Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Magdalena Mitura

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA ROMANISTYKI
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

semestr letni 2022/23:


wtorek, godz. 13.00-13.30 pok. 411 NH oraz MS Teams


piątek, godz. 11.15-12.45, pok. 411 NH oraz MS Teams


Proszę o wcześniejszą informację mailową. 

O sobie

 

Wykształcenie:

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Monografia: Pasja mediacji. Tłumaczenie jako metaoperacja we francuskich przekładach Maryli Laurent, Wyd. UMCS, Lublin, 2018.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, promotor: prof. dr hab. Urszula Dąmbska-Prokop. Monografia: L’écriture vianesque: traduction de la prose, Peter Lang, Bern, 2008.

Mgr filozofii, Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, promotor: prof. dr hab. Jacek Wojtysiak.

Mgr filologii romańskiej, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

 

Specjalność naukowa: przekładoznawstwo 

Zainteresowania badawcze:

- krytyka przekładu tekstów literackich,

- filozofia (szczególnie filozofia języka),

historia i teoria tłumaczenia,

- lingwistyka tekstu.

ORCID:  0000-0002-2871-6719


Działalność naukowa

Artykuły (wybór)

2009, „Tłumacz czy autor? Vernon Sullivan bawi się (z) czytelnikiem”, Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu, Jacek Pleciński, Maciej Pławski (red.), nr 5, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, ss. 133-144.

2010, „Des microstructures aux macrostructures textuelles. Les modifications de la dimension configurationnelle des séquences descriptives dans la perspective traductologique”, Roczniki Humanistyczne, T. LVIII, zeszyt 5, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin, p. 75-88.

2010, „Un conte au deuxième degré: les relations transtextuelles dans le Conte de Fées à l’usage des moyennes personnes”, Synergies France. Vitalité du conte à l’aube du XXIe siècle: du pastiche à la parodie, coordonné par Myriam Tsimbidy et Dominique Ulma, no 7, p. 33-39.

2011, „À la rencontre du lecteur: les enjeux des implications temporelles pour l’attitude du narrateur. Étude comparative de «Terrasse à Rome» de Pascal Quignard et de sa traduction polonaise”, [w:] La Rencontre. Études sur l’œuvre de Pascal Quignard, textes réunis par Alicja Koziej, Jolanta Rachwalska von Rejchwald, Wydawnictwo UMCS, Lublin, p. 85-94.

2013, „Marcel Pagnol traduit: comment la Provence résonne-t-elle en Pologne”, Synergies Pologne. Résonances de la traduction: littérature, culture, histoire, coordonné par Jerzy Brzozowski et Joanna Górnikiewicz, no 10, p. 99-108.

2013, „De la germanité par un Slave. Les stéréotypes dans Mon Allemagne d’Andrzej Stasiuk”, Dialogos. Littérature & communication interculturelle. Le conditionnement culturel: quel impact? Revue du collectif des langues romanes – Département des Langues Modernes et de Communication en Affaires, vol. XIV, no 27, Editura ASE, Bucureşti, România, p. 44-59.

2014, „L’explicitation des relations cohésives dans la traduction littéraire: les outils de jonction interpropositionnelle dans la traduction française du roman Wszystkie języki świata de Zbigniew Mentzel”, Romanica Cracoviensia, T. 14 no 1, p. 71-80.

2014, „Déguster les plats, dévorer les livres, se délecter de la vie. Le vocabulaire gastronomique chez Philippe Delerm et dans ses traductions polonaises”, Revue d’Études Françaises, «Les mots et les mets», sous la direction de Ildikó Lőrinszky et Dávid Szabó, no 19, p. 189-196.

2015, „Stylizacja na dziewięćdziesiąt dziewięć sposobów. Raymond Queneau według Jana Gondowicza”, Między Oryginałem a Przekładem XXI. Dylematy stylizacji w przekładzie. Cz. 1, Adriana Jastrzębska, Marzena Chrobak (red.), nr 3 (29), Księgarnia Akademicka, Kraków, ss. 23-34.

2016, „Zamieszkiwać język, być w świecie. Walter Benjamin i Paul Ricœur wobec języka i przekładu doskonałego”, [w:] Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii, seria „Między Słowami – Między Światami”, T. V: Język przekładu i komunikacji międzykulturowej, Katarzyna Kodeniec, Joanna Nawacka (red.), Wydawca: Katedra Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ss. 27-38.

