyk studenckich w Instytucie Filologii Polskiej UMCS w ramach projektu www.praktyki.wh.umcs – Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS, [w:] Przez praktyki do praktyki. W stronę innowacyjności w kształceniu nauczycieli. Cz. 1. Język polski. Historia. Wiedza o społeczeństwie, red. M. Latoch-Zielińska, B. Jarosz, M. Ausz, Lublin 2014, s. 97-110. (współautor, M. Karwatowska, M. Latoch-Zielińska, L. Tymiakin, E. Dunaj, M. Potent-Ambroziewicz, B. Jarosz) 9. I. Morawska, Relacje między uczelnią a szkołą jako miejsce i przestrzeń praktyk kulturowych, [w:] Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra, red. A. Janus-Sitarz, R. Przybylska i in., Wyd. Universitas, Kraków 2014, s. 56-68. (współaut., B. Myrdzik, M. Latoch-Zielińska). 10. I. Morawska Czytanie (nie tylko) lektur szkolnych – dobrodziejstwo czy udręka?, [w] Wyczytać świat – międzykulturowość w literaturze dla dzieci i młodzieży, red. B. Niesporek – Szamburska, M. Wójcik-Dudek, przy współprac. A. Zok-Smoły, Wyd. UŚ, Katowice 2014, s.325 – 338. 11. I. Morawska Podglądanie Bortnowskiego – efekty, [w:] Stanisław Bortnowski i jego uczniowie. Szkice metodyczne, pod red. E. Nowel, Wyd. Pedagogiczne ZNP, Kielce 2014, s. 65 – 73. 12. I. Morawska Ciało jako tekst kultury w edukacji polonistycznej gimnazjalistów, [w:] O płci, ciele i seksualności, pod red. M Karwatowskiej, R. Litwińskiego, A. Siwca, Wyd. UMCS, Lublin 2014, s. 339-351. 13. I. Morawska Humor w działaniach dydaktycznych studentów realizujących praktyki pedagogiczne Humor w kulturze i edukacji, red. E. Dunaj, I. Morawska, M. Latoch-Zielińska, Wydawnictwo UMCS , Lublin 2014, s. 153-165. 14. I. Morawska I., Wpływ nowych mediów na doświadczenia lekturowe współczesnych nastolatków, [w:] Człowiek i kultura w komunikacji medialnej, Wyd. UMCS, Lublin 2015, s. 221 – 232. 15. I. Morawska, Gimnazjaliści wobec Biblii, [w:] K. Biedrzycki i E. Jaskółowa (red.) Fundamenty czy fundamentalizm? Antyk grecko-rzymski i Biblia w szkole, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2015, s. 64-76. (współaut. M. Latoch-Zielińska) 16. I. Morawska I., "Od czytania do pisania", czyli strategie kształcenia umiejętności tekstotwórczych w edukacji polonistycznej, [w:] Działania na tekście w edukacji szkolnej i uniwersyteckiej, "Czerwona Seria" t.34, red. S. Niebrzegowska-Bartmińska, M. Nowosad-Bakalarczyk, T. Piekot, Wyd. UMCS, Lublin 2015, s. 61-77. 17. I. Morawska I., Sens, wartość i projekty edukacji muzealnej w świecie „płynnej nowoczesności, [w:] Muzea w kulturze współczesnej, red. A. Ziębińska-Witek, G.Żuk, Wyd. UMCS, Lublin 2015. 18. Morawska I., Czym skorupka za młodu nasiąknie…, o roli wczesnych doświadczeń lekturowych, [w:] (Przed)szkolne spotkania z lekturą, red. B. Niesporek-Szamburska, Wyd. UŚ, Katowice 2015, s.67-80; 21. I. Morawska, 2016, Polonista w szkole. Między kształceniem uniwersyteckim a wyzwaniami współczesności, [w:] Polonista na rynku pracy. O strategiach dostosowania kształcenia studentów do wyzwań rynku pracy, red. A. Gis, M. Wobalis, Poznań, s. 109 – 121. I. Morawska, 2016, Słabość i/czy moc lektur szkolnych w świetle wypracowań gimnazjalistów, [w:] Szkice o dojrzałości, kulturze i szkole, M. Karwatowska, L. Tymiakin, s. 295-306. I. Morawska, 2016, Tożsamość i tradycja w dyskursie edukacyjnym, (zatytułowany "Tożsamości społeczno-kulturowe - kreacja i komunikacja". 9. tom serii: "Tradycja dla współczesności", red. Marta Wójcicka, Małgorzata Dziekanowska, Wyd. UMCS, Lublin, s. 41-58.I. Morawska, 2016, Co ma wspólnego polonistyka z innymi naukami? O przekraczaniu granic, [w:] Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki. Red. E. Jaskółowa, D. Krzyżyk, B. Niesporek‑Szamburska, M. Wójcik-Dudek, przy współpracy D. Jagodzińskiej i A. Zok-Smoły. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 21-37, (współaut.: B. Myrdzik, M. Latoch-Zielińska). I. Morawska, Interkulturowa koncepcja kształcenia glottodydaktycznego. Inspiracje polsko-gruzińskie, [w:] „Polski Kaukaz”. Historia i perspektywy kontaktów polsko-gruzińskich, red. M. Filina, Wyd. „Universal”, Tbilisi 2016, s. 45-59.

