Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Marcin Mizak

dr Marcin Mizak
Stanowisko
adiunkt dydaktyczny
Jednostki
KATEDRA LINGWISTYKI STOSOWANEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
languageissues.umcs.pl
Konsultacje

Office hours: Monday: 12.00-13.00. Room 132. Wednesday: 13.00-14.00. Room 132.


Konsultacje: Poniedziałek: 12.00-13.00. Pokój 132. Środa: 13.00-14.00. Pokój 132. 


Proszę o wcześniejsze anonsowanie się drogą mailową.

Adres

Zakład Lingwistyki Stosowanej UMCS, DS Kronos, ul. Sowińskiego 17, 20-610 Lublin.

O sobie

Position: senior lecturer, Department of Applied Linguistics, Institute of German Studies and Applied Linguistics, Faculty of Humanities, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin.

Stanowisko: starszy wykładowca, Zakład Lingwistyki Stosowanej, Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.


EDUCATION:

1995: MA in Sociology, Faculty of Philosophy and Sociology, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin.  

1998: MA in English Linguistics, Institute of English Studies, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin. 

2006: PhD in English Linguistics and Applied Linguistics from Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Faculty of Humanities.

WYKSZTAŁCENIE: 

1995: magister socjologii. Praca magisterska z zakresu socjologii i językoznawstwa obroniona na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS.  

1998: magister filologii angielskiej. Praca magisterska z zakresu językoznawstwa i logiki obroniona na Wydziale Humanistycznym UMCS. 

2006: doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa angielskiego i stosowanego. Rozprawa doktorska z zakresu semantyki i filozofii języka obroniona na Wydziale Humanistycznym UMCS 


RESEARCH INTERESTS: linguistics, phonetics, glottodidactics, semantics, logic, philosophy of language. 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE: językoznawstwo, fonetyka, glottodydaktyka, semantyka, logika, filozofia języka.


Działalność naukowa

SCHOLARLY, EDUCATIONAL AND ORGANISATIONAL ACHIEVEMENTS in 2018:

1. Guest editor: co-editor (with J. Knieja) of a special issue of "Lublin Studies in Modern Languages and Literature" journal entitled The /r/ sound in language, Vol. 42, No 1 (March 2018).

2. English pronunciation contest for primary schools: organization of 2nd English pronunciation contest for primary schools, March 2, 2018, MCSU, Lublin.

3. Phonetic workshops for schoolsUsing songs in teaching pronunciation of a foreign language. March 9, 2018, Lublin. 

4. English pronunciation contest for secondary schools: organization of 2nd English pronunciation contest for secondary schools, April 6, 2018, MCSU, Lublin.

5. Conference presentation: Foreign language pronunciation contest: contest ideas. 27th Conference of the Polish Association of Applied Linguistics. Szczecin, April 13-14, 2018, Poland. Organizer: Polish Association of Applied Linguistics and the Institute of German Studies of the University of Szczecin.

6. Conference: originator and co-organiser (with J. Knieja) of the conference: "AL DIDACTICA: Didactics and Values: A Just Teacher". May 17, 2018, MCSU, Lublin.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, DYDAKTYCZNA i ORGANIZACYJNA w 2018: 

1. Współredaktor: Współredaktor (z J. Knieją) numeru specjalnego czasopisma „Lublin Studies in Modern Languages and Literature” pt. The /r/ sound in language, Vol. 42, No 1 (marzec 2018).

2. Konkurs wymowy angielskiej dla szkół podstawowych (konkurs szkolny): organizacja drugiego Konkursu Wymowy Angielskiej Dla Szkół Podstawowych, 2 marzec 2018 r., godz. 13.00-16.00, Duża Aula Wydziału Humanistycznego, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a w Lublinie. Do konkursu zgłoszonych zostało 29 osób.

3. Warsztaty fonetyczneWykorzystanie piosenki w nauczaniu wymowy języka obcego. 9 marzec 2018 r., Lublin. Warsztaty dla szkół przeprowadzone w ramach programu Drzwi Otwartych UMCS przygotowanego przez Zakład Lingwistyki Stosowanej. Sala 13B w budynku Nowej Humanistyki, godz.: 9.30-10.00, 10.00-10.30, 10.30-11.00.

4. Konkurs wymowy angielskiej dla szkół ponadpodstawowych (konkurs szkolny): organizacja drugiego Konkursu Wymowy Angielskiej Dla Szkół Ponadpodstawowych, 6 kwiecień 2018 r., godz. 13.00-17.30, Duża Aula Wydziału Humanistycznego, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a w Lublinie. Do konkursu zgłoszone zostały 52 osoby.

5. ReferatKonkurs wymowy języka obcego: pomysły konkursowe. 27. Konferencja PTLS. Szczecin, 13-14 kwietnia 2018 r. Konferencja krajowa. Organizator: Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej i Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego.

6. Konferencja naukowa: pomysłodawca i współorganizator (z J. Knieją) konferencji naukowej pt.: „AL DIDACTICA: Dydaktyka i wartości: nauczyciel sprawiedliwy”. 17 maja 2018 r., Sala Rady Obrad Wydziału Humanistycznego UMCS, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4A, LublinNa konferencji reprezentowanych było 9 ośrodków naukowych i 2 szkoły (w tym 22 różnych katedr/zakładów). Liczba uczestników: 34. Liczba referatów: 32.Załączniki