2017, „W trosce o zachodniego czytelnika”. Tłumacz w polityce, polityk w tłumaczeniu: francuski przekład autobiografii Droga nadziei Lecha Wałęsy”, Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu, Monika Krajewska, Lech Zieliński (red.), nr 12, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, ss. 265-281.

2018, „«Le Dieu Vivant» de Cita et Suzanne Malard dans la perspective traductologique”, [w:] Le Théâtre à (re)découvrir II. Intermedia / Intercultures, Witold Wołowski (dir.), coll. Études de linguistique, littérature et art, vol. 29, Peter Lang, Berlin, p. 263-274.

2018, „Wiek ucziś, durakom pomrioszˮ. Rusycyzmy we francuskich przekładach polskiej prozy”, [w:] Przekład. Język. Kultura V, Roman Lewicki (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin, ss. 85-96.

2019, „La traduction comme métareprésentation. La phrase nominale dans les macrostructures narratives”, Między Oryginałem a Przekładem, Jerzy Brzozowski, Spiros Macris (red.), Tom 25 Nr 3 (45), Księgarnia Akademicka, Kraków, p. 101-116.

2020, „« C’est une chose étrange à la fin que le monde » ou le Dieu narré et le Dieu narrant dans le discours poétique de Jean d’Ormesson”, [w: ] Discours religieux: langages, textes, traductions, Barbara Marczuk & Iwona Piechnik (dir.), Biblioteka Jagiellońska, Kraków, p. 263-275. 

2021, „Le connecteur comme procédé cohésif modulable dans la traduction littéraire du polonais vers le français”, [w:] Traduire les sciences humaines, Tatiana Milliaressi & Christian Berner (éds), Classiques Garnier, coll. Translatio, no 8, Série : Problématiques de traduction, no 6, Paris, p. 205-218.

2021, „«Une texture imaginaire». Les phrases initiales et la cohérence dans l’écriture d’Andrzej Stasiuk et dans sa traduction française”, Romanica Cracoviensia, Tom 21, Nr 4, p. 283-292.

Tłumaczenie tekstu naukowego:

 Ks. dr hab. Alfred Marek Wierzbicki, prof. KUL, Wydział Filozofii: Prymat kwestii antropologicznej, Recenzja dorobku Kardynała Angela Scoli Patriarchy Wenecji w dziedzinie filozofii, opublikowane jako: Wierzbicki Alfred Marek, 2010, „Recensione dell’opera del Cardinale Angelo Scola Patriarca di Venezia nel campo della filosofia. Il primato della questione antropologica”, [w:] Jego Eminencja Kardynał Angelo Scola Patriarcha Wenecji Doktor Honoris Causa, seria „Doktorzy Honoris Causa”, nr 5, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 2010, ss. 91-101. 

https://www.kul.pl/files/254/DHC_ksiazeczka.pdf

 Granty

1. Kierownik Grantu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego Traditions of liturgical translation in Ukraine and Poland: approaching to comparative translation studies, 2021/2022 r.

2. Wykonawca w projekcie „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na  wiedzy”. Projekt nr POKL.04.01.01-00-362/10-00, współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IV, Poddziałanie 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”. Charakter uczestnictwa:

- opracowanie programu oraz modułowych i przedmiotowych efektów kształcenia dla zajęć „Język mediów i polityki” w 2011 r. w ramach ww. projektu.

- wykonawca w ww. projekcie: prowadzenie zajęć „Język mediów i polityki” w latach 2012-2014.

Recenzja grantu

 Grant wewnętrzny w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB)” na Uniwersytecie Wrocławskim, listopad 2020 r. Wniosek: „Strategie kształtowania wizerunku kraju we francuskich i czeskich przekładach miesięcznika „Polska” w latach 1960-1962”. 

 Organizacja konferencji

Konferencja naukowa Joseph Malègue a epoka kryzysu modernistycznego, Instytut Filologii Romańskiej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 18 grudnia 2020 r. (współorganizator).