B. Myrdzik, I. Morawska, M. Latoch-Zielińska, Przestrzenie rzeczywiste i wyobrażone. Szkice i studia z edukacji polonistycznej. O roli kulturowego doświadczenia przestrzenności, Lublin 2015,ss. 434.

B. Myrdzik, I. Morawska, M. Latoch-Zielińska, Przestrzenie rzeczywiste i wyobrażone. Szkice i studia z edukacji polonistycznej. Metodyczny wielogłos o różnych przestrzeniach, Lublin 2015, ss. 478.

I. Morawska, M. Latoch-Zielińska, red., Edukacja wobec przemian kulturowych, Lublin 2017.  

 

 

Udział w konferencjach (w latach 2014-2017): 1. Konferencja naukowa MUZEA W KULTURZE WSPÓŁCZESNEJ: wyzwania, możliwości, zagrożenia, Lublin 22-23 maja 2014r. Instytut Kulturoznawstwa UMCS, Zamek Lubelski: I. Morawska: Sens, wartość i formy edukacji muzealnej w świecie „płynnej nowoczesności” 2.Interdyscyplinarna konferencja naukowa nt. „CZŁOWIEK – MEDIA -KULTURA” Wydział Humanistyczny UMCS w Lublinie, Instytut Nauk Humanistycznych PWSZ w Chełmie, 23-25 czerwca 2014 r.: I. Morawska, Wpływ mediów na doświadczenia lekturowe współczesnych nastolatków 3.Konferencja naukowa: HORYZONTY DYDAKTYKI POLONISTYCZNEJ na temat: „Literatura dawna w dydaktyce szkolnej”, 4-5 czerwca 2014 r. Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach i jego Zakład Lingwistyki Stosowanej i Dydaktyki oraz Stowarzyszenie Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego: |I. Morawska, Pożyteczna – czy zbyteczna? - literatura dawna w edukacji polonistycznej gimnazjalistów 4. Konferencja w IFP UMCS: Działania na tekście, Lublin, 2-5 września 2014 r., I. Morawska: „Od czytania do pisania” , czylistrategie kształcenia umiejętności tekstotwórczych w edukacji polonistycznej gimnazjalistów 5. Konferencja naukowa: (PRZED)SZKOLNE SPOTKANIA Z LEKTURĄ Katowice, 20-21 listopada 2014r. I. Morawska Czym skorupka za młodu nasiąknie…, czyli o roli „wczesnych” doświadczeń lekturowych 6. II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Medycyna personalizowana: GENOM-ARCHITEKTURA-SZKOŁA DESIGN", 11-13 grudnia 2014r., Politechnika Lubelska: I. Morawska, Humanistyczne aspekty przestrzeni edukacyjnej 7. Iwona Morawska, Polonista w szkole. Między kształceniem uniwersyteckim a wyzwaniami współczesności, UAM w POZNANIU: Polonista na rynku pracy. O strategiach dostosowywania kształcenia studentów polonistyki do nowej rzeczywistości, 18-19 maja 2015 r. w Collegium Maius w Poznaniu. 8. Iwona Morawska, Interkulturowa koncepcja kształcenia glottodydaktycznego. Inspiracje polsko-gruzińskie: Gruzja, Uniwersytet w Tbilisi, Konferencja: „Polski Kaukaz: historia i perspektywy”(poświęconej 20-leciu Polonii gruzińskiej), Gruzja, Tbilisi, 14-16 czerwca 2015r. 9. Iwona Morawska, Gry z tradycją w kulturze i edukacji polonistycznej, Chełm 25-27.06.2015. Konferencja: „Kreacja i konwencja w tekstach kultury”. 