Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Damian Winczewski

Konsultacje

Konsultacje w czasie semestru letniego 23/24


w trybie stacjonarnym środa godz. 14.40-16. 40 p.304 


 


Możliwe połączenie również w trybie zdalnym na kanale teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a86e45ff436d249f49e9f4a5f87a1a15c%40thread.tacv2/conversations?groupId=9e358cfa-d2b6-4158-bfec-bfa00ed3dc2f&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b łączenie się poprzez funkcje "zadzwoń"


 Proszę o wcześniejsze umawianie się na konsultacje 

O sobie

Damian Winczewski (ur. 1989) – doktor filozofii oraz absolwent studiów ekonomicznych. Interesuje się głównie historią filozofii nowożytnej i współczesnej oraz szeroko rozumianą współczesną myślą społeczno-polityczną, ze szczególnym skupieniem na zagadnieniach takich jak ideologia, wojna i polityka, globalizacja, przemoc, militaryzm.Publikował w renomowanych periodykach zagranicznych takich jak Science & Society, Studies in East European Thought, czy Film International. Główne przedmioty dociekań filozoficznych: teoria racjonalności, teoria przemocy, problematyka alienacji, uprzedmiotowienia i uznania.


Działalność naukowa

 

 

https://orcid.org/

0000-0003-0809-4817

 

Monografie:

 

Filozofia Społeczna Róży Luksemburg, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2021, ss. 504. (Książka opublikowana w ramach nagrody konkursu Fundacji Nauki Polskiej)

 

Artykuły w czasopismach naukowych:

 

1. Fenomenologia autorytetu w ujęciu Alexandre Kojève’a "Horyzonty Polityki", 2022, 13 (45): 11-30.

 

2. Engels’s Military Thought: Historical Materialism and Modern Warfare, "Socialism and Democracy",  Vol. 35, No. 2, 2021 [Published Online 18 September 2022] (Taylor&Francis: Routledge)

 

3.Neo-Chartalist or Marxist Vision of Modern Money? Critical Comparison, "International Critical Thought", vol. 11, no. 3, 2021, ss. 408-426 (Taylor&Francis: Routledge)

4.(wraz z prof. S. Czapnik) Criticizing Past and Modern Ideology Through Twisted Comedy Series: A Case of Comrade Detective, "Class, Race, and Corporate Power" vol. 9. no.1, 2021 (Digital Commons)

5.Rosa Luxemburg on Revolutionary Violence, „Studies in East European Thought” vol. 72, no 2, 2020, ss. 117-134 (Scopus, Springer Netherlands)

6. Troubles with Praxis: Late Soviet Philosophy of „Activity”, „Contradictions. A Journal for Critical Thought” vol. 4. no. 2, 2020, ss. 219-226 ( Czech Academy of Sciences)

7.(współautorstwo z prof. S. Czapnik) You’re In the Army Now. Militarism and Masculinity in Contemporary Polish Cinema: Case of Karbala, „Film International” vol. 8. no. 2, 2020, ss. 89-101 (Scopus, Intellect Books) 

8. Did Rosa Luxemburg accused Lenin of Blanquism? A Different Interpretation, „Science & Society” vol. 83 , no. 4, 2019, ss. 536-560 (Web of Science, Guilford Press)

9.Stary Hegel i nowy socjalizm rynkowy. MMT w perspektywie radykalnego reformizmu, „Czas Kultury”, nr 1, 2021, ss. 47-53.

10.(współautorstwo z prof. S. Czapnik), Propaganda polityczna w epoce płynnej nowoczesności. Przypadek tureckiej serii „Dolina Wilków” , „Studia Politologiczne”, 2019 nr 50, ss. 181-201 (Wydawca: Dom Wydawniczy Elipsa, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego).