Udział w konferencjach (wybór)

„Et si les mots n’étaient faits que pour jouer avec? Quelques observations sur la traduction du comique verbal dans L’écume des jours de Boris Vian”, Séminaire international „Créativité – défis et enjeux”, l’École Doctorale Olomouc, Ołomuniec 19-21 września 2001r.

„Kobiety, dzieci i zwierzęta u Borisa Viana i jego polskich tłumaczy”, Konferencja z cyklu Imago mundi. „Językowy obraz świata w oryginale i przekładzie”, Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, 25-27 listopada 2005r.

„Komizm słowny: preludium czy koda w partyturze kreatywności tłumacza?”, XIII Ogólnopolska Konferencja Przekładowa Poczucie humoru a przekład, Zakład Przekładoznawstwa Instytutu Filologii Romańskiej, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Neofilologii Akademii Pedagogicznej, Kraków, 28-29 kwietnia 2006r.

„La déontologie du traducteur: entre Georges Mounin et Paul Ricœur”, XXV Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes, Innsbruck, 3-8 września 2007r.: w ramach stypendium Fundacji Nauki Polskiej - Stypendium Konferencyjne dla Młodych Pracowników Naukowych.

„Quelques aspects de la linguistique textuelle dans la traduction littéraire sur l’exemple de La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules et sa traduction italienne”, Giornate internazionali di studi sulla traduzione, Università degli Studi di Palermo, Cefalù, 30 października-1 listopada 2008r.

„De l’esthétique vers l’éthique dans la traduction. L’idiolecte du traducteur, le contrat de lecture et „autres plaisirs minuscules”, Colloque International sur la Traduction et la Traductologie (En)Jeux esthétiques de la traduction. Éthique(s) et pratiques traductionnelles, Centre d’Études ISTTRAROM-TRANSLATIONES, Université de l’Ouest de Timisoara, 25-26 marca 2010r.

„La compréhension comme saisie du soi devant le texte. De l’interprétation à la traduction chez Paul Ricœur”, 31e Colloque International d’Albi Langages et Signification. «L’écrit: de la signification et de l’interprétation à la traduction et au discours critique», Université Toulouse II Le Mirail, Albi, 12-15 lipca 2010r.

„Ja” odnalezione. Wybrane językowe wyznaczniki obrazu narratora we francuskim przekładzie Baltazara Sławomira Mrożka”, XVIII Ogólnopolska Konferencja Przekładowa Dominanta a przekład, Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Zakład Przekładoznawstwa i Portugalistyki Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Bielsko-Biała, 17-18 czerwca 2011r.

„Wejdą czy nie wejdą?” vs „Les Russes vont-ils entrer et envahir la Pologne?”. Francuski czytelnik sekundarny wobec polskich realiów okresu drugiej wojny światowej i komunizmu”, Przekład. Język. Kultura III, Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Kazimierz Dolny, 13-14 października 2011r.

„«Une exaltation de l’âme humaine dans un monde inhumain». L’amour traduit dans Une absurde cruauté. Témoignage d’une femme au Goulag (1944-1955) de Barbara Skarga”, Colloque International Les émotions et les valeurs dans la communication, Instytut Filologii Romańskiej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Intytut Filologii Romańskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 23-25 kwietnia 2015r.

„Tłumacz jako mediator trzeciej kultury. Ksenizmy we francuskim przekładzie Po wyzwoleniu… (1944-1956) Barbary Skargi”, Konferencja Przestrzenie Przekładu, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, 15-16 października 2015r.

Missed in translation. L’idiolecte et la canonicité discursive dans l’autobiographie Le chemin de la vérité. Mémoires de Lech Wałęsa”, XXVIII Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza: Linguistica e filologia romanza di fronte al canone”, Société de Linguistique Romane, “Sapienza” Università di Roma, Facoltà di Lettere e Filosofia, Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali, Accademia Nazionale dei Lincei, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Rzym, 18-23 lipca 2016r.

„De l’usage des procédés cohésifs dans la perspective traductive: les charnières de jonction interpropositionnelle dans les textes littéraires”, 1er Congrès Mondial de Traductologie. «La traductologie: une discipline autonome», La Société Française de Traductologie, La SEPTET, Société d’Études des Pratiques et Théories en Traduction, Le Laboratoire MoDyCo, Modèles-Dynamiques-Corpus, Le CREA, Centre de Recherches anglophones, Université Paris-Nanterre, Paryż, 10-14 kwietnia 2017 r.