10. Iwona Morawska, Barbara Myrdzik, Małgorzata Latoch-Zielińska, Co ma wspólnego polonistyka z innymi naukami? O przekraczaniu granic, Katowice, 18 – 21 listopada 2015 r. Uniwersytet Śląski II KONGRES DYDAKTYKI POLONISTYCZNEJ: Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki. 11. Iwona Morawska, Małgorzata Latoch-Zielińska, Polonista w cyfrowym świecie – warsztaty naukowo-metodyczne dla studentów i nauczycieli, Lublin, 26-27 listopada 2015 r. UMCS, DARIAH-PL. Konferencja: "Humanistyka cyfrowa: badanie tekstu, obrazu i dźwięku”. Współorganizacja konferencji (w latach 2013-2015): 1. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Innowacyjne formy kształcenia nauczycieli, UMCS Lublin, 2013 - członek komitetu organizacyjnego. 2. II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyna personalizowana GENOM-ARCHITEKTURA-SZKOŁA-DESIGN Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Politechnika Lubelska, UMCS Lublin, 2014 - członek komitetu organizacyjnego i referat w sesji plenarnej: I. Morawska, Humanistyczne aspekty przestrzeni edukacyjnej 3. Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna Media w przestrzeni edukacyjnej, UMCS 1. Bydgoszcz UMK 21–23 kwietnia 2016r.: Istnieć w kulturze – Istnieć w kulturach… Między teorią a praktyką edukacyjną; I. Morawska: Interkulturowość w edukacji polonistycznej i w glottodydaktyce. Poznań UAM, 14-15 kwietnia 2016 r.: I. Morawska, Język polski jako wartość w życiu Polonii gruzińskiej (współaut. M. Belokoneva-Shiukashvili). Katowice UŚ, 22-25 czerwca 2016r., VI Światowy Kongres Polonistów: I. Morawska, Dylematy tożsamościowe i próby ich rozstrzygania na przykładzie Polonii gruzińskiej, (współaut. M. Belokoneva-Shiukashvili). UMCS IFP 26-27 września 2016r.: Edukacja polonistyczna – metamorfozy; I. Morawska, Szkolny kanon lekturowy. Krytyka i obrona. Lublin, Uniwersytet Medyczny, Politechnika Lubelska, listopad 2016, III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowej (z udziałem gości zagranicznych) „GENOM-CZŁOWIEK-ŚWIAT-ZAGROŻENIA”; I. Morawska: „Neuronaukowe wymiary i konteksty edukacji – od teorii do praktyki” (z M. Latoch-Zielińską). Lublin, 2014 - członek komitetu organizacyjnego. 4. Ogólnopolska Konferencja HUMANISTYKA CYFROWA – badanie tekstów, obrazów i dźwięku pod patronatem DARIAH.PL i MNiSW, UMCS Lublin 2015 - członek komitetu organizacyjnego; I.Morawska, "Ekranowe czytanie" jako wyzwanie edukacyjne: referat na konferencji Książka w mediach, media w książce. Korespondencje i transpozycje, 12-13 października 2017, WH UMCS; 

KUL III Kongres Dydaktyki Polonistycznej, 22-25 listopada 2017r.: I. Morawska, M.Latoch-Zielińska: warsztat metodyczny: Kłamstwo i manipulacja.

KUL III Kongres Dydaktyki Polonistycznej, 22-25 listopada 2017r Iwona Morawska: Trwanie i zmienność wartości jako wyzwanie edukacyjne

Edukacja wobec przemian kulturowych, red. Iwona Morawska, Małgorzata Latoch-Zielińska, Wyd. UMCS, Lublin 2017.