11. Materializm dialektyczny po „Diamacie”: naukowa ontologia dialektyczna i materializm przyrodniczy, „Filozofia i Nauka” 1(9), 2021, ss. 311-336. (Polska Akademia Nauk)

12.Dialektyka wiedzy logikomatematycznej w ujęciu Jarosława Ładosza, „Studia Philosophica Wratislaviensia”, vol. XV, nr 4, 2020, ss. 27-47. (Uniwersytet Wrocławski)

 

13.Współczesna refleksja nad teorią totalitaryzmu, „Studia Socjologiczno-Polityczne” nr 11.2. 2019, ss. 101-119 (Uniwersytet Warszawski)

14. Drony bojowe w teorii wojny sprawiedliwej, „Dialogi Polityczne/Political Dialogues: Journal of Political Theory ” nr 26, 2019, ss. 39-53 (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

15. Clausewitz versus Sun Zi. Spór o strategiczne i polityczne realia współczesnej wojny, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” nr 13.2, ss. 130-148 (Dolnośląska Szkoła Wyższa)

16.Myśl wojskowa Mao Zedonga, „Politeja” nr 15.55, 2018, ss. 77-102 (Uniwersytet Jagielloński)

17.Clausewitz w Wietnamie. Dlaczego komuniści przegrywając bitwy wygrywają wojnę? „Roczniki Bezpieczeństwa Międzynarodowego” nr 12. 2, 2018, ss. 161-176 (Dolnośląska Szkoła Wyższa)

18.Spór o filozoficzne źródła politycznej teorii wojny Carla von Clausewitza. W kręgu interpretacji współczesnych, „Historia i Polityka” nr 36.29, 2019, ss. 113-129 (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

19.Lenin i Clausewitz. Sztuka Wojny, „Nowa Krytyka” 37, 2016, ss. 227-245 (Uniwersytet Szczeciński)

20.Pieniądz i zagregowany popyt w polskiej ekonomii marksistowskiej, „Nowa Krytyka” nr 35, 2015, ss. 246-261.

21.Marsyliusz z Padwy jako prekursor Karola Marksa ?, „Nowa Krytyka”, nr 43/2019, ss. 19-34.

22.Rewolucja i przewrót w historiografii. Bolszewizm w nowej perspektywie, „Praktyka Teoretyczna” nr 20, 2016, ss. 246-261 (Pracownia Pytań Granicznych, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

23.W stronę demokracji ekonomicznej. Między socjalizmem rynkowym a demokratycznym planowaniem, „Praktyka Teoretyczna” nr 16, 2015, ss. 246-261.

24.Michał Kalecki i problem racjonalnej alokacji zasobów w socjalizmie, „Praktyka Teoretyczna” nr 22, 2017, ss. 196-225.

25. Modern Monetary Theory a marksistowska krytyka ekonomii politycznej, „Praktyka Teoretyczna” nr 25, 2017 ss. 136-17

26.Problematyka wojny i wojskowości w klasycznym marksizmie, „Studia Krytyczne” nr 2, 2016, ss. 214-251 (Uniwersytet Opolski)

27. Realizm polityczny Carla von Clausewitza a sprawa polska, „Studia Krytyczne” nr 4, 2017, ss. 151-166.

28.Komizm, ideologia i polityka w serialu Towarzysz Detektyw, „Studia Krytyczne” nr 5, 2017, ss. 63-82.

29.Oskar Lange i debata kalkulacyjna. Spojrzenie po latach, „Studia Krytyczne” nr 2, 2019, ss. 140-156.

 

 

 

Rozdziały w monografiach:

 

1. „Reifikacja: Meandry teorii krytycznej”, [w:] Filozoficzne rozważania o człowieku i nowoczesności, ss. 7-22,Wydawnictwo Fundacji Tygiel: Lublin 2015.

 

2. „Polityka kulturowa bolszewików wobec regionów zamieszkałych przez narody nie-rosyjskie w pierwszych latach istnienia Rosji Radzieckiej”, [w:] Region w kulturze, ss. 188-200,Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza: Częstochowa 2017.

 

3. wraz z prof. S. Czapnik, „Johan Galtung i Zygmunt Bauman o przemocy”, [w:] Oblicza Przemocy, ss. 267-287, Dom Wydawniczy Elipsa: Warszawa 2019.

4. Oskar Lange, [w:] Almanach Polskiej Myśli Ekonomicznej XX Wieku, Zamość 2022.