„Reflet d’une présence (trop)discrète: Joseph Malègue et ses lecteurs en Pologne”,  Colloque „Joseph Malègue: à la (re)découverte d’une oeuvre", Organisation: José Fontaine, Bernard Gendrel, Université Paris-Est Créteil, Faculté des Lettres, Langues et Sciences Humaines, 18-19 marca 2021.

VII Światowy Kongres Polonistów „POLONISTYKA ŚWIATOWA – ARCHIWA I WSPÓŁCZESNOŚĆ”, Wrocław, jako gość zaproszony do panelu "Czym jest Nagroda Nobla dla literatury polskiej w świecie?", prowadzenie: Maryla Laurent (Uniwersytet Lille, Francja), uczestnicy panelu: Elżbieta Skibińska (UWr), Magdalena Heydel (UJ), Miriam Borenstein (Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie, Izrael), 20-23.10.2021 r. 

Recenzje artykułów dla czasopism naukowych

1. Roczniki Humanistyczne (KUL, Lublin).

2. Rocznik Przekładoznawczy (UMK, Toruń).

3. Między Oryginałem a Przekładem (UJ, Kraków).

4. Studia Romanica Posnaniensia (UAM, Poznań).

5. Półrocznik Językoznawczy Tertium (Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”).

Liczne recenzje artykułów do tomów zbiorowych.

Liczba wypromowanych magistrów: 28

Udział w pracach Komisji Doktorskich

1. Recenzent w zagranicznym przewodzie doktorskim p. mgr Anny Sarapuk, Uniwersytet Charles-de-Gaulle Lille 3, Sciences Humaines, Lettres et Arts, 13.12.2017 r., tytuł rozprawy doktorskiej: Connaissances culturelles et contextuelles dans la traduction lors du passage du polonais vers le français.

2. Recenzent w przewodzie doktorskim p. mgr Anny Marii Rucińskiej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 17.12.2021 r., tytuł rozprawy doktorskiej: Joanna Guze (1917 – 2009) – portret zawodowy tłumaczki.

3. Recenzent w przewodzie doktorskim p. mgr Patrycji Masłowskiej, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2022 r., tytuł rozprawy doktorskiej: Myśl filozoficzna Witolda Gombrowicza w kontekście przekładu jego prozy na język francuski.

4. Członek Komisji Doktorskiej p. mgra Jerzego Skwarzyńskiego, UMCS w Lublinie, 9.06.2021 r., tytuł rozprawy doktorskiej: Badanie preferencji odbioru elementów obcości w przekładach współczesnej literatury młodzieżowej na język polski.

5. Członek Komisji Doktorskiej p. mgr Agnieszki Kruk, UMCS w Lublinie, 11.05.2022 r., tytuł rozprawy doktorskiej: Problemy przekładu portugalskojęzycznej literatury afrykańskiej: wielojęzyczność, oralność i obcość a językowy obraz świata. 

6. Sekretarz Komisji Doktorskiej p. mgr Anny Maziarczyk, UMCS w Lublinie, 5.06.2006 r., tytuł rozprawy doktorskiej: La création romanesque de Raymond Queneau ou la littérature comme jeu”.

Stypendia:

 5-30.07.1999 r., stypendium Ambasady Francji: staż dydaktyczny dla nauczycieli języka francuskiego w Centrum Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Franche-Comté w Besançon;

15.07-11.08 2003 r., stypendium językowo-dydaktyczne Fondazione di Ricerca scientifico-pedagogica L’Istituto Internazionale per lo Studio dei Problemi della Gioventù Contemporanea - “Gioventù per Domani”, Opera Nazionale per le Città dei Ragazzi, Rzym;

 wrzesień 2007, stypenium Fundacji Nauki Polskiej - Stypendium Konferencyjne dla Młodych Pracowników Naukowych.