B. Myrdzik, I. Morawska, M. Latoch-Zielińska, Co ma wspólnego polonistyka z innymi naukami? O przekraczaniu granic [w:] Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki. Tom I, Red. E. Jaskółowa, D. Krzyżyk, B. Niesporek‑Szamburska, M. Wójcik-Dudek, przy współpracy D. Jagodzińskiej i A. Zok-Smoły. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, s. 21–37. ISBN 978-83-8012-952-8

I. Morawska, Interkulturowa koncepcja kształcenia glottodydaktycznego. Inspiracje polsko-gruzińskie, [w:] „Polski Kaukaz”. Historia i perspektywy kontaktów polsko-gruzińskich, red. M. Filina, Wyd. „Universal”, Tbilisi 2016, s. 45-59. ISSN 1512-472X

 Iwona Morawska, Inność jako wartość odkrywana w „ojczyźnie najbliższej”. Refleksje edukacyjne, [w:]Inny w edukacji i kulturze regionu, red. Z. Budrewicz, M. Sienko, Wydawnictwo Naukowe UP w Krakowie, Kraków 2017, s. 171-182; ISBN: 978-83-8084-101-7. (ósmy tom/2017 monografii wieloautorskiej z serii: Region – Edukacja – Kultura)

ka, Przeobrażenia w kulturze jako wyzwania edukacyjne, [w:] Edukacja wobec przemian kulturowych, red. Iwona Morawska, Małgorzata Latoch-Zielińska, Wyd. UMCS, Lublin 2017, s. 29-44.

Iwona Morawska, Szkolny kanon lekturowy – krytyka i obrona, [w:]  Edukacja wobec przemian kulturowych, red. Iwona Morawska, Małgorzata Latoch-Zielińska, Wyd. UMCS, Lublin 2017, s. 29-44.

Iwona Morawska, Zabytek literacki czy „dzieło w ruchu”? „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego jako lektura szkolna, „Polonistyka Innowacje” 2017, nr 6, s. 177-192.

I. Morawska, Blaski i cienie edukacji patriotycznej, [w:] Powrót do ojczyzny? Patriotyzm wobec nowych czasów. Kontynuacje i poszukiwania, red. C. Smuniewski, P. Sporek, Wyd. Instytut Nauki o Polityce, Warszawa 2017, s. 195-215. ISBN: 978-83-950685-0-8.    Objętość: 1 / 44 359.   (ukazała się w 2018 z  rokiem wyd. 2017)

I. Morawska, Interkulturowość w edukacji polonistycznej i w glottodydaktyce, [w:] Istnieć w kulturze - Istnieć w kulturach. Między teorią a praktyką edukacyjną, red.A. Rypel, D. Jastrzębska-Golonka, Bydgoszcz 2018, s. 25 – 38.              ISBN:978-83-8018-187-8.   Objętość: 1 / 45 787.

I. Morawska, M. Belokoneva-Shiukashvili, Dylematy tożsamościowe i próby ich rozstrzygania na przykładzie polonii gruzińskiej, [w:] Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy. T.6: Języki i kultury w kontakcie, red. J. Malejka, wyd. UŚ, Katowice 2018, s. 205 – 219. ISBN: 0208 – 6336.    Objętość: 1 / 41 635. (tom po konferencji międzynarodowej)

 I. Morawska Aktywność uczniów motywowana szkolną lekturą, [w:] W krajobraz literacko-kulturowy i językowy wpisane…, red. A. Guzy, D. Krzyżyk, M. Ochwat, M. Wójcik-Dudek, Katowice 2018, s. 211-223.   0 75 / 32 509. ISBN 978-83-226-3354-0.

I. Morawska, Jak znajdować klucze do lektur szkolnych? Refleksje inspirowane nową podstawą programową (i nie tylko), Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica 2018, t. 7, ISSN 2082 - 0909,  s. 124 - 139.

I. Morawska, Literatura jako „głos Innego” w przestrzeni edukacyjnej,  Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio N – Educatio Nova, 2018, nr 3, s.17-35.

I. Morawska, Trwałość i zmienność wartości jako wyzwanie edukacyjne, [w:] Polonistyka i świat wartości. Edukacja polonistyczna jako wartość, red. M. Marzec-Jóźwicka, A. Karczewska, S. J. Żurek, przy współpracy M. Nowak i M. Karwatowskiej, Lublin 2019, s. 213-228.  