Staże i szkolenia

1994-1995 r., Institut Parisien de Langue et de Civilisation Françaises, Certificat Pratique de Français Commercial et Économique de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris;

3-16.05.1999 r., staż naukowy w Uniwersytecie Nancy 2, Francja;

30.04-30.05.2000 r., staż naukowy w Uniwersytecie Nancy 2 i w Centre de Recherches et d’Applications Pédagogiques en Langues, Francja;

15-28.10.2000 r., staż naukowy w Institut für Übersetzer und Dolmetscherausbildung, Uniwersytet Wiedeński, Austria;

11-12.02.2002 r., szkolenie L’utilisation des Technologies de l’Information et de la Communication pour l’enseignement du français, prowadzenie Olivier Tulliez, Attaché de Coopération pour le français, UMCS, Lublin, 10 godzin;

01-31.08.2002 r., Corso di Quinto grado di lingua e cultura italiana – indirizzo linguistico (Kurs języka i kultury włoskiej, V poziom, sekcja językoznawcza), Università per Stranieri di Perugia;

26-27.04.2004 r., szkolenie L’audiovisuel dans l’enseignement du français langue étrangère, l’exemple de TV5 (8 godzin) oraz La didactique des textes littéraires en tant qu’éveil à la culture et à la différence en classe de FLE (6 godzin), prowadzenie Michel Boiron (CIEP Sèvres), IFR UMCS, Lublin;

16.03.2005 r., szkolenie Wirtualny kampus UMCS: możliwe zastosowania technologii informatycznych w pracy nauczyciela akademickiego, Uniwersyteckie Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych UMCS, Lublin;

28.04.2007 r., Regionalne szkolenie dla nauczycieli języka francuskiego w ramach programu CONCORDE – COFRAN na temat Techniki tłumaczeniowe w dydaktyce języka francuskiego, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie, 8 godzin dydaktycznych, prowadzenie Richard Sorbet;

3.03.2008 r., szkolenie Seminarium bolońskie, Biuro Programów Europejskich dla Szkolnictwa Wyższego, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, UMCS w Lublinie;

23 i 30.10.2010 r., Warsztaty Technik Mówienia, Pracownia Słowa Centrum Kultury w Lublinie, prowadzenie Katarzyna Rzepa (polonista, logopeda), 16 godzin dydaktycznych;

12.06.2015 r., Trening kreatywności, szkolenie dla pracowników UMCS, Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego w Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS, prowadzenie dr Barbara Smoczyńska, 7 godzin;

28.10.-02.12.2015 r., Kurs języka migowego dla pracowników, UMCS, Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych, Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS, prowadzenie Fundacja Likejon, 20 godzin;

08.02.2016 r., Szkolenie w zakresie obsługi APD (kontrola prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego), Wydział Humanistyczny UMCS.

05.04.2019 r., Szkolenie dot. interpretacji raportu z badania pracy w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym, prowadzenie: Sylwia Zarańska z Ośrodka Przetwarzania Informacji PIB, 2 godziny.

14.11.2019 r., Szkolenie „Czy wiesz jak się zachować?” – pierwsza pomoc przedmedyczna, Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych UMCS.

15.11.2019 r., Warsztaty „Wirtualny Kampus bez tajemnic” cz. 1 z zakresu prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, prowadzenie: Małgorzata Grad-Grudzińska, Lidia Jarska, Biuro ds. Zdalnego Kształcenia UMCS.

06.12.2019 r., Warsztaty „Wirtualny Kampus bez tajemnic” cz. 2.

11. 09.2020 r., Warsztaty „Nauczanie zdalne w MS TEAMS – warsztaty dla nauczycieli akademickich, poziom podstawowy”, prowadzenie Urszula Wojtczak-Kokoszkiewicz, Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów, Biuro ds. Analiz Jakości Kształcenia, UMCS.

26.04.2021 r., Wykład „Mobbing w pracy”, zorganizowany w ramach Strategii HR Excellence in Research, prowadzenie: dr hab. Anna Kosut, prof. UMCS – Kierownik Katedry Prawa Pracy UMCS.

13.12.2021 r., Webinarium Web of Science Group – Clarivate i InCites: „Jak wyszukać publikacje do oceny dorobku?”, prowadzenie: dr Klementyna Karlińska-Batres.

16.12.21 r., Seminarium Clarivate: Research. Smarter: Jak dobrze zaprezentować swoją pracę i dorobek naukowy, prowadzenie: dr Klementyna Karlińska-Batres.

22.12.21 r. Webinarium „Web of Science i InCites co się zmieniło w 2021”, prowadzenie: Marcin Kapczyński.