I. Morawska, M. Latoch-Zielińska, Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli. Od teorii do praktyki, [w:] Polonistyka i świat wartości. Edukacja polonistyczna jako wartość, red. M. Marzec-Jóźwicka, A. Karczewska, S. J. Żurek, przy współpracy M. Nowak i M. Karwatowskiej, Lublin 2019, s. 255-270.

Iwona Morawska, „Działanie” czy „milczenie” wyobraźni w wypracowaniach uczniów klas siódmych (w roku szkolnym 2017/2018), „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis.Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguage Polonae Partinentia”, red. Z. Budrewicz, D. Łazarska, 2019, z. 10, s.194-209.

 

Pełnione funkcje: 1. Członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia; 2. Z-ca dyrektora IFP (w roku akademickim 2014/2015) 3. Kierownik merytoryczny w projekcie www.praktyki.wh.umcs - Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS (2010-2015); 4. Członek zespołu ds. promocji IFP, uczestnictwo w programie współpracy Instytutu Filologii Polskiej ze szkołami; 5. PAN Oddział w Lublinie - członek Sekcji Psychologii Klinicznej i Edukacji Zdrowotnej; 6. Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza – członek; od 30.08.2019 roku członek Zespołu Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. 

Działalność ekspercka 1. Realizacja zadań w ramach badania Diagnoza przedmaturalna z języka polskiego (20.06.2014r.) - na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych, we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną oraz wszystkimi okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przez Zespół Realizacji Badań. Pion Badań Społecznych. 2. Instytut Badań Edukacyjnych: wykonawca badań dotyczących kompetencji uczniów z języka polskiego w gimnazjum „Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej” – badanie w ramach projektu „Entuzjaści edukacji”. Projekt systemowy realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty, Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie warunków i narzędzi do monitorowania, ewaluacji i badań systemu oświaty –. 3. Recenzowanie programów przedmiotowych do wiedzy o kulturze na IV etapie kształcenia – na zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie - jako ekspert zewnętrzny w obszarze oceny programów i materiałów dydaktycznych. 4. Przygotowanie zadań w ramach prac związanych z Konstrukcją testu osiągnięć szkolnych (TOS6) – na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych i Pracownię Millward Brown Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie. 5. Udział - jako ekspert zewnętrzny - w realizacji projektu: Działanie 3.2 „Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych”, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”, PO KAPITAŁ LUDZKI. Projekt VII Budowa banków zadań recenzentów/sędziów kompetentnych : w ramach realizacji przez Instytut Badań Edukacyjnych projektu systemowego: "Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty, Poddziałanie 3.1.1: Tworzenie warunków i narządzi do monitorowania, ewaluacji i badań systemu oświaty. Projekt ma na celu wzmocnienie systemu edukacji w zakresie wykorzystania wyników badań naukowych w polityce i praktyce edukacyjnej oraz w zarządzaniu oświatą. – (w obszarze tworzenia i oceny materiałów dydaktycznych). 6. Instytut Badań Edukacyjnych – ekspert zewnętrzny w obszarze tworzenia i oceny materiałów dydaktycznych Szkolne Uwarunkowania Efektywności Kształcenia – badanie w ramach projektu „Entuzjaści edukacji”. Projekt systemowy realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty, Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie warunków i narzędzi do monitorowania, ewaluacji i badań systemu oświaty – wykonawca badań dotyczących kompetencji uczniów z języka polskiego w szkole podstawowej. 7. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie – egzaminator zewnętrzny (sprawdzanie i ocenianie prac maturalnych – część pisemna egzaminu maturalnego). 8. Kierownictwo merytoryczne w ramach realizacji projektu www.praktyki.wh.umcs - Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS – priorytet 3.3.2 POKL (01.09.2010 – 30.06.2015). Recenzje w czasopismach: - Polonistyka Innowacje (2015 - 2018; wyd. UAM) - członek zespołu recenzentów: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et - Linguae Polonae - członek Rady Naukowej; “Język Polski w Gimnazjum”, “Język Polski w Liceum” – członek Rady Wydawniczej


Ogłoszenia