16.02.2022 r. Webinarium  „Grand Tour. Littératures européennes”, Institut Français, Berlin, Qu'est-ce qui relie aujourd'hui les littératures européennes, quel souffle les anime et comment sont-elles entremêlées?


Ogłoszenia

Zajęcia dydaktyczne prowadzone od 1998 r.

Praktyczna Nauka Języka Francuskiego

1. Praca z metodą, 1 r. filologii romańskiej, studia pięcioletnie jednolite.

2. Kompozycja, 1 r. filologii romańskiej, studia pięcioletnie jednolite.

3. Leksyka, 1 r. filologii romańskiej, studia pięcioletnie jednolite.

4. Gramatyka praktyczna, 1 r. filologii romańskiej, studia pięcioletnie jednolite.

5. Leksyka informatyczna, 5 r. filologii romańskiej, studia pięcioletnie jednolite.

6. Praktyczna Nauka Języka Francuskiego, 1 r. filologii rom. (iberystyka), studia pięcioletnie jednolite.

7. Język mówiony, 2 r. filologii romańskiej, spec. nauczycielska, studia I stopnia.

8. Język mówiony, 3 r. filologii romańskiej, spec. nauczycielska, studia I stopnia.

9.Język mediów i polityki, 3 r. w ramach projektu UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy.

10. Gramatyka kontrastywna, 3 r. romanistyki, studia I stopnia.

11. Gramatyka w komunikacji językowej 2. języka, 1 r. 1 st. lingwistyki stosowanej.

Zajęcia językoznawcze

1. Elementy gramatyki tekstu, 3 r. filologii romańskiej, studia pięcioletnie jednolite.

2. Zajęcia specjalizacyjne, 4 r. filologii romańskiej, studia pięcioletnie jednolite.

3. Gramatyka opisowa (morfologia) (wykład i konwersatorium) 1 r. filologii romańskiej, studia pięcioletnie jednolite.

4. Metody językoznawcze a praktyczna nauka języka francuskiego, 4 r. filologii romańskiej, studia pięcioletnie jednolite.

5. Gramatyka opisowa (semantyka i składnia), 1 r. lingwistyki stosowanej, studia I stopnia.

6. Wykład monograficzny, moduł językoznawczy, 2 r. filologii romańskiej (iberystyka), studia II stopnia.

7. Lingwistyczna analiza tekstu, 3 r. filologii romańskiej, studia I stopnia.

Teoria, krytyka i praktyka tłumaczenia

1. Tłumaczenie tekstu fachowego, 3 r. lingwistyki stosowanej, studia I stopnia.

2. Seminarium magisterskie, 4 i 5 r. filologii romańskiej, studia pięcioletnie jednolite oraz studia II stopnia.

3. Zajęcia specjalizacyjne do seminarium, 4 i 5 r. filologii romańskiej, studia pięcioletnie jednolite.

4. Tłumaczenia-opcje, 2 r. filologii romańskiej, studia I stopnia.

5. Tłumaczenia-opcje, 3 r. filologii romańskiej, studia I stopnia.

6. Teoria i praktyka tłumaczenia, 1 r. filologii romańskiej, studia II stopnia, spec. lingwistyczno-traduktologiczna.

7. Teoria i praktyka przekładu, 2 r. filologii romańskiej, studia II stopnia.

8. Tłumaczenie tekstów ekonomicznych, 4 r. filologii romańskiej, studia pięcioletnie jednolite.

9. Tłumaczenie pisemne tekstów z dziedzin artystycznych, 2 r. filologii romańskiej, studia I stopnia, spec. lingwistyczno-traduktologiczna.

10. Tłumaczenie tekstów literackich, 2 r. filologii romańskiej, studia I stopnia, spec. lingwistyczno-traduktologiczna.

11. Tłumaczenie tekstów literackich, 3 r. filologii romańskiej, studia I stopnia, spec. lingwistyczno-traduktologiczna.

12. Strategie i techniki tłumaczenia, 1 r. filologii romańskiej, studia II stopnia, spec. lingwistyczno-traduktologiczna (2 semestry).

13. Strategie i techniki tłumaczenia, 2 r. filologii romańskiej, studia II stopnia, spec. lingwistyczno-traduktologiczna (2 semestry).

14. Krytyka przekładu, 1 r. filologii romańskiej, studia II stopnia, spec. lingwistyczno-traduktologiczna.

15. Metodologia badań przekładoznawczych, 1 r. filologii romańskiej, studia II stopnia, spec. lingwistyczno-traduktologiczna.

16. Metodologia badań przekładoznawczych (wykład), 1 r. filologii romańskiej, studia 
II stopnia, spec. lingwistyczno-traduktologiczna i 1 r. portugalistyki, studia II stopnia.

17. Metodologia badań przekładoznawczych (wykład), 2 r. filologii romańskiej, studia 
II stopnia, spec. lingwistyczno-traduktologiczna.

18. Podstawy traduktologii, 3 r. filologii romańskiej, studia I stopnia.

19. Teorie przekładoznawcze, 2 r. filologii romańskiej, studia I stopnia.

20. Przedmiot do wyboru, 1 r. filologii romańskiej, studia II stopnia.

21. Kulturowe aspekty tłumaczenia, 3 r. romanistyki, studia I stopnia.

22. Praktyczne tłumaczenie tekstów artystycznych 2 języka, 2 r. lingwistyki stosowanej, studia II stopnia.

23. Tłumaczenie literatury popularno-naukowej, 2 r. filologii romańskiej, studia I stopnia.

24. Kulturowe aspekty przekładu, 2 r. romanistyki, studia II stopnia.

25. Tłumaczenia literackie, 2 r. romanistyki, studia II stopnia.

 

 

 

 

Dorobek organizacyjny i sprawowane funkcje

1. Koordynator ds. Procesu Bolońskiego dla filologii romańskiej (od listopada 2006 r.).

2. Współredaktor Informatora o studiach na filologii romańskiej w ramach systemu ECTS na lata akademickie 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010.

3. Protokolant Rady Instytutu Filologii Romańskiej (maj 2006 r., październik 2008 r., maj 2015 r.).

4. Korektor tekstów francuskich i tłumacz w trakcie III Międzynarodowego Kongresu Dialektologów i Geolingwistów, 24-29 lipca 2000 r. – współpraca z Zakładem Językoznawstwa Słowiańskiego UMCS.

5. Opiekun 1-3 roku romanistyki, spec. nienauczycielskiej, 2011 – 2014 r.; opiekun 3 roku romanistyki, spec. język francuski + specjalizacje, 2013-2014 r.

6. Inicjator podpisania umowy Erasmus Plus z Uniwersytetem Charles-de-Gaulle Lille 3 w czerwcu 2016 roku; prowadzenie negocjacji warunków mobilności studentów i wykładowców ze stroną francuską: IV. Program ERASMUS PLUS na lata 2014-2020, Szkolnictwo Wyższe, Akcja 1. Mobilność Edukacyjna, Mobilność studentów i pracowników uczelni.

7. Uczestnik Drzwi Otwartych na Wydziale Humanistycznym UMCS:

a) prezentacja oferty na stoisku Instytutu Filologii Romańskiej (marzec 2010 r., marzec 2011 r.);

b) koordynator Drzwi Otwartych w Katedrze Romanistyki (2020 r., wydarzenie odwołane dzień przed ustaloną datą z powodu pandemii);

c) współautor prezentacji powerpoint na temat programów studiów na romanistyce (2022 r.).

8. Uczestnik w pracach komisji do spraw nowych specjalizacji na filologii romańskiej, specjalizacja lingwistyczno-traduktologiczna, studia I i II stopnia (maj – czerwiec 2012 r.).

9. Członek zespołu powołanego do opracowania nowej siatki programowej na romanistyce, studia II stopnia (od lutego 2021 r.).

10. Przedstawiciel młodszych pracowników naukowych w Radzie Wydziału Humanistycznego UMCS (październik 2008 r. – czerwiec 2012 r.).

11. Członek Rady Naukowej Instytutu Filologii Romańskiej UMCS (29.01.2019 r. – 30.09.2019 r.).

12. Członek Rady Naukowej w Dyscyplinie Językoznawstwo w Instytucie Neofilologii UMCS (od października 2019 r.).

13. Członek Wydziałowego Zespołu ds. Terminologii na Wydziale Filologicznym UMCS (od 10 maja 2022 